Αναγκαστικά μέτρα για τους οφειλέτες ληξιπρόθεσμων

Στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού μπαίνουν από σήμερα οι οφειλέτες του Δημοσίου, οι οποίοι έως τις 29 Οκτωβρίου δεν υπήχθησαν στην ευνοϊκή ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων χρεών. Την εντολή για διενέργεια εξονυχιστικών ελέγχων στους εν λόγω υπόχρεους έδωσε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προς τους προϊσταμένους όλων των ΔΟΥ, τους οποίους κάλεσε με σχετική εγκύκλιο να ετοιμάσουν τις λίστες με τα ονόματα των οφειλετών που δεν ρύθμισαν τα χρέη τους, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα τη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος εκείνων που δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους.

Στην ίδια εξάλλου εγκύκλιο επισημαίνεται ότι ακόμη και οι υπόχρεοι οι οποίοι έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση μπορούν να χάσουν τα ευεργετήματα αυτής με τη μη καταβολή δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων, αν έχει επιλεχθεί το πρόγραμμα ρύθμισης 4 – 12 μηνιαίων δόσεων, ή τριών συνεχών μηνιαίων δόσεων, αν έχει επιλεχθεί πρόγραμμα ρύθμισης από 13 μηνιαίες δόσεις και πάνω.

Η εγκύκλιος

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθμ. 1138154/ΕΞ/0016/20.10.2010 εγκυκλίου του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία δόθηκαν διευκρινίσεις όσον αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 3888/2010 αναφορικά με ρύθμιση οφειλών, έχει ως εξής:

Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175/Α) και μετά τις οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1136/7.10.2010 προέκυψαν μέχρι σήμερα ορισμένα ερωτήματα, είτε από τις ΔΟΥ είτε από φορολογούμενους, για τα οποία παρέχονται με την παρούσα εγκύκλιο διευκρινίσεις.

Σημειώνεται όμως ότι για κάθε ερώτημα που ανακύπτει πρέπει να ανατρέχετε τόσο στις ισχύουσες διατάξεις όσο και στις οδηγίες που παρέχονται, ώστε να προκύπτει η ενδεδειγμένη για κάθε περίπτωση απάντηση.

Ειδικότερα:

1. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 3888/2010 δεν αποτελεί προϋπόθεση η εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας. Αυτό όμως εξετάζεται κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για τη μη απώλειά της.

2. Η αρμοδιότητα των οργάνων των άρθρων 13-21 Ν. 2648/1998, όπως ισχύουν, δεν αναστέλλεται ως προς τη χορήγηση διοικητικής αναστολής, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, για τα βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη τόσο πριν όσο και μετά τις 30/09/2010.

3. Απώλεια της ρύθμισης επέρχεται και σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων α και β της παρ. 3 του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου, με τη μη καταβολή δύο συνεχών μηνιαίων δόσεων, αν έχει επιλεχθεί το πρόγραμμα ρύθμισης 4-12 μηνιαίων δόσεων ή τριών συνεχών μηνιαίων δόσεων αν έχει επιλεχθεί πρόγραμμα ρύθμισης από 13 μηνιαίες δόσεις και πάνω. \

4. Οφειλέτης που έχει βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο μέχρι 30/09/2010 θα πρέπει να τα υπαγάγει υποχρεωτικά στη ρύθμιση, επιλέγοντας ένα πρόγραμμα ρύθμισης για όλα τα χρέη του (για παράδειγμα, δεν δύναται να υπαγάγει τα μισά χρέη σε εφάπαξ καταβολή και τα μισά σε πρόγραμμα ρύθμισης). Θα πρέπει πάντα να επισημαίνεται στον οφειλέτη ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο στ της παρ. 3, αν δεν είναι ενήμερος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών, για χρέη που βεβαιώθηκαν μέχρι τις 30/09/2010, τα οποία δε ζήτησε να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου, θα απολέσει τη ρύθμιση.

5. Το εκπλειστηρίασμα, που αποστέλλεται στη ΔΟΥ μετά την τελεσιδικία του πίνακα κατάταξης, πιστώνεται σε οφειλή μη υπαχθείσα στις διατάξεις του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου, με ημερομηνία απόσβεσης της οφειλής την ημερομηνία τελεσιδικίας του πίνακα κατάταξης και εκ των υστέρων υπάγεται σε ρύθμιση το τυχόν εναπομείναν ποσό.

6. Εάν προκύψει συμψηφισμός εκκαθαρισμένων, ομοειδών και αμοιβαίων ανταπαιτήσεων, στην περίπτωση που δεν έχει υπαχθεί η οφειλή στη ρύθμιση του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου ή η ημερομηνία συνάντησης των ανωτέρω απαιτήσεων είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υπαγωγής της στη σχετική ρύθμιση, τότε συμψηφίζεται η οφειλή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ, όπως ισχύουν και εκ των υστέρων υπάγεται σε ρύθμιση το τυχόν εναπομείναν ποσό αυτής. Στην περίπτωση που η ημερομηνία συνάντησης των ανωτέρω απαιτήσεων είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας υπαγωγής στη ρύθμιση, διενεργείται πίστωση (τη συγκεκριμένη ημερομηνία συνάντησης των ανταπαιτήσεων) στις μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης.

7. Διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής βάσει των διατάξεων των άρθρων 13-21 Ν. 2648/1998, όπως ισχύουν, που χορηγήθηκαν μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 3888/2010 (30/09/2010) και αφορούν χρέη βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα μέχρι τις 30/09/2010 δεν ισχύουν, ως εκ τούτου πρέπει άμεσα να ειδοποιηθούν οι οφειλέτες, στους οποίους χορηγήθηκαν, προκειμένου να ενημερωθούν για την τρέχουσα ρύθμιση και τον τρόπο υπαγωγής τους σ’ αυτή.

8. Οι ΔΟΥ προς τις οποίες απευθύνεται η παρούσα να φροντίσουν για την αποστολή στους οφειλέτες ειδικής γνωστοποίησης – πρόσκλησης με θέμα τις διατάξεις του άρθ. 14 του Ν. 3888/2010 όπως το συνημμένο υπόδειγμα.

Παράλληλα, θα γίνεται υπενθύμιση στους οφειλέτες ότι θα ακολουθήσει άμεσα λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε βάρος όσων εξ αυτών εξακολουθήσουν να μη συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις τους

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …