ΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 2008

ΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ όλης της Χώρας”

ΔΑ 11/2008

Πράξη Καταθ. Υπ. Απασχόλησης 6/6.6.08

Αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 19 Μαΐου 2007, σε συνέχεια της από 12 Μαΐου 2008 και αριθμ. πρωτ. 012/12.5.2008 αίτηση της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (O.Ι.Y.E.) από κοινού με τις εργοδοτικές οργανώσεις Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων και Εταιρειών Logistics Ελλάδος, Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Καθαρισμού (Π.Ο.Ε.Κ.), Πανελλήνια Ένωση Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων, Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε, και μονομερούς αίτησης της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε.) ως προς τις λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις της συλλογικής διαφοράς,

κατέληξα σύμφωνα με τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί, σε Διαιτητική Απόφαση με τις εξής ρυθμίσεις:

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος

1.1. Στην παρούσα εθνική κλαδική Δ.Α. υπάγονται οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους χώρους της:

Διαφημίσεως, πληροφορικής, μεταφοράς και διαμεταφοράς, εκπαιδεύσεως, επαγγελματικής εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως, εκπαιδευτικών φροντιστηρίων, φυλάξεως επιχειρήσεων, φροντίδας φυλάξεως και αναψυχής νηπίων και βρεφών, λογιστικής παρακολουθήσεως και αποθηκεύσεως, ποδοσφαιριστικών και καλαθοσφαιρικών εταιρειών και σωματείων, καθαρισμού κτιρίων και χώρων γενικά, κέντρων ξένων γλωσσών, ταχυμεταφορών ταχυδρομείων, δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς και οργανώσεως εκθέσεων και συνεδρίων, κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, διαχείρισης απαιτήσεων, περιβαλλοντικών υπηρεσιών, και που έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:

α. Γραμματείς – Υπάλληλοι Γραφείου

β. Λογιστές – Βοηθοί Λογιστών

γ. Βοηθητικό – τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας – εισπράκτορες – αποθηκάριοι – κλητήρες – διανομείς)

δ. Προσωπικό φύλαξης (φύλακες, νυκτοφύλακες θυρωροί)

ε. Προσωπικό πληροφορικής (χειριστές-τριες, προγραμματιστές-στριες, αναλυτές-τριες, τεχνικοί Η/Υ και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ). Ως υπαγόμενες στη λειτουργική υποστήριξη νοούνται οι ειδικότητες που έχουν περιγραφεί στην κατηγορία αυτή, στην από 23.7.1998 Εθνική Ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας και

στ. Οδηγοί φορτηγών, επιβατηγών κ.λπ. αυτοκινήτων

1.2. Η ιδιότητα του μέλους πρωτοβάθμιου σωματείου που ανήκει στην Ο.Ι.Υ.Ε., πιστοποιείται με βεβαίωση που εκδίδεται από τα αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθμια σωματεία για λογαριασμό της Ο.Ι.Υ.Ε., στην οποία ανήκουν.

Άρθρο 2
Υπαγωγή Εργαζομένων Παροχής Υπηρεσιών

Οι εργαζόμενοι με τις ειδικότητες όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας (περιπτώσεις α – στ), οι οποίοι εργάζονται α) σε καλαθοσφαιρικές εταιρείες και σωματεία β) σε επιχειρήσεις κτηματομεσιτικών υπηρεσιών γ) σε επιχειρήσεις διαχείρισης απαιτήσεων και δ) σε επιχειρήσεις περιβαλλοντικών υπηρεσιών εντάσσονται μισθολογικά και για τους λοιπούς όρους εργασίας στην από 12.4.2007 Σ.Σ.Ε. (πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 34/11.5.2007) και στην Δ.Α. 19/2007 (πράξη κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 8/11.5.2007) και των προηγουμένων ομοίων αυτών ρυθμίσεων, που έχουν διατηρηθεί σε ισχύ όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2007.

Άρθρο 3
Αυξήσεις βασικών μισθών και ημερομισθίων

3.1. Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των υπαγομένων στη ρύθμιση αυτή μισθωτών, όπως είχαν κατά περίπτωση διαμορφωθεί την 31.12.2007, με βάση τις από 12 Απριλίου 2007 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 34/11.5.2007) και ΔΑ 19/2007 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/11.5.2007) αυξάνονται από 01.01.2008 κατά ποσοστό 3,5%.

3.2. Οι ως άνω βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.08.2008, με βάση την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 01.09.2008 κατά ποσοστό 3,2%.

3.3. Οι ως άνω βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008, με βάση την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 01.01.2009 κατά ποσοστό 2,5%.

3.4. Οι ως άνω βασικοί μισθοί και βασικά ημερομίσθια, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.08.2009, με βάση την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 01.09.2009 κατά ποσοστό 4,0%.

3.5. Οι νόμιμες συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2007, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στις αντίστοιχες περί αυτών διατάξεις των ΣΣΕ και ΔΑ που εξακολουθούν να ισχύουν, αυξάνονται από 01.01.2008 κατά ποσοστό 3,5% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.08.2008, αυξάνονται από 01.09.2008 κατά ποσοστό 3,2%.

3.6. Οι εν λόγω συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2008, με βάση την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 01.01.2009 κατά ποσοστό 2,5%.

3.7. Οι εν λόγω συνολικές αποδοχές των οδηγών αυτοκινήτων όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 31.08.2009, με βάση την προηγούμενη παράγραφο αυτού του άρθρου, αυξάνονται από 01.09.2009 κατά ποσοστό 4%.

Άρθρο 4
Επιδόματα

4.1. Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται από τις από 12.4.2007 Σ.Σ.Ε. και 19/2007 Δ.Α. και προηγούμενες αυτών ρυθμίσεις, εφόσον στις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κ.λπ., το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα, πρατήρια κ.λπ. υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα, καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.

4.2. Το επίδομα ξένης γλώσσας που χορηγείται στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα βάσει της ΔΑ 44/1998 χορηγείται και στους κατόχους Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας αντίστοιχου με το επιπέδου Lower.

4.3. Στους υπαγόμενους στη ρύθμιση αυτή μισθωτούς εξακολουθούν να χορηγούνται τα λοιπά επιδόματα γενικά ή ανά ειδικότητα που προβλέπονται από τις προηγούμενες όμοιες συλλογικές ρυθμίσεις και υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως ορίζεται για κάθε ένα από αυτά με τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις.

Άρθρο 5
Κοινές Επιτροπές και Πρωτοβουλίες Ρυθμίσεων

5.1. Τα μέρη δύνανται στην διάρκεια ισχύος της παρούσας να συστήσουν κοινές επιτροπές και να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες έναντι των αρμοδίων αρχών για κρίσιμα ζητήματα τα οποία ανέδειξαν στην διάρκεια των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, όπως:

5.2. Η τήρηση των κατώτατων μισθών και ημερομισθίων των υπαγομένων στην παρούσα ως προϋπόθεσης συμμετοχής (επί ποινή απαραδέκτου) σε διαγωνισμούς δημόσιων οργανισμών και επιχειρήσεων για την παροχή υπηρεσιών, και την με κάθε τρόπο καταπολέμηση της υποβολής προσφορών που συνιστούν “πωλήσεις κάτω του κόστους” το οποίο προβλέπεται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με σκοπό την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

5.3. Η κατά το δυνατόν απλοποίηση των διοικητικών υποχρεώσεων επιχειρήσεων, εργαζομένων και ειδικοτήτων που υπάγονται στην παρούσα για θέματα οργάνωσης της εργασίας χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η ανάγκη τήρησης της νομιμότητας, και κυρίως η ασφάλεια της εργασίας και της παρεχόμενης υπηρεσίας, αλλά λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες οργάνωσης της εργασίας εκάστης ειδικότητας (π.χ. αναλυτική τήρηση βιβλίου δρομολογίων των οδηγών σχολικών λεωφορείων).

5.4. Κάθε άλλο ζήτημα που τα μέρη θεωρούν ότι μπορεί να συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και την βελτίωση των εργασιακών συνθηκών επιχειρήσεων και εργαζομένων με απλοποίηση διοικητικών ρυθμίσεων και εφαρμογή ελαχίστων προδιαγραφών, και την ανάπτυξη ισχυρότερων και αποτελεσματικότερων εκπροσωπήσεων των μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στην παρούσα σε Εθνικό Επίπεδο.

Άρθρο 6
Κωδικοποίηση της ΣΣΕ

Στην διάρκεια ισχύος της παρούσας τα μέρη δύνανται να συστήσουν κοινή ομάδα εργασίας με στόχο την κωδικοποίηση σε ενιαίο και πλήρες κείμενο που θα περιλαμβάνει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας, ώστε να προωθηθεί η διοικητική απλοποίηση και η εγκυρότερη εφαρμογή των όρων από τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα.

Άρθρο 7
Λοιπές ρυθμίσεις

Για τους εργαζόμενους που καλύπτει η παρούσα ΔΑ ισχύουν και όλες οι θεσμικές ρυθμίσεις που προβλέπονται από την ΕΓΣΣΕ 2008-2009 και τις προηγούμενες αυτής εφόσον είναι ευνοϊκότερες.

Άρθρο 8
Διατήρηση ρυθμίσεων

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 12 Απριλίου 2007 ΣΣΕ (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 34/11.5.2007) και της ΔΑ 19/2007 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/11.5.2007) και όλων των προηγουμένων ομοίων ρυθμίσεων κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 9
Αρχή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων

Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή ΔΑ, κανονισμούς εργασίας, κ.λπ., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01.01.2008.

Σχετική Μελέτη “Οι Ρυθμίσεις του κλάδου Παροχής Υπηρεσιών και τα Προβλεπόμενα Επιδόματα” δημοσιευμένη στο πεδίο “ΜΕΛΕΤΕΣ”


(1) Προηγούμενη ρύθμιση σελίδα 552/2007 του περιοδικού μας.

Δείτε ακόμα

Πόλεμος για την τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία και Ισλανδία

Kόντρα κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο – Γ. Καρούζος: Το ζητούμενο είναι αν αυτό …

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …