Επιχείρηση διατηρεί υποκαταστήματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ποιο υποκατάστημα ΙΚΑ είναι αρμόδιο για την απογραφή του εργοδότη?

Αρμόδιο υποκατάστημα ΙΚΑ για την απογραφή του εργοδότη είναι εκείνο στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης ανεξάρτητα αν απασχολεί ή όχι προσωπικό.

Δείτε ακόμα

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …

Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση έκανε χρήση της ΥΑ επιμήκυνσης της περιόδου για τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Ποιο είναι το ποσό με το οποίο θα επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ?

Το ποσό της επιχορήγησης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης είιναι ίσο με το ημερήσιο …