ΕΤΟΣ 2011

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

 • Μεταρρύθμιση Καλλικράτης – Ν.3852/2010
 • Τα φαινόμενα της Ηθικής και Σεξουαλικής Παρενόχλησης στους Χώρους Εργασίας
 • Οι Νέες Ρυθμίσεις στα Εργασιακά με τον  Ν.3899/10
 • Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας
 • Κάπνισμα και Εργασία

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011

 • Ρύθμιση Οφειλόμενων Εισφορών σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Νέες Εργασιακές Ρυθμίσεις – Υπερεργασία – Νόμιμη και κατ΄ εξαίρεση Υπερωρία
 • Άνεργοι και Επιταγή Επανένταξης
 • Ανώτατο Όριο Υπερωριών Α΄ Εξαμήνου 2011

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

 • Σύνταξη Γήρατος Μητέρων με Ανήλικα – Ανάπηρα Παιδιά, με Ανάπηρο σύζυγο, Πατέρα με Ανάπηρα Παιδιά κλπ
 • Προσλαμβανόμενοι στο Δημόσιο από 1.1.2011, ασφαλιστικό καθεστώς, εξίσωση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανδρών γυναικών
 • Οδηγίες εφαρμογής διατάξεων σχετικά με θέματα αναγκαστικής είσπραξης
 • Μνημόνιο και Βασικοί Νόμοι

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

 • Νέες Εργασιακές Ρυθμίσεις
 • Η Συνεργασία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και του Συνηγόρου του Πολίτη
 • ΟΑΕΔ Υλοποίηση Προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων
 • Αναγνώριση με εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και σπουδών ως συντάξιμου στο ΙΚΑ –  ΕΤΑΜ

ΜΑΪΟΣ 2011

 • Διακριτική Μεταχείριση Λόγω Φύλου
 • Ανωτέρα Βία
 • Εργοδότες που απασχολούν παρανόμως υπηκόους τρίτων χωρών, πρόστιμα
 • Απασχόληση συνταξιούχων, αντικατάσταση του άρθρ.64 Ν.2676/1999
 • Δικαίωμα Αυτασφάλισης Απολυομένων ηλικίας 55 έως 64 ετών
 • Διαδοχική ασφάλιση

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

 • Η Άδεια Αναπαύσεως των Μισθωτών
 • Όροι και Προϋποθέσεις για την Επιλογή Προσωπικού Ιδ. Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε θέσεις Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων
 • Καταπολέμηση της Φοροδιαφυγής, Στελέχωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών
 • Υποχρέωση Υπογραφής των Δηλώσεων από Λογιστή Φοροτεχνικό βάση των Ακαθάριστων Εσόδων

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

 • Σύνταξη Γήρατος Λόγω 35ετίας και 37ετίας
 • Ποινικές και Διοικητικές Κυρώσεις για παραβάσεις της Εργατικής Νομοθεσίας
 • Επιδότηση Πρακτικής Άσκησης Μαθητών Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ
 • Επιβολή Εκ Περιτροπής Απασχόλησης
 • Πλασματικοί Χρόνοι Ασφάλισης ΙΚΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

 • Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, Μνημόνιο 2 και Εργατικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο
 • Λύση της Σχέσης Εργασίας του Μισθωτού Λόγω Συνταξιοδότησης, Συμπλήρωση 15ετίας στον Ίδιο Εργοδότη
 • Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

 • Νέοι και Αναδυόμενοι Κίνδυνοι για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων – Ψυχοκοινωνικοί Εργασιακοί Κίνδυνοι
 • Οι Αλλαγές που Επήλθαν στο Ασφαλιστικό Σύστημα Βάσει του Ν.3863/2010. Τα Πλεονεκτήματα και οι Αρνητικές Κοινωνικές Επιδράσεις του Νέου Νόμου
 • Παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος από 1/7/2011

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

 • Χρόνος και Τρόπος Κατάθεσης Πινάκων Προσωπικού και Συμπληρωματικών αυτών
 • Εργασία που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδος
 • Τροποποίηση της Συνταξιοδοτικής Νομοθεσίας του Δημοσίου
 • Ανώτατο Όριο Υπερωριών Β΄ Εξαμήνου 2011
 • Η 28η Οκτωβρίου 2011 – Ημέρα Παρασκευή

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

 • Το Εργόσημο
 • Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων
 • Οργάνωση – αρμοδιότητες Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας
 • Χώροι Καπνιζόντων, όροι και προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

 • ΣΕΠΕ και Διοικητικές Κυρώσεις
 • Ν. 4024/11 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015
 • Ασφαλιστικές κλάσεις μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές έτους 2011