Κατά το χρόνο της κανονικής άδειας ενός εργαζομένου επιτρέπεται η προειδοποίηση περί προσεχούς απολύσεως του?

Δεν απαγορεύεται η προειδοποίηση περί προσεχούς απολύσεως του υπό την προϋπόθεση ότι η ημέρα της απολύσεως του θα είναι μετά τη λήξη της αδείας, δεδομένου ότι απαγορεύεται η απόλυση κατά τη διάρκεια της αδείας.

Δείτε ακόμα

Η αποζημίωση για έξοδα κινήσεως και εκτός έδρας υπόκειται σε φορολογία?

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν …

Μια ξενοδοχειακή επιχείρηση έκανε χρήση της ΥΑ επιμήκυνσης της περιόδου για τη διατήρηση θέσεων εργασίας. Ποιο είναι το ποσό με το οποίο θα επιδοτηθεί από τον ΟΑΕΔ?

Το ποσό της επιχορήγησης κατά το χρονικό διάστημα της επιμήκυνσης είιναι ίσο με το ημερήσιο …