ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013

Δυνατότητα εφαρμογής συστήματος εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας
Φορτοεκφορτωτικές εργασίες – ΟΕΚ και ΟΕΕ – Συντάξεις συνδικαλιστών – Ανασφάλιστοι υπερήλικες – Ασφαλιστέες αποδοχές
Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχ/σεων για πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική θέση
Νέα διαδικασία υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ