ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2010

ΣΣΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2010

Σ.Σ.Ε. 17.9.2010 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ και Βοηθών Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λπ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ εκτελέσεως ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ”.(1)

Πράξη Καταθ. Υπ. Εργασίας 36/9.11.2010

Στην Αθήνα σήμερα την 17η Σεπτεμβρίου 2010 οι υπογράφοντες, αφενός μεν, η “Ομοσπονδία Χειριστών, Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος”, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ευστάθιο Παναγόπουλο – Πρόεδρο και τον Παναγιώτη Χατζάκο – Γενικό Γραμματέα και αφετέρου οι:

1. “Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ανωνύμων, Περιορισμένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών Εταιρειών”, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Αθανάσιο Πιατίδη – Γεν. Γραμματέα, 2. “Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ)”, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Κωνσταντίνο Κουβαρά – Πρόεδρο, 3. “Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ)”, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Ρωμοσιό – Πρόεδρο, 4. “Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΗΕΔΕ)”, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ευστ. Μανδηλαρά – Πρόεδρο, 5. “Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων” όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ Ορέστη Μεσοχωρίτη – Αντιπρόεδρο και 6. “Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ”, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Γεώργιο Αναστασόπουλο – Γεν. Γραμματέα, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τους όρους της παρακάτω Εθνικής Ομοιοεπαγγελματικής Σ.Σ.Ε.:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι χειριστές και βοηθοί χειριστών των παντός τύπου και συστήματος λειτουργίας Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών, Γεωτρητικών, Ισοπεδωτικών, Οδοποιητικών και Χωματουργικών εν γένει Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Έργων όλης της Χώρας που περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 31/90.

Άρθρο 2
Βασικοί Μισθοί και Ημερομίσθια

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και ημερομισθίων των πιο πάνω εργαζομένων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2009, αυξάνονται από 1.1.2010 κατά ποσοστό 1,1%.

Άρθρο 3
Επιδόματα

1. Επίδομα Τριετιών:

α) Στους αδειούχους χειριστές χορηγείται επίδομα πολυετίας, σε ποσοστό 10% για κάθε μία τριετία απασχόλησης και μέχρι πέντε τριετίες, που υπολογίζεται στους πιο πάνω βασικούς μισθούς.

Σαν χρόνος προϋπηρεσίας για την αναγνώριση των τριετιών υπολογίζεται ο χρόνος από την απόκτηση της αδείας χειριστού και με την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματοποιήσει, συνολικά, τουλάχιστον εξακόσια (600) ημερομίσθια, αλλιώς από την συμπλήρωση εξακοσίων (600) ημερομισθίων για την πρώτη τριετία, χιλίων διακοσίων (1.200), τουλάχιστον, ημερομισθίων, αλλιώς από την συμπλήρωση χιλίων διακοσίων (1.200) ημερομισθίων, για την δεύτερη τριετία (εξαετία), χιλίων πεντακοσίων (1.500), τουλάχιστον, ημερομισθίων, αλλιώς από την συμπλήρωση χιλίων πεντακοσίων (1.500) ημερομισθίων, για την τρίτη τριετία (εννεαετία), χιλίων οκτακοσίων (1.800), τουλάχιστον, ημερομισθίων, αλλιώς από την συμπλήρωση χιλίων οκτακοσίων (1.800) ημερομισθίων, για την τέταρτη τριετία (δωδεκαετία) και δύο χιλιάδων εκατό (2.100), τουλάχιστον, ημερομισθίων, αλλιώς από την συμπλήρωση δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ημερομισθίων, γιο την πέμπτη τριετία (δεκαπενταετία).

β) Διευκρινίζεται ότι ως χρόνος προϋπηρεσίας λογίζεται και ο χρόνος που διανύθηκε με την ειδικότητα του βοηθού και συνεπώς, χειριστής κάτοχος αδείας εφόσον έχει συμπληρώσει 600 ημερομίσθια (χειριστού και βοηθού), δικαιούται να λάβει το επίδομα της πρώτης τριετίας υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του ως βοηθού και αδειούχου χειριστή να είναι τουλάχιστον τρία (3) ημερολογιακά έτη.

γ) Για τους χειριστές των νέων οχημάτων – μηχανημάτων που υπήχθησαν στο Π.Δ. 31/90 “Περί επιβλέψεως συντηρήσεως και χειρισμού Μηχανημάτων Έργων”, όπως οι Αντλίες εκτοξεύσεως ετοίμου Σκυροδέματος (Πρέσες Μπετού), τα ΤΑΜΠΕΡΣ, ΧΟΛΜΠΑΚΣ, ΓΙΟΥΓΓΛΙΣ, ΜΠΕΡΛΙΕ, ΒΑΓΓΟΝ-ΝΤΡΙΛ και άλλα, η προϋπηρεσία για την προσμέτρηση των τριετιών αυτών των Χειριστών θα υπολογίζεται από την ημέρα που ανέλαβαν εργασία σαν Οδηγοί σε αυτά τα Οχήματα – Μηχανήματα, με την προϋπόθεση ότι πραγματοποίησαν 600 τουλάχιστον πλήρη ημερομίσθια για κάθε τριετία στα Μηχανήματα αυτά.

Αυτό θα αποδεικνύεται από τις ασφαλιστικές βεβαιώσεις του ΙΚΑ ή από άλλες σχετικές βεβαιώσεις των εργοδοτών.

δ) Για απασχόληση διαρκείας μικρότερης του μήνα, των παραπάνω μισθωτών, καθορίζεται ημερομίσθιο ίσο προς το 1/22 των πιο πάνω αναφερομένων μισθών αναλόγου κατηγορίας, σύμφωνα με τις τριετίες προσαυξημένο με τα επιδόματα που καθορίζονται γενικά με την παρούσα.

ε) Ο αριθμός των πραγματοποιούμενων ημερομισθίων, που πιο πάνω αναφέρονται, θα αποδεικνύεται από τις ασφαλιστικές βεβαιώσεις των εργαζομένων σε οποιονδήποτε εργοδότη και στις περιπτώσεις που αφορούν εργασία εκτός Ασφαλιστικής περιοχής θα αποδεικνύεται με Πιστοποιητικά των οικείων εργοδοτών.

2. Επίδομα συζύγου

Σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς της παρούσας παρέχεται Επίδομα Συζύγου εκ ποσοστού 10%.

Το παραπάνω επίδομα χορηγείται και στους χήρους /ες ή διαζευγμένους /ες εφόσον όλοι αυτοί έχουν την επιμέλεια ενός τουλάχιστον παιδιού.

3. Επίδομα τέκνων

α) Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, χορηγείται επίδομα τέκνων σε ποσοστό 15% για κάθε παιδί, από το τρίτο παιδί και πλέον, συμβάλλοντας έτσι στην προσπάθεια για την μείωση της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα.

β) Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρείται το πρώτο και δεύτερο παιδί, το επίδομα των οποίων οι εργαζόμενοι της παρούσας θα εξακολουθούν να το λαμβάνουν μέσω του ΟΑΕΔ.

γ) Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας εφόσον δεν εργάζονται, συντηρούνται από τον εργαζόμενο ή εργαζόμενη και είναι άγαμα. Όταν τα τέκνα σπουδάζουν σε μεταλυκειακές αναγνωρισμένες σχολές που λειτουργούν με άδεια κρατικής Αρχής το επίδομα αυτό εξακολουθεί να χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 25ου έτους της ηλικίας τους πράγμα που θα αποδεικνύεται με βεβαίωση κάθε σχολής. Το επίδομα αυτό χορηγείται και στους ανύπαντρους γονείς και στους εργαζόμενους – ες που τελούν σε χηρεία ή σε διάζευξη ή σε διάσταση εάν και εφόσον έχουν την επιμέλεια των τέκνων.

4. Επίδομα Ειδικών Συνθηκών

Σε όλους τους Χειριστές και βοηθούς Χειριστές της παρούσας χορηγείται Επίδομα Ειδικών Συνθηκών εκ ποσοστού 15%.

5. Επίδομα Γαλαρίας

Σε όλους τους μισθωτούς της παρούσας που εργάζονται μέσα σε στοές (γαλαρίες) καταβάλλεται ειδικό επίδομα γαλαρίας (ανεξάρτητο από το επίδομα ειδικών συνθηκών) εκ ποσοστού 15%.

6. Επίδομα Οδηγήσεως Γερανοφόρων Οχημάτων

Στους χειριστές που απασχολούνται παράλληλα στον χειρισμό και στην οδήγηση Γερανοφόρων Οχημάτων (αυτοκινητογερανών) επί των οποίων λειτουργεί Ανυψωτικό Μηχάνημα ανυψωτικής ικανότητας έξι (6) έως δέκα (10) τόνων και έχουν τα νόμιμα προσόντα γι’ αυτό (Άδεια χειριστού και άδεια οδηγού αυτοκινήτων) χορηγείται για κάθε ημέρα τέτοιας πραγματικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τις ώρες ημερήσιας εργασίας τους, προσαύξηση 10% υπολογιζόμενη επί του 1/22 των βασικών μηνιαίων μισθών κάθε κατηγορίας και για οχήματα – μηχανήματα ανυψωτικής ικανότητας άνω των δέκα (10) τόνων, ποσοστό 15%.

7. Επίδομα Οδηγήσεως Μηχανημάτων Έργων

Στους χειριστές που οδηγούν Λαστιχοφόρα μηχανήματα στο Οδικό δίκτυο, όπως Γκρέϊντερ, Καδοφόρα Οχήματα, Αντλίες εκτοξεύσεως ετοίμου Σκυροδέματος, Τσάπες, Φορτωτές και λοιπά Μηχανήματα (εξαιρουμένων των Ειδικών Αυτοκινήτων μεταφοράς υγρού σκυροδέματος – μπετού (Βαρέλες), καθ’ ότι τα Οχήματα αυτά είναι μεταφορικά και όχι μηχανήματα έργων) χορηγείται για κάθε ημέρα τέτοιας απασχόλησης στην οδήγηση, προσαύξηση του 1/22 του βασικού μισθού εκ ποσοστού 6%.

Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω επίδομα δεν το δικαιούνται οι Χειριστές που οδηγούν τα εν λόγω μηχανήματα, που εργάζονται σε εργοληπτικές επιχειρήσεις, όταν τα μηχανήματα αυτά διακινούνται εντός των χώρων της περιοχής του έργου της εργολαβίας, καθώς και προς τις συναφείς εγκαταστάσεις αυτής ήτοι Συνεργεία επισκευών, αποθήκες, Λατομεία, Αμμορυχεία, χώρους λήψεως δανείων κ.λπ. έστω και αν χρησιμοποιούν Δημόσιες οδούς προς τούτο, εκτός και αν μετακινούν τα εν λόγω μηχανήματα από το υπόψη έργο σε άλλο έργο ή σε άλλη περιοχή για οποιονδήποτε λόγο.

8. Επίδομα Υπευθυνότητας και Βαρέων Μηχανημάτων

α) Στους χειριστές που χειρίζονται μηχανήματα με ιπποδύναμη μέχρι 100 ίππους, καταβάλλεται επίδομα υπευθυνότητος και βαρέων μηχανημάτων εκ ποσοστού 5%.

β) Στους χειριστές που χειρίζονται μηχανήματα από 101 έως 200 ίππους καταβάλλεται επίδομα εκ ποσοστού 7%.

γ) Στους χειριστές που χειρίζονται μηχανήματα από 201 ίππους και πάνω καταβάλλεται επίδομα εκ ποσοστού 10%.

9. Επίδομα ύψους και θάλασσας

Στους χειριστές ηλεκτροκίνητων οικοδομικών γερανών, αντλιών εκτόξευσης ετοίμου σκυροδέματος και άλλων υλικών (πρέσες μπετού) χορηγείται επίδομα ύψους σε ποσοστό 7,5% αν το ύψος της καμπίνας του χειριστού είναι από 5 και μέχρι 10 μέτρα πάνω από την επιφάνεια του εδάφους και 12,5% αν το ύψος είναι πάνω από 10 μέτρα.

Στους χειριστές και βοηθούς πλωτών εκσκαφέων – γερανών χορηγείται επίδομα θάλασσας σε ποσοστό 10%.

10. Επίδομα Τηλεχειρισμού ή Οθόνης

Στους χειριστές που χειρίζονται μηχανήματα έργων των οποίων ο χειρισμός γίνεται με τηλεχειριστήριο ή οθόνη χορηγείται Ειδικό Επίδομα Τηλεχειρισμού ή Οθόνης σε ποσοστό 10%, εφόσον δεν τους χορηγείται το παραπάνω Επίδομα Ύψους.

Όλα τα παραπάνω επιδόματα των παραγρ. 1 έως 10 υπολογίζονται επί των βασικών μισθών και ημερομισθίων των μισθωτών της παρούσης και στο ύψος που διαμορφώνονται κάθε φορά με τις χορηγούμενες αυξήσεις.

11. Επίδομα ενοικίου

Στους υπαγόμενους στην παρούσα Χειριστές και βοηθούς, που διαμένουν, λόγω της εργασίας τους, μακριά από τον τόπο της μονίμου κατοικίας τους εφόσον δεν διαθέτουν στον τόπο εργασίας τους δική τους ή προκειμένου περί εγγάμων δική τους ή της συζύγου τους κατοικία, παρέχεται από τους εργοδότες κατάλληλο κατάλυμα διαμονής στον τόπο εργασίας τους. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν παρέχεται το παραπάνω κατάλυμα, χορηγείται από 1.1.2010 Επίδομα Ενοικίου 280 Ευρώ ανεξάρτητα από το ποσό που καταβάλει ο μισθωτός για ενοίκιο. Για να καταβληθεί το επίδομα αυτό πρέπει να επιδεικνύεται στον εργοδότη το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή ελλείψει συμβολαίου σχετικές αποδείξεις του ιδιοκτήτη περί καταβολής ενοικίου.

Διευκρινίζεται ότι στους δικαιούχους αυτού του επιδόματος δεν καταβάλλεται σωρευτικά και η ωριαία αποζημίωση του χρόνου μετακίνησης εκτός αν αφορά μετακίνηση από και προς την ενοικιαζόμενη κατοικία προς το εργοτάξιο που διαρκεί ημερησίως πλέον των δύο ωρών.

Διευκρινίζεται επίσης ότι σε όσους εργαζόμενους κατεβάλλετο ενοίκιο μέχρι την σύναψη της παρούσας θα συνεχίσει να καταβάλλεται, αναπροσαρμοζόμενο από 1.1.2010 στο ποσό των 280 Ευρώ ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Άρθρο 4
Διάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις

1. Εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας

Η εργασία μισθωτών που υπάγονται στην παρούσα καθορίζεται σε σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα και σε πενθήμερη απασχόληση από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 25% και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης.

Η πέραν των σαράντα πέντε (45) ωρών την εβδομάδα απασχόληση των μισθωτών στις επιχειρήσεις που απασχολούν μισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα θεωρείται υπερωριακή απασχόληση ως προς όλες τις νόμιμες συνέπειες, διατυπώσεις και διαδικασίες έγκρισης. Σε κάθε περίπτωση διατηρούνται σε ισχύ οι ρυθμίσεις για το νόμιμο ημερήσιο ωράριο εργασίας.

2. Κυριακές και εξαιρετέες αργίες

Για τις Κυριακές και τις υπό του νόμου καθοριζόμενες εξαιρετέες ημέρες αργίας, εφόσον εργασθούν οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα, θα λαμβάνουν, πέραν από τις βασικές μηνιαίες αποδοχές που καθορίζονται με την παρούσα και ένα εικοστό δεύτερο (1/22) αυτών προσαυξημένο κατά 75%, οι δε ημερομίσθιοι το βασικό ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%.

Μεταξύ των νομίμων αργιών συμπεριλαμβάνεται και η εορτή του Αγίου Πνεύματος σαν εορτή αργία για το επάγγελμα των χειριστών και βοηθών Μηχανημάτων. Επίσης πρέπει να καταβάλλονται και οι υπό του νόμου προβλεπόμενες προσαυξήσεις για υπερωριακή εργασία και νυκτερινή, εφόσον παρέχεται τέτοια εργασία.

3. Εκτός Έδρας Αποζημίωση

Στους χειριστές και βοηθούς της παρούσας που αποστέλλονται εκτός έδρας καταβάλλεται αποζημίωση, για την εκτός έδρας παραμονή τους υπό τις προϋποθέσεις και τις διατάξεις που προβλέπει η με αριθμό 21091/46 κοινή Υπουργική Απόφαση. Σαν έδρα θεωρείται, στην προκειμένη περίπτωση, ο τόπος της πρόσληψης του μισθωτού στο υπό της επιχειρήσεως εκτελούμενο, κατά τον χρόνο της πρόσληψης έργο.

4. Επάνδρωση Μηχανημάτων με βοηθούς

Τα μηχανήματα έργων που η σωστή λειτουργίας τους και ο χειρισμός τους απαιτεί την παρουσία βοηθού χειριστή (όπως γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος πισωτικά, διαστρωτήρας σκυροδέματος τύπου “ΚΟΜΑΤΣΟΥ”, γεωτρύπανα κ.λπ.) θα πρέπει απαραίτητα να επανδρώνονται και με βοηθό χειριστή.

Οι βοηθοί χειριστές θα πρέπει, κατά τις ώρες εκπαίδευσής τους στο μηχάνημα, για την πραγματοποίηση της προϋπηρεσίας τους, να εργάζονται μαζί με τον αδειούχο χειριστή του μηχανήματος και ο αδειούχος χειριστής δεν μπορεί να επιβλέπει πάνω από έναν βοηθούς.

5. Γάλα

Οι εργοδότες υποχρεούνται στην χορήγηση σε όλους τους μισθωτούς της παρούσας δωρεάν κάθε εργάσιμη ημέρα, μιας φιάλης γάλακτος 645 γραμμαρίων ή του αντιτίμου αυτής σε Ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των απασχολουμένων στο Εργοτάξιο χειριστών και βοηθών.

6. Μεταφορά των εργαζομένων

Η μεταφορά των χειριστών και των βοηθών από τον τόπο διαμονής στον τόπο της εργασίας τους και η επιστροφή τους θα γίνεται με κλειστά αυτοκίνητα των εργοδοτών, κατάλληλα για την μεταφορά των εργαζομένων χειριστών και βοηθών.

7. Αποζημίωση χρόνου μετακίνησης

Στους εργαζομένους που για την μετακίνησή τους από και προς τον τόπο της εργασίας τους απαιτούνται συνολικά περισσότερο από δύο ώρες ημερησίως, καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε ώρα επιπλέον των δύο ωρών, που θεωρούνται εύλογος χρόνος μετακίνησης Ευρώ 7,34 ανά ώρα για τους χειριστές και Ευρώ 4,40 ανά ώρα για τους βοηθούς χειριστές. Η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται στο ακέραιο ανά ώρα ακόμη και όταν η επιπλέον ώρα δεν είναι πλήρης. Η διαπίστωση του χρόνου μετακίνησης γίνεται με συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου έπειτα από εκτίμηση των πραγματικών δεδομένων που αφορούν την μετακίνηση.

8. Άδεια γάμου

Οι εργοδότες υποχρεούνται στην χορήγηση αδείας γάμου, σε όλους τους παραπάνω μισθωτούς που πρόκειται να παντρευτούν, εκ πέντε (5) ημερών με πλήρεις αποδοχές μη συμψηφιζομένης αυτής με την υπό του νόμου υποχρεωτική χορήγηση κανονικής αδείας.

9. Παράδοση ασφαλιστικών βεβαιώσεων ΙΚΑ

Σε περίπτωση απόλυσης, οι εργοδότες υποχρεούνται στην άμεση εξόφληση κάθε οφειλόμενου ποσού και στην παράδοση των ασφαλιστικών βεβαιώσεων ΙΚΑ πλήρως ενημερωμένων.

10. Εξοφλητικές αποδείξεις

Η καταβολή των αποδοχών στους μισθωτούς της παρούσας θα γίνεται με εξοφλητικές αποδείξεις που θα περιέχουν αναλυτικά όλες τις αποδοχές τους ως και τις κάθε είδους κρατήσεις.

11. Ατομικές συμβάσεις

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται στις ατομικές συμβάσεις όπου συντάσσονται αυτές να περιέχονται όροι αντιστρατευόμενοι στην ισχύουσα Εργατική Νομοθεσία ή δυσμενέστεροι από τους περιεχόμενους στην παρούσα.

Σε περίπτωση γραπτής κατάρτισης της ατομικής σύμβασης, ο εργοδότης υποχρεούται στην χορήγηση αντιγράφου αυτής στον εργαζόμενο.

12. Μαγειρείο – Φαρμακείο

Στα υπό κατασκευή έργα, για την κατασκευή των οποίων απαιτείται μακρό διάστημα και στα οποία απασχολούνται τουλάχιστον 15 χειριστές και βοηθοί, πρέπει απαραιτήτως:

α) Να υπάρχει καντίνα ή μαγειρείο με σκοπό την εξεύρεση φαγητού με πληρωμή από τους εργαζόμενους.

β) Να υπάρχουν τα απαραίτητα υλικά (φαρμακείο) παροχής πρώτων βοηθειών για την άμεση και πρόχειρη αντιμετώπιση των ατυχημάτων και ασθενειών.

13. Ατομικά είδη προστασίας υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας

Στους εργαζομένους που υπάγονται στην ρύθμιση αυτή χορηγούνται κατάλληλα είδη ατομικής προστασίας τα οποία ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται απ’ αυτόν όταν φθείρονται. Τα είδη αυτά είναι τα εξής:

α) Φόρμα εργασίας για τον χειμώνα και ένα παντελόνι και πουκάμισο για το καλοκαίρι.

β) Αδιάβροχο (νιτσεράδα) ή πλαστικό σακάκι ή κατάλληλο τζάκετ αδιάβροχο με επένδυση για τον χειμώνα.

γ) Ζεύγος υποδημάτων εργασίας (άρβυλα).

δ) Γάντια εργασίας.

ε) Κράνος εργασίας.

Για τον ποιοτικό προσδιορισμό των ειδών αυτών, τα μέρη θα ζητήσουν από κοινού ή χωριστά την τεχνική συνδρομή του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. (Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας), ώστε σε προσεχή συλλογική ρύθμιση να προσδιορίσουν τα είδη αυτά ακριβέστερα.

14. Ημερήσια Αποζημίωση Αποχιονισμού

Στους χειριστές και βοηθούς που απασχολούνται στον αποχιονισμό χορηγείται ημερήσια αποζημίωση αποχιονισμού Ευρώ 40 στους χειριστές και Ευρώ 30 στους βοηθούς, ανεξαρτήτως ωρών απασχολήσεως κατά ημέρα, πέραν των άλλων αποδοχών τους.

15. Συνδικαλιστική συνδρομή

Οι εργοδότες υποχρεούνται στην παρακράτηση ποσοστού ενός επί τοις χιλίοις (1 0/00) από τις συνολικές μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων χειριστών και βοηθών μηχανημάτων, σαν Συνδικαλιστική Εισφορά υπέρ της Ομοσπονδίας Χειριστών Μηχανοδηγών και Γεωτρυπανιστών Ελλάδος.

Το ποσό που θα προκύπτει, από την παραπάνω παρακράτηση, κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, θα κατατίθεται στον λογαριασμό της Ομοσπονδίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κεντρικό Κατάστημα Αθηνών) με αριθμό 040/482346-05. Οι εργαζόμενοι χειριστές και βοηθοί έχουν το δικαίωμα με γραπτή δήλωσή τους προς τον εργοδότη τους να αρνηθούν την παραπάνω παρακράτηση της εισφοράς.

16. Σχολές Επιμόρφωσης

Συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι θα γίνει κοινή και συντονισμένη προσπάθεια προς τον ΟΑΕΔ να ιδρυθούν και να λειτουργήσουν Σχολές εκπαιδεύσεως και επιμορφώσεως των Χειριστών και Βοηθών, σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας, με σκοπό και στόχο την πιο πλήρη τεχνική κατάρτιση, τόσο στα εν χρήσει Μηχανήματα, όσο και στην νέα Τεχνολογία, των αδειούχων χειριστών και των βοηθών μηχανημάτων που θα έχουν προϋπηρεσία βοηθού τουλάχιστον εξακόσια (600) ημερομίσθια ή κατά το ήμισυ βοηθού χειριστού και το υπόλοιπο ήμισυ υπηρεσία σε συνεργείο επισκευών μηχανημάτων, όσο και των αδειούχων χειριστών μας ομάδας μηχανημάτων σε άλλη ομάδα.

Οι λεπτομέρειες και τα προσόντα που θα απαιτηθούν γι’ αυτούς που θα έχουν το δικαίωμα εισαγωγής στις Σχολές ως και ο χρόνος εκπαίδευσης των θα κανονισθούν με κοινές συναντήσεις εκπροσώπων των εργοδοτών, των εργαζομένων και των Υπηρεσιακών παραγόντων του ΟΑΕΔ.

Θεωρείται επιβεβλημένη η παραπάνω ίδρυση και λειτουργία Σχολών, τόσο για την καλή χρήση και συντήρηση των μηχανημάτων και την αποφυγή αναίτιων φθορών, που συνεπάγεται σοβαρότατη ζημία για την εν γένει Εθνική Οικονομία, όσο και για την αύξηση της αποδοτικότητας αυτών. Το επίδομα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ευδοκίμως εξερχόμενων από τις Σχολές χειριστών, θα κανονισθεί με νέα συμφωνία μεταξύ των Οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, όταν θα αρχίσει η λειτουργία των Σχολών.

17. Συμφωνείται μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η παρούσα Σ.Σ.Ε. στους χειριστές και βοηθούς χειριστών που εργάζονται στις δημοτικές επιχειρήσεις που είναι μέλη των συμβαλλομένων στην παρούσα Σ.Σ.Ε. εργοδοτικών οργανώσεων.

18. Στους εργαζομένους της παρούσας σύμβασης όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας τους υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες χορηγείται διάλειμμα 15 λεπτών (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του Π.Δ. 88/99 για τις ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την Οδηγία 93/104/ΕΚ), κατά την διάρκεια του οποίου δικαιούνται να απομακρυνθούν από την θέση εργασίας τους σύμφωνα με τον προγραμματισμό εργασιών των επιχειρήσεων.

19. Συνδικαλιστικές άδειες

Στους κατέχοντες θέση στο Προεδρείο της πιο αντιπροσωπευτικής Δευτεροβάθμιας ομοιοεπαγγελματικής συνδικαλιστικής οργάνωσης και στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραμματέα των πιο αντιπροσωπευτικών Πρωτοβάθμιων ομοιοεπαγγελματικών συνδικαλιστικών οργανώσεων, χορηγείται άδεια απουσίας, μέχρι πέντε (5) ημέρες τον μήνα, μετ’ αποδοχών.

Άρθρο 5

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόμους, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας, έθιμα κ.λπ., πλην του επιδόματος παραμεθορίων περιοχών, που προβλεπόταν στο Κεφ. Γ παρ. 5 της από 31.5.2003 ΣΣΕ (πράξη καταθ. Υπ. Εργ. 15/15.4.2003), το οποίο επίδομα, μετά από ρητή συμφωνία, καταργήθηκε πλήρως, δεν θίγονται από την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 6

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της 31/2008 Δ.Α. διετούς ισχύος καθώς και όλων των προηγουμένων ρυθμίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 7
Διάρκεια ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2010.


(1) Προηγούμενη ρύθμιση σελίδα 1032/2008 του περιοδικού μας.

Δείτε ακόμα

Πόλεμος για την τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία και Ισλανδία

Kόντρα κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο – Γ. Καρούζος: Το ζητούμενο είναι αν αυτό …

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …