Εκτός νέας ρύθμισης 36-72 δόσεων ρυθμισμένες του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ του 2022

Εκτός της νέας ρύθμισης των 36 – 72 μηνιαίων δόσεων τίθενται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του φορολογικού έτους 2021 και ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.ΦΙ.Α.) του έτους 2022 εφόσον έχουν ενταχθεί μονοκόμματα σε πάγιες ρυθμίσεις 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων.

Ο λόγος είναι ότι στο πεδίο εφαρμογής της νέας αυτής ρύθμισης υπάγονται οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά το χρονικό διάστημα από 1η-11-2021 έως και την 31η-1-2023, ενώ στις πάγιες ρυθμίσεις οι φορολογούμενοι έχουν εντάξει και την τελευταία μηνιαία δόση καθεμίας από αυτές τις οφειλές, η οποία όμως έληξε μετά την 31η-1-2023 και συγκεκριμένα στις 28-2-2023. Εξαιτίας δε αυτού του γεγονότος και μόνο, δεν μπορούν οι οφειλέτες αυτοί να μεταφέρουν τα ρυθμισμένα με πάγιες ρυθμίσεις 12 ή 24 δόσεων ποσά των οφειλών αυτών στη νέα ρύθμιση που έχει περισσότερες και χαμηλότερου ύψους μηνιαίες δόσεις.

Αντιθέτως, όσοι οφειλέτες έχουν αφήσει να γίνουν ληξιπρόθεσμες ολόκληρες οι οφειλές τους από τους συγκεκριμένους φόρους και δεν τις έχουν ακόμη ρυθμίσει μπορούν να εντάξουν στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 μηνιαίων δόσεων τις μηνιαίες δόσεις των οφειλών αυτών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά το χρονικό διάστημα μέχρι και την 1η-2-2023, δηλαδή όλες πλην της τελευταίας, επειδή αυτή έληξε εκτός χρονικού διαστήματος εφαρμογής της νέας ρύθμισης και εξαιρείται (έληξε μετά την 1η-2-2023, και συγκεκριμένα την 28η-2-2023). Επίσης όσοι έχουν εντάξει τμηματικά σε περισσότερες της μιας πάγιες ρυθμίσεις τις δόσεις του φόρου εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 ή τις δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2022 μπορούν να εντάξουν στη νέα ρύθμιση τις ρυθμισμένες δόσεις των φόρων αυτών που είχαν ημερομηνία λήξης μέχρι τις 31-1-2023.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να μην είχε ούτε 0,01 ευρώ αρρύθμιστο ληξιπρόθεσμο χρέος στη Φορολογική Διοίκηση την 1η-11-2021.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναφέρονται σε διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε η Α.Α.Δ.Ε. (υπ’ αριθμόν 2026/2023), στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 μηνιαίων δόσεων μπορούν να ενταχθούν:

α) Οι πρώτες 7 από τις 8 συνολικά μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης του φορολογικού έτους 2021, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στο χρονικό διάστημα από την 1η-8-2022 έως την 31η-1-2023, εφόσον όμως το σύνολο και των 8 δόσεων των φόρων αυτών δεν έχει ενταχθεί σε πάγια ρύθμιση 12 ή 24 δόσεων.

β) Οι πρώτες 9 από τις 10 συνολικά μηνιαίες δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2022, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στο χρονικό διάστημα από την 1η-8-2022 έως την 31η-1-2023, εφόσον όμως το σύνολο και των 10 δόσεων των του φόρου αυτού δεν έχει ενταχθεί σε πάγια ρύθμιση 12 ή 24 δόσεων.

γ) Οι πρώτες 7 από τις 8 συνολικά μηνιαίες δόσεις του φόρου εισοδήματος, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης του φορολογικού έτους 2021 και οι πρώτες 9 από τις 10 συνολικά μηνιαίες δόσεις του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2022, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στο χρονικό διάστημα από την 1η-8-2022 έως την 31η-1-2023, στην περίπτωση που οι συγκεκριμένες και μόνο δόσεις, κατά περίπτωση, έχουν ενταχθεί σε πάγιες ρυθμίσεις 12 ή 24 δόσεων.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται, πιο συγκεκριμένα, ότι:

1) Στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 μηνιαίων δόσεων:

α) υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που πληρούν σωρευτικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:

i. έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η-11-2021 και έως και την 1η-2-2023,

ii. έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των Δ.Ο.Υ. /Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. /Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. /ΚΕ.Β.ΕΙΣ. μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και

iii. δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης, προσωρινής διαταγής ή απόφασης διοικητικού οργάνου.

β) δύνανται να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη οφειλές που πληρούν τις υπ’ αριθ. i και ii ως άνω προϋποθέσεις της παραγράφου α) και κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση:

i. τελούν σε αναστολή πληρωμής ή

ii. έχουν υπαχθεί σε πάγια ρύθμιση 12 ή 24 μηνιαίων δόσεων, της οποίας οι όροι τηρούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ανεξόφλητες δόσεις αυτής προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από οφειλές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, δηλαδή έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η-11-2021 και έως και την 1η-2-2023.

2) Εξαιρούνται και δεν υπάγονται στη νέα ρύθμιση:

α) οφειλές επιστρεπτέας προκαταβολής

β) οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης

γ) οφειλές που δεν δύνανται να ρυθμίζονται σύμφωνα με άλλες ειδικές διατάξεις.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

3) Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις στο πρόσωπο του αιτούντος:

α) κατά την 1η-11-2021 να μην είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, να ήταν τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης, προσωρινής διαταγής ή απόφασης διοικητικού οργάνου,

β) να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε (5) ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει μέχρι την 31η.12.2022,

γ) να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία και

δ) αν ο αιτών έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών 36 ή 72 δόσεων για τα «κορωνοχρέη», σύμφωνα με το άρθρο 289 του ν. 4738/2020, ή σε ρύθμιση 120 δόσεων σύμφωνα με τα άρθρα 98 έως 109 του ν. 4611/2019, η ρύθμιση αυτή να βρίσκεται σε ισχύ.

Σε περίπτωση που ο οφειλέτης έχει απωλέσει έως την 1η-2-2023 ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τα άρθρα 98 έως 109 του ν. 4611/2019 ή σύμφωνα με το άρθρο 289 του ν. 4738/2020, υποχρεούται να επανενταχθεί στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 του ν. 5036/2023 πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων και όχι πέραν της 31ης Ιουλίου 2023 (καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης).

4) Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, έως και την 31η Ιουλίου 2023.

Προϋπόθεση για την επικύρωση της ρύθμισης είναι η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μηνιαία έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της ρύθμισης με την εμπρόθεσμη εξόφληση της πρώτης δόσης.

Δείτε ακόμα

Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Σημεία συνέντευξης του Υφυπ. Εργασίας για την κατάργηση της παρακράτησης του 30% των εργαζόμενων συνταξιούχων, τις επικουρικές συντάξεις και την ψηφιοποίηση του ΕΦΚΑ

Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μίλησε για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο και συγκεκριμένα για …

Ολες οι αλλαγές στις συντάξεις

Οι τελικές ρυθμίσεις για κύριες, επικουρικές, εφάπαξ και επαγγελματικά ταμεία. Το σχέδιο για την ταχεία …