ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΟΣΝΙΕ) ΣΣΕ 19.9.2014

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΟΣΝΙΕ) ΣΣΕ 19.9.2014

Κλαδική Σ.Σ.Ε. 19.09.2014 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, μελών των Πρωτοβάθμιων σωματείων της ΟΣΝΙΕ που απασχολούνται στις ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ όλης της Χώρας”.(1)

Πράξη Καταθ. Υπ. Εργασίας 11/22.09.2014

Στην Αθήνα σήμερα την 19.09.2014 στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. που βρίσκονται στην Αθήνα (Πλατεία Βικτωρίας αρ. 7), ενώπιον της Μεσολαβητού Αθηνάς Κ. Μαλαγαρδή, οι υπογράφοντες:

1. Το Σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ” (Σ.Ε.Κ.), που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Βασίλειο Μπαρδή, Πρόεδρο.

2. Η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ” (Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους Βασίλειο Γκλεζάκο, Πρόεδρο, Γεωργία Τριανταφύλλου, Αντιπρόεδρο, Γεώργιο Υφαντή, Γεν. Γραμματέα, και Νικόλαο Κωστόπουλο, Ταμία, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την κατάρτιση της παρούσας κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης υπάγονται οι εργαζόμενοι μέλη των πρωτοβάθμιων σωματείων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας, μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό, οδηγοί αυτοκινήτων, κ.λπ.).

Άρθρο 2
Βασικοί Μισθοί και Βασικά Ημερομίσθια

α. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια του παραπάνω προσωπικού, όπως είχαν διαμορφωθεί με βάση την από 28.6.2012 κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 7/2.7.2012), διατηρούνται στο ίδιο ύψος καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.

β. Για τους εργαζόμενους που θα προσληφθούν μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας ανεξαρτήτως ειδικότητας, ορίζεται βασικός μηνιαίος μισθός 630 ευρώ μικτά. Επιπλέον του βασικού μισθού χορηγούνται τα επιδόματα όπως αυτά προβλέπονται στην από 28.6.2012 κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 7/2.7.2012), πλην του επιδόματος εξομάλυνσης.

Άρθρο 3
Ρήτρα διατήρησης διατάξεων ως προς τα επιδόματα και τους θεσμικούς όρους

Όλα τα επιδόματα και όλοι οι θεσμικοί όροι που προβλέπονται στην από 28.6.2012 κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα (Π.Κ. Υπ. Εργασίας 7/2.7.2012), δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 4
Διάρκεια Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 01.01.2014 και λήγει την 31.12.2014.


(1) Προηγ. ρύθμιση ΕΑΕΔ 2012 σελ. 706.

 

Δείτε ακόμα

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …

107675/27.12.2021 Κατώτατος μισθός υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών από 1.1.2022

107675/27.12.2021 Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της …