ΕΤΟΣ 2017

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

 • Εκ περιτροπή εργασία μονομερώς επιβαλλόμενη ή συμφωνηθείσα
 • και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της
 • Ενιαίο σύστημα κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση
 • Ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης
 • Ν.4445/2016 άρθρ.65 έκτακτο βοήθημα συνταξιούχων

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

 • Διακοπή λειτουργίας της επιχειρήσεως λόγω περιστατικών «Ανωτέρας Βίας» και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της
 • Αναπροσαρμογή εισφορών από 1.1.2017
 • Βάση υπολογισμού εισφορών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ από 1.1.2017
 • Αναπροσαρμογή συντάξεων με το Ν.4387/2016
 • Ανταποδοτική σύνταξη με το Ν.4387/2016
 • Ανώτατα όρια σύνταξης με τον Ν.4387/2016

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

 • Μισθωτοί και «μπλοκάκια»
 • Η αρχή της ίσης μεταχείρισης, μετά τον αναθεωρημένο Ν.4443/2016
 • Ν.4443/2016 Ίση μεταχείριση
 • Αμειβόμενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε ένα ή δύο εργοδότες
 • Καθορισμός δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το 2017

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017

 • Η μισθολογική ευελιξία
 • Αποζημίωση σε εργατικό ατύχημα
 • Επίδομα εορτών δώρο Πάσχα 2017
 • Παράλληλη ασφάλιση στον ΕΦΚΑ
 • Πτωχευτικός κώδικας, οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης κλπ

ΜΑΪΟΣ 2017

 • Οι αποσβεστικές προθεσμίες για αξιώσεις από άκυρη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας…
 • Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις
 • ΕΓΣΣΕ 2017
 • Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ προσώπων που εκδίδουν Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
 • Ένταξη στον ΕΦΚΑ των μισθωτών του τ. ΕΤΑΠ – ΜΜΕ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

 • Η άδεια αναπαύσεως των μισθωτών
 • Ν.4472/2017 Συμπληρωματικό 4ο Μνημόνιο
 • Εθνική και ανταποδοτική σύνταξη
 • Βοήθημα ανεργίας των Αυτοτελώς και ανεξάρτητα απασχολούμενων
 • Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

 • Οι διατάξεις του Ν.1876/90, περί συρροής και επεκτάσεως των ΣΣΕ εξακολουθούν να τελούν υπό αναστολή…
 • Καταγγελία της συμβάσεως εργασίας και υποχρεώσεις εργοδότη. Αναγγελία, Εργάνη, Αποζημίωση κλπ
 • Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών
 • Περιστασιακή εργασία και επίδομα ανεργίας
 • Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 • Η καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αποδοχών…
 • Κυριακή και ημέρες αργίας, εκπτωτικές περίοδοι – αμοιβές
 • Εμπορικά καταστήματα λειτουργία κατά τις Κυριακές, ορισμός περιοχών
 • Εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο για τις παιδικών κατασκηνώσεις
 • Χαλάρωση περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων (capital controls)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

 • Η ειδική προστασία των συνδικαλιστικών στελεχών κατά των απολύσεων
 • Οι ρυθμίσεις του Ν.4488/2017
 • Ν.4488/2017 Υπερωρίες και ΕΡΓΑΝΗ, προθεσμία αναγγελίας προσλήψεων απολύσεων, οικειοθελής αποχώρηση κ ΕΡΓΑΝΗ, Τεχνικά οικοδομικά έργα, ασφάλιση αιρετών
 • Ειδικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του ΣΕΠΕ
 • ΕΦΚΑ Περί απασχόλησης συνταξιούχων

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 • Οι προσλήψεις προσωπικού, Υποχρεώσεις εργοδοτών, Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ κ.α.
 • Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών
 • ΕΦΚΑ εφαρμογή του Ν.4387 περί διαδοχικής ασφάλισης
 • Ν.4483/2017 Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των ΔΕΥΑ , των ΟΤΑ , Μητρώο πολιτών κ.α
 • Ν.4484/2017 τι είναι υποκατάστημα, καταβολή φόρου μέσα στο έτος κ.α

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 • Αδήλωτη και αφανής απασχόλησ
 • Επιδόματα εορτών ή δώρα Χριστουγέννων
 • Συνεργασία οικονομικής αστυνομίας με ΣΕΠΕ, Μισθολόγια Πανεπιστημιακών
 • Επικουρική σύνταξη ΕΤΕΑΕΠ
 • Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου
 • Αποδοχή Πληρωμών με Κάρτα – Επαγγελματικός Λογαριασμός