FAQ

Ένας πτυχιούχος ηλεκτρολόγος ο οποίος εργάζεται σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις οικοδομών δικαιούται το επίδομα επικίνδυνης εργασίας;

Όχι δεν το δικαιούται. Το επίδομα αυτό δικαιούνται οι απασχολούμενοι σε εναέρια και υπόγεια δίκτυα καθώς και σε δίκτυα υπό τάση

Ποιο είναι σήμερα το ανώτατο όριο σύνταξης και πως αυτό καθορίζεται;

Το ανώτατο όριο σύνταξης, για συντάξεις που έχουν χορηγηθεί μετά την ισχύ του ν. 4387/16 είναι 4.608 ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 12πλάσιο της εθνικής σύνταξης των 384 ευρώ (384×12=4.608). Αυτό προβλέπεται από τον ν.4623/19 αρθ. 120.

Εάν μια επιχείρηση καταβάλλει μισθούς την τελευταία ημέρα του κάθε μήνα και αποφασίσει, για λόγους ρευστότητας, να καταβάλλει τους μισθούς ανά 15θήμερο, ποιά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει, ώστε να μην παρανομεί; Nα σημειωθεί ότι είμαστε σε πρόγραμμα επιδότησης εργοδοτικών εισφορών του ΟΑΕΔ και ενδέχεται να δημιουργηθεί πρόβλημα με τη συμμετοχή μας.

Στα πλαίσια του διευθυντικού δικαιώματος του εργοδότη μπορείτε να αλλάξετε το χρόνο καταβολής των αποδοχών από μηνιαία σε 15θήμερη βάση, αν αυτό διευκολύνει την επιχείρηση. Την απόφασή σας αυτή να την αναγράψετε στην τελευταία μηνιαία εξοφλητική απόδειξη, η οποία επιδίδεται σε κάθε εργαζόμενο.
Λόγω υπαγωγής σε προγράμματα του ΟΑΕΔ καλό είναι να έλθετε σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία, γιατί ενδεχομένως να ζητήσουν κάτι συμπληρωματικό (δήλωση, βεβαίωση κλπ.)

Μία καθαρίστρια αορίστου χρόνου στην επιχείρηση ασθένησε και θα απουσιάσει επί ένα μήνα. Για το διάστημα της απουσίας της μπορούμε να προσλάβουμε την αδελφή της; Τι επιλογές έχουμε για να την ασφαλίσουμε;

Η πρόσληψη της νέας καθαρίστριας θα γίνει με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Θα δηλωθεί κανονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η ασφάλισή της θα είναι κανονική, όπως για κάθε νεοπροσληφθέντα, με εισφορές για όλους τους κλάδους ασφάλισης. Το ότι αναπληρώνει άλλον απουσιάζοντα εργαζόμενο δεν μεταβάλλει σε τίποτα το δικαίωμά της να ασφαλισθεί.

Για την απογραφή στο μητρώο εργοδοτών του ΕΦΚΑ τι δικαιολογητικά χρειάζονται;

Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο απαιτείται φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εργασιών της αρμόδιας ΔΟΥ και της αστυνομικής ταυτότητας.
Για ΟΕ απαιτείται φωτοαντίγραφο εταιρικού και ΦΕΚ
Για ΕΠΕ – ΑΕ φωτοαντίγραφο καταστατικού και ΦΕΚ

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι σε διαθεσιμότητα ένας εργαζόμενος, ύστερα από απόφαση του εργοδότη;

Η διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες, για κάθε ημερολογιακό έτος. Το τρίμηνο αυτό χρονικό διάστημα μπορεί να εξαντληθεί είτε εφάπαξ είτε τμηματικά. Στη διάρκεια του τριμήνου περιλαμβάνονται τόσο οι εργάσιμες ημέρες όσο και οι Κυριακές.

Επιτρέπεται η κατάρτιση ειδικής συμφωνίας μεταξύ εργοδότου και εργαζομένου σύμφωνα με την οποία θα καταβάλλεται κάθε μήνα ένα ορισμένο ποσό, πέρα από τις νόμιμες αποδοχές, ως αποζημίωση για εργασία εκτός έδρας;

Ναι επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει εξ ολοκλήρου την αποζημίωση της απασχόλησης εκτός έδρας. Εάν όχι τότε συμπληρώνεται με ανάλογη αύξηση.

Σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη και μη απασχόλησης του εργαζομένου μπορούν να συμψηφισθούν οι ημέρες αδείας του με το χρόνο της μη απασχόλησής του;

Όχι. Οι ημέρες που δεν απασχολείται ο εργαζόμενος, λόγω υπερημερίας, δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες της οφειλόμενης αδείας. Γιατί αυτό αντιβαίνει στο σκοπό του νόμου, ο οποίος συνίσταται στην παροχή δυνατότητας ανάπαυσης, αφού έτσι δεν επιτυγχάνεται, διότι ο εργαζόμενος βρίσκεται σε εργασιακή ετοιμότητα παροχής εργασίας, στη διάθεση του εργοδότη κατά το χρόνο της υπερημερίας του τελευταίου.

Όταν ένας εργαζόμενος κληθεί ως μάρτυρας στο δικαστήριο πληρώνεται τις αποδοχές του;

Για την κλήση του ως μάρτυρας πρέπει να διακρίνουμε την υπαιτιότητα ή όχι του εργαζομένου. Εάν καλείται από την εισαγγελική αρχή να καταθέσει ως μάρτυρας σε δίκη μεταξύ τρίτων, η αποχή του από την εργασία θεωρείται ανυπαίτιος και δικαιούται των αποδοχών του χρόνου αυτού, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 657 – 658 ΑΚ. Αντίθετα αν ο εργαζόμενος είναι υπόδικος ή συμμετέχει σε πολιτική δίκη για επιδίωξη δικού του οφέλους, η απουσία αυτή είναι υπαίτιος, δηλαδή γίνεται με δική του ευθύνη και έτσι δεν μπορεί να αξιώσει τις αντίστοιχες αποδοχές.