ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 2013

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΝΙΑΣ 2013

Σ.Σ.Ε. 14.05.13 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ όλης της Χώρας”.(1)

Πράξη Καταθ. Υπ. Εργασίας 7/15.05.13

Στην Αθήνα σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες αφενός Χαρίτων Κυριαζής Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών και αφετέρου, Λευτέρης Τράκας, Πρόεδρος και Παναγιώτης Ψυλλάκης, Γεν. Γραμματέας, εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε. συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. Στις διατάξεις αυτής της Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι εργαζόμενοι στις Καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας.

2. Τα βασικά κατώτατα όρια των ημερομισθίων των ειδικοτήτων και κατηγοριών εργατοτεχνιτών των Καπνοβιομηχανιών όλης της χώρας, στα οποία περιλαμβάνεται και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, διαμορφώνονται από 1ης Ιανουαρίου 2013 ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Α. 40,70 ευρώ

Α. Χειριστές σιγαροποιητικών μηχανών, χειριστές πακεταριστικών και συσκευαστικών μηχανών, χειριστές καπνοκοπτικών μηχανών, χειριστές αυτοματισμού παλετοποίησης (ρομπότ) και συντηρητές όλων των συγκροτημάτων μηχανημάτων παραγωγής.

Β. 39,10 ευρώ

Β. Χειριστές φιλτροποιητικών μηχανών, χειριστές συγκροτημάτων κυτιοποιητικών μηχανών, χειριστές μηχανημάτων υγράνσεως, επεξεργασίας (toasting, casing), αρωματισμού, αποθηκεύσεως (σιλό), τροφοδοσίας καπνού κομμένου ή σε φύλλα, ή κοτσανιού φύλλου.

Γ. 38,80 ευρώ

Γ. Μεταφορείς υλικών αποθηκών που χειρίζονται ηλεκτρονικά όργανα για την αυτόματη ενημέρωση των αποθηκών, χειριστές σκαρτομηχανών, μηχανών τροφοδοσίας φίλτρων, χαρτοκοπτικών μηχανών και οι ελεγκτές ποιότητας των παραγομένων προϊόντων.

Δ. 35,50 ευρώ

Δ. Βοηθοί χειριστές όλων των χειριστών των μηχανών και συγκροτημάτων των κατηγοριών Α, Β και Γ και βοηθοί συντηρητές των συντηρητών της κατηγορίας Α.

Ε. 34,60 ευρώ

Ε. Δόκιμοι χειριστές και δόκιμοι συντηρητές όλων των μηχανών και συγκροτημάτων μηχανών των κατηγοριών Α, Β και Γ. Δόκιμος χειριστής θεωρείται αυτός ο οποίος προσλαμβάνεται για πρώτη φορά σε μία από τις ειδικότητες χειριστών των κατηγοριών Α, Β και Γ μέχρι της συμπληρώσεως δώδεκα μηνών.

ΣΤ. 31,60 ευρώ

ΣΤ. Φορτοεκφορτωτές, μεταφορείς, εργάτες των τμημάτων παραγωγής και αποθηκών, καθώς και όλοι οι άλλοι άνδρες και γυναίκες που εργάζονται στη καπνοβιομηχανία και δεν αναφέρονται σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες και δεν μπορούν να υπαχθούν νομίμως σε άλλη Σ.Σ.Ε.

3. Τα παραπάνω καθοριζόμενα κατά ειδικότητα βασικά ημερομίσθια αυξάνονται με επίδομα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία και έως δέκα τριετίες συνολικά. Το επίδομα τριετιών υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια.

Σ’ αυτούς που εργάζονται εποχιακά κάθε χρόνο στην ίδια επιχείρηση και σε δραστηριότητα που από τη φύση της είναι εποχιακή οι τριετίες τους προσμετρώνται με τη συμπλήρωση 600 ημερών ασφάλισης για τη κάθε τριετία.

Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι αναφορικά με τις ωριμάνσεις ή επιδόματα τριετίας κ.τ.λ. (δηλαδή αναφορικά με αυτόματες αυξήσεις των αποδοχών με μόνη προϋπόθεση την πάροδο ορισμένου χρόνου εργασίας), ισχύουν τα προβλεπόμενα από το Ν. 4046/12 και την ΠΥΣ 6/28.02.2012. Οι ήδη καταβαλλόμενες ωριμάνσεις ή επιδόματα τριετίας κ.τ.λ., θα καταβάλλονται παγωμένα ως είχαν την 14.02.2012.

4. Χορηγείται σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς ανεξαρτήτως φύλου επίδομα γάμου 10%. Επίσης το ίδιο επίδομα χορηγείται στους χήρους-ρες, διαζευγμένους-νες, καθώς και στους άγαμους πατέρες ή άγαμες μητέρες εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια των παιδιών. Το επίδομα αυτό θα υπολογίζεται στα βασικά ημερομίσθια που προβλέπονται παραπάνω. Δεν συμψηφίζεται με τις τυχόν υπέρτερες των κατωτάτων ορίων πράγματι καταβαλλόμενες αποδοχές.

5. Τα συνολικά κατώτατα όρια αποδοχών διαμορφώνονται με βάση τα νέα βασικά ημερομίσθια, το επίδομα τριετιών και το επίδομα γάμου.

6. Στις συνολικές αποδοχές που διαμορφώνονται από αυτή τη Σ.Σ.Ε. συμψηφίζονται οποιεσδήποτε αυξήσεις ή επιδόματα που θα καθορίζονται από νομοθετική πράξη, υπουργική απόφαση ή ΕΓΣΣΕ και θα αφορούν τα έτη 2013 – 2014.

7. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε 17 εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από τη πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά το τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί πριν από το χρόνο που αρχικά έχει πιθανολογηθεί το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά από τον τοκετό ώστε να εξασφαλίζεται ο χρόνος συνολικής αδείας 17 εβδομάδων.

8. Στους μισθωτούς αυτής της Σ.Σ.Ε. χορηγούνται τα παρακάτω είδη:

α. δύο ενδυμασίες, μία θερινή και μία χειμερινή που ανήκουν κατά κυριότητα στον εργοδότη και αντικαθίστανται μία φορά το χρόνο.

β. ένα ζευγάρι δερμάτινα υποδήματα το χρόνο.

9. Στους μισθωτούς αυτής της Σ.Σ.Ε. χορηγείται σε περίπτωση γάμου άδεια 8 (οκτώ) εργασίμων ημερών με πλήρεις αποδοχές μη συμψηφιζόμενη με την ετήσια άδεια του Α.Ν. 539/45.

10. Στους υπαγόμενους σ’ αυτή τη Σ.Σ.Ε. χορηγείται ένα κουτί γάλα 410 γραμμαρίων την ημέρα.

11. Συμφωνείται ότι οι ημέρες που ισχύουν εθιμικά στον κλάδο σαν αργίες ήτοι, η Καθαρά Δευτέρα, η Μεγάλη Παρασκευή, η δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια, εφόσον συμπίπτουν με ημέρες από Δευτέρα έως και Παρασκευή, θα αμείβονται στους ημερομισθίους με το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

Επί πλέον συμφωνείται ως ημέρα αργίας στον κλάδο η ημέρα του Αγίου Πνεύματος ή η ημέρα της Υπαπαντής του Κυρίου (2α Φεβρουαρίου) κατ’ επιλογή κάθε επιχείρησης, η οποία θα αμείβεται στους ημερομισθίους με το εκάστοτε ημερομίσθιό τους.

Η ρύθμιση του δευτέρου εδαφίου αυτής της παραγράφου δεν ισχύει στην περίπτωση που μία εκ των δύο ανωτέρω ημερών έχει καθιερωθεί ήδη ως αργία.

Σε περίπτωση που η 2α Φεβρουαρίου, ημέρα της Υπαπαντής του Κυρίου συμπίπτει με Σάββατο ή Κυριακή, οι επιχειρήσεις που έχουν καθιερώσει την εν λόγω ημέρα ως αργία, μεταφέρουν αυτήν την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.

12. Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει είτε συνεχή υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη του κλάδου είτε υπηρεσία ή προϋπηρεσία 12 ετών, δικαιούνται άδεια 5 εργασίμων ημερών, επί πλέον της νομίμου, αν εργάζονται πενθήμερο και 6 εργασίμων ημερών αν εργάζονται εξαήμερο.

Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της προηγούμενης διάταξης θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξηρτημένης εργασίας.

Το επίδομα της ετήσιας άδειας που προβλέπεται από τον ν. 539/45 καθορίζεται σε 15 ημερομίσθια.

13. Όλες οι διατάξεις Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) και Διαιτητικών Αποφάσεων (Δ.Α.) που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων, που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται αναλόγως και στους αναδόχους γονείς.

14. α) Οι γονείς που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία μπορούν να ζητήσουν να μειωθεί το ωράριο εργασίας τους κατά μία ώρα ημερησίως, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1483/84, χωρίς όμως ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

β) Για κάθε παιδί με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1483/84, χορηγείται ετήσιο επίδομα 150 e.

15. Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής (-τρια), οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή -ολόκληρη την ημέρα από την εργασία του, μέχρι τη συμπλήρωση 4 εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για του δύο γονείς, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.

16. Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά 2 ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε 14 εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εραζόμενος/η προστατεύει 3 παιδιά και πάνω.

17. Για όσους σπουδαστές δικαιούνται εκ του νόμου άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις και επιδοτούνται για τις ημέρες αυτές της άδειας από τον ΟΑΕΔ, συμφωνείται ότι οι επιχειρήσεις θα καταβάλουν την διαφορά μεταξύ των καταβαλλομένων ημερομισθίων και του ποσού που χορηγείται από τον ΟΑΕΔ. Διευκρινίζεται ότι δεν ισχύει το από 26ης Ιουνίου 1990 Ιδιωτικό Συμφωνητικό που είχε υπογραφεί από την Ομοσπονδία Εργαζομένων Καπνοβιομηχανιών Ελλάδος και τις ελληνικές καπνοβιομηχανίες.

18. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31n Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

19. Οι αποδοχές των μισθωτών σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να υπολείπονται στο σύνολο από το ισχύον κάθε φορά γενικό κατώτατο όριο ημερομισθίου. Τυχόν καταβαλλόμενες με ελεύθερη συμφωνία αποδοχές ανώτερες από αυτές που χορηγούνται με την παρούσα Σ.Σ.Ε. δεν μπορούν να μειωθούν.

20. Η ισχύς αυτής της Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2014.


(1) Προηγούμενη ρύθμιση ΕΑΕΔ σελ. 856/2010.

 

Δείτε ακόμα

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …

107675/27.12.2021 Κατώτατος μισθός υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών από 1.1.2022

107675/27.12.2021 Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της …