ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Πίνακες Παρακράτησης Φ.Μ.Υ 2016

Aπό 27/5/2016
Περισσότερα

Το δίκαιο στις εργασιακές σχέσεις

μετά τα μνημόνια
Περισσότερα

Η ασφάλιση στο ΙΚΑ

Περισσότερα

Νομοθεσία Εργατική & Ασφαλιστική

Περισσότερα

Εργατικά Ζητήματα για Μισθωτούς και Εργοδότες

Περισσότερα

Βιβλιοδεσία των τευχών σε τόμο

Περισσότερα
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ο πλασματικός χρόνος που αναγνωρίζεται αλλά χωρίς εξαγορά (πχ χρόνος ανεργίας) λαμβάνεται υπόψιν για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης?

Όχι δεν συνυπολογίζεται ούτε στα ποσοστά αναπλήρωσης ούτε στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών κατά τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.

Πριμ παραγωγής χορηγείται στο προσωπικό αναδρομικά στο τέλος του έτους. Πώς υπολογίζονται οι εισφορές?

Τα πριμ παραγωγής θεωρούνται πρόσθετες αποδοχές και υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Ο υπολογισμός των εισφορών γίνεται δια του επιμερισμού αυτών στις μισθολογικές περιόδους που ανάγονται και στη συνέχεια πολλαπλασιάζοντας το αντίστοιχο ασφάλιστρο με το συνολικό ποσό αποδοχών που προκύπτει από την άθροιση. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται η περίπτωση να καταβληθούν εισφορές για αποδοχές πέρα από το ανώτατο όριο του ασφαλιστέου μισθού (πλαφόν).

Μια επιχείρηση τελεί υπό καθεστώς πτώχευσης στην οποία έχει διοριστεί σύνδικος πτωχεύσεως. Μερικοί μισθωτοί της επιχείρησης εξακολουθούν να απασχολούνται. Πρέπει να ασφαλιστούν στο ΙΚΑ για το χρόνο αυτό?

Ο σύνδικος ως νόμιμος αντιπρόσωπος του πτωχεύσαντος εργοδότη και της ομάδας των δανειστών, συνεχίζει τη διαχείριση της πτωχευτικής περιουσίας, θεωρείται εργοδότης και υπεύθυνος έναντι του ΙΚΑ για την καταβολή των εισφορών.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται στην επιχείρηση (πχ μακροχρόνια ασθένεια) ο εργαζόμενος δεν έλαβε την κανονική άδεια εντός τρέχοντος έτους πως θα καταχωρηθεί αυτό στο βιβλίο αδειών?

Θα καταχωρηθεί στο βιβλίο αδειών (Ε11) η αντικειμενική αδυναμία μη χορήγησης της αδείας με παρατήρηση την αιτία της μη χορήγησης.

Μια επιχείρηση και ύστερα από επιχειρησιακή συνήθεια κατέβαλε ολόκληρη την αποζημίωση (αντί του 40%) στο προσωπικό σε περίπτωση αποχωρήσεως εργαζομένου. Η επιχείρηση αυτή συγχωνεύτηκε με άλλη. Ο νέος εργοδότης δεσμεύεται να τηρήσει τον όρο αυτό?

Όπως δέχονται και τα δικαστήρια η υποχρέωση αυτή δεσμεύει και το νέο εργοδότη.

Μια εργαζόμενη μητέρα η οποία λόγω κυήσεως και λοχείας προστατεύεται και δικαιούται μειωμένου ωραρίου μπορεί να αποποιηθεί το δικαιώματος αυτού?

Όχι δεν μπορεί γιατί οι διατάξεις περί προστασίας της μητέρας είναι δημοσίας τάξεως και επομένως δεν επιτρέπεται παραίτηση της μητέρας από την προστασία. Η παράνομη απασχόληση επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις. .

Κατά το χρόνο της κανονικής άδειας ενός εργαζομένου επιτρέπεται η προειδοποίηση περί προσεχούς απολύσεως του?

Δεν απαγορεύεται η προειδοποίηση περί προσεχούς απολύσεως του υπό την προϋπόθεση ότι η ημέρα της απολύσεως του θα είναι μετά τη λήξη της αδείας, δεδομένου ότι απαγορεύεται η απόλυση κατά τη διάρκεια της αδείας. .

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων μπορεί να χορηγηθεί στον εργαζόμενο με παροχή σε είδος;

Το επίδομα εορτών δεν επιτρέπεται να καταβληθεί σε είδος. Η υπουργική απόφαση 19040/1981 που προβλέπει τη χορήγηση του επιδόματος εορτών στους εργαζόμενους στο άρθρο 10 αυτής αναφέρεται ρητώς ότι σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος.

Οι διευθύνοντες υπάλληλοι οι οποίοι λαμβάνουν υψηλές αποδοχές και δεν ακολουθούν τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας δικαιούνται επιδόματος εορτών;

Όπως δέχεται και η νομολογία των δικαστηρίων όπως πχ η 178/2008 απόφαση Αρείου Πάγου οι υπάλληλοι που κατέχουν θέσεις εποπτείας και διευθυνσης έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν επίδομα εορτών. Δεν θα έχουν δικαίωμα μόνον αν έχει συναφθεί σχετική ρητή αντίθετη συμφωνία.

Όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου, πέρα από τα καθήκοντα του οδηγού, προβαίνει και σε πλύση και λίπανση του αυτοκινήτου δικαιούται πρόσθετης αμοιβής;

Όχι δεν δικαιούται πρόσθετης αμοιβής γιατί οι εργασίες αυτές είναι συναφείς προς τα καθήκοντα του οδηγού.

Μπορεί να γίνει συμφωνία παραίτησης του εργαζομένου από τις αποδοχές του;

Όχι δεν μπορεί να γίνει. Η συμφωνία περί παραιτήσεως του εργαζομένου από τις νόμιμες εν γένει μισθολογικές αξιώσεις του είναι άκυρη, είτε γίνει πριν από την παροχή εργασίας είτε μετά από αυτή.

Όταν ένας εργαζόμενος ζητήσει και πάρει άδεια άνευ αποδοχών υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης στο ΙΚΑ;

Όχι δεν υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης. Η δεοντολογία όμως απαιτεί όπως ο εργοδότης γνωστοποιήσει στο ΙΚΑ το γεγονός αυτό με ακριβή στοιχεία του χρόνου έναρξης και λήξης της αδείας.

Εργοδότης ο οποίος εφαρμόζει μηχανογραφικό σύστημα ανάλυσης μισθοδοσίας έχει την υποχρέωση χορήγησης εκκαθαριστικού σημειώματος;

Σε κάθε περίπτωση έχει υποχρέωση χορήγησης εκκαθαριστικού σημειώματος με απεικόνιση αναλυτικώς των πάσης φύσεως αποδοχών, κρατήσεων κ.λπ. του εργαζομένου.

Μια μορφή ειδικής απασχόλησης είναι και η εργασία Φασόν. Οι εργαζόμενοι με το σύστημα αυτό πώς ασφαλίζονται;

Οι εισφορές για κάθε μήνα απασχόλησης υπολογίζονται στο σύνολο της εργατικής αμοιβής, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση ποσοστού 30% από τη συνολική αμοιβή που αναγράφεται στο τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών που εξέδωσε ο απασχολούμενος και βαρύνουν εργαζόμενο και εργοδότη. Ο αριθμός ημερών ασφάλισης προκύπτει από τη διαίρεση της εργατικής αμοιβής διά του τεκμαρτού ημερομισθίου της 9ης ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι ημέρες ασφάλισης δεν υπερβαίνουν τις 300 ετησίως.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ