ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008

Κ. Τζιμάνη: – Συμβούλια Εργαζομένων- Μέτρα Προστασίας Εγκύων, Λεχώνων και Γαλουχουσών εργαζομένων (με το ΠΔ176/2007)
Β. Γαμβρούδη: Σπουδαστές και Πρακτική Άσκηση
Ν. 3610/2007 Αντιμετώπιση της Φοροδιαφυγής…
Ν. 3613/2207 Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανεξαρτήτων Αρχών…