ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Εργατικό Δίκαιο Έκδοση 2024

Περισσότερα

Πίνακες παρακράτησης ΦΜΥ 2024

Περισσότερα

Το δίκαιο στις εργασιακές σχέσεις

Περισσότερα

Βιβλιοδεσία των τευχών σε τόμο

Περισσότερα
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Μπορεί ένας εργαζόμενος να κάνει επίσχεση εργασίας με σκοπό να εξαναγκασθεί ο εργοδότης να αυξήσει τις αποδοχές του;

Όχι δεν μπορεί. Αυτό μπορεί να γίνει μόνον όταν καθυστερούνται δεδουλευμένες αποδοχές.

Επιτρέπεται η κατάρτιση ειδικής συμφωνίας μεταξύ εργοδότου και εργαζομένου σύμφωνα με την οποία θα καταβάλλεται κάθε μήνα ένα ορισμένο ποσό, πέρα από τις νόμιμες αποδοχές, ως αποζημίωση για εργασία εκτός έδρας;

Ναι επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει εξ ολοκλήρου την αποζημίωση της απασχόλησης εκτός έδρας. Εάν όχι τότε συμπληρώνεται με ανάλογη αύξηση.

Η αποζημίωση απόλυσης μπορεί να συμψηφισθεί με ανταπαίτηση του εργοδότη;

Ναι μπορεί, εφόσον η ανταπαίτηση του εργοδότη αποδεικνύεται.

Οι παράνομες Υπερωρίες πως πληρώνονται;

Σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων (ΑΠ 1206/91 - 1926/83) η αποζημίωση για τις ώρες της παράνομης υπερωριακής εργασίας πρέπει να υπολογίζεται βάσει των συμφωνηθέντων (καταβαλλομένων) αποδοχών και όχι βάσει των νομίμων. Σ' αυτούς υπολογίζονται και οι πρόσθετες παροχές, όσων καταβάλλονται μόνιμα και σταθερά.

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι σε διαθεσιμότητα ένας εργαζόμενος, ύστερα από απόφαση του εργοδότη;

Η διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες, για κάθε ημερολογιακό έτος. Το τρίμηνο αυτό χρονικό διάστημα μπορεί να εξαντληθεί είτε εφάπαξ είτε τμηματικά. Στη διάρκεια του τριμήνου περιλαμβάνονται τόσο οι εργάσιμες ημέρες όσο και οι Κυριακές.

Ο πλασματικός χρόνος που αναγνωρίζεται αλλά χωρίς εξαγορά (πχ χρόνος ανεργίας) λαμβάνεται υπόψιν για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης?

Όχι δεν συνυπολογίζεται ούτε στα ποσοστά αναπλήρωσης ούτε στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών κατά τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.

Πριμ παραγωγής χορηγείται στο προσωπικό αναδρομικά στο τέλος του έτους. Πώς υπολογίζονται οι εισφορές?

Τα πριμ παραγωγής θεωρούνται πρόσθετες αποδοχές και υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται δια του επιμερισμού αυτών στις μισθολογικές περιόδους που ανάγονται και στη συνέχεια πολλαπλασιάζοντας το αντίστοιχο ασφάλιστρο με το συνολικό ποσό αποδοχών που προκύπτει από την άθροιση. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η περίπτωση να καταβληθούν εισφορές για αποδοχές πέρα από το ανώτατο όριο του ασφαλιστέου μισθού (πλαφόν).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ