ΕΤΟΣ 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

 • Η Ασθένεια των μισθωτών
 • Σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας των Ιατρών ΕΣΥ
 • Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άνεργους ναυτικούς λόγω Χριστουγέννων
 • Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής στο Δημόσιο πρωτότυπων ή επικυρωμένων εγγράφων
 • Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ
 • Φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων ιατρών ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

 • Μεταβολές στο δίκαιο της απεργίας
 • Οι ρυθμίσεις του Ν.4512/2018
 • Ν.4512/2018 Δεύτερο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής.
 • Σύνταξη λόγω θανάτου
 • Χορήγηση ΕΚΑΣ κατά το έτος 2018
 • Χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης
 • Οφειλές προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ εξειδίκευση κριτηρίων

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

 • Παροχές σε είδος που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι και υπόκεινται σε φορολογία
 • Διαδικασία χορήγησης επιδόματος παιδιού
 • Ασφαλισμένοι με 40 έτη ασφάλισης μπορούν να καταβάλουν μειωμένες εισφορές σύνταξης κατά 50%
 • Ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € προς Ασφ. Ταμεία
 • Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ
 • Ενεργειακές κοινότητες
 • 25η Μαρτίου 2018, ημέρα Κυριακή

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

 • Επίδομα εορτών, δώρο Πάσχα 2018
 • Ν.4520/2018 Μετεξέλιξη του ΟΓΑ σε ΟΠΕΚΑ
 • Απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος
 • Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης
 • Φόρος διαμονής
 • Κυρώσεις για παραβάσεις του άρθρ. 54 του Ν.4147/2013 (ΚΦΔ)
 • Οι αργίες των εορτών Πάσχα έτους 2018
 • Η 1η Μαΐου ημέρα Τρίτ

ΜΑΪΟΣ 2018

 • Τα Μνημόνια και οι αλλαγές στο Εργατικό Δίκαιο
 • Καταβολή από το Δημόσιο ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου
 • Εφάπαξ παροχή εμμίσθων δικηγόρων ασφαλισμένων  του ΕΤΕΑΕΠ
 • Ν.4521/2018 Ίδρυση πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 • ΠΟΛ 1063/2018 Πληροφόρηση της φορολογικής αρχής για συναλλαγές αγορών με Ηλεκτρονικά Μέσα
 • Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, αποδοχές, διαιτησία, μετενέργεια, συρροή, επεκτασιμότητα μετά τα μνημόνια

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

 • Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, γενικός ευρωπαϊκός κανονισμός, εταιρίες επεξεργασίας – επιχειρήσεις
 • Η άδεια αναπαύσεως των μισθωτών
 • Υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη
 • Ενημέρωση εργοδοτών ασφαλισμένων για την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΕΔΟΕΑΠ
 • Προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη
 • Κατώτατα όρια αποδοχών

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

 • Συμβάσεις εργασίας στο ημεδαπό και αλλοδαπό δίκαιο
 • Αξιολόγηση του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα κατά την περίοδο της πρόσφατης κρίσης
 • Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης
 • Καταχώρηση στο ΕΡΓΑΝΗ της υπερεργασίας, υπερωρίας
 • Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2019 – 2022
 • Η 15η Αυγούστου 2018 Ημέρα Τετάρτη

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 • Ελαφρές μεταβολές στη διαδικασία επιλύσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας Ν.4549/2018
 • Ν.4554/2018 Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων. Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων
 • Έντυπα ΣΕΠΕ ηλεκτρονική υποβολή, Εγκ. Υπ. Εργασίας
 • Ειδική εισφορά 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης μέσω διαδικτύου
 • Δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

 • Ειδικές άδειες και διευκολύνσεις εργαζομένων
 • Καταβολή βοηθήματος Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως απασχολουμένων
 • Αντιμετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας
 • Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Παράταση μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, νησιών
 • Η 28η Οκτωβρίου Ημέρα Κυριακή

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 • Η αποδέσμευση της Συρροής των ΣΣΕ από τους περιορισμούς των μνημονιακών νομοθετημάτων
 • Λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές
 • Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας
 • Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών
 • Οι διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

 • Η εκλογή των μελών των «Επιτροπών Υγείας και Ασφαλείας» των εργαζομένων (ΕΥΑΕ) και των «Εκπροσώπων» στις επιχειρήσεις
 • Επιδόματα εορτών ή δώρα Χριστουγέννων
 • Μείωση ασφαλιστικών εισφορών τ. ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ από 20% σε 13,33%
 • Αδικαιολόγητες απουσίες του μισθωτού και κανονική άδεια
 • Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες
 • Οι εορτές Χριστουγέννων 2018 και Νέου έτους 2019