FAQ

Για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι σε διαθεσιμότητα ένας εργαζόμενος, ύστερα από απόφαση του εργοδότη;

Η διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες, για κάθε ημερολογιακό έτος. Το τρίμηνο αυτό χρονικό διάστημα μπορεί να εξαντληθεί είτε εφάπαξ είτε τμηματικά. Στη διάρκεια του τριμήνου περιλαμβάνονται τόσο οι εργάσιμες ημέρες όσο και οι Κυριακές.

Επιτρέπεται η κατάρτιση ειδικής συμφωνίας μεταξύ εργοδότου και εργαζομένου σύμφωνα με την οποία θα καταβάλλεται κάθε μήνα ένα ορισμένο ποσό, πέρα από τις νόμιμες αποδοχές, ως αποζημίωση για εργασία εκτός έδρας;

Ναι επιτρέπεται, με την προϋπόθεση ότι το ποσό αυτό θα καλύπτει εξ ολοκλήρου την αποζημίωση της απασχόλησης εκτός έδρας. Εάν όχι τότε συμπληρώνεται με ανάλογη αύξηση.

Σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη και μη απασχόλησης του εργαζομένου μπορούν να συμψηφισθούν οι ημέρες αδείας του με το χρόνο της μη απασχόλησής του;

Όχι. Οι ημέρες που δεν απασχολείται ο εργαζόμενος, λόγω υπερημερίας, δεν συμψηφίζονται με τις ημέρες της οφειλόμενης αδείας. Γιατί αυτό αντιβαίνει στο σκοπό του νόμου, ο οποίος συνίσταται στην παροχή δυνατότητας ανάπαυσης, αφού έτσι δεν επιτυγχάνεται, διότι ο εργαζόμενος βρίσκεται σε εργασιακή ετοιμότητα παροχής εργασίας, στη διάθεση του εργοδότη κατά το χρόνο της υπερημερίας του τελευταίου.

Όταν ένας εργαζόμενος κληθεί ως μάρτυρας στο δικαστήριο πληρώνεται τις αποδοχές του;

Για την κλήση του ως μάρτυρας πρέπει να διακρίνουμε την υπαιτιότητα ή όχι του εργαζομένου. Εάν καλείται από την εισαγγελική αρχή να καταθέσει ως μάρτυρας σε δίκη μεταξύ τρίτων, η αποχή του από την εργασία θεωρείται ανυπαίτιος και δικαιούται των αποδοχών του χρόνου αυτού, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 657 – 658 ΑΚ. Αντίθετα αν ο εργαζόμενος είναι υπόδικος ή συμμετέχει σε πολιτική δίκη για επιδίωξη δικού του οφέλους, η απουσία αυτή είναι υπαίτιος, δηλαδή γίνεται με δική του ευθύνη και έτσι δεν μπορεί να αξιώσει τις αντίστοιχες αποδοχές.

Μετά την κατάργηση του καθεστώτος της ανακεφαλαίωσης των Ασφαλιστικών Βιβλιαρίων πως γίνεται πλέον η απεικόνιση της ασφάλισης?

Γίνεται με το μηχανογραφικό σύστημα ασφάλισης. Οι ημέρες εργασίας και τα λοιπά στοιχεία που απαρτίζουν την ασφάλιση μεταφέρονται πλέον στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων που τηρούνται στη Μηχανογραφική Υπηρεσία δηλαδή στο Ηλεκτρονικό Αρχείο.

Επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ποιο υποκατάστημα ΙΚΑ είναι αρμόδιο για την απογραφή του εργοδότη?

Αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ για την απογραφή του εργοδότη είναι εκείνο στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ανεξάρτητα αν απασχολεί ή όχι προσωπικό.

Κατά το χρόνο της κανονικής άδειας ενός εργαζομένου επιτρέπεται η προειδοποίηση περί προσεχούς απολύσεως του?

Δεν απαγορεύεται η προειδοποίηση περί προσεχούς απολύσεως του υπό την προϋπόθεση ότι η ημέρα της απολύσεως του θα είναι μετά τη λήξη της αδείας, δεδομένου ότι απαγορεύεται η απόλυση κατά τη διάρκεια της αδείας.

Επί ποίων αποδοχών (νομίμων ή καταβαλλομένων) υπολογίζεται η αμοιβή για την εκτός έδρας εργασία?

Σύμφωνα με την ΥΑ 2109/1946 υπουργική απόφαση η πρόσθετη αποζημίωση για κάθε εκτός έδρας διανυκτέρευση είναι ίση προς το εκάστοτε νόμιμο ημερομίσθιο ή προς το 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού. Νόμιμος μισθός ή μερομίσθιο είναι αυτός που υποχρεωτικά θεσπίζεται ως κατώτατο όριο.

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που ραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του δεν υπόκεινται σε φορολογία. Έχει αποζημιωτικό χαρακτήρα και δεν επιτρέπεται να υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. Αυτό δέχεται και το ΣτΕ με την αριθ. 1840/2013 απόφασή του.

Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση έκανε χρήση της ΥΑ επιμήκυνσης της περιόδου για τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Ποιο είναι το ποσό με το οποίο θα επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ?

Το ποσό της επιχορήγησης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης είιναι ίσο με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας που δικαιούται ο ξενοδοχουπάλληλος για κάθε ημέρα σφάλισης του, με ανώτερο όριο τις 25 ημέρες ανά μήνα και τις 100 ημέρες για όλο το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης.