Σχετικά με την αναδοχή από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) οφειλών των υπό εκκαθάριση επιχειρήσεών τους και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή αυτών, Εγγρ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2022/04.02.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ .

Δείτε ακόμα

Σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα κλπ, Εγκ. ΑΑΔΕ Ε 2021/31.1.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 κατά τη σύσταση ή μεταβίβαση του δικαιώματος επικαρπίας μετοχών, έναντι τιμήματος, Εγκ. Α.Α.Δ.Ε. Ε 2028/11.02.2019

Πρέπει να είστε μέλος για να δείτε το άρθρο! Παρακαλώ Συνδεθείτε .