ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2012

Εθνική Κλαδική Σ.Σ.Ε. 09.01.2012 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζόμενων στα πάσης φύσεως εμπορικά καταστήματα όλης της Χώρας των επιχειρήσεων που είναι μέλη του ΣΕΛΠΕ”.(1)

Πράξη Καταθ. Υπ. Εργασίας 2/26.01.2012

Στην Αθήνα σήμερα, 9.1.2012, οι υπογράφοντες, αφενός Θεόδωρος Βάρδας, Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΛΠΕ), και αφετέρου Μεταξία Στεκουλέα, Πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραμματέας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΙΥΕ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, συμφωνούν στα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος

Α. Η παρούσα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στα πάσης φύσεως εμπορικά καταστήματα όλης της Χώρας των επιχειρήσεων που είναι μέλη του ΣΕΛΠΕ

και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Πωλητές.

2. Γραμματείς προϊσταμένων.

3. Προσωπικό Γραφείου (Υπάλληλοι γραφείου, Αποθηκάριοι, Εισπράκτορες, Κλητήρες).

4. Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές.

5. Καθαριστές – Καθαρίστριες.

6. Φύλακες – Νυχτοφύλακες – Θυρωροί.

7. Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων και αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων.

8. Προσωπικό Η/Υ (προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές).

Β. Επίσης στην παρούσα Σ.Σ.Ε. έχουν ενταχθεί οι ειδικότητες:

1. Εργατοτεχνίτες με τους γενικούς όρους που προβλέπει η Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και με τη διευκρίνιση ότι χορηγούνται σε αυτούς, οι εκάστοτε αυξήσεις και τα επιδόματα της παρούσας Σ.Σ.Ε., όπως ειδικότερα κάθε φορά ορίζονται.

2. Διακοσμητές – τριες με τους όρους της Δ.Α. 21/97.

3. Ηλεκτρονικοί – Τεχνικοί Hardware (μέσων σχολών ή αναγνωρισμένων δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ).

Γ. Αυτή η Σ.Σ.Ε. ισχύει αποκλειστικά για όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ). Η ιδιότητα του μέλους πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις για λογαριασμό της ΟΙΥΕ, συνοδευόμενη από βεβαίωση της ΟΙΥΕ ότι το πρωτοβάθμιο αντίστοιχο σωματείο είναι μέλος της.

Άρθρο 2
Κατώτατα όρια αποδοχών

Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009, με βάση τις ρυθμίσεις της από 30.7.2008 (Π.Κ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 103/5.8.2008) Σ.Σ.Ε., παραμένουν ως έχουν για τα έτη 2010, 2011 και 2012.

Άρθρο 3
Τελικές Διατάξεις

Οι διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. & Δ.Α. που δεσμεύουν τα ως άνω συμβαλλόμενα μέρη και οι οποίες δεν τροποποιούνται με την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.

Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικές συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις), καθώς και κανονισμοί εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κ.λπ. δεν θίγονται.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας Σ.Σ.Ε. αρχίζει από την 1.1.2010.


(1) Προηγούμενη ρύθμιση Σ.Σ.Ε. 30.7.2008 σελ. 934/2008 του περιοδικού μας.

Δείτε ακόμα

Πόλεμος για την τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία και Ισλανδία

Kόντρα κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο – Γ. Καρούζος: Το ζητούμενο είναι αν αυτό …

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …