Υποχρεωτική από 1/1/2012 η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων με την αυξημένη παρακράτηση φόρου

Η YΠOBOΛH των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για εισοδήματα και για αμοιβές που καταβάλλονται από 1.7.2011 έως 31.12.2011 και υποχρεωτική για εισοδήματα και αμοιβές που καταβάλλονται από 1.1.2012 και μετά. Αυτό προσδιορίζεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε το Yπουργείο Οικονομικών στην οποία τονίζεται πως οι τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011, υποβάλλονται υποχρεωτικά στη ΔΟΥ.

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου ΠΟΛ. 1157/22.7.2011 που εξέδωσε του Yπουργείο Οικονομικών έχει ως εξής:

Υποβολή των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011 και μετά, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή στη ΔΟΥ, κατά περίπτωση.

Αρθρο 1

Τρόπος υποβολής των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα.

1. Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες προσωρινές δηλώσεις απόδοσης του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις των περιπτώσεων α’, γ’, ε’, ζ’ και η’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151Α’) για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58 και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α’) για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011, υποβάλλονται και ο φόρος αποδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στον δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ).

2. Για κάθε κατηγορία εισοδήματος υποβάλλεται μία δήλωση και λαμβάνει αύξοντα αριθμό καταχώρησης και σημείωμα πληρωμής αυτόνομα.

3. Οι τροποποιητικές δηλώσεις των πιο πάνω προσωρινών δηλώσεων απόδοσης του φόρου που παρακρατείται για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011, υποβάλλονται υποχρεωτικά στη ΔΟΥ.

4. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ. 1178/7.12.2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ-ΤΛ(ΦΕΚΒ/9.12.10) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από τη ΓΓΠΣ των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.

5. Η υποβολή των προσωρινών δηλώσεων Απόδοσης του φόρου της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet μπορεί να πραγματοποιείται από 27 Ιουνίου 2011 και μετά.

Aρθρο 2

Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής και καταβολής του φόρου

Οι υπόχρεοι που υποβάλλουν τις προσωρινές δηλώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας και καταβάλλουν το φόρο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, οφείλουν να δώσουν εντολή πληρωμής, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, σε τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή. Το σύστημα μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης παράγει το σημείωμα για πληρωμή του φόρου όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Πληρωμής», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα.

Aρθρο 3

Ημερομηνία υποβολής

1. Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, δηλαδή μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, η οποία πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του φορολογουμένου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.

2. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, θεωρείται η ημερομηνία πληρωμής στην τράπεζα.

Aρθρο 4

Ελεγχος – Ενημέρωση ΔΟΥ

1. Η αρμόδια ΔΟΥ ενημερώνεται από τη ΓΓΠΣ, αμέσως μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των πιο πάνω προσωρινών δηλώσεων και τη διαπίστωση της καταβολής του φόρου, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα TAXIS .

2. Η αρμόδια ΔΟΥ έχει την δυνατότητα εκτύπωσης των προσωρινών δηλώσεων

Aρθρο 5

Ισχύς της Απόφασης

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις και για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα που καταβάλλονται από 1.7.2011 και μετά.

2. Η ηλεκτρονική υποβολή των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης του φόρου, της παρούσας, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, είναι προαιρετική για εισοδήματα και για αμοιβές που καταβάλλονται από 1.7.2011 έως 31.12.2011 και υποχρεωτική για εισοδήματα και αμοιβές που καταβάλλονται από 1.1.2012 και μετά.

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …