ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ (ΣΕΚ – ΟΣΝΙΕ) 2012

ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ (ΣΕΚ – ΟΣΝΙΕ) 2012

ΚΛΑΔΙΚΗ Σ.Σ.Ε. 28.6.2012 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ιδιωτικές Κλινικές όλης της Χώρας”.(1)

Πράξη Καταθ. Υπ. Εργασίας 7/2.7.2012

Στην Αθήνα σήμερα, την 28 Ιουνίου του έτους 2012 οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

Α.- Το σωματείο με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ”, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον Πρόεδρο αυτού, Ανδρέα Καρταπάνη και

Β.- Η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία “ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ” (Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τους: Πρόεδρο: Β. Γκλεζάκο, Γενικό Γραμματέα: Κ. Κρέτση, Ταμία: Ν. Κωστόπουλο και Αντιπρόεδρο: Γ. Υφαντή, νόμιμα εξουσιοδοτημένους για την σύναψη της παρούσης, συνομολογήσαμε και συναποφασίσαμε τη σύνταξη και την υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η οποία έχει ως εξής:

Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στην παρούσα σύμβαση υπάγονται οι εργαζόμενοι στις Ιδιωτικές Κλινικές όλης της Χώρας, που είναι μέλη του ΣΕΚ.

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α. Οι βασικοί μισθοί των υπαγόμενων στο πεδίο εφαρμογής της Δ.Α. 20/2011 που εργάζονται κατά την υπογραφή της παρούσας, ορίζονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

Β. Για τους εργαζόμενους που θα προσληφθούν μετά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, ανεξαρτήτως ειδικότητας, ορίζεται βασικός μηνιαίος μισθός 630 ευρώ μικτά. Επιπλέον του βασικού μισθού χορηγούνται τα προβλεπόμενα στη συνέχεια επιδόματα της παρούσας πλην του επιδόματος εξομάλυνσης.

2. ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

2.1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ

Χορηγείται επίδομα 5% επί του βασικού μισθού του Παραρτήματος για κάθε ανήλικο τέκνο εργαζομένου και μέχρι 3 τέκνα. Το επίδομα χορηγείται μέχρι την ηλικία των 24 ετών εφόσον τα τέκνα των εργαζομένων σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλες από το κράτος αναγνωρισμένες σχολές.

2.2. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ / ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ

Χορηγείται επίδομα 5% επί του βασικού μισθού του Παραρτήματος για κάθε 3ετία πραγματικής προϋπηρεσίας και μέχρι 4 τριετίες.

Χορηγείται επίδομα 3% επί του βασικού μισθού του Παραρτήματος σε όσους συμπληρώνουν 15 έτη πραγματικής προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και μετά τα 15 έτη, 3% για κάθε επιπλέον 5ετία στον ίδιο εργοδότη.

2.3. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Χορηγείται επίδομα σπουδών μόνο στους κατόχους τίτλων σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ ημεδαπών Πανεπιστημίων ή αναγνωρισμένων αλλοδαπών καθώς και στους κατόχους τίτλων σπουδών σχολής τουλάχιστον 2ετούς φοίτησης (ΣΒΙΕ, ΙΕΚ κ.λπ.), εφόσον το περιεχόμενο των σπουδών είναι συναφές προς το αντικείμενο απασχόλησης εκάστου εργαζόμενου, όπως προκύπτει από την περιγραφή της θέσης εργασίας κατά την πρόσληψη αυτού. Το επίδομα αυτό καθορίζεται σε 5% επί του βασικού μισθού του Παραρτήματος για κάθε έτος σπουδών με ανώτατο όριο το 20%.

Επιπλέον των ανωτέρω χορηγείται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού του Παραρτήματος για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων εφόσον το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών τους είναι συναφές προς το αντικείμενο απασχόλησης, όπως προκύπτει από την περιγραφή της θέσης εργασίας τους.

Η καταβολή των ως άνω επιδομάτων σπουδών ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στην αρμόδια υπηρεσία του εργοδότη για την αναγνώριση ή συνάφειά τους.

2.4. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ Ή/ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Χορηγείται επίδομα επικινδύνου ή/και ανθυγιεινής εργασίας ως ποσοστό επί του βασικού μισθού μόνο στις παρακάτω ειδικότητες:

– Ιατρούς, Νοσηλευτές, Φυσιοθεραπευτές, Μαίες, Πλύντες, Αποστειρωτές και Καθαρίστριες: 15% επί του βασικού μισθού του Παραρτήματος.

– Βιολόγους, παρασκευαστές και Βοηθούς ιατρικών εργαστηρίων: 25% επί του βασικού μισθού του Παραρτήματος.

– Στους απασχολούμενους αποκλειστικά σε εργαστήρια ιστοχημείας, παθολογοανατομίας, πυρηνικής ιατρικής (in vivo) και στους τεχνολόγους ακτινολογίας – ραδιολογίας και χειριστές που απασχολούνται στον χειρισμό ιοντιζουσών ακτινοβολιών καθώς και στους συντηρητές μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών το παρόν επίδομα αντί των ανωτέρω καθορίζεται σε 35% επί του βασικού μισθού του Παραρτήματος.

2.5. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ

Χορηγείται επίδομα 30 ευρώ μικτά ανά ημέρα σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε ετοιμότητα κατ’ οίκον.

2.6. ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Οι ιατροί που πραγματοποιούν εφημερίες εντός της κλινικής αμείβονται ως ακολούθως:

– Για 18ωρη εφημερία καθημερινής: 60 ευρώ μικτά

– Για 18ωρη εφημερία Σαββάτου και Παραμονών αργιών: 80 ευρώ μικτά

– Για 24ωρη εφημερία Σαββάτου και Παραμονών αργιών: 100 ευρώ μικτά

– Για 24ωρη εφημερία Κυριακής και αργιών: 120 ευρώ μικτά

2.7. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ

Εφόσον οι συνολικές βασικές μηνιαίες αποδοχές (βασικός μισθός και επιδόματα) των εργαζομένων που ήδη εργάζονται κατά την υπογραφή της παρούσης υπολείπονται του 85% των αντίστοιχων αποδοχών τους, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 14.2.2012 με βάση την Δ.Α. 20/2011, η τυχόν προκύπτουσα μηνιαίως διαφορά, καταβάλλεται σ’ αυτούς ως επίδομα εξομάλυνσης.

Γ. ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Καθιερώνεται για όλους τους εργαζομένους που υπάγονται στην παρούσα εβδομαδιαία εργασία πέντε εργασίμων ημερών οκτάωρης ημερήσιας απασχόλησης και 40 ωρών εβδομαδιαίως.

2. Ορίζονται ως αργίες οι εξής ημέρες: Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, Μεγ. Παρασκευή, Κυριακή του Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, Αγίου Πνεύματος, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου και 26η Δεκεμβρίου.

3. Ως προς τις άδειες και τους λοιπούς θεσμικούς όρους εργασίας, εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

4. Απαλλαγή της εγκυμονούσης από την νυκτερινή εργασία, εκτός και αν η ίδια με αίτησή της προς τον εργοδότη ζητήσει κάτι διαφορετικό.

5. Παρέχονται δωρεάν εξετάσεις για τους εργαζόμενους με παραπεμπτικό από τον αρμόδιο ιατρό του ασφαλιστικού τους ταμείου.

6. Εξασφάλιση όλων των μέτρων προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία.

7. Χορηγούνται στολές στους εργαζόμενους που κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους υποχρεούνται σε ειδική ενδυμασία.

Δ. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ

Κάθε προηγούμενη ειδική ρύθμιση, που περιλαμβάνεται σε παλαιότερες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσης.

Ε. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η παρούσα σύμβαση έχει έναρξη ισχύος την 1η Ιουλίου 2012 και λήξη την 31η Δεκεμβρίου 2013.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΚ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΜΙΚΤΟΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΟΙ

890

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ, ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ, ΒΙΟΛΟΓΟΙ

900

ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

795

ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

730

ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

840

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

850

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

775

ΘΥΡΩΡΟΙ, ΚΛΗΤΗΡΕΣ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

730

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

815

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ, ΠΛΥΝΤΕΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ

705

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ

875

ΛΑΤΖΕΡΗΔΕΣ, ΚΟΥΡΕΙΣ, ΡΑΠΤΕΣ, ΤΑΞΙΝΟΜΟΙ

750

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

865

ΜΑΓΕΙΡΟΙ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ

850

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

675

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΣΕ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΕΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ*

775

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ, ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ Κ.ΛΠ.

900

ΟΔΗΓΟΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

685

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

775

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

1.075

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

920

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

820

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ

820

ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

845

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

825

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

725

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

800

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

800

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

920

*Ο βασικός μισθός του νοσηλευτικού προσωπικού που απασχολείται σε τμήμα ιοντιζουσών ακτινοβολιών, σε περίπτωση μετακίνησης του σε άλλο τμήμα επανέρχεται στο επίπεδο των λοιπών νοσηλευτών.


(1) Προηγούμενες ρυθμίσεις ΕΑΕΔ 2012 σελ. 57 και ΕΑΕΔ 2009 σελ. 1014 και Πίνακες ΕΑΕΔ 2009 σελ. Α354.

Δείτε ακόμα

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …

107675/27.12.2021 Κατώτατος μισθός υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών από 1.1.2022

107675/27.12.2021 Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της …