ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Πίνακες Παρακράτησης Φ.Μ.Υ 2021

Aπό 1/12021
Περισσότερα

Το δίκαιο στις εργασιακές σχέσεις

μεταμνημονιακής περιόδου
Περισσότερα

Η ασφάλιση στο ΙΚΑ

Περισσότερα

Νομοθεσία Εργατική & Ασφαλιστική

Περισσότερα

Βιβλιοδεσία των τευχών σε τόμο

Περισσότερα
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Όταν ένας εργαζόμενος κληθεί ως μάρτυρας στο δικαστήριο πληρώνεται τις αποδοχές του;

Για την κλήση του ως μάρτυρας πρέπει να διακρίνουμε την υπαιτιότητα ή όχι του εργαζομένου. Εάν καλείται από την εισαγγελική αρχή να καταθέσει ως μάρτυρας σε δίκη μεταξύ τρίτων, η αποχή του από την εργασία θεωρείται ανυπαίτιος και δικαιούται των αποδοχών του χρόνου αυτού, κατ' εφαρμογή των άρθρων 657 - 658 ΑΚ. Αντίθετα αν ο εργαζόμενος είναι υπόδικος ή συμμετέχει σε πολιτική δίκη για επιδίωξη δικού του οφέλους, η απουσία αυτή είναι υπαίτιος, δηλαδή γίνεται με δική του ευθύνη και έτσι δεν μπορεί να αξιώσει τις αντίστοιχες αποδοχές.

Σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη και μη απασχόλησης του εργαζομένου μπορούν να συμψηφισθούν οι ημέρες αδείας του με το χρόνο της μη απασχόλησής του;

Όχι. Οι ημέρες που δεν απασχολείται ο εργαζόμενος, λόγω υπερημερίας, δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες της οφειλόμενης αδείας. Γιατί αυτό αντιβαίνει στο σκοπό του νόμου, ο οποίος συνίσταται στην παροχή δυνατότητας ανάπαυσης, αφού έτσι δεν επιτυγχάνεται, διότι ο εργαζόμενος βρίσκεται σε εργασιακή ετοιμότητα παροχής εργασίας, στη διάθεση του εργοδότη κατά το χρόνο της υπερημερίας του τελευταίου.

Μπορεί ένας εργαζόμενος να κάνει επίσχεση εργασίας με σκοπό να εξαναγκασθεί ο εργοδότης να αυξήσει τις αποδοχές του;

Όχι δεν μπορεί. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν καθυστερούνται δεδουλευμένες αποδοχές.

Επιτρέπεται η κατάρτιση ειδικής συμφωνίας μεταξύ εργοδότου και εργαζομένου σύμφωνα με την οποία θα καταβάλλεται κάθε μήνα ένα ορισμένο ποσό, πέρα από τις νόμιμες αποδοχές, ως αποζημίωση για εργασία εκτός έδρας;

Ναι επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει εξ ολοκλήρου την αποζημίωση της απασχόλησης εκτός έδρας. Εάν όχι τότε συμπληρώνεται με ανάλογη αύξηση.

Η αποζημίωση απόλυσης μπορεί να συμψηφισθεί με ανταπαίτηση του εργοδότη;

Ναι μπορεί, εφόσον η ανταπαίτηση του εργοδότη αποδεικνύεται.

Οι παράνομες Υπερωρίες πως πληρώνονται;

Σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων (ΑΠ 1206/91 - 1926/83) η αποζημίωση για τις ώρες της παράνομης υπερωριακής εργασίας πρέπει να υπολογίζεται βάσει των συμφωνηθέντων (καταβαλλομένων) αποδοχών και όχι βάσει των νομίμων. Σ' αυτούς υπολογίζονται και οι πρόσθετες παροχές, όσων καταβάλλονται μόνιμα και σταθερά.

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι σε διαθεσιμότητα ένας εργαζόμενος, ύστερα από απόφαση του εργοδότη;

Η διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες, για κάθε ημερολογιακό έτος. Το τρίμηνο αυτό χρονικό διάστημα μπορεί να εξαντληθεί είτε εφάπαξ είτε τμηματικά. Στη διάρκεια του τριμήνου περιλαμβάνονται τόσο οι εργάσιμες ημέρες όσο και οι Κυριακές.

Ο πλασματικός χρόνος που αναγνωρίζεται αλλά χωρίς εξαγορά (πχ χρόνος ανεργίας) λαμβάνεται υπόψιν για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης?

Όχι δεν συνυπολογίζεται ούτε στα ποσοστά αναπλήρωσης ούτε στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών κατά τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.

Πριμ παραγωγής χορηγείται στο προσωπικό αναδρομικά στο τέλος του έτους. Πώς υπολογίζονται οι εισφορές?

Τα πριμ παραγωγής θεωρούνται πρόσθετες αποδοχές και υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται δια του επιμερισμού αυτών στις μισθολογικές περιόδους που ανάγονται και στη συνέχεια πολλαπλασιάζοντας το αντίστοιχο ασφάλιστρο με το συνολικό ποσό αποδοχών που προκύπτει από την άθροιση. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η περίπτωση να καταβληθούν εισφορές για αποδοχές πέρα από το ανώτατο όριο του ασφαλιστέου μισθού (πλαφόν).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ