ΕΤΟΣ 2019

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

 • Αδήλωτη εργασία – Μερική και εκ περιτροπής απασχόληση
 • Καταβολή χρηματικού ποσού στους Στρατιωτικούς, Πανεπιστημιακούς, Ιατρούς κλπ
 • Τροπ. Κανονισμού Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ
 • Εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας
 • Σταδιακή μείωση φορολογικού συντελεστή εταιρειών, ΕΝΦΙΑ, διανομή κοινωνικού μερίσματος
 • Συμψηφισμός μισθολογικών παροχών με ανταπαίτηση εργοδότη

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

 • Συλλογικές συμβάσεις σε νέα δυναμική
 • Αδήλωτη εργασία, διαπίστωση παράβασης – πρόστιμα, έκπτωση προστίμου – προσφυγής
 • Αύξηση κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 1.2.2019
 • Ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης για το Α εξάμηνο 2019
 • ΕΚΑΣ 2019
 • Χορήγηση πετρελαίου θέρμανσης
 • Τα νέα νομοθετημένα κατώτατα όρια αποδοχών

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

 • Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικού επιπέδου
 • Επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας Όροι και προϋποθέσεις επιβολής
 • Καταβολή εισφορών στον ΕΦΚΑ αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Εφαρμογή κατώτατου μισθού και ημερομισθίου
 • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης ελεύθερων επαγγελματιών αυτοαπασχολούμενων και αγροτών
 • Παράταση προστασίας κύριας κατοικίας και παράταση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ νήσων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

 • Ανάληψη από τον εργοδότη της υποχρέωσης προς κάλυψη εις το διηνεκές της διαφοράς μεταξύ των παροχών του ΕΤΑΤ και των παροχών του καταστατικού ΤΑΠΤΠ
 • Επίδομα εορτών (δώρο) Πάσχα 2018
 • Παράταση της προθεσμίας υποβολής του εντύπου Ε4
 • Κατάργηση εντύπων βιβλιαρίων υγείας
 • Ηλεκτρονικός τρόπος υποβολής του φόρου και της εισφοράς αλληλεγγύης
 • Οι αργίες των εορτών του Πάσχα έτους 2019

ΜΑΪΟΣ 2019

 • Ωράρια και εβδομαδιαία εργασία μισθωτών
 • Δικαιώματα εγκύων – τεκουσών γυναικών
 • Αποκλειστικές νοσοκόμες, αποδοχές, άδεια, επιδόματα εορτών και αδείας
 • Ασφάλιση μελών Συνεταιρισμών Εργαζομένων
 • Προστασία πρώτης κατοικίας δανειοληπτών
 • Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή/και συλλογής αποδείξεων

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

 • Η άδεια αναπαύσεως των μισθωτών
 • Ν.4611/2019 Ρύθμιση οφειλών (120 δόσεις), μείωση εισφορών επικουρικής ασφάλισης, μείωση ΦΠΑ, 13η σύνταξη κλπ
 • Μείωση ποσοστού μηνιαίας εισφοράς επικουρικής ασφάλισης  από 1η Ιουνίου
 • Μέλος εφορευτικής επιτροπής και ανυπαίτιο κώλυμα
 • Σχετικά με την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα
 • Η άδεια για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

 • Η αιτιολόγηση των λόγων απολύσεως του εργαζομένου (Ν. 4611/2019)
 • Τουριστικά λεωφορεία (πούλμαν) και α) Βιβλίο δρομολογίων και β) Βιβλιάρια εργασίας
 • Παραβάσεις και πρόστιμα ΣΕΠΕ
 • Ν.4619/2019, Ν.4620/2019 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
 • Μείωση  συντελεστή φορολογίας μερισμάτων από 15% σε 10%
 • Η 15η Αυγούστου 2019 Ημέρα Πέμπτη

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

 • «Ο εταιρικός μετασχηματισμός» Ν.4601/2019
 • Ευέλικτες μορφές εργασίας με έντονους προβληματισμούς
 • Ν.4623/2019, Ν.4625/2019 Θέματα ΟΤΑ, κατάργηση ασύλου ΑΕΙ, κατάργηση βάσιμου λόγου απόλυσης, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις κλπ
 • Η Εγκύκλιος για την κατάργηση του βάσιμου λόγου απόλυσης
 • Άρση των Capital Controls
 • Μείωση ΕΝΦΙΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

 • Υπαγόμενες εργασίες για αμοιβή και εισφορές μέσω εργοσήμου
 • Έντυπα ΕΡΓΑΝΗ Διαδικασία, Προθεσμίες, Νομιμοποιητικά έγγραφα, Διορθώσεις, Εξαιρέσεις, Πρόσβαση και διαχείριση, Κυρώσεις, Διατάξεις κλπ
 • Εργοδοτική εισφορά 20 ευρώ ανά εργαζόμενο για τις παιδικές κατασκηνώσεις
 • Π.Δ/γμα 81/2019 Σύσταση συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
 • Περί του αδικήματος της μη καταβολής χρεών προς το δημόσιο
 • Η 28η Οκτωβρίου 2019 – Ημέρα Δευτέρα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

 • Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων στις ρυθμίσεις της Μερικής Απασχολήσεως και της Εκ Περιτροπής Εργασίας
 • Οι βασικές ρυθμίσεις του Ν.4635/2019
 • Ν.4635/2019 Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις
 • Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ
 • Ρυθμίσεις για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την Thomas Cook
 • Ατομικός φάκελος υγείας με το Ν.4600/2019

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

 • Οι συλλογικές διαφορές και οι σχέσεις εργασίας υπό το νεοεισαχθέν καθεστώς του Ν.4635/2019
 • Επιδόματα εορτών ή Δώρα Χριστουγέννων
 • Πληροφορίες για το διάλειμμα από την εργασία
 • Συμπληρωματική συνταξιοδότηση μεταξύ κρατών
 • Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), απαγόρευση καπνίσματος, διατάξεις Υπ. Υγείας
 • Χρόνος περάτωσης της πτώχευσης και παραγραφή πτωχευτικών χρεών
 • Οι εορτές των Χριστουγέννων 2019 και νέου έτους 2020