Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργ/νων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχ/σεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α΄ εξ.2012

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 152
3 Φεβρουαρίου 2012

Αριθμ. 747/19
Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζομένων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2012.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

2. Το Π.Δ. 368/89 (ΦΕΚ Α΄ 63) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 436/1991 (ΦΕΚ Α΄ 159).

3. Το Π.Δ. 95/93 (ΦΕΚ Α΄ 40) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας».

4. Το Π.Δ. 372/1995 (ΦΕΚ Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Π.Δ/τος της 8.4.1932, (ΦΕΚ Α΄ 114) περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων των Νόμων «περί χρονικών ορίων εργασίας εις τα καταστήματα κ.λπ.», που διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 16 του Ν.Δ. 1037/71 (ΦΕΚ Α΄ 235) «περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του προσωπικού αυτών».

6. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27-06-1932 (ΦΕΚ Α΄ 212), «περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί δώρου εργασίας διατάξεων».

7. Τις διατάξεις του Β.Δ/τος της 14-08-50 (ΦΕΚ Α΄ 202), «περί κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ταξί) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων».

8. Τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 515/70 (ΦΕΚ Α΄ 95), «περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών» όπως συμπληρώθηκαν από το Ν.Δ. 264/73 (ΦΕΚ Α΄ 342).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1988 (ΦΕΚ Α΄ 191), «Κώδικας προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.».

10. Το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α΄ 154), «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελμάτων και άλλες διατάξεις».

11. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης αριθμ. οικ. 21738/78/25-11-2011, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Ιωάννη Κουτσούκο» (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2741).

12. Την από 21/12/2011, γνώμη του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε ως ανώτατο όριο υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες (Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2012, τις τριάντα (30) ώρες.

2. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το 24ωρο με εναλλασσόμενες ομάδες σε περιπτώσεις έκτακτης ασθένειας ή αυθαίρετης απουσίας εργαζομένου κάποιας ομάδας, μπορεί για την κάλυψη της θέσης του εργαζομένου που απουσιάζει και για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) ημέρες στον ίδιο μήνα, να απασχοληθούν υπερωριακά μέχρι τέσσερις (4) ώρες την ημέρα και εντός των πλαισίων των παραγρ. 1 και 2 αντίστοιχα εργαζόμενοι της ίδιας ειδικότητας των άλλων ομάδων εργασίας με αναγγελία προς την αρμόδια υπηρεσία (Κοινωνική Επιθεώρηση) την επομένη ημέρα της απουσίας.

3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν εφαρμόζονται στο προσωπικό των αρτοποιείων, των αυτοκινήτων, των επιχειρήσεων που δεν υπάγονται στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/4-7-1932 καθώς και επί των επιχειρήσεων στις οποίες οι διατάξεις «περί οκταώρου» επεκτάθηκαν με τη μορφή αυτοτελών ρυθμίσεων χωρίς αναφορά στις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27.6/4-7-1932.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …