ΕΤΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012teyxos_new-small

 • Ευέλικτες – Ελαστικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Οι Αλλαγές στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μετά τον Ν.4024/2011
 • Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Πρόσληψη Ανέργων Πτυχιούχων έως 35 ετών
 • ΠΟΛ 1246/7.12.11 Παρακράτηση Φόρου και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης 2012
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 teyxos_new-small

 • Ευέλικτες – Ελαστικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Εκ Περιτροπής Εργασία
 • Νέοι 18-25 ετών και συμβάσεις εργασίας
 • Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα – πίνακας
 • Αυτασφάλιση Απολυομένων 55-64 ετών
 • Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας on line
 • Εργόσημο και Ημέρες Ασφάλισης
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012teyxos_new-small

 • Μεταβολές στο Δίκαιο της Καταγγελίας της Συμβάσεως Εργασίας
 • Μνημόνιο 2
 • Επείγουσες Ρυθμίσεις Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου
 • Ενιαίο Μισθολόγιο, Εφεδρεία, Ρυθμίσεις εφαρμογής του ν.4024/11
 • 25η Μαρτίου 2012
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 teyxos_new-small

 • Μνημόνιο 2 Ν.4046/2012, οι Εφαρμοστικοί του Νόμοι και οι Συνέπειες στις ΣΣΕ, στις Αποδοχές, στα Επιδόματα, Ωριμάνσεις κλπ
 • Επιχειρησιακές ΣΣΕ μετά το άρθρο 37 Ν.4024/2011
 • ΠΥΣ 6 της 28.2.2012 Μειώσεις Αποδοχών, Ισχύ ΣΣΕ, Μετενέργεια, Ωριμάνσεις…
 • Επίδομα Εορτών Πάσχα Έτους 2012
ΜΑΪΟΣ 2012teyxos_new-small

 • Συνέπειες από τη Μεταβίβαση της Επιχείρησης
 • Ν.4075/2012 Θέματα κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων κλπ
 • Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα Εγκ. ΙΚΑ 27, διευκρινήσεις για την εφαρμογή του Νέου Πίνακα
 • Μετατροπή Συμβάσεως Πλήρους Απασχόλησης σε Μερική
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 teyxos_new-small

  • 15η Μαΐου 2012 Ορόσημο για τις ΣΣΕ
  • Η Άδεια Αναπαύσεως των Μισθωτών

Τ

 • ροποποίηση Προγράμματος 14354/522/2011 για τη Διατήρηση 10.000 Θέσεων Εργασίας με Επιχορήγηση Μέρους των Εργοδοτικών Εισφορών σε Ξενοδοχειακές Επιχ/σεις Έτους 2011
 • Νέα Προθεσμία Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών ΙΚΑ

 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012teyxos_new-small

 • Οι Αλλαγές για τις Αποδοχές της ΠΥΣ 6/28.2.2012 (ΦΕΚ 38/Α/28.2.2012) και Ν.4046/2012 (Μνημονιακός ΦΕΚ 28/Α/14.2.2012)
 • Εθνικός Κατάλογος Επαγγελματικών Ασθενειών
 • Χορήγηση ΕΚΑΣ
 • Υποβολή ΑΠΔ
 • ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Λήψη Αναγκαστικών Μέτρων σε Βάρος των Οφειλετών
 • Εφαρμογή της Μετενέργειας
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 teyxos_new-small

 • ΟΙ Ασφαλιστικές Αλλαγές του Ν.4075/2012
 • ΟΑΕΕ – Επιλογή Κατάταξης σε Κατώτερη Ασφαλιστική Κατηγορία από τους Ασφαλισμένους
 • Ρύθμιση Ασφαλιστικών Εισφορών των Επιχ/σεων που υπέστησαν Ζημιές κατά τα Γεγονότα της 12.2.12 στο Κέντρο της Αθήνας
 • Φυσική Καταγραφή Συνταξιούχων έτους 2012
 • ΕΟΠΥΥ – Χορήγηση Λουτροθεραπείας για το 2012
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012teyxos_new-small

 • Εκ Περιτροπής Εργασία και Ασφάλιση
 • Ειδικό Βιβλίο Κυκλοφορίας Ταξί
 • Ανώτατα Όρια Υπερωριακής Απασχόλησης Β΄ Εξάμηνο 2012
 • Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, Απαλλαγή, ΠΟΛ 1160/16.7.2012
 • ΑΠΔ Νέα Ποσοστά Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών Εκπρόθεσμης Υποβολής
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 teyxos_new-small

 • Εκ Περιτροπής Εργασία – Όροι και Προϋποθέσεις Επιβολής
 • Υποδείγματα Εντύπων Ηλεκτρονικής Υποβολής Στοιχείων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ
 • Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 7.9.12 Κατάργηση Ποσοστού Συμμετοχής Δημοσίου σε Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας κλπ
 • Επιλογή προς Έλεγχο Δηλώσεων που υποβάλλονται ΠΟΛ 1174/12
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012teyxos_new-small

 • Αποδοχές Παροχές Υποκείμενες και μη σε Εισφορές υπέρ ΙΚΑ
 • Ρύθμιση Καθυστερούμενων Ασφαλιστικών Εισφορών στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
 • Καταβολή Εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
 • Αναστολή Λειτουργίας Ορισμένων ΔΟΥ
 • Πρόσωπα Διευθύνσεως Εποπτείας και Εμπιστοσύνης
 • Υπερωρίες Υπερεργασία και Προσαύξηση Αμοιβής
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 teyxos_new-small

 • Επιδόματα Εορτών ή Δώρα Χριστουγέννων
 • Οι Εορτές Χριστουγέννων 2012 και Νέου Έτους 2013
 • ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ
 • Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ
 • Μείωση των συντάξεων με τον Ν.4093/2012