Υποχρεωτικά μισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες στο Ε3 Αναλυτική καταγραφή για 1.570.000 επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες

Αναλυτική καταγραφή όλων των μισθολογικών δαπανών και των λειτουργικών εξόδων του έτους 2018 στο φορολογικό έντυπο Ε3 απαιτεί φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από 1.570.000 επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Η καταγραφή θα γίνει σε πρόσθετους πίνακες που θα εμφανίζονται κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση του εντύπου.
Στα στοιχεία που θα κληθούν να δηλώσουν οι υπόχρεοι περιλαμβάνονται ακόμη και τα ποσά που δαπάνησαν για να πληρώσουν λογαριασμούς ΔΕΚΟ, ενοίκια, δαπάνες για διαφημίσεις και έξοδα για ταξίδια στο εξωτερικό.
Στο Ε3, το οποίο θα υποβάλουν φέτος μαζί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ασκούντες αγροτικές δραστηριότητες, είναι υποχρεωτική πλέον η αναλυτική καταχώρηση των δεδομένων για όλες τις πραγματοποιηθείσες μισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες της χρήσης του 2018. Η αναλυτική δήλωση και καταγραφή των δαπανών αυτών σε επιμέρους κατηγορίες θα πρέπει να γίνει με βάση τα δεδομένα των τηρηθέντων φορολογικών βιβλίων.
Αξιοποιώντας την υποχρέωση αυτή, η οποία ισχύει από φέτος για πρώτη φορά, η ΑΑΔΕ θα αποκτήσει σε ηλεκτρονική μορφή πλήρη στοιχεία για τις επιμέρους κατηγορίες δαπανών όλων των φορολογουμένων που ασκούν επιχειρηματικές και αγροτικές δραστηριότητες και θα μπορεί να διαμορφώνει με αυτόματο τρόπο επιμέρους στοιχεία με μέσους όρους συγκεκριμένων δαπανών ανά κατηγορία επαγγελματικής δραστηριότητας. Έτσι, οι φορολογικοί έλεγχοι θα γίνουν πιο στοχευμένοι καθώς θα εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις που θα παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από τους καταγεγραμμένους μέσους όρους.

Πεδία και κωδικοί
Όπως είναι ήδη γνωστό, το έντυπο Ε3, το οποίο φέρει την ονομασία «Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα», έχει αναμορφωθεί από πέρυσι και απαιτεί τη συμπλήρωση πλήθους πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων από τους υπόχρεους υποβολής του. Μεταξύ άλλων, το έντυπο περιλαμβάνει τον πίνακα Ζ2 στον οποίο πρέπει να δηλώνονται αναλυτικά τα έξοδα των επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών τα οποία αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα έσοδά τους. Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει τους κωδικούς 181, 281, 381 και 481 όπου πρέπει να αναγραφούν οι δαπάνες για παροχές προς τους εργαζόμενους καθώς και τους κωδικούς 185, 285, 385 και 485 όπου πρέπει να δηλωθούν τα λειτουργικά έξοδα από τις τέσσερις αντίστοιχες κατηγορίες υπόχρεων, δηλαδή από εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παραγωγής αγαθών, αγροτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών-ελεύθερους επαγγελματίες.
Οι παραπάνω κωδικοί δεν μπορούν να συμπληρωθούν απλά. Συμπληρώνονται αυτόματα μόνο αφού προηγουμένως οι υπόχρεοι δηλώσουν τις επιμέρους κατηγορίες ποσών που ζητούνται, σε δύο αντίστοιχους υποπίνακες, οι οποίοι «ανοίγουν» κατά την απόπειρα ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των πεδίων των συγκεκριμένων κωδικών.
Συγκεκριμένα, σε κάθε ένα από τα πεδία των κωδικών 181, 281, 381 και 481 όπου πρέπει να αναγραφεί κατά περίπτωση το συνολικό ποσό των παροχών προς τους εργαζόμενους αντιστοιχεί υποπίνακας στον οποίο θα πρέπει προηγουμένως να δηλωθούν αναλυτικά:
1) Οι καταβληθείσες μικτές αποδοχές.
2) Οι καταβληθείσες εργοδοτικές εισφορές.
3) Οι πραγματοποιηθείσες παροχές σε είδος (αξία δωρεάν παραχωρηθέντων οχημάτων προς μισθωτούς, δάνεια, δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, παραχώρηση κατοικίας κ.λπ. παροχές σε είδος).
Επίσης, σε κάθε ένα από τα πεδία των κωδικών 185, 285, 385 και 485 όπου πρέπει να αναγραφεί κατά περίπτωση το συνολικό ποσό των λειτουργικών εξόδων αντιστοιχεί άλλος υποπίνακας στον οποίο θα πρέπει να δηλωθούν προηγουμένως αναλυτικά οι ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες εξόδων:
1) Προμήθειες διαχείρισης (management fees).
2) Δαπάνες από συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
3) Δαπάνες από μη συνεργαζόμενα κράτη ή από κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.
4) Δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες.
5) Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας.
6) Έξοδα ταξιδίων εξωτερικού.
7) Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολουμένων.
8) Έξοδα και προμήθειες παραγγελιοδόχου, για λογαριασμό αγροτών.
9) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες ημεδαπής.
10) Λοιπές αμοιβές για υπηρεσίες αλλοδαπής.
11) Έξοδα για ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα οχημάτων κ.λπ.).
12) Έξοδα για ύδρευση.
13) Έξοδα για λογαριασμούς τηλεπικοινωνιών (δαπάνες για σταθερά και κινητά τηλέφωνα, internet κ.λπ.).
14) Έξοδα για πληρωμές ενοικίων.
15) Δαπάνες για διαφήμιση και προβολή.
16) Λοιπά έξοδα.
Η παραπάνω λεπτομερειακή καταγραφή των δαπανών προσωπικού και των λειτουργικών εξόδων είναι φέτος υποχρεωτική για όλους τους φορολογούμενους που θα υποβάλουν το Ε3. Η μεταφορά των δεδομένων θα γίνει από τα τηρηθέντα φορολογικά βιβλία των υπόχρεων.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι πέραν της παραπάνω νέας υποχρέωσης για συμπλήρωση τόσο πολλών επιμέρους στοιχείων σχετικών με τις πραγματοποιηθείσες μισθολογικές και λειτουργικές δαπάνες, οι περίπου 1.570.000 επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες θα πρέπει να εκπληρώσουν κι άλλες καθιερωμένες ήδη από πέρυσι υποχρεώσεις για συμπλήρωση πλήθους πληροφοριακών στοιχείων στο Ε3.
Συγκεκριμένα, κάθε επιχειρηματίας, ελεύθερος επαγγελματίας και αγρότης είναι υποχρεωμένος να δηλώσει στο Ε3:
α) τον αριθμό των ατόμων που απασχολεί και ποιοι από αυτούς είναι μισθωτοί πλήρους απασχόλησης, ποιοι είναι μερικώς απασχολούμενοι, ποιοι είναι εποχιακά απασχολούμενοι,
β) τις ιστοσελίδες μέσω των οποίων προβάλλει τις ασκούμενες δραστηριότητές του, καθώς και τις ενεργές διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (τις διευθύνσεις e-mail της επαγγελματικής του αλληλογραφίας),
γ) τους επαγγελματικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και τα ενεργά τερματικά POS μέσω των οποίων πραγματοποιεί τις εισπράξεις του με πλαστικό χρήμα ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής,
δ) το εάν πραγματοποιεί ή όχι συναλλαγές μέσω διαδικτύου,
ε) τις ηλεκτρονικές «πλατφόρμες» μέσω των οποίων πραγματοποιεί συναλλαγές στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό,
στ) αναλυτικά στοιχεία των μετόχων, αν η δήλωση υποβάλλεται από Α.Ε. μη εισηγμένη στο Χρηματιστήριο.
Οι αγρότες θα κληθούν, εξάλλου, να δηλώσουν στο Ε3 αναλυτικά ανά κατηγορία τα ποσά των επιδοτήσεων και ενισχύσεων που έλαβαν το 2018, καθώς επίσης και αναλυτικά στοιχεία για τις αξίες των αποθεμάτων ζώων και φυτών που είχαν στην αρχή και στο τέλος του 2018, τις αγορές φυτών – ζώων και τα έξοδα παραγωγής που πραγματοποίησαν εντός του 2018.
Αυτόματες διασταυρώσεις
Με όλα αυτά τα δεδομένα που θα έχουν στη διάθεσή τους, μέσω του Ε3, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα μπορούν:
να γνωρίζουν τους μέσους όρους γενικών ή και ειδικών κατηγοριών δαπανών ανά κλάδο επιχειρηματικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, ώστε οι φορολογικοί έλεγχοι να εστιάζουν σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου παρουσιάζονται σημαντικές αποκλίσεις από τον μέσο όρο και να δίνεται η ευκαιρία στον φορολογούμενο να αποδεικνύει ότι οι δαπάνες του είναι πραγματικές,
να πραγματοποιούν αυτόματες διασταυρώσεις και να εντοπίζουν τις εισπράξεις που πραγματοποιούνται μέσω των τερματικών POS και των συνδεδεμένων με αυτά επαγγελματικών λογαριασμών κάθε επιχείρησης,
να εντοπίζουν πανεύκολα πλέον ποιοι επιχειρηματίες δεν έχουν δηλώσει τους επαγγελματικούς τους λογαριασμούς ή ποιοι χρησιμοποιούν παράνομα POS για να αποκρύπτουν τα έσοδά τους, καθώς επίσης και ποιοι δεν έχουν ακόμη προμηθευτεί και δεν έχουν εγκαταστήσει τερματικά POS αν και είναι υπόχρεοι,
να εντοπίζουν μέσω διασταυρώσεων περιπτώσεις εργαζομένων για τους οποίους δεν έχουν καταβληθεί εργοδοτικές εισφορές.

Δείτε ακόμα

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την κήρυξη ως υποχρεωτικής της ΣΣΕ για τα τουριστικά και Επισιτιστικά καταστήματα όλης της χώρας

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ για την κήρυξη ως υποχρεωτικής της από 24.05.2021 Σ.Σ.Ε. «Για τους όρους …

Υπουργείο Οικονομικών Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

Υπουργείο Οικονομικών Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2022 Δελτίο Τύπου Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων …