ΕΤΟΣ 2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

 • Ελεγχόμενη οικονομική μετανάστευση, απασχόληση αλλοδαπών
 • Μετακινήσεις προσωπικού Δημοσίου και αποζημίωση
 • Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4336/2015
 • Αξιοποίηση χρόνου ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας
 • Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

 • Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, δικαίωμα και υποχρέωση
 • Εργατικά ατυχήματα και υποχρεώσεις εργοδοτών
 • Μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων, προσωπικού ιδ. Δικαίου, ΔΕΚΟ κλπ  Ν.4354/2015
 • Καταβολή σύνταξης σε οφειλέτες ασφ/κών εισφορών ΟΑΕΕ
 • Ν.4356/2015 σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων κλπ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

 • Πρόσθετες αμοιβές που υπόκεινται στη δυνατότητα ή μη της μονομερούς καταργήσεως τους
 • Ετερόκλητες ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις μιας ιδιωτικοποιημένης δημόσιας επιχείρησης, το παράδειγμα του ΟΤΕ
 • Η αναλυτική εγκύκλιος για το μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων
 • ΟΑΕΕ σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και περαιτέρω μείωση των μειωμένων συντάξεων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

 • Προσδιορισμός των χρονικών ορίων εργασίας και μισθολογικές αξιώσεις
 • Επίδομα εορτών (δώρο) Πάσχα 2016
 • Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχ/σεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών
 • ΟΑΕΕ περί κατωτάτου ορίου σύνταξης λόγω γήρατος από 1.7.2015

ΜΑΪΟΣ 2016

 • Πρόσθετες αμοιβές που υπόκεινται στη δυνατότητα ή μη της μονομερούς καταργήσεως τους
 • Ετερόκλητες ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις μιας ιδιωτικοποιημένης δημόσιας επιχείρησης, το παράδειγμα του ΟΤΕ
 • Η αναλυτική εγκύκλιος για το μισθολόγιο δημοσίων υπαλλήλων
 • ΟΑΕΕ σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και περαιτέρω μείωση των μειωμένων συντάξεων

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

 • Προσδιορισμός των χρονικών ορίων εργασίας και μισθολογικές αξιώσεις
 • Επίδομα εορτών (δώρο) Πάσχα 2016
 • Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχ/σεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών
 • ΟΑΕΕ περί κατωτάτου ορίου σύνταξης λόγω γήρατος από 1.7.2015

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

 • Ο χρόνος προϋπηρεσίας των μισθωτών
 • Η Άδεια αναπαύσεως των μισθωτών
 • Οι Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας μετά το Ν.4387/2016
 • ΕΚΑΣ 2016
 • Εισφορές επικουρικής ασφάλισης

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

 • Εσωτερικοί κανονισμοί των επιχειρήσεων. Μία σύγχρονη και εμπλουτισμένη εργαλειοθήκη για το μελλοντικό management των επιχειρήσεων
 • Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
 • Ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης
 • «Εφάπαξ παροχή» του Ν.4387/2016
 • Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

 • Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης
 • Νέο Πλαφόν στα 5860,80 το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών
 • Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα των υπαλλήλων του δημοσίου
 • Παράταση καταβολής οφειλών στους Δήμους που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις
 • Η 28η Οκτωβρίου 2016 – Ημέρα Παρασκευή

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

 • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων στο Δημόσιο – ΝΠΔΔ
 • ΟΑΕΕ Χορήγηση προσωρινής σύνταξης σε οφειλέτες ασφαλιστικών εισφορών
 • ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ρύθμιση χρεών πτωχών και υπό εξυγίανση οφειλετών
 • ΟΓΑ Χορήγηση επιδόματος τέκνων και επιδόματος σε τρίτεκνους και πολύτεκνου
 • Τροποποιήσεις κώδικα φορολογικής διαδικασίας, δημοσιοποίηση οφειλών προς το δημόσιο κ τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

 • Αναστολή λειτουργίας των συμβάσεων εργασίας. Συνέπειες ανωτέρας βίας
 • Επιδόματα εορτών ή δώρα Χριστουγέννων
 • Περικοπές του εφάπαξ και συνταγματικότητα
 • Παράλειψη εργοδότη να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές
 • Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύρια ασφάλισης του ΕΤΑΑ
 • Προσωρινή σύνταξη, χορήγηση