Χορήγηση οnline βεβαιώσεων από το ΙΚΑ

Σε λειτουργία από τις 10 Ιανουαρίου θα τεθεί η διαδικασία online χορήγησης από το ΙΚΑ βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, με παράλληλη δυνατότητα επιβεβαίωσης της εγκυρότητάς τους μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. Φ. 11321/25754/1695/15-12-2011 απόφαση υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με τη νέα υπηρεσία, παρέχεται δυνατότητα σε πιστοποιημένους φορείς του Δημοσίου και απογεγραμμένους εργοδότες, πιστοποιημένους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, να λαμβάνουν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου με χρήση της αντίστοιχης εφαρμογής, από το δικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ( http://www.ika.gr/Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ), ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη:

-σε όσους φορείς ή πρόσωπα (δημόσιες υπηρεσίες, ΚΕΠ τράπεζες, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Επιμελητήρια, Συμβολαιογράφους κ.λπ.) έχουν πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν στο μέλλον, οι οποίοι θα μπορούν να εξυπηρετούν τόσο τους απογεγραμμένους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων & οικοδομοτεχνικών έργων, όσο και τους αναπόγραφους εργοδότες κοινών επιχειρήσεων. Οι μη απογεγραμμένοι εργοδότες οικοδομικών έργων θα εξυπηρετούνται μόνο στα κατά τόπους αρμόδια υποκαταστήματα/ παραρτήματα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ -σε απογεγραμμένους στο Μητρώο Εργοδοτών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εργοδότες (κοινών επιχειρήσεων & οικοδομοτεχνικών έργων), που διαθέτουν ενεργούς κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος για την υποβολή ΑΠΔ.

Μέσω διαδικτύου θα εκδίδονται: για μεν τις κοινές επιχειρήσεις:

– Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας με βάση την/τις αιτία/ες που επιλέχθηκε/αν.

Βεβαιώσεις οφειλής, μόνο από πιστοποιημένους φορείς.

Για δε τα οικοδομοτεχνικά έργα:

– Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για πώληση, γονική παροχή, δωρεά οικοδομής ή αυτοτελούς ιδιοκτησίας αυτής.

– Βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε δημοπρασίες.

Για την πιστοποίηση των φορέων, θα τηρούνται οι οδηγίες του υπ’ αριθμ. 095/104/11.11.2011 Γεν. Εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Πληροφορικής, ενώ για τους απογεγραμμένους εργοδότες δεν απαιτείται διαδικασία πιστοποίησης, αφού αρκεί η εγγραφή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος για την υποβολή ΑΠΔ.

Αποτελέσματα ελέγχων

Σε όσες περιπτώσεις, με βάση τα τελευταία επεξεργασμένα στοιχεία από το μηχανογραφικό σύστημα, διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, θα εκδίδεται η αιτούμενη βεβαίωση.

Σε αντίθετη περίπτωση, θα εκδίδεται «Ενημερωτικό Σημείωμα», με το οποίο ο ενδιαφερόμενος θα ενημερώνεται για την αδυναμία ικανοποίησης του αιτήματος του και, ταυτόχρονα, θα παραπέμπεται στο αρμόδιο υποκατάστημα/παράρτημα IKA -ΕΤΑΜ.

Το υποκατάστημα/παράρτημα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα πρέπει να καταχωρήσει για το συγκεκριμένο ενδιαφερόμενο νέο αίτημα και να ακολουθήσει τη διαδικασία που περιγράφεται στο εγχειρίδιο διαδικασιών.

Ελεγχος εγκυρότητας

Η εγκυρότητα των βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, που εκδίδονται μέσω της νέας υπηρεσίας, είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί μέσω του δικτυακού τόπου του Ιδρύματος ( http://www.ika.gr/Ηλεκτρονικές_Υπηρεσίες ), ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Ενέργειες υπηρεσιών εσόδων για ενημέρωση φορέων

Οι κατά τόπους υπηρεσίες μας πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ενημέρωσης των φορέων της περιοχής τους, που διενεργούν συναλλαγές, χρησιμοποιώντας βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ώστε αυτοί να πιστοποιηθούν στη νέα υπηρεσία και να μην απαιτείται η προσέλευση των ενδιαφερόμενων εργοδοτών κ.λπ. στα Υποκαταστήματα/Παραρτήματα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή στα ΚΕΠ για την έκδοση των βεβαιώσεων.

Λόγω της ιδιαίτερης και πολύπλευρης σημασίας της νέας υπηρεσίας, θα πρέπει, με ευθύνη των διευθυντών των Υποκαταστημάτων:

– Πέραν της σχετικής ενημέρωσης του προσωπικού, ένα αντίγραφο της παρούσας να παραδοθεί σε κάθε υπάλληλο των υπηρεσιών εσόδων, καθώς και κάθε άλλης εμπλεκόμενης υπηρεσίας (Οικονομικού, Φαρμακευτικής κ.λπ.).

– Να εξασφαλιστεί η ορθή τήρηση του συνόλου των σχετικών οδηγιών και

– να επισημανθεί στους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Εσόδων η αναγκαιότητα της άμεσης αποκατάστασης των εκκρεμοτήτων, που εντοπίζονται από το σύστημα και οι οποίες δεν επιτρέπουν την έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, ανεξάρτητα αν το σχετικό αίτημα υποβλήθηκε στο υποκατάστημά τους ή σε άλλο, από το οποίο έχει σταλεί σχετική ειδοποίηση.

Δεν απαιτείται επικύρωση

Οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, που εκδίδονται μέσω διαδικτύου από τους πιστοποιημένους φορείς (υπηρεσίες ή πρόσωπα), ισχύουν αποκλειστικά για τη συναλλαγή που ζητήθηκαν, χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε διόρθωσή τους, η αναπαραγωγή τους σε φωτοαντίγραφα ή η θεώρησή τους από οποιονδήποτε.

Οι εργοδότες, που λαμβάνουν μέσω διαδικτύου βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας, έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώσουν περισσότερα του ενός αντίγραφα, χωρίς να απαιτείται θεώρησή τους, δεδομένου ότι υφίσταται δυνατότητα ελέγχου της εγκυρότητάς τους.

Για τυχόν χρήση των βεβαιώσεων στο εξωτερικό, θα τηρούνται, ως προς την επικύρωσή τους, οι οδηγίες του υπ’ αριθμ. Ε99/6/21.10.2011 Γενικού Εγγράφου της Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών.

Προτεινόμενοι εναλλακτικοί τρόποι εξυπηρέτησης

Στο πλαίσιο της νέας υπηρεσίας, οι συναλλασσόμενοι είναι δυνατόν να εξυπηρετούνται εναλλακτικά:

– Μέσω των υπηρεσιών εσόδων των Υποκαταστημάτων και

Παραρτημάτων του Ιδρύματος.

– Μέσω διαδικτύου από:

α) πιστοποιημένους φορείς (δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, τραπεζικά ιδρύματα, συμβολαιογράφοι κ.λπ.) και

β) απογεγραμμένους εργοδότες, πιστοποιημένους στις

ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Από 10/01/2012, η χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας, μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX), καταργείται, και η χορήγησή τους θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, χρησιμοποιώντας τη νέα υπηρεσία που τίθεται σε εφαρμογή.

Εν τω μεταξύ, η διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη της όσο το δυνατόν συντομότερης διεκπεραίωσης αιτημάτων για τη χορήγηση βεβαιώσεων της ασφαλιστικής ενημερότητας, αποφάσισε ότι, εάν κατά την επεξεργασία αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (κοινών επιχειρήσεων ή οικοδομοτεχνικών έργων) εντοπισθούν μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες δεν έχουν βεβαιωθεί με τη σύνταξη Πράξης Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ), παρέχεται η δυνατότητα, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων (σχετ. Εγκ. 45/2011) και εφόσον ο ενδιαφερόμενος εργοδότης το επιθυμεί, να καταβληθούν τα αντίστοιχα ποσά (με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη) στα Υποκαταστήματα/ Παραρτήματα ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ώστε η σχετική πληροφορία να είναι άμεσα διαθέσιμη, για τη διενέργεια, στη συνέχεια, των απαιτούμενων μηχανογραφικών ελέγχων και την έκδοση της ζητούμενης βεβαίωσης.

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …