ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΣΝΙΕ 2015-2016, ΔΑ 5/2016

Δ.Α. ΠΕΝΤ. 5/2016 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, μέλη της ΟΣΝΙΕ, που εργάζονται σε επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΚ για τα έτη 2015-2016”.(1)

Πράξη Καταθ. Υπ. Εργασίας 6/8.7.2016

Άρθρο 1
Πεδίο Ισχύος

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόμενοι μέλη των πρωτοβάθμιων Σωματείων της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) που εργάζονται με σύβαση εξαρτημένης εργασίας σε ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας οι οποίες είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό , εργατοτεχνικό προσωπικό, οδηγοί αυτοκινήτων, κ.λπ.).

Άρθρο 2
Οικονομικές Ρυθμίσεις

1. Βασικοί μισθοί

α) Οι βασικοί μισθοί και τα επιδόματα των υπαγομένων στο πεδίο εφαρμογής δηλαδή για τους εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις ιδιωτικές κλινικές όλης της χώρας οι οποίες είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (ΣΕΚ) όλης της χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό, εργατοτεχνικό προσωπικό, οδηγοί αυτοκινήτων και λοιπό προσωπικό), όπως είχαν διαμορφωθεί με βάση την από 19.9.2014 Σ.Σ.Ε. μεταξύ των μερών (Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας 11/22.9.2014), μειώνονται κατά το ποσοστό 0,5 %, θα ισχύουν για όλη την διάρκεια της παρούσας και προσαρμόζονται ως εξής:

β) Για τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μετά την ημερομηνία υπογραφής της από 28.6.2012 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας 7/2.7.2012), ανεξαρτήτως ειδικότητας, ορίζεται βασικός μηνιαίος μισθός 660 ευρώ μικτό.

Πίνακας 1

Βασικοί μισθοί
Ειδικότητα
(κατά αλφαβητική σειρά)
Μικτός βασικός μισθός
Αρχιμάγειροι 885,55
Βιοχημικοί, κλινικοί χημικοί, βιολόγοι 895,5
Βοηθοί λογιστές 791,02
Βοηθοί μαγείρων 726,35
Εργασιοθεραπευτές 835,80
Ηλεκτρονικοί ανωτέρων σχολών 845,75
Ηλεκτρονικοί μέσων σχολών 771,125
Θυρωροί, κλητήρες, φύλακες, νυχτοφύλακες 726,35
Ιατρικό προσωπικό κλινικών 810,925
Καθαριστές, τραπεζοκόμοι, βοηθοί θαλάμου, πλύντες αποστειρωτές 701,475
Κοινωνικοί λειτουργοί 870,625
Λαντζέρηδες, κουρείς, ράπτες, ταξινόμοι 746,25
Λογιστές 860,675
Μάγειροι, ζαχαροπλάστες 845,75
Νοσηλευτικό, μαιευτικό προσωπικό κλινικών 671,625
Νοσηλευτικό προσωπικό απασχολούμενο σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες 771,125
Ξυλουργοί, οικοδόμοι, ελαιοχρωματιστές κ.λπ. 895,5
Οδηγοί ασθενοφόρων αυτοκινήτων 681,575
Παρασκευαστές και βοηθοί εργαστηρίων 771,125
Συντηρητές ιατρικών μηχανημάτων 1.069,625
Υδραυλικοί, τεχνίτες και εργαζόμενοι σε καλοριφέρ 915,4
Υπάλληλοι γραφείων, γραμματείς 815,9
Διαιτολόγοι 815,9
Υπομηχανικοί 840,75
Φυσικοθεραπευτές 820,875
Χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων 721,375
Χειριστές αξονικών τομογράφων & ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων 796
Χειριστές μαγνητικού τομογράφου 796
Ψυχολόγοι λογοθεραπευτές 915

2. Επιδόματα χρόνου υπηρεσίας

α) Επίδομα τριετίας

Χορηγείται επίδομα 5% επί των βασικών μισθών του πίνακα No 1 για κάθε 3ετία πραγματικής υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσίας στον κλάδο και μέχρι 4 τριετίες. Κατά την διάρκεια ισχύος της Δ.Α. αυτής το ποσό του επιδόματος αυτού για κάθε εργαζόμενο παραμένει σταθερό όπως είχε διαμορφωθεί στις 31.12.2014.

β) Επίδομα πολυετίας

Χορηγείται επίδομα 3% επί των βασικών μισθών του πίνακα No 1 σε όσους συμπληρώνουν 15 έτη πραγματικής προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και μετά τα 15 έτη, 3% για κάθε επιπλέον 5ετία στον ίδιο εργοδότη. Η υπηρεσία και προϋπηρεσία σε καθήκοντα της ειδικότητας του εργαζομένου λαμβάνεται υπ’ όψη με την προσκόμιση από τους εργαζομένους των σχετικών πιστοποιητικών (βεβαιώσεις προηγουμένων εργοδοτών ή ασφαλιστική βεβαίωση) μέσα σε δύο μήνες από της προσλήψεως. Αν τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομισθούν αργότερα, δηλαδή μετά το δίμηνο από της προσλήψεως, τα επιδόματα αυτά θα χορηγηθούν από την ημέρα της καταθέσεως των πιστοποιητικών προϋπηρεσίας στον εργοδότη. Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσας Δ.Α. το ποσό του επιδόματος αυτού για κάθε εργαζόμενο παραμένει σταθερό όπως είχε διαμορφωθεί στις 31.12.2014.

3. Λοιπά επιδόματα

α) Τέκνων

Χορηγείται επίδομα 5% επί του βασικού μισθού για κάθε ανήλικο τέκνο εργαζομένου και μέχρι 3 τέκνα. Το επίδομα χορηγείται και μετά την ενηλικίωση τους και εφ’ όσον σπουδάζουν και δεν εργάζονται, από της υποβολής του σχετικού πιστοποιητικού φοίτησης της σχολής ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλες από το κράτος αναγνωρισμένες σχολές μέχρι την ηλικία των 24 ετών.

β) Σπουδών

1) Χορηγείται επίδομα σπουδών στους κατόχους τίτλων σπουδών ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ, ημεδαπών Πανεπιστημίων ή αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής καθώς και στους κατόχους τίτλων σπουδών σχολής τουλάχιστον 2ετούς φοίτησης (ΣΒΙΕ, ΣΕΚ κ.λπ.), εφόσον το περιεχόμενο των σπουδών είναι συναφές προς το αντικείμενο απασχόλησης εκάστου εργαζόμενου, όπως προκύπτει από την περιγραφή της θέσης εργασίας κατά την πρόσληψη αυτού. Το επίδομα αυτό καθορίζεται σε 5% επί του βασικού μισθού τους για κάθε έτος σπουδών με ανώτατο όριο το 20%.

2) Επιπλέον των ανωτέρω χορηγείται επίδομα 10% επί του βασικού μισθού για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων εφόσον το αντικείμενο των μεταπτυχιακών σπουδών τους είναι συναφές προς το αντικείμενο απασχόλησης όπως προκύπτει από την περιγραφή της θέσης εργασίας τους. Η καταβολή των ως άνω επιδομάτων σπουδών ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στην αρμόδια υπηρεσία του εργοδότη για την αναγνώριση ή συνάφεια τους.

γ) Ανθυγιεινής ή Επικίνδυνης Εργασίας

Χορηγείται επίδομα επικινδύνου ή ανθυγιεινής εργασίας ως ποσοστό επί του βασικού μισθού του Πίνακα 1 στις παρακάτω ειδικότητες:

Πίνακας 2

Ειδικότητα Ποσοστό επί Β/Μ του Πίνακα 1
1. Φυσιοθεραπευτές 12%
2. Ιατροί, Βιοχημικοί – Βιολόγοι – Κλινικοί Χημικοί Νοσηλευτές, Καθαριστές/στριες, Αποστειρωτές 15%
3. Παρασκευαστές και Βοηθοί Ιατρικών Εργαστηρίων: 25%
4. Στους απασχολουμένους αποκλειστικά σε εργαστήρια ισοτόπων & ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα, χειρισμό αξονικού τομογράφου & ακτινολογικών μηχανημάτων-εμφανιστές πλακών, με χρήση ιωδίου, σε εξετάσεις βιοχημείας & ιστοχημείας παθολόγο ανατομικών συντηρητές μηχανημάτων ιοντιζουσών ακτινοβολιών το παρόν επίδομα αντί των αμέσως ανωτέρω 35%

δ. Επίδομα ετοιμότητας κατ’ οίκον

Χορηγείται επίδομα 30 ευρώ μικτό ανά ημέρα σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται σε ετοιμότητα κατ’ οίκον.

ε. Εφημερίες ιατρών εντός κλινικής

Οι ιατροί που πραγματοποιούν εφημερίες εντός της κλινικής αμείβονται ως ακολούθως:

– Για 18ωρη εφημερία καθημερινής: 60 ευρώ μικτά

– Για 18ωρη εφημερία Σαββάτου και Παραμονών αργιών: 80 ευρώ μικτά

– Για 24ωρη εφημερία Σαββάτου και Παραμονών αργιών: 100 ευρώ μικτά

– Για 24ωρη εφημερία Κυριακής και αργιών: 120 ευρώ μικτά

Άρθρο 3
Γενικές Διατάξεις
(για όλους τους εργαζόμενους)

Α. Χρόνος εβδομαδιαίας και ημερήσιας απασχόλησης

Οι καθοριζόμενες με την παρούσα αποδοχές οφείλονται για εργασία συνεχούς ωραρίου, έως 8ωρη εργασία ανά ημέρα, 40 ωρών εβδομαδιαίως συνολικά, καταμεριζόμενη κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου σε 5 ή 6 ημέρες ανά εβδομάδα.

Β. Αργίες

Ορίζονται ως αργίες οι εξής ημέρες: Πρωτοχρονιά, Θεοφάνεια, Καθαρά Δευτέρα, 25η Μαρτίου, 1η Μαΐου, Μεγάλη Παρασκευή, Δευτέρα του Πάσχα, Αγίου Πνεύματος, 15η Αυγούστου, 28η Οκτωβρίου, 25η Δεκεμβρίου και 26η Δεκεμβρίου.

Γ. Άδειες

1) Ως προς τις άδειες και τους λοιπούς θεσμικούς όρους εργασίας εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

2) Σε γονείς που έχουν την επιμέλεια τέκνων με αναπηρία μεγαλύτερη του 67%, η οποία βεβαιώνεται αρμοδίως χορηγείται επιπλέον ετήσια άδεια 5 ημερών με αποδοχές με την προϋπόθεση να προσκομισθούν τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Δ. Καταβολή μέρους ιδίας συμμετοχής για διαγνωστικές εξετάσεις

Εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα και έχουν την ανάγκη για την διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων με παραπεμπτικό, σε περίπτωση που τις διενεργήσουν σε επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα, δικαιούνται έκπτωσης 50% επί του ποσού του κόστους της συμμετοχής τους σ’ αυτές η οποία δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 50 ευρώ ετησίως.

Άρθρο 4
Αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης

Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατομική σύμβαση εργασίας νόμους διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις επιχειρησιακή συνήθεια δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν καθώς επίσης και λοιποί θεσμικοί όροι της ΕΓΣΣΕ.

Άρθρο 5
Ισχύς – Διάρκεια Δ.Α.

Η παρούσα Δ.Α. έχει έναρξη ισχύος την 11.6.2015 και λήξη ισχύος την 11.6.2016.

Η απόφαση εκδόθηκε στην Αθήνα, στην έδρα του Ο.ΜΕ.Δ., στις 6.6.2016.


 

(1) Προηγούμενη ρύθμιση ΕΑΕΔ τεύχος Μαΐου σελ. 423.

Δείτε ακόμα

Ψηφιακή κάρτας εργασίας: Από τον Ιούνιο σε τράπεζες και σούπερ μάρκετ

Ξεκίνησε η διαβούλευση του υπουργείου Εργασίας με στελέχη τραπεζών για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας …

107675/27.12.2021 Κατώτατος μισθός υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών από 1.1.2022

107675/27.12.2021 Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της …