ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΙ ΤΕΙ 2010

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΙ ΤΕΙ ΒΙΟΜ. ΒΙΟΤ. & ΕΜΠ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Σ.Σ.Ε. 22.11.2010 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΙ, ΤΕΙ που απασχολούνται στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Εμπορικές επιχειρήσεις”.(1)

Πράξη Καταθ. Υπ. Εργασίας 52/9.12.10

Στην Αθήνα σήμερα 22 Νοεμβρίου 2010, οι υπογράφοντες, αφενός οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.), Ανδρέας Στοϊμενίδης Πρόεδρος και Στασινούλιας Ευστάθιος Γενικός Γραμματέας, αφετέρου οι εκπρόσωποι: α) του ΣΕΒ συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών, Νικολάου Διονύσιος, Γενικός Διευθυντής, β) της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), Ασημακόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος και Σκορίνης Νικόλαος Γενικός Γραμματέας, γ) της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), Κορκίδης Δημήτριος, Πρόεδρος και Καρανίκας Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας, όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή αυτής της Σ.Σ.Ε., συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, απόφοιτοι ΑΕΙ, Πανεπιστημιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών του εσωτερικού και των ισοτίμων με αυτές σχολών του εξωτερικού, καθώς και οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί TEΙ, όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας και είναι μέλη του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΣΤΥΕ).

Άρθρο 2
Κατώτατα όρια μισθών

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών των υπαγομένων εργαζομένων στην παρούσα, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009 με την από 3.11.2008 Σ.Σ.Ε. Διπλωματούχων ΑΕΙ και Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, (Π.Κ. Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 155/1.12.2008) είναι τα εξής:

α) Διπλωματούχοι Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

31.12.2009

0-3

1.451,67

3-6

1.579,06

6-9

1.648,98

9-12

1.719,17

12-15

1.788,56

15-18

1.854,90

18-21

1.924,07

21-24

1.991,60

24-27

2.025,63

27-30

2.060,54

30-33

2.095,24

33-36

2.158,09

36-39

2.222,83

β) Πτυχιούχοι Μηχανικοί ΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων

ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

31.12.2009

0-3

1.161,33

3-6

1.263,25

6-9

1.319,18

9-12

1.375,33

12-15

1.430,85

15-18

1.483,92

18-21

1.539,26

21-24

1.593,29

24-27

1.620,51

27-30

1.648,43

30-33

1.676,19

33-36

1 726,48

36-39

1.778,26

Α. Τα παραπάνω βασικά κατώτατα όρια των μισθών των υπαγομένων στην παρούσα αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.

Β. Τα κατώτατα όρια των μισθών των υπαγομένων στην παρούσα, όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 με βάση την παράγραφο “Α” της παρούσας, αυξάνονται από 1η Ιουλίου 2012 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2011.

Για τους σκοπούς εφαρμογής της παρούσας παραγράφου, ως “ευρωπαϊκός πληθωρισμός” λαμβάνεται το ποσοστό μέσης ετήσιας μεταβολής έναντι του προηγούμενου έτους του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat.

Άρθρο 3
Υπολογισμός επιδομάτων

Τα επιδόματα που ισχύουν βάσει προηγούμενων Σ.Σ.Ε. υπολογίζονται επί των γενικών κατώτατων ορίων μισθών που διαμορφώθηκαν μετά την αύξηση του προηγούμενου άρθρου της παρούσας.

Άρθρο 4
Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και επίδομα αδείας

Τα επιδόματα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και το επίδομα αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της από 15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) των ετών 2010, 2011 και 2012, συμπεριλαμβανομένου και του προσαρτήματος αυτής (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 14/16.7.2010).

Άρθρο 5
Ερμηνευτική διάταξη

Το δικαίωμα αδείας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι μόνο στους εξ’ αίματος, αλλά και στους εξ’ αγχιστείας στην ίδια γραμμή και τον ίδιο βαθμό.

Άρθρο 6
Διατηρούμενες διατάξεις

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα ή τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Διαιτητικές ή Υπουργικές Αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, ως επίσης και από την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2010.


(1) Προηγούμενη ρύθμιση σελίδα 55/2009 του περιοδικού μας.

Δείτε ακόμα

Πόλεμος για την τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία και Ισλανδία

Kόντρα κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο – Γ. Καρούζος: Το ζητούμενο είναι αν αυτό …

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …