ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Η 146/84 απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθήνας, συμπληρωμένη με τις μεταγενέστερες Δ.Α. και Σ.Σ.Ε.

Περιλαμβάνει την Σ.Σ.Ε. 2008 (Δ.Α. 54-12.11.2008(1) Ομοιοεπαγγελματική)

Επιμέλεια: Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών

1. Στις διατάξεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αυτής, υπάγονται οι με σχέση εξαρτημένης εργασίας λογιστές και βοηθοί λογιστές που εργάζονται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές και λοιπές πάσης φύσεως επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες όλης της χώρας, πλην των πιο κάτω αναφερομένων εξαιρέσεων.

2. Λογιστής θεωρείται:

α. Αυτός που υπεύθυνα κατευθύνει και παρακολουθεί την εφαρμογή του όλου λογιστικού συστήματος σε κάθε ιδιωτική επιχείρηση, εκμετάλλευση, ίδρυμα ή σωματείο, ή

β. Αυτός που τηρεί τα από τον Εμπορικό Νόμο και τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία και αν αυτά τηρούνται σε κινητά φύλλα.

Τέτοια βιβλία θεωρούνται αυτά που παριστάνουν από μέρα σε μέρα τις λαμβάνουσες χώρα οικονομικές εν γένει πράξεις σε κάθε επιχείρηση, εκμετάλλευση, ίδρυμα, έστω και κατά κατηγορίες τέτοιων βιβλίων (ταμειακών, δηλαδή ημερολόγιο ταμείου, μη ταμειακών, δηλαδή ημερολόγιο διαφόρων πράξεων, ημερολόγιο εμπορευμάτων, ημερολόγιο αξιών κ.λπ.), ως και αυτά στα οποία καταχωρούνται τα αναγραφόμενα περιουσιακά στοιχεία και ισολογισμοί.

Τήρηση δε αυτών των λογιστικών βιβλίων δεν αποτελεί η απλή κατ’ αντιγραφή καταχώρηση των εγγράφων, αλλά η ανάλυση της οικονομικής πράξης, η λογιστική διατύπωση αυτής και η καταχώρηση της ανάλογης εγγραφής στο ανάλογο ημερολόγιο ή και μια από τις ενέργειες αυτές, όπου υπάρχει κατανομή της εργασίας.

Σαν λογιστές επίσης θεωρούνται και:

– Οι κοστολόγοι,

– Οι προϊστάμενοι προμηθειών και διαχειρίσεων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Ν.Π.Ι.Δ.),

– Οι πτυχιούχοι των Σχολών Α.Σ.Ο.Ε.Ε., Α.Β.Σ., Π.Α.Σ.Π.Ε., Π.Ο.Ε. και Ο.Π.Ε., που έχουν υπηρετήσει συνολικά σαν βοηθοί λογιστές επί πενταετία προ ή μετά την κτήση του πτυχίου ή επί τριετία μετά την λήψη αυτού,

– Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστών των Ανωτέρων Σχολών Στελεχών Επιχειρήσεων Κ.Α.Τ.Ε.Ε.-Τ.Ε.Ι., που έχουν υπηρετήσει συνολικά επί εξαετία σαν βοηθοί λογιστές πριν ή μετά την κτήση του πτυχίου ή επί πενταετία μετά την λήψη του πτυχίου

– Οι πτυχιούχοι αναγνωρισμένων σχολών Ι.Ε.Κ. Τμήματος Λογιστικής, που έχουν υπηρετήσει συνολικά επί δεκαπέντε έτη σαν βοηθοί λογιστές και

– Οι κάτοχοι πτυχίων λογιστή της ειδικής εξεταστικής επιτροπής του Ν.Δ. 1097/42 και 2628/53, οι απόφοιτοι μέσων εμπορικών σχολών, οικονομικών (εξαταξίων) Γυμνασίων ή Λυκείων, οικονομικού κλάδου των Τεχνικών Λυκείων, που υπηρέτησαν για δέκα επτά (17) χρόνια ως βοηθοί λογιστές μετά την αποφοίτηση τους.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις (γ), (δ) (ε) και (στ) παρέχεται στον εργοδότη η διακριτική ευχέρεια να αναθέτει στους θεωρούμενους σαν λογιστές παράλληλα και εργασία βοηθού λογιστή.

3. Σαν βοηθοί λογιστές θεωρούνται οι απασχολούμενοι με τις κατευθύνσεις και οδηγίες των υπεύθυνων λογιστών στα λογιστήρια (συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας σε τμήμα ή χώρο άλλο, ο οποίος έχει οργανική σχέση με το λογιστήριο) για την τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων, όπως και οι απασχολούμενοι με τη σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων που έχουν ανάλυση και λογιστική διατύπωση οικονομικών πράξεων στενά συνδεομένων με λογιστικά βιβλία, στα οποία, κατά πλήρη αντιγραφή ή περιληπτικά αυτά καταχωρούνται κατόπιν, ασχέτως του χρησιμοποιουμένου μέσου (χειρόγραφο, χρήση ηλεκτρικής μηχανής) με τις οδηγίες υπεύθυνου λογιστή, είτε τηρούντες διάφορα στοιχεία χρησιμεύοντα στο λογιστήριο (τιμολόγια, διπλότυπα εισπράξεων, εξωλογιστικό ημερολόγιο, ημερήσιες καταστάσεις συναλλακτικών πράξεων κ.λπ.), είτε απασχολούμενοι με την ενημέρωση καρτελών ή καταμέτρηση εμπορευμάτων μη αποκλειόμενης και της ανάθεσης από τον εργοδότη εκτέλεσης απ’ αυτούς και άλλων υπαλληλικών εργασιών για συμπλήρωση του νομίμου ωραρίου. Η απλή και μόνο καταμέτρηση εμπορευμάτων, όπως και η απλή και μόνο ενημέρωση των καρτελών περί των εισαγομένων και εξαγομένων ειδών, κατά την ποσότητα και το είδος αυτών, δεν προσδίδει στον εκτελούντα τις εργασίες αυτές εργαζόμενο, την ιδιότητα του βοηθού λογιστή.

4. Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των λογιστών και βοηθών λογιστών, ανεξάρτητα φύλλου, όπως είχαν την 31η Δεκεμβρίου 2006, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και όπως αυτοί διαμορφώνονται την 31η Αυγούστου 2008 αυξάνονται από 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,4%.

Μετά τη συμπλήρωση 35 πραγματικών ετών εργασίας χορηγείται από 1.1.2008 αύξηση 13,23 ευρώ και από 1.9.2008, 13,68 ευρώ για κάθε συμπληρωμένο έτος εργασίας και μέχρι τη συμπλήρωση του 38ου έτους εργασίας.

Μετά τη συμπλήρωση 17 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή, οι βοηθοί λογιστές εντάσσονται στα κλιμάκιο 16-18 των λογιστών και λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές.

Οι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένων σχολών Ι.Ε.Κ. Τμήματος Λογιστικής, μετά τη συμπλήρωση 14 χρόνων υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας βοηθού λογιστή, οι βοηθοί λογιστές εντάσσονται στο κλιμάκιο 14-16 των λογιστών και λαμβάνουν τις αντίστοιχες αποδοχές.

5. Οι εκ των λογιστών και βοηθών λογιστών απασχολούμενοι και σαν ταμίες (εισπράξεις – πληρωμές χρηματικών ποσών) δικαιούνται επιδόματος διαχειριστικών λαθών εκ ποσοστού 5% επί των βασικών μηνιαίων μισθών.

6. Λογιστές και βοηθοί λογιστές που έχουν συμπληρώσει 6 χρόνια υπηρεσίας σε οποιονδήποτε εργοδότη και είναι:

α. Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου ΜΑΣΤΕΡ ή αντίστοιχου τίτλου, εντάσσονται στο αμέσως επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από της συμπληρώσεως του 6ου έτους υπηρεσίας, από εκείνο στο οποίο θα εντάσσονταν, με βάση τα έτη υπηρεσίας τους και

β. Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος από της συμπληρώσεως επίσης του 6ου έτους υπηρεσίας, εντάσσονται στο μεθεπόμενο μισθολογικό κλιμάκιο, από εκείνο στο οποίο θα εντάσσονταν με βάση τα έτη υπηρεσίας τους.

7. Χορηγείται στους έγγαμους λογιστές και βοηθούς λογιστές και των δύο φύλων που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση, επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% πάνω στον βασικό μισθό τους, άσχετα από το αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή έχει εισόδημα ή παίρνει τέτοιο επίδομα. Το επίδομα γάμου χορηγείται και στους χήρους και χήρες, διαζευγμένους διαζευγμένες, καθώς και στις άγαμες μητέρες.

8. Χορηγείται επίδομα τέκνων εκ ποσοστού 5% για κάθε παιδί και μέχρι τριών παιδιών.

Το επίδομα τέκνων χορηγείται και στις εν διαζεύξει ή εν χηρεία τελούσες γυναίκες εργαζόμενες.

Το επίδομα τέκνων χορηγείται και στις έγγαμες μητέρες, έστω και αν ο σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται, με την προϋπόθεση ότι δεν εργάζεται στον ίδιο εργοδότη.

Σε περίπτωση που η γυναίκα εργαζόμενη, για τον πιο πάνω λόγο, δεν λαμβάνει το επίδομα τέκνων από τον εργοδότη, θα λαμβάνει αυτό από τον Ο.Α.Ε.Δ., θεωρούμενη ότι η ρύθμιση αυτή δεν καλύπτει το επίδομα τέκνων για την πιο πάνω κατηγορία εργαζομένων γυναικών.

Παρέχεται το δικαίωμα στους συζύγους (άνδρες και γυναίκες) που εργάζονται στον ίδιο εργοδότη, να ζητήσουν εγγράφως από την επιχείρηση τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων και στους δύο από αυτή. Στην περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος (στον οποίο δεν καταβαλλόταν επίδομα τέκνων από τον εργοδότη του), υποχρεούται να προσκομίσει από τον Ο.Α.Ε.Δ. βεβαίωση διακοπής του επιδόματος τέκνων, ώστε να καταβληθεί τούτο από τον εργοδότη.

Το επίδομα τέκνων χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση από μεν τα αγόρια του 18ου έτους από δε τα κορίτσια ανεξάρτητα ηλικίας και στις δύο δε περιπτώσεις εφόσον αυτά είναι άγαμα και δεν εργάζονται.

Εάν τα αγόρια σπουδάζουν σε Ανώτατες ή Ανώτερες Σχολές η επιδότηση παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Με την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων περί ΔΛΟΕΜ, παρέχεται στον εργαζόμενο δικαίωμα όπως μέσα σε 15 ημέρες από την πρόσληψη ή επέλευση του γεγονότος (γεννήσεως παιδιού) γνωστοποιήσει έγγραφα στον εργοδότη ότι επιλέγει για την καταβολή σ’ αυτόν του επιδόματος παιδιών διαζευκτικά ή από τον εργοδότη ή από τον ΔΛΟΕΜ.

9. Στους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστές, τους απασχολούμενους ευθέως και αμέσως με την σύνταξη του Ισολογισμού, χορηγείται μία φορά τον χρόνο και μέσα σ’ ένα μήνα από την περάτωση της σύνταξης του Ισολογισμού επίδομα ίσο με το 77% του συνόλου των νομίμων αποδοχών.

Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών της οικείας επιχείρησης ή εκμετάλλευσης, εφόσον είτε

α) ο αριθμός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο υπερβαίνει τα τρία (3) άτομα, είτε

β) ο συνολικός αριθμός των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στα χωριστά τμήματα του λογιστηρίου εκτός του κεντρικού καταστήματος ή στα υποκαταστήματα ή πρατήρια κ.λπ. υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.

10. Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 15% στους εργαζόμενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή και χειρίζονται λογιστικές μηχανές.

11. Προϊστάμενος Λογιστηρίου επιχειρήσεως, ο οποίος έχει την ευθύνη του λογιστικού συστήματος ολοκλήρου της επιχείρησης, που απασχολεί τρεις λογιστές ή βοηθούς λογιστές και πάνω, συμπεριλαμβανομένου και του προϊσταμένου, δικαιούται προσαύξηση εκ ποσοστού 10% υπολογιζόμενη επί των βασικών μηνιαίων μισθών.

12. Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε Πανεπιστημιακής ή άλλης ισότιμης Σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού χορηγείται επιστημονικό επίδομα εκ ποσοστού 18% στον βασικό μηνιαίο μισθό.

Το ίδιο επίδομα, αλλά σε ποσοστό 13% χορηγείται και στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστών Ανωτέρων Σχολών Στελεχών Επιχειρήσεων Κ.Α.Τ.Ε.Ε.-Τ.Ε.Ι.

13. Βοηθοί λογιστές που είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισμένων από το κράτος ΙΕΚ Τμήματος λογιστικής, εντάσσονται στο αμέσως επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από εκείνο που θα εντάσσονταν με βάση τα έτη υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας τους και μέχρι εξαντλήσεως της κλίμακας των ετών υπηρεσίας τους.

Προκειμένου για τους βοηθούς λογιστές που υπηρετούν ήδη σε εργοδότη και λαμβάνουν πτυχίο των παραπάνω σχολών, εντάσσονται στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο από της καταθέσεως του πτυχίου τους στην επιχείρηση.

14. Στους εργαζόμενους που υπάγονται σ’ αυτήν την απόφαση και απασχολούνται σε νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα και, κλινικές εν γένει, χορηγείται ειδικό νοσοκομειακό επίδομα εκ ποσοστού 20%, υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών.

15. Σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται σε νοσοκομεία ή κλινικές λοιμωδών νόσων, φυματιολογικές, σανατόρια, νευροψυχιατρικές, κέντρα ψυχικής υγιεινής (ψυχολογικά κέντρα, συμβουλευτικούς ψυχολογικούς σταθμούς κ.λπ.), αντικαρκινικά νοσοκομεία και ινστιτούτα ή τμήματα αυτών, χορηγείται ειδικό επίδομα σε ποσοστό 10% υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών.

16. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην απόφαση αυτή και που απασχολούνται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κλινικές και Νοσοκομεία χορηγείται τροφή με την προϋπόθεση ότι χορηγείται αυτή και στο υπόλοιπο διοικητικό προσωπικό. Ειδικά για τους λογιστές και βοηθούς που απασχολούνται σε κλινικές, χορηγείται από 1.10.2004 επίδομα τροφής 1,00 ευρώ για κάθε εργάσιμη μέρα, εφόσον δεν παρέχεται τροφή.

17. Σαν προϋπηρεσία των λογιστών λογίζεται η σε οποιονδήποτε εργοδότη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή και σε λογιστικό γραφείο, άσκηση του επαγγέλματος (λογιστή και βοηθού λογιστή ως ενιαίο λογιζόμενο).

Για τους βοηθούς λογιστές προσμετρείται κάθε προϋπηρεσία που έχει διανυθεί σε συναφή και ομότιμα καθήκοντα.

Προϋπηρεσία βοηθού λογιστή και υπαλλήλου γραφείου, που έχει προσμετρηθεί για τον υπολογισμό του μισθού βοηθού λογιστή, θα προσμετράται και για τον υπολογισμό του μισθού του λογιστή, εάν ο μισθωτός αποκτήσει την ιδιότητα του λογιστή.

Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαμβανομένων εργαζομένων αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση τους, κατατιθέμενη κατά την πρόσληψη τους στον εργοδότη, συνοδευομένη δε, εντός τριμήνου προθεσμίας από της προσλήψεως, από τα απαραίτητα πιστοποιητικά των εργοδοτών στους οποίους εργάστηκαν ή κατά περίπτωση του αρμοδίου οικονομικού εφόρου.

Σε εμπρόθεσμη, δηλαδή εντός τριμήνου, από της πρόσληψης και δήλωσης προσαγωγής του πιστοποιητικού, η προϋπηρεσία λογίζεται αποδειχθείσα από της προσλήψεως και δήλωσης.

Εάν με τα πιστοποιητικά αποδεικνύεται υπηρεσία μεγαλύτερη της δηλωθείσας ή υποβληθούν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας χωρίς να έχει κατατεθεί σχετική δήλωση κατά την πρόσληψη, το δικαίωμα για την απόληψή του, βάσει της προϋπηρεσίας αυτής, υψηλότερου μισθού, γεννάται από της κατάθεσης των πιστοποιητικών αυτών.

Η προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων, εφόσον μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβάλει σχετικά πιστοποιητικά, αποδεικνύεται με δηλώσεις συνοδευόμενες εντός τριμήνου από της δημοσίευσης της απόφασης αυτής με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά αναλόγως των πιο πάνω ρυθμίσεων.

Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, όταν λυθεί η εργασιακή σχέση, επιστρέφονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο.

18. Οι αποδοχές που καθορίζονται από την απόφαση αυτή, ισχύουν για απασχόληση για πλήρες νόμιμο ωράριο ημερήσιας εργασίας.

19. Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες.

Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό.

Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας δέκα επτά (17) εβδομάδων.

Ο χρόνος αυτής της άδειας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.

Σε περίπτωση γέννησης παιδιού, ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.

20. Γονική άδεια ανατροφής.

– Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα, εάν:

1. Έχει συμπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και

2. Ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρις ότου το παιδί συμπληρώσει ηλικία τριών (3) ετών.

– Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκεια της μπορεί να φθάσει έως τρεισήμισι (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη με βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων, μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 1483/1984.

21. Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών:

α. Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται για τον θηλασμό και τις αυξημένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστημα δύο ετών από τον τοκετό είτε να διακόπτουν την εργασία τους για μία ώρα κάθε μέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε μέρα.

Ύστερα από συμφωνία των μερών η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα χρόνο μετά τον τοκετό.

β. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, μπορεί εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα.

Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκομίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του, ότι η ίδια δεν λαμβάνει την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών.

γ. Το μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας.

δ. Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών.

22. Η άδεια του άρθρου 7 του ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωμένων παιδιών, καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος εφόσον ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη έχουν τρία παιδιά και πάνω.

23. Το μειωμένο ωράριο (“άδεια”) θηλασμού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δικαιούται ο/η εργαζόμενος/η με αίτηση του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για την φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά.

24. Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση.

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) εργάσιμων ημερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται και στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις.

25. Άδεια λόγω AIDS

Εργαζόμενοι (-ες) με εξαρτημένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι (-ες) είναι φορείς ή πάσχουν από AIDS, και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) μήνα για κάθε ημερολογιακό έτος επιπλέον άδεια με αποδοχές.

26. Μερική απασχόληση

Στους εργαζόμενους που καλύπτονται από σχέση εργασίας με μερική απασχόληση παρέχονται:

– Δυνατότητες συμμετοχής στις δραστηριότητες της επαγγελματικής κατάρτισης που εφαρμόζει η επιχείρηση κάτω από συνθήκες ανάλογες με εκείνες που αφορούν τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και αορίστου χρόνου.

– Οι ίδιες κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχουν στη διάθεση των άλλων εργαζομένων στην επιχείρηση.

– Ίση (αναλογική) μεταχείριση με τους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση και σύμβαση αορίστου χρόνου, ως προς την ετήσια άδεια, τις αποζημιώσεις, τα επιδόματα, τα προγράμματα πρόσθετης κοινωνικής ασφάλειας.

27. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις.

α) Αυξάνεται σε 30 ημέρες, η άδεια της παρ. 1 άρθρου 2 του Ν. 1346/1983 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και αν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους, για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόμενος, προσαυξημένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκομμένα.

Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.

β) Όσοι συμμετέχουν σε πρόγραμμα για μεταπτυχιακό δίπλωμα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωμα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργάσιμων ημερών.

Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά και ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει μέχρι δύο έτη.

28. Εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα σύμβαση και που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται άδεια πέντε (5) εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργασίμων ημερών αν εργάζονται εξαήμερο και εικοσιπέντε (25) εργασίμων ημερών αν εργάζονται πενθήμερο.

29. Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην σύμβαση αυτή χορηγείται σε περίπτωση γάμου άδεια με αποδοχές έξι (6) ημερών.

Η άδεια αυτή είναι άσχετη και δεν συμψηφίζεται με την προβλεπόμενη από τον Α.Ν. 539/45.

30. α. Στους Λογιστές και Βοηθούς Λογιστές που απασχολούνται σε επιχειρήσεις κ.λπ., που στο προσωπικό έχει καθιερωθεί με Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή οποιαδήποτε ρύθμιση 5νθήμερη εβδομαδιαία εργασία, ισχύει και γι’ αυτούς το πενθήμερο με τις ίδιες προϋποθέσεις.

β. Για τους εργαζόμενους σε βιομηχανίες που είναι μέλη του Σ.Ε.Β. ισχύει η με αριθ. 25/83 απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών, σε ότι αφορά την εβδομάδα των πέντε ημερών και τον τρόπο ρύθμισης των ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης.

γ. Επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κ.λπ. στις οποίες το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος, στα υποκαταστήματα, πρατήρια κ.λπ., είναι είκοσι (20) ή περισσότερα άτομα, ισχύει πενθήμερη εβδομάδα εργασίας σαράντα (40) ωρών.

Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων ρυθμίζονται ανάλογα με το είδος της επιχείρησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 25/83 απόφαση του Δ.Δ.Δ.Δ. Αθηνών.

31. Υγιεινή και Ασφάλεια της εργασίας

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στην αναγκαιότητα όλες οι επιχειρήσεις να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο πρόληψης.

Παράλληλα θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι υπάρχουσες δυνατότητες για την ενημέρωση τόσο των εργαζομένων όσο και των εργοδοτών για τη νομοθεσία, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς.

32. Εξαιρούνται της ρύθμισης αυτής:

α. Οι Τράπεζες

β. Οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και ιδρύματα στα οποία υπάρχει κανονισμός βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης, που έχει εγκριθεί από νόμο ή Διάταγμα μέχρι έναρξης της ισχύος της απόφασης αυτής (σημ.: 146/84 Δ.Α.)

γ. Οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και ιδρύματα στα οποία η βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη προπολεμικά ρυθμιζόταν από εσωτερικούς κανονισμούς, οι οποίοι έχουν εγκριθεί από τις Διοικήσεις τους ή έχουν λάβει με οποιονδήποτε τρόπο δημοσιότητα για την ομοιόμορφη εφαρμογή τους, περί των οποίων η υπ’ αριθμ. 26531/48 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας

δ. Οι Σύλλογοι, Σωματεία και Ενώσεις αυτών, πλην των τηρούντων λογιστικά βιβλία ανάλογα προς τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων για την Γ’ κατηγορία τηρήσεως λογιστικών βιβλίων και

ε. Το Δημόσιο, οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ.

Η εξαίρεση δεν ισχύει στις περιπτώσεις που οι εσωτερικοί κανονισμοί επιτρέπουν την εφαρμογή των ομοιοεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας ή αποφάσεων διαιτησίας.

33. Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, ή καταβαλλόμενες ανώτερες αποδοχές, ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου αυτού που προβλέπονται από νόμους, εσωτερικούς κανονισμούς ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από αυτήν την Σ.Σ.Ε. και εξακολουθούν να ισχύουν.


(1) Δημοσιεύθηκε στο τεύχος ΕΑΕΔ Δεκεμβρίου 2008 στη σελίδα 1241. Πίνακες αποδοχών στη σελίδα Α.413

Δείτε ακόμα

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο Αφού η ημέρα της 1ης Μαΐου κηρύχθηκε ως υποχρεωτική αργία …

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη Οπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, μετά …