ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΣΕ 02.05.14

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΣΕ 02.05.14

Σ.Σ.Ε. 02.05.2014 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΠΕΡΙΕΛΙΓΚΤΩΝ Ξενοδοχείων μελών της ΠΟΞ και ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών της ΓΣΕΒΕΕ όλης της χώρας”.(1)

Πράξη Καταθ. Υπ. Εργασίας 7/21.05.2014

Στην Αθήνα σήμερα την 2 Μαΐου 2014, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. και παρουσία της Μεσολαβητού Ελένης Πάτρα, οι παρακάτω αναφερόμενοι: 1. Αλέξανδρος Φλέγγας, Πρόεδρος και Ευάγγελος Σκουρογιάννης, Γεν. Γραμματέας, της Ομοσπονδίας Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδας, 2. Γεώργιος Καββαθάς, Πρόεδρος και Γεώργιος Κουράσης, Γεν. Γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕ-ΒΕΕ), όλοι νόμιμοι εκπρόσωποι των ανωτέρω οργανώσεων, συμφωνούν και συναποδέχονται την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι μαθητευόμενοι, βοηθοί και τεχνίτες ηλεκτροτεχνίες και περιελιγκτές, αρχιτεχνίτες, εργοδηγοί και πτυχιούχοι επίβλεψης ηλεκτρολόγοι καθώς και οι ραδιοηλεκτρολόγοι όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών του Ν. 6422/1934 όπως ισχύει σήμερα και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγμάτων και του Ν. 3982/2011, που είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών ή διπλωμάτων και εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε εργοδότες και επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων.

Άρθρο 2
Βασικοί μισθοί – ημερομίσθια

Οι βασικοί μισθοί και τα βασικά ημερομίσθια των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα και απασχολούνται σε επιχειρήσεις μέλη της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) και στα ξενοδοχεία μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), όλης της χώρας, διατηρούνται στο ύψος που αυτοί είχαν διαμορφωθεί με την από 5 Νοεμβρίου 2010 Συλλογική Σύμβαση Εργασίας “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστημάτων κ.λπ. όλης της χώρας” (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 60/23.12.10).

Άρθρο 3
Επιδόματα

3.1. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας

Το χορηγούμενο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας μειώνεται από 20% σε 10%, υπολογιζόμενο στους βασικούς μισθούς ή ημερομίσθια.

3.2. Λοιπά επιδόματα

Τα λοιπά επιδόματα που χορηγούνται εξακολουθούν να ισχύουν και δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 4
Τελικές διατάξεις

4.1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι της από 5.11.2010 Σ.Σ.Ε. (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 60/23.12.10) και των προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. και Δ.Α.), που δεν έχουν τροποποιηθεί με την παρούσα.

4.2. Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθμίσεις και εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται με τις διατάξεις της παρούσας και διατηρούνται.

4.3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31η Μαΐου 2015.


(1) ΕΑΕΔ 2011 σελ. 139.

 

Δείτε ακόμα

Πόλεμος για την τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία και Ισλανδία

Kόντρα κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο – Γ. Καρούζος: Το ζητούμενο είναι αν αυτό …

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …