Οι όροι για τις αναστολές συμβάσεων Ευελιξία για 60 ΚΑΔ παρέχει η ΚΥΑ εφαρμογής του μέτρου για Αύγουστο – Σεπτέμβριο

Με ειδικές ρήτρες για τις εποχικές επιχειρήσεις και με λίστα 60+1 Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τους κλάδους που δικαιούνται να θέτουν σε προσωρινή αναστολή έως και το 100% των εργαζομένων τους για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που καθορίζει τις λεπτομέρειες για τις αναστολές συμβάσεων το συγκεκριμένο δίμηνο.

Η παράταση των αναστολών για Αύγουστο και Σεπτέμβριο νομοθετήθηκε στις 10 Αυγούστου με ΠΝΠ, η οποία κυρώνεται με το νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις μέρες στη Βουλή. Σε αναστολή μπορούν να τεθούν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί έως και την 10η Αυγούστου, ενώ η υποχρέωση διατήρησης του ίδιου αριθμού εργαζομένων και με τις ίδιες συμβάσεις για 30 ημέρες μετά το τέλος της αναστολής δεν ισχύει για τις εποχικές επιχειρήσεις. Οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των επιχειρήσεων και των εργαζομένων υποβάλλονται στο σύστημα «Εργάνη» για κάθε μήνα συγκεντρωτικά στις αρχές κάθε επόμενου μήνα.

Αναλυτικά η ΚΥΑ προβλέπει πως επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά και ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, σύμφωνα με το παράρτημα της ΚΥΑ μπορούν:

-να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και

-να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους.

Οι αναστολές εφαρμόζονται για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων που έχουν προσληφθεί έως και την 10η Αυγούστου 2020, ημερομηνία δημοσίευσης της ΠΝΠ σε ΦΕΚ, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου. Οι εργοδότες μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής για κάθε μήνα σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και του ποσοστού 100% αυτών, ανά υπεύθυνη δήλωση στο σύστημα «Εργάνη».

Οι συμβάσεις εργασίας που είχαν τεθεί σε αναστολή πριν από τη 10η Αυγούστου και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, μπορούν να τίθενται εκ νέου σε αναστολή. Για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής, οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Επίσης, οι εργοδότες υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής, να διατηρήσουν για 30 ημέρες τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας. Για πρώτη φορά, ωστόσο, εισάγεται εξαίρεση από τη ρήτρα αυτή, καθώς ορίζεται πως «η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων». Επίσης, στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών προστασίας μετά τη λήξη της αναστολής.

Η αναστολή συμβάσεων ορισμένου χρόνου μπορεί να παραταθεί κατ’ ανώτατο όριο έως 30 ημέρες ανά μήνα και όχι πέραν της 30ής.09.2020. Επίσης, δύναται να τεθούν για πρώτη φορά ή εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής ή της παράτασης, οι συμβάσεις συνεχίζονται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται. Η υποχρέωση αυτή, ωστόσο, δεν υφίσταται όταν συντρέχει αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις εποχικών επιχειρήσεων.

Ανάκληση αναστολής

Οι επιχειρήσεις που επαναλειτουργούν μετά την άρση της αναστολής λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ και έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, μπορούν να προβαίνουν σε ανάκληση της αναστολής. Μπορούν επίσης να θέτουν εκ νέου σε αναστολή συμβάσεις ανεξάρτητα από το αν έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου.

Οι επιχειρήσεις επίσης μπορούν να:

-προβαίνουν σε προσωρινή ανάκληση αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων τους για κάλυψη έκτακτων, πρόσκαιρων, κατεπειγουσών και ανελαστικών αναγκών, στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορονοϊού Covid-19,

-κάνουν χρήση του Μηχανισμού «Συν-Εργασία» για μέρος ή για το σύνολο των εργαζομένων τους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν τελούν σε αναστολή ή για εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είχαν τεθεί σε αναστολή.

Το ίδιο πλαίσιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής και για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο.

Πληττόμενοι ΚΑΔ

Οι 60 ΚΑΔ που πλήττονται τον μήνα Αύγουστο (τουρισμός, μεταφορές, πολιτισμός, αθλητισμός και εστίαση) και δικαιούνται να θέσουν σε προσωρινή αναστολή εργασίας το 100% των εργαζομένων τους είναι οι εξής:

 • 01.49.19.02: Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
 • 01.49.3: Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων
 • 33.16: Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
 • 47.78.89.04: Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης
 • 49.31: Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών
 • 49.39: Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
 • 50.10: Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών
 • 50.30: Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών
 • 51.10: Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
 • 51.21: Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων
 • 52.21.29.02: Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)
 • 52.21.29.03: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, λιανικά
 • 52.21.29.04: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων αστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους, χονδρικά
 • 52.21.29.05: Υπηρεσίες πώλησης εισιτηρίων υπεραστικών χερσαίων συγκοινωνιακών μέσων από τρίτους
 • 52.22: Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές
 • 52.23: Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές
 • 55.10: Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
 • 55.20: Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής
 • 55.30: Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα
 • 55.90.13: Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε Άλλα μεταφορικά μέσα
 • 55.90.19: Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.
 • 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
 • 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
 • 56.29: Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές τραπεζαρίες (56.29.20.01), Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες εργοστασίων ή γραφείων (56.29.20.03), Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (56.29.20.04), Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια (56.29.20.05)
 • 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά
 • 59.11: Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 • 59.12: Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 • 59.13: Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων
 • 59.14: Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
 • 77.11: Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
 • 77.21: Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
 • 77.29: Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
 • 77.34: Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
 • 77.35: Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
 • 77.39.13: Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων
 • 77.39.19.03: Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
 • 79.11: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
 • 79.12: Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
 • 79.90: Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
 • 82.30: Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 • 85.51: Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
 • 85.52: Πολιτιστική εκπαίδευση
 • 88.10: Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).
 • 90.01: Τέχνες του θεάματος
 • 90.02: Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος
 • 90.03: Καλλιτεχνική δημιουργία
 • 90.04: Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες
 • 91.02: Δραστηριότητες μουσείων
 • 91.03: Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών
 • 92.00.11: Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού
 • 93.11: Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
 • 93.12: Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
 • 93.13: Εγκαταστάσεις γυμναστικής
 • 93.19: Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
 • 93.21: Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
 • 93.29: Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
 • 94.99.16.01: Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων
 • 96.04: Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εκτός από υπηρεσίες διαιτολογίας (96.04.10.01) και Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας) (96.04.10.02)
 • 96.09.19.16: Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ. (για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και Άλλες εκδηλώσεις)
 • Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.
 • 70.22: Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης αποκλειστικά προς και για ξενοδοχειακά καταλύματα.

 

Δείτε ακόμα

Ολες οι αλλαγές στις συντάξεις

Οι τελικές ρυθμίσεις για κύριες, επικουρικές, εφάπαξ και επαγγελματικά ταμεία. Το σχέδιο για την ταχεία …

Μειώνεται ο ΦΠΑ για αγροτικά μηχανήματα και εργασίες για την πρόσβαση ΑμεΑ σε κτίρια Τι προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή – Πότε τίθενται σε ισχύ οι νέοι συντελεστές

Τη μείωση του ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα, από 24% σε 13%, καθώς και στις εργασίες για την …