Άυξηση κατώτατου Μισθού και Ημερομισθίου απο 1.2.2019

Σε 650 ευρώ (πριν 586 ευρώ) διαμορφώνεται από 1.2.2019 ο κατώτατος βασικός μισθός και κατ’ επέκταση το ελάχιστο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα για σκοπούς υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών (Υπουργική Απόφαση 4241/127/2019). Αυξάνεται, συνεπώς, και το ανώτατο ασφαλιστέο εισόδημα σε 6.500 ευρώ μηνιαίως (πριν 5.860 ευρώ) ή 78.000 ευρώ ετησίως για τους ελεύθερους επαγγελματίες (πριν 70.329 ευρώ) και 97.500 ευρώ ετησίως για τους μισθωτούς (πριν 87.900 ευρώ). Ως αποτέλεσμα των παραπάνω αυξήσεων, όσοι αντιμετωπίζονται ασφαλιστικά ως «ελεύθεροι επαγγελματίες» θα καταβάλλουν πλέον αυξημένη ελάχιστη μηνιαία ασφαλιστική εισφορά ποσού 175 ευρώ (πριν 158 ευρώ). Επισημαίνεται ότι η μείωση στο ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών σε 20,28% δεν ισχύει για σκοπούς υπολογισμού της ελάχιστης ασφαλιστικής εισφοράς, η οποία εξακολουθεί να υπολογίζεται με βάση τον προηγούμενο ανώτερο συντελεστή. Επιπροσθέτως, οφείλεται σε κάθε περίπτωση μηνιαία εισφορά 10 ευρώ υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.

• Ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό 20,28% καταβάλλονται επί αμοιβής με τίτλο κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) λόγω ευκαιριακής ή παρεπόμενης απασχόλησης μέχρι 10.000 ευρώ. Οι εισφορές υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, όπως αυτή προκύπτει μετά την αφαίρεση του παρακρατηθέντος φόρου και άλλων επιβαρύνσεων (χαρτόσημο), χωρίς να ισχύει ο περιορισμός του ελάχιστου ασφαλιστέου εισοδήματος των 650 ευρώ. Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, η απόδειξη του ευκαιριακού χαρακτήρα αποτελεί θέμα πραγματικών περιστατικών. Εισφορές που έχουν καταβληθεί εντός του έτους επί τίτλων κτήσης λαμβάνονται υπόψη κατά την ετήσια εκκαθάριση. Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή για έγγραφες συμβάσεις που συνάπτονται από 1.2.2019 και εφεξής ή ελλείψει έγγραφων συμβάσεων για τίτλους κτήσης που εκδίδονται μετά την παραπάνω ημερομηνία (Δ.15/ Γ΄/οικ. 4624/106/2019).

• Οι εισφορές αυτές παρακρατούνται και αποδίδονται στον ΕΦΚΑ από τον λήπτη των υπηρεσιών μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα. Ασφαλισμένος και λήπτης των υπηρεσιών πρέπει να απογράφονται στον ΕΦΚΑ πριν από την έκδοση του παραστατικού. Τα στοιχεία για τον καθορισμό του χρόνου ασφάλισης και του ύψους των εισφορών καταχωρίζονται σε εφαρμογή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ μέχρι το τέλος του μήνα που εκδίδεται το παραστατικό. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης των στοιχείων ή εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών επιβάλλονται προσαυξήσεις, οι οποίες βαρύνουν αποκλειστικά τον λήπτη των υπηρεσιών και όχι τον ασφαλισμένο (Δ.15/ Γ΄/οικ. 4624/106/2019).

• Ασφαλιστικές εισφορές σε ποσοστό 25% με «εργόσημο» καταβάλλονται σε συγκεκριμένες μορφές περιστασιακής απασχόλησης. Στην κατηγορία αυτή ενδεικτικά εμπίπτουν: α) κατ’ οίκον απασχολούμενο προσωπικό, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, β) προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού σε κοινόχρηστους χώρους, γ) προσωπικό στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα και καταστήματα τροφίμων κ.τ.λ.

• Επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου σε ποσοστό 3,6% όταν οι «Διαχειριστές Ακινήτων» μισθώνουν ακίνητα από τους ιδιοκτήτες τους προκειμένου να τα διαθέσουν περαιτέρω σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης με την ιδιότητα του υπεκμισθωτή. Αντιθέτως, απαλλάσσονται του τέλους χαρτοσήμου οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων μέσω πλατφόρμας, στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού. Οπως έκρινε η ΑΑΔΕ, οι μισθώσεις μέσω πλατφόρμας καλύπτουν βραχυχρόνιες στεγαστικές ανάγκες των αντισυμβαλλομένων και κατ’ επέκταση αντιμετωπίζονται, από πλευράς χαρτοσήμου, όπως οι αστικές μισθώσεις κατοικιών (Ε 2016/2019).

• Σε 10,5% της συνολικής τουριστικής δαπάνης ανέρχεται το σύνολο της οικονομίας διαμοιρασμού για το έτος 2018. Βάσει πρόσφατης μελέτης της Grant Thornton για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το μέγεθος της βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων, της λεγόμενης οικονομίας διαμοιρασμού, σε σχέση με το σύνολο της τουριστικής δαπάνης τα 3 τελευταία χρόνια βαίνει αυξανόμενο: από 8,8% το έτος 2016, σε 10% το 2017 και 10,5% το 2018. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η οικονομία διαμοιρασμού ως αυτοτελές μέγεθος αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 25%.

• Για κάθε 1 ακίνητο που εντάσσεται στην οικονομία διαμοιρασμού, μειώνονται κατά 2 τα ακίνητα για μακροχρόνια μίσθωση στον Δήμο Αθηναίων και κατά 1 στο σύνολο της χώρας. Πρακτικά, εκτός από την ανισορροπία στο πλήθος των προσφερόμενων ακινήτων μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μίσθωσης, η αύξηση κατά 25% της οικονομίας διαμοιρασμού συμπαρέσυρε ανοδικά τις τιμές των ενοικίων μακροχρόνιας μίσθωσης: κατά 9,3% στον Δήμο Αθηναίων και κατά 8,7% στο σύνολο της επικράτειας. Η αναλογία των τιμών αγγίζει το 5:1 μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μίσθωσης, τόσο σε περιοχές του Δήμου Αθηναίων όσο και σε νησιωτικές περιοχές (Χανιά, Ρόδος, Κέρκυρα).

Δείτε ακόμα

Έρχεται η ώρα του Fuel Pass 2 – Ποιοι δικαιούνται το επίδομα

Μόλις ανάψουν το «πράσινο φως» οι αρμόδιες υπηρεσίες της γενικής γραμματείας πληροφοριακών συστημάτων, εντός της …

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την κήρυξη ως υποχρεωτικής της ΣΣΕ για τα τουριστικά και Επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την κήρυξη ως υποχρεωτικής της από 24.05.2021 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους …