Ανατροπές στον ΦΠΑ των μικρομεσαίων φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ

Αλλαγές στον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, φέρνουν οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί από την Ευρωπαϊκή Ενωση. H κωδικοποίηση των ανατροπών που μπορεί να έρθουν και που αφορούν χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θεωρείται σημαντικό εργαλείο.

Βάσει των ισχυόντων κανόνων, τα κράτη μέλη μπορούν να απαλλάσσουν από τον ΦΠΑ τις πωλήσεις που πραγματοποιούν μικρές επιχειρήσεις, υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνουν έναν συγκεκριμένο ετήσιο κύκλο εργασιών, ο οποίος ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Οι αναπτυσσόμενες ΜΜΕ χάνουν την πρόσβασή τους στα μέτρα απλούστευσης μόλις σημειωθεί υπέρβαση του κατώτατου ορίου απαλλαγής. Επίσης, στις απαλλαγές αυτές έχουν πρόσβαση μόνο οι εγχώριες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός της ΕΕ.

Πέραν των ισχυόντων κατώτατων ορίων απαλλαγής που παραμένουν σε ισχύ, οι σημερινές προτάσεις προβλέπουν:

– κατώτατο όριο εσόδων 2 εκατ. ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ, κάτω από το οποίο οι μικρές επιχειρήσεις θα επωφελούνται από μέτρα απλούστευσης, είτε απαλλάσσονται ήδη από τον ΦΠΑ είτε όχι·

– τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να εξαιρούν όλες τις μικρές επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από τον ΦΠΑ από τις υποχρεώσεις σχετικά με την ταυτοποίηση, την τιμολόγηση, την τήρηση λογιστικής και την υποβολή δήλωσης·

– όριο ετήσιου κύκλου εργασιών 100 000 EUR που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη να επωφελούνται από την απαλλαγή ΦΠΑ.

Αυτές οι νομοθετικές προτάσεις θα υποβληθούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για διαβούλευση και στο Συμβούλιο για έγκριση. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ μόνον όταν ολοκληρωθεί πράγματι η μετάβαση στο οριστικό καθεστώς.

Ερωτήσεις- απαντήσεις για την πρόταση αλλαγών στο ΦΠΑ των μικρών επιχειρήσεων

Γιατί οι τρέχοντες κανόνες ΦΠΑ αποτελούν πρόβλημα για τις μικρότερες εταιρείες;

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες ΦΠΑ, επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εξαιρούν τις πωλήσεις μικρών εταιρειών από τον ΦΠΑ, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους είναι κατώτερος από ένα εθνικό όριο – το οποίο είναι διαφορετικό σε κάθε κράτος μέλος. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να απαλλάξουν τις μικρές εταιρείες από ορισμένες ή όλες τις υποχρεώσεις ΦΠΑ σχετικά με την αναγνώριση, την τιμολόγηση, τη λογιστική ή τις δηλώσεις ΦΠΑ, για παράδειγμα. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να επιλέξουν εάν θα χρησιμοποιήσουν την απαλλαγή ανάλογα με τις ανάγκες τους. Αυτά τα μέτρα απλούστευσης είναι διαθέσιμα μόνο στις μικρές εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις και χρησιμοποιούν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Διατίθενται επίσης μόνο σε εθνικό επίπεδο, πράγμα που σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν διασυνοριακές συναλλαγές δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εξαιρέσεις και μέτρα απλούστευσης σε άλλη χώρα. Αυτό δημιουργεί ένα συνονθύλευμα κανόνων που στρεβλώνουν τους ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις.

Τέλος, οι μικρές επιχειρήσεις φέρουν αναλογικά υψηλότερο κόστος συμμόρφωσης με το ΦΠΑ από ό, τι οι μεγάλες επιχειρήσεις, δεδομένου ότι πολλές από αυτές τις δαπάνες είναι σταθερές και όχι ανάλογες με τον κύκλο εργασιών τους. Οι μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε μέτρα απλούστευσης του ΦΠΑ υφίστανται ανταγωνιστικό μειονέκτημα έναντι αυτών που το κάνουν.

Πώς θα βοηθήσει αυτή η πρόταση;

Η σημερινή πρόταση θα εισαγάγει ένα κατώτατο όριο σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα επιτρέπει σε πολλές περισσότερες εταιρείες να επωφελούνται από απλούστερους κανόνες. Θα μειώσει το κόστος συμμόρφωσης προς τις ΜΜΕ μέχρι το 18% ετησίως, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η διασυνοριακή εμπορική δραστηριότητα κατά περίπου 13%. Θα πρέπει επίσης να έχει θετικό αντίκτυπο στα έσοδα μακροπρόθεσμα, λόγω της γενικής θετικής επίπτωσης στην παραγωγή των μικρών επιχειρήσεων.

Αν και τα σημερινά εθνικά όρια απαλλαγής στα κράτη μέλη θα παραμείνουν, οι σημερινοί κανόνες θα εισήγαγαν:

Ένα κατώτατο όριο εσόδων ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ σε ολόκληρη την ΕΕ, βάσει του οποίου οι μικρές επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από μέτρα απλούστευσης, ανεξάρτητα από το αν έχουν ήδη απαλλαγεί από τον ΦΠΑ
Τη δυνατότητα των κρατών μελών να απαλλάσσουν όλες τις μικρές επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή από τον ΦΠΑ από υποχρεώσεις σχετικά με την αναγνώριση, την τιμολόγηση, τη λογιστική ή τις επιστροφές
Όριο κύκλου εργασιών ύψους 100.000 ευρώ το οποίο θα επέτρεπε στις εταιρείες που λειτουργούν σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη να επωφελούνται από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ.

Τι είδους απλοποιήσεις θα απολαύουν οι ΜΜΕ;

Όλες οι ΜΜΕ θα επωφεληθούν από τα μέτρα απλούστευσης. Τα μέτρα αυτά αφορούν την καταχώριση του ΦΠΑ και την τήρηση αρχείου ΦΠΑ καθώς και τη δυνατότητα να επωφελούνται από τη συχνότερη συμπλήρωση των δηλώσεων ΦΠΑ τους. Επιπλέον, οι εταιρείες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ θα απολαύουν της απαλλαγής από την καταχώριση ΦΠΑ ή την απλοποιημένη εγγραφή και από τις υποχρεώσεις τιμολόγησης.

Διαβούλευση και τα επόμενα βήματα

Μια δημόσια διαβούλευση διεξήχθη από τον Δεκέμβριο του 2016 έως τον Μάρτιο του 2017 και πραγματοποιήθηκαν αρκετές άλλες διαβουλεύσεις με τη βιομηχανία και τις μικρές επιχειρήσεις. Οι συνεισφορές που εισπράχθηκαν μέσω της πλατφόρμας REFIT και οι αυθόρμητες συνεισφορές ελήφθησαν επίσης υπόψη.

Θα περιλαμβάνει η πρόταση απλούστευση για όλες τις ΜΜΕ;

Σε επίπεδο ΕΕ, οι ΜΜΕ ορίζονται σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι απλουστεύσεις της οδηγίας για τον ΦΠΑ στοχεύουν τις επιχειρήσεις που λειτουργούν σε πολύ μικρότερη κλίμακα, οι οποίες με τον γενικό ορισμό θα θεωρούνται «πολύ μικρές επιχειρήσεις», δηλαδή εκείνες με ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ. Η αναθεώρηση του ισχύοντος καθεστώτος απαλλαγής θα επηρεάσει ειδικότερα μια πολύ μικρότερη ομάδα επιχειρήσεων, δηλαδή εκείνες με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των 100.000 ευρώ.

Δείτε ακόμα

Φορολογικές δηλώσεις: Ραντεβού τον Μάρτιο με την εφορία – Φόρος εισοδήματος σε 8 δόσεις

Οι φορολογικές δηλώσεις και το ημερολόγιο πληρωμών στην εφορία αντεβού με την εφορία το Μάρτιο …

Νομοσχέδιο Υπολογισμός φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και γονικής παροχής για συμβόλαια που συντάσσονται από 1.1.2022 έως 31.1.2022

Κατατέθηκαν στη Βουλή οι διατάξεις αναφορικά με τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, δωρεάς και …