ΕΤΟΣ 2017

eaed_exof_low-web

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

 • Εκ περιτροπή εργασία μονομερώς επιβαλλόμενη ή συμφωνηθείσα
 • και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της
 • Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση
 • Ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης
 • Ν.4445/2016 άρθρ.65 έκτακτο βοήθημα συνταξιούχων
eaed_exof_low-web

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

 • Διακοπή λειτουργίας της επιχειρήσεως λόγω περιστατικών «Ανωτέρας Βίας» και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της
 • Αναπροσαρμογή εισφορών από 1.1.2017
 • Βάση υπολογισμού εισφορών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ από 1.1.2017
 • Αναπροσαρμογή συντάξεων με το Ν.4387/2016
 • Ανταποδοτική σύνταξη με το Ν.4387/2016
 • Ανώτατα όρια σύνταξης με τον Ν.4387/2016
eaed_exof_low-web

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 • Μισθωτοί και «μπλοκάκια»
 • Η αρχή της ίσης μεταχείρισης, μετά τον αναθεωρημένο Ν.4443/2016
 • Ν.4443/2016 Ίση μεταχείριση
 • Αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε ένα ή δύο εργοδότες
 • Καθορισμός δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το 2017
eaed_exof_low-web

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

 • Η μισθολογική ευελιξία
 • Αποζημίωση σε εργατικό ατύχημα
 • Επίδομα εορτών δώρο Πάσχα 2017
 • Παράλληλη ασφάλιση στον ΕΦΚΑ
 • Πτωχευτικός κώδικας, οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης κλπ