ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY) 2011

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY) 2011

Εθνική Κλαδική Σ.Σ.Ε. 1.9.2011 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Επιχ/σεις Παροχής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ όλης της Χώρας του Νόμου 2518/97 Έτους 2011”.(1)

Πράξη Καταθ. Υπ. Εργασίας 33/7.9.11

Σήμερα την 1.9.2011 στα γραφεία της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε. που εδρεύει στην οδό Γρ. Λαμπράκη 40, Νίκαια, οι παρακάτω υπογράφοντες αφ’ ενός από το Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας (ΣΕΕΑ) ο κ. Πάγκαλης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος και ο κ. Δάβρης Δημήτριος Ειδ. Γραμματέας και αφετέρου από την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Προσωπικού Ασφαλείας Ελλάδος (ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε.) κ. Καναβάρος Κυριάκος, Πρόεδρος και κ. Μιχαήλ Νικόλαος Αν. Γεν. Γραμματέας όλοι νόμιμα προς τούτο εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας ΚΣΣΕ συμφώνησαν τα ακόλουθα:

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά δια της παρούσης τα παρακάτω προκειμένου να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας του κλάδου, δίνοντας έτσι στους εργαζόμενους μία αίσθηση επαγγελματικής σιγουριάς και εργασιακής ειρήνης και συνυπογράφουν την παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε.

Τα συμβαλλόμενα μέρη, έχοντας την εμπειρία της υπογραφής κλαδικών συμβάσεων εργασίας και για λόγους που ανάγονται στην διευκόλυνση των ρυθμίσεων της παρούσης, αλλά και για να αντιμετωπίσουν με ιδιαιτερότητα τα θέματα των διάφορων ειδικοτήτων του ενιαίου κλάδου προσωπικού ασφαλείας, υπογράφουν την παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε.

Οι παρούσες οικονομικές συνθήκες στην αγορά εργασίας ουσιαστικά ανέδειξαν τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα αρκετές από τις επιχειρήσεις να εκμεταλλεύονται την δημιουργηθείσα κατάσταση να δρουν ανεξέλεγκτα και να καταστρατηγούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο κλάδος απασχολεί πλέον των 45.000 εργαζομένων αλλά και επίσης ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όσες επιχειρήσεις είναι συνεπείς και σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και καταβάλλουν τις νόμιμες εισφορές στο Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς αλλά παρ’ όλα αυτά αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολα προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία τους, ένα από τα οποία είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός.

Οι κοινωνικοί εταίροι, γνωρίζοντας την δυσμενή κατάσταση που αντιμετωπίζει ο κλάδος αλλά και τις επιπτώσεις της δυσμενούς αυτής κατάστασης στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών ασφαλείας καθώς και τα επιπρόσθετα προβλήματα που δημιουργεί η αύξηση της εγκληματικότητας από διάφορους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες, υπογράφουν την παρούσα, έχοντας συμφωνήσει πλήρως μεταξύ τους, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, για την ανάγκη της από κοινού συμμετοχής τους στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση όλων των ενασχολούμενων με Ι.Ε.Π.Υ.Α. και των εργαζομένων αυτών. Τούτο δε προς τον σκοπό:

α) της αναβάθμισης των παρεχομένων προς το κοινωνικό σύνολο υπηρεσιών

β) της απρόσκοπτης και υγιούς λειτουργίας του Κλάδου και

γ) της με κοινές και συντονισμένες προσπάθειες επίτευξης των συμφωνηθέντων.

Η παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ανακουφίσει το πρόβλημα που έχουν διαμορφώσει οι ανισότητες που προέκυψαν από την υπογραφή των επιχειρησιακών συμβάσεων που έχουν συνάψει το τελευταίο χρονικό διάστημα τα περισσότερα σωματεία όπως η κατάσταση αυτή έχει διαμορφωθεί τελευταία στον κλάδο και αποτυπώνεται στις προτάσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων.

Έτσι, με δεδομένα τα προβλήματα που υφίστανται οι εργαζόμενοι σήμερα, οι κοινωνικοί εταίροι υπογράφουν την παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε., ώστε να αντιμετωπιστούν οι θεσμικές, εργασιακές και οικονομικές ανισότητες, με σκοπό την διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την δημιουργία νέων και κυρίως την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών ασφαλείας προς την ελληνική κοινωνία.

Με βάση τα παραπάνω οι κοινωνικοί εταίροι συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας υπάγονται όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και στις Επιχειρήσεις Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

1.1 Προσωπικό Ασφαλείας (Φύλακες – Αρχιφύλακες – Επόπτες)

Στην έννοια του προσωπικού ασφαλείας συμπεριλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι χαρακτηρισμένοι ως υπάλληλοι υποδοχής (Reception), οι οποίοι ασκούν καθήκοντα πληροφόρησης και καθοδήγησης πελατών, εφόσον απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας.

1.2 Συνοδοί Χρηματαποστολών

1.3 Οδηγοί Χρηματαποστολών

1.4 Καταμετρητές χρημάτων

1.5 Προσωπικό Ασφαλείας, Εποχούμενων Περιπολιών Φυλάξεων

1.6 Προσωπικό ασφαλείας – Ελεγκτές Ασφαλείας Αερομεταφορών, Λιμανιών και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (SCREENERS)

1.7 Εφοδιαστές και Τεχνικοί Α.Τ.Μ.

1.8 Διοικητικό και Υπαλληλικό Προσωπικό

1.9 Τεχνικοί Εγκαταστάσεων και Συντήρησης Συστημάτων Ασφαλείας και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

1.10 Καθαρίστριες

1.11 Γενικώς όλοι οι Υπάλληλοι που φέρουν άδεια εργασίας ως προσωπικό ασφαλείας βάσει του Ν. 2518/97, ή εκτελούν χρέη προσωπικού ασφαλείας

1.12 Αυτή η Κ.Σ.Σ.Ε. ισχύει για τους εργαζόμενους με τις παραπάνω ειδικότητες που είναι μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων και ανήκουν στη δύναμη της ΟΜ.Υ.Π.Α.Ε.

Άρθρο 2
Γενικές Διατάξεις

2.1 Η ισχύς της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε. είναι τριετής (3ετής) με ισχύ από 1.1.2011.

2.2 Σε ότι αφορά στην παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. και λόγω της ιδιομορφίας του κλάδου υπάρχει η ευχέρεια, μετά από πρόσκληση είτε της πλευράς των εργοδοτών είτε αυτής των εργαζομένων να πραγματοποιείται συνάντηση των συμβαλλόμενων μερών που θα έχει ως αντικείμενο την τροποποίηση όρων της παρούσας εφόσον προκύπτουν αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς ή τροποποιήσεις του Νόμου 2518/97.

2.3 Συμφωνείται ρητά και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ότι, αναγνωρίζοντας την επικινδυνότητα του επαγγέλματος (τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι θάνατοι εν ώρα υπηρεσίας) θα καταθέσουν από κοινού προτάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία όσον αφορά την εκπαίδευση του προσωπικού ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη και την βιβλιογραφία του επαγγελματικού περιγράμματος από το Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. μέχρι 31.12.2011.

2.4 Κατόπιν κοινής συμφωνίας τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να προωθήσουν στο αρμόδιο Υπουργείο από κοινού Κανονισμό Ασφαλείας του προσωπικού ασφαλείας. Βάσει διεθνών προτύπων, λαμβάνοντας υπόψη και την βιβλιογραφία του επαγγελματικού περιγράμματος από το Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ. μέχρι την 31.12.2011.

2.5 Στην παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. εάν ενδεχομένως προσβληθεί κάποιο άρθρο αυτής αυτό δεν επηρεάζει το κύρος και την ισχύ των υπόλοιπων άρθρων της.

2.6 Οι βασικοί μισθοί των εργαζομένων τους οποίους καλύπτει η παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε., όπως αυτοί έχουν διαμορφωθεί έως την 30.6.2011 αυξάνονται από 1.7.2011 κατά 1,6% σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Άρθρο 3
Θεσμικές και άλλες ρυθμίσεις

3.1 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απέχουν από κάθε μονομερή παραβίαση των όρων – άρθρων και γενικά της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε. και με μεταξύ τους διαβουλεύσεις να προσπαθούν να επιλύουν οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει.

3.2 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι στους ελέγχους που θα πραγματοποιούνται στον κλάδο από την Επιθεώρηση Εργασίας αλλά και από κάθε αρμόδια Κρατική Αρχή, δύνανται να παρευρίσκονται εκπρόσωπος της δευτεροβάθμιας οργάνωσης Ο.Μ.Υ.Π.Α.Ε. ή εκπρόσωπος πρωτοβάθμιου σωματείου που ανήκει στη δύναμη της Ο.Μ.Υ.Π.Α.Ε. καθώς και εκπρόσωπος του Σ.Ε.Ε.Α.

3.3 Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται ρητά να έχουν πλήρη συνεργασία, να προωθήσουν την ίδρυση σχολών εκπαίδευσης με σκοπό την αναβάθμιση του επαγγέλματος σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία.

Επίσης τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται για την προώθηση του πιστοποιητικού που εξέδωσε ο ΣΕΕΑ και το οποίο θα μπορεί να προμηθεύεται κάθε αδειούχος του Ν. 2518/97 ο οποίος και θα παραδίδει το εν λόγω πιστοποιητικό στον πελάτη κατά την παράδοση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας με ηλεκτρονικά μέσα (συστήματα ασφαλείας). Τα συμβαλλόμενα μέρη επίσης συμφωνούν ότι το εν λόγω πιστοποιητικό θα παραδίδεται ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ από τον αδειούχο Ν. 2518/97 στον πελάτη κατόπιν του γενομένου ετησίου SERVICE των συστημάτων ασφαλείας του πελάτη. Το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο σε κάθε φυλασσόμενο χώρο. Επίσης το εν λόγω πιστοποιητικό θα είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ για την σύναψη ασφαλιστικού συμβολαίου για την ασφαλιστική κάλυψη της ιδιοκτησίας του πελάτη από ασφαλιστική εταιρία.

Επίσης τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ζητήσουν από κοινού από τους αρμόδιους φορείς την άμεση θέσπιση του εν λόγω πιστοποιητικού διότι αυτό αποτρέπει την φοροδιαφυγή, προστατεύει την νόμιμα λειτουργούσα επιχείρηση, διασφαλίζει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας και δημιουργεί νέες, οπότε προκύπτει μείωση της ανεργίας, αύξηση των εσόδων της πολιτείας και προστασία του κοινού.

3.4 Για την ένταξη των εργαζομένων στα μισθολογικά κλιμάκια κάθε ειδικότητας ως προϋπηρεσία θεωρείται η πραγματική υπηρεσία σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και στην συγκεκριμένη ειδικότητα.

3.5 Οι συνδικαλιστικές άδειες που προβλέπονται από το Ν. 1264/82, θα καταβάλλονται με τα πλήρη ημερομίσθια (εργατικά και ασφαλιστικά) από τον εργοδότη και θα χορηγούνται με έγγραφο της Ομοσπονδίας ή του πρωτοβάθμιου Σωματείου.

Άρθρο 4
Επιδόματα

4.1 Το επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% δίδεται σε όλους τους έγγαμους μισθωτούς, χήρους – χήρες, διαζευγμένους, καθώς και στις άγαμες μητέρες εφόσον αυτές έχουν την επιμέλεια τέκνου ή τέκνων.

4.2 Τα επιδόματα των ειδικοτήτων τα οποία περιλαμβάνονται στο υπό έγκριση επαγγελματικό περίγραμμα του Κλάδου Βαθμοφόρων από το ΕΚΕΠΙΣ θα υπολογίζονται επί του βασικού μισθού κάθε εργαζομένου βάσει του άρθρου 4 της ΕΓΣΣΕ.

Άρθρο 5
Κατώτατο Εργατικό Κόστος

5.1 Προσδιορισμός κατώτατου εργατικού κόστους: τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν το ελάχιστο εργατικό κόστος που θα διέπει το καθεστώς σε δημόσιους και ιδιωτικούς διαγωνισμούς καθώς και σε απευθείας αναθέσεις έργου θα είναι αυτό που προβλέπεται από την ισχύουσα ΚΛΑΔΙΚΗ Σ.Σ.Ε. Επίσης θα υπάρχει συνυπευθυνότητα των συμβαλλομένων μερών, δηλ. της αναθέτουσας αρχής ή του ιδιώτη και της Ι.Ε.Π.Υ.Α. για την τήρηση των ανωτέρω. Αν δεν τηρούνται τα ανωτέρω τότε θα θεωρούνται ΑΚΥΡΕΣ οι συναφθείσες κατά παράβαση των ανωτέρω συμβάσεις και αμφότεροι οι συμβαλλόμενοι θα τιμωρούνται με πρόστιμο που θα ορίσει το αρμόδιο Υπουργείο.

5.2 Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζοντας τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ ορισμένων επιχειρήσεων του Κλάδου στους διαγωνισμούς, με συνέπεια, την μη εφαρμογή της υφιστάμενης εργατικής νομοθεσίας και τελικό αποδέκτη τους εργαζόμενους (με μισθούς κάτω και της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), την μη νόμιμη απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών προς το ΙΚΑ (που σημαίνει πάνω από εκατό εκατομμύρια ευρώ εισφοροδιαφυγή κ.λπ.) συμφωνούν και αποδέχονται ρητά να ζητήσουν από το αρμόδιο Υπουργείο να προσθέσει στην διάταξη του άρθρου 68 του νόμου 3863/2010 ως μια εκ των αιτιών ακυρότητας των, στην εν λόγω διάταξη προβλεπομένων συμβάσεων εργολαβίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και την παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και την συνυπευθυνότητα με την επιβολή χρηματικού προστίμου σε οποιαδήποτε σύμβαση δημόσια είτε ιδιωτική.

Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις

6.1 Εάν οι βασικοί μισθοί που θα διαμορφωθούν αντίστοιχα από την ΕΓΣΣΕ είναι υψηλότεροι από τους υφιστάμενους, τότε θα επαναδιαπραγματευθούν και οι βασικοί μισθοί της παρούσας ΚΣΣΕ.

6.2 Αποφάσεις διαιτησίας, Σ.Σ.Ε., ατομικές συμβάσεις, προεδρικά διατάγματα που ορίζουν αποδοχές ανώτερες από τις προβλεπόμενες από την παρούσα δεν θίγονται.

6.3 Ό,τι δεν τροποποιείται ρητά με την παρούσα Κ.Σ.Σ.Ε. εξακολουθεί να ισχύει, ως ίσχυε πριν την υπογραφή της παρούσας Κ.Σ.Σ.Ε.


(1) Προηγούμενη ρύθμιση σελ. 821/10 του περιοδικού μας.

Δείτε ακόμα

Πόλεμος για την τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία και Ισλανδία

Kόντρα κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο – Γ. Καρούζος: Το ζητούμενο είναι αν αυτό …

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …