ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΕΠΕ και Διοικητικές Κυρώσεις
Ν. 4024/11 Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015
Ασφαλιστικές κλάσεις μισθωτών που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές έτους 2011