1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο

Αφού η ημέρα της 1ης Μαΐου κηρύχθηκε ως υποχρεωτική αργία (ν.4468/17 άρθ.14 παρ.1) συμπεριλαμβάνεται κι αυτή στις εξαιρέσιμες ημέρες αργίας, όπως προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 4 του βδ. 748/66. Παράλληλα, όπως προβλέπει το άρθρο 2 του νδ. 3755/57, όπως τροποποιήθηκε με το νδ. 147/73 οι μισθωτοί που απασχολούνται κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δικαιούνται την προσαύξηση του 75% που προβλέπει η αριθ. 8900/1946 Υπ. Απόφαση, όπως ερμηνεύτηκε με την αριθ. 25825/51 όμοιά της.

Για την 1η Μαΐου που φέτος συμπίπτει με Σάββατο ισχύουν τα εξής: Θα πρέπει να γίνει διάκριση των μισθωτών οι οποίοι εργάζονται με σύστημα 5θημέρου εργασίας και όσων εργάζονται με σύστημα 6ημέρου εργασίας. Έτσι:

α) εργασία με 5θήμερο

Για τους εργαζομένους με το σύστημα της 5θήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, βάσει του αρθρ. 2 παρ. 3 του νδ. 3755/57 και του ν. 435/76 αρθρ. 2, του αριθ. 1643/87 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και της νομολογίας των δικαστηρίων οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται το ημερομίσθιό τους και όταν η εξαιρέσιμη ημέρα συμπίπτει με Σάββατο ή άλλη ημέρα, κατά την οποία, λόγω του εφαρμοζομένου συστήματος εβδομαδιαίας εργασίας, δεν θα εργάζονταν. Το ημερομίσθιο θα καταβληθεί σ’ αυτούς.

Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν θα πάρουν τίποτε επί πλέον από τις κανονικές μηνιαίες αποδοχές τους, γιατί η παρ. 3 του αρθρ. 2 του νδ. 3755/57, που προβλέπει την καταβολή της αμοιβής, αναφέρεται μόνο σε ημερομισθίους.

Από τους μισθωτούς οι οποίοι θα εργασθούν την 1η Μαΐου, όντας υποχρεωτική αργία, οι μεν ημερομίσθιοι θα λάβουν επί πλέον το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους με προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ημερομίσθιο, ενώ οι αμειβόμενοι με μισθό θα λάβουν το 1/25 του μηνιαίου μισθού με προσαύξηση 75%.

β ) Εργασία με 6ήμερο

Οι μισθωτοί οι οποίοι εργάζονται με σύστημα 6ημέρου εργασίας και δεν θα απασχοληθούν, λόγω της υποχρεωτικής αργίας, θα λάβουν το ημερομίσθιό τους οι με ημερομίσθιο αμειβόμενοι, οι δε αμειβόμενοι με μισθό δεν δικαιούνται τίποτε επί πλέον από τις αποδοχές του μηνός.

Εάν απασχοληθούν εκτάκτως θα λάβουν το ημερομίσθιό τους (ακριβέστερα τις πραγματικές ώρες απασχόλησης) με προσαύξηση 75% οι ημερομίσθιοι και οι με μισθό αμειβόμενοι πέραν της προσαύξησης του 75% και το 1/25 του καταβαλλομένου μισθού.

Εάν πρόκειται για επιχείρηση στους μισθωτούς της οποίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας (πχ μεταφορές, αεροδρόμια κλπ) και οι οποίες λειτουργούν συνήθως κατά τις ημέρες αυτές, θα λάβουν μόνον προσαύξηση 75% για όσες ώρες απασχολήθηκαν και υπολογίζεται στο νόμιμο ημερομίσθιό τους.

Το προσωπικό του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και ΟΤΑ που συνδέεται με σχέση ιδ. έχει την 1η Μαΐου ως αργία και συνεπώς το ημερομίσθιο προσωπικό, εφόσον δεν εργασθεί, δικαιούται ένα απλό ημερομίσθιο.

Δείτε ακόμα

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη Οπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, μετά …

Μελέτη Αδήλωτη εργασία, διαπίστωση παράβασης – πρόστιμα, έκπτωση προστίμου – προσφυγής

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .