ΕΤΟΣ 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

  • Η Ασθένεια των μισθωτών
  • Σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των Ιατρών ΕΣΥ
  • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άνεργους ναυτικούς λόγω Χριστουγέννων
  • Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής στο Δημόσιο πρωτότυπων ή επικυρωμένων εγγράφων
  • Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ
  • Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ