ΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2010

ΔΑ 51/2010  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ.Α. 51/2010 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχ/σεις ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ όλης της Χώρας”.(1)

Πράξη Καταθ. Υπ. Εργασίας 27/23.11.10

Συμβαλλόμενα μέρη:

1. Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (Ο.Ι.Υ.Ε), 2. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., 3. Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε., 4. Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής Ελλάδος, 5. Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης Επικοινωνίας, (ΕΕΔΕ), 6. Σύνδεσμος Διεθνών Διαμεταφορέων και Εταιρειών Logistics Ελλάδος, 7. Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς, 8. Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, 9. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, 10. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 11. Πανελλήνιος Σύλλογος Ιδιοκτητών Παιδικών Σταθμών, 12. Ένωση Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών, 13. Πανελλήνια Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Καθαρισμού (Π.Ο.Ε.Κ.), 14. Σύλλογος Εταιρειών Δημοσκόπησης και Έρευνας Αγοράς (ΣΕΔΕΑ), 15. Σύνδεσμος Ελλήνων Οργανωτών Εκθέσεων και Συνεδρίων, 16. Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών – PALSO, 17. Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), 18. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, 19. Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηματομεσιτών (ΣΕΚ), 20. Ελληνικός Σύνδεσμος Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ), 21. Ελληνικός Σύνδεσμος Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (ΕΣΕΔΑ), 22. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ), 23. Σύνδεσμος Εταιρειών Διαμεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών (Σ.Ε.Δ.Υ.Κ.Α.), 24. Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Επιχειρηματικών Κεφαλαίων.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1.1. Στην παρούσα εθνική κλαδική Δ.Α. υπάγονται οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας που απασχολούνται σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στους χώρους της:

Διαφημίσεως, πληροφορικής, μεταφοράς και διαμεταφοράς, εκπαιδεύσεως, επαγγελματικής εκπαιδεύσεως και καταρτίσεως, εκπαιδευτικών φροντιστηρίων, φυλάξεως επιχειρήσεων, φροντίδας, φυλάξεως και αναψυχής νηπίων και βρεφών, λογιστικής παρακολουθήσεως και αποθηκεύσεως, ποδοσφαιριστικών και καλασθοσφαιρικών εταιρειών και σωματείων, καθαρισμού κτιρίων και χώρων γενικά, κέντρων ξένων γλωσσών, δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς και οργανώσεως εκθέσεων και συνεδρίων, κτηματομεσιτικών υπηρεσιών, διαχείρισης απαιτήσεων, περιβαλλοντικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαμεσολάβησης κινητών αξιών και υπηρεσιών επιχειρηματικών κεφαλαίων και που έχουν τις παρακάτω ειδικότητες:

α. Γραμματείς – Υπάλληλοι Γραφείου

β. Λογιστές – Βοηθοί Λογιστών

γ. Βοηθητικό – τεχνικό προσωπικό (προσωπικό καθαριότητας – εισπράκτορες – αποθηκάριοι – κλητήρες – διανομείς)

δ. Προσωπικό φύλαξης (φύλακες νυκτοφύλακες, θυρωροί)

ε. Προσωπικό πληροφορικής (χειριστές-τριες, προγραμματιστές-στριες, αναλυτές-τριες, τεχνικοί Η/Υ και λοιπές ειδικότητες λειτουργικής υποστήριξης Η/Υ). Ως υπαγόμενες στη λειτουργική υποστήριξη νοούνται οι ειδικότητες που έχουν περιγραφεί στην κατηγορία αυτή, στην από 23.7.1998 Εθνική Ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ που αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας και

στ. Οδηγοί φορτηγών, επιβατηγών κ.λπ. αυτοκινήτων.

1.2. Η ιδιότητα του μέλους πρωτοβάθμιου σωματείου που ανήκει στην Ο.Ι.Υ.Ε., πιστοποιείται με βεβαίωση που εκδίδεται από τα αντιπροσωπευτικά πρωτοβάθμια σωματεία για λογαριασμό της Ο.Ι.Υ.Ε., στην οποία ανήκουν.

Άρθρο 2
Υπαγωγή Εργαζομένων Παροχής Υπηρεσιών

Οι εργαζόμενοι με τις ειδικότητες όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 1 της παρούσας (περιπτώσεις α – στ), οι οποίοι εργάζονται α) σε εταιρείες διαμεσολαβητικών υπηρεσιών κινητών αξιών και β) σε εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων εντάσσονται μισθολογικά και για τους λοιπούς όρους εργασίας στην Δ.Α. 11/2008 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 6/6.6.2008) και των προηγουμένων ομοίων αυτών ρυθμίσεων, που έχουν διατηρηθεί σε ισχύ, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2009.

Άρθρο 3
Βασικοί μισθοί και ημερομίσθια

Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα διαιτητική απόφαση, όπως είχαν κατά περίπτωση διαμορφωθεί την 31.12.2009, με βάση τη Δ.Α. 11/2008 (Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 6/6.6.2008) εξακολουθούν να καταβάλλονται και κατά την ετήσια διάρκεια της ρύθμισης αυτής.

Άρθρο 4
Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδομάτων περιλαμβάνονται στο προσάρτημα της ΕΓΣΣΕ ετών 2010-2011-2012 (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 14/16.7.2010).

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 5
Επίδομα αδείας

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.

Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1977 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων “πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν”, λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Άρθρο 6
Ταχύρυθμη εκπαίδευση για την τήρηση μέτρων υγείας και ασφάλειας

Συγκροτείται μικτή επιτροπή για την εκπόνηση συμφωνητικού που θα ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις εφαρμογής ταχύρυθμης εκπαίδευσης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καθαρισμού και απολυμάνσεων, προκειμένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των προδιαγραφών και των μέτρων υγείας και ασφάλειας.

Άρθρο 7
Διατήρηση συλλογικών ρυθμίσεων

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της 11/2008 Δ.Α., καθώς και των προηγούμενων ομοίων συλλογικών ρυθμίσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

Άρθρο 8
Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης

Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν με την εφαρμογή της παρούσας δεν μειώνονται και τυχόν ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 9
Διάρκεια ισχύος

Η ισχύς της παρούσας ρύθμισης αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2010 και λήγει την 31.12.2010.


(1) Προηγούμενη ρύθμιση σελίδα 672/08 του περιοδικού μας.

Δείτε ακόμα

Πόλεμος για την τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία και Ισλανδία

Kόντρα κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο – Γ. Καρούζος: Το ζητούμενο είναι αν αυτό …

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …