ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 2010

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 2010

Δ.Α. 36/2010 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ και ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤ/ΜΑΤΩΝ (Εστιατόρια, Ταβέρνες, Καφενεία, Μπαρ κ.λπ.)”.(1)

Πράξη Καταθ. Υπ. Εργασίας 19/2.8.10

Συμβαλλόμενα μέρη:

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων.

2. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος.

3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελμάτων.

4. Ομοσπονδία Επαγγελματιών – Ζαχαροπλαστών Ελλάδος.

5. Ομοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος.

Άρθρο 1
Πεδίο Ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας.

Ειδικότερα υπάγεται:

περίπτωση i) Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, μπαρ, νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευμάτων (catering), οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήματος στο οποίο λειτουργεί αμιγές τμήμα εστιατορίου

περίπτωση ii) Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ μπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθο-ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φάστ-φούντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, μπουάτ, μπυραριών και καφετεριών, πάμπς (pubs), πιάνο μπαρ, καταστημάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσμάτων και κάθε εν γένει καταστήματος όπου λειτουργεί τμήμα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών μικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξαρτήτως της αδείας λειτουργίας τους.

Άρθρο 2
Βασικοί μηνιαίοι μισθοί

Τα κατώτατα όρια των βασικών μηνιαίων μισθών και των ημερομισθίων των εργαζομένων του άρθρου 1 της παρούσας, όπως έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2009 με βάση την 16/2009 Δ.Α. (Π.Κ. Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 8/25.6.2009) αυξάνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του Ευρωπαϊκού πληθωρισμού για το έτος 2010.

Άρθρο 3
Αύξηση επιδομάτων που υπολογίζονται σε απόλυτες τιμές

Τα επιδόματα που υπολογίζονται σε απόλυτες τιμές, όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2009 προσαυξάνονται κατά το ποσοστό της αύξησης του άρθρου 2 της παρούσας από την ίδια ημερομηνία.

Άρθρο 4
Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

1. Τα επιδόματα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε καθόλη τη χρονική περίοδο, για μεν την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόματος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

2. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

3. Το επίδομα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε μισό μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και σε 15 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

4. Σχετικά με τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των επιδομάτων αυτών, ισχύει το προσάρτημα της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 15.7.2010.

5. Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδομάτων αυτών υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Άρθρο 5
Επίδομα άδειας

Ο μισθωτός που θεμελιώνει δικαίωμα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιος ή σε χρήμα δικαιούται να λάβει και το επίδομα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες με αυτές.

Το επίδομα άδειας ισούται με το σύνολο των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών γι αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας ή με ποσοστά ή και με άλλο τρόπο.

Το αντίστοιχο επίδομα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής ή τμήματος αυτής μαζί με τις αποδοχές αδείας.

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών συμβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισμών εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους υπολογισμού, καταβολής και γενικά παροχής του επιδόματος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.

Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 για τη χορήγηση του επιδόματος άδειας σε περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφομένων των λέξεων “πριν ο μισθωτός συμπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάμηνον συνεχή απασχόλησιν”, λόγω της μεταγενέστερης τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας.

Άρθρο 6
Υιοθέτηση των θεσμικών ρυθμίσεων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010 – 2012

Υιοθετούνται όλοι οι θεσμικοί όροι της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010 – 2012, εφόσον υπερτερούν των αντίστοιχων όρων της παρούσας Διαιτητικής Απόφασης.

Άρθρο 7
Ισχύς προηγουμένων συλλογικών ρυθμίσεων

1. Ως προς τους λοιπούς όρους εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της Δ.Α. 16/2009 καθώς και οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, σ.σ.ε. ή δ.α., κανονισμούς, ατομικές συμβάσεις εργασίας δεν θίγονται από την παρούσα.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 15.1.2010, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.


(1) Προηγούμενη ρύθμιση σελίδα 745/09 του περιοδικού μας.

Δείτε ακόμα

Πόλεμος για την τετραήμερη εργασία: Τι ισχύει σε Ελλάδα, Βέλγιο, Ισπανία και Ισλανδία

Kόντρα κυβέρνησης-αξιωματικής αντιπολίτευσης για το εργασιακό νομοσχέδιο – Γ. Καρούζος: Το ζητούμενο είναι αν αυτό …

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …