ΣΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2008 – 2009

ΣΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ όλης της Χώρας  ΣΣΕ 30.7.2008

Πράξη Καταθ. Υπ. Απασχόλησης 103/5.8.08

(1) Προηγούμενη ρύθμιση σελίδα 350/2007 του περιοδικού μας.

Στην Αθήνα σήμερα, 30.7.2008, οι υπογράφοντες, αφενός Δημήτριος Αρμενάκης, Πρόεδρος της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΕΣΕΕ), Δημήτριος Ασημακόπουλος Πρόεδρος και Νικόλαος Σκορίνης, Γεν. Γραμματέας της ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΩΝ (ΓΣΕΒΕΕ), Θεόδωρος Βάρδας, Πρόεδρος του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΛΠΕ), και αφετέρου Μεταξία Στεκουλέα, Πρόεδρος και Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραμματέας της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΙΥΕ), όλοι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι από τις οργανώσεις που εκπροσωπούν, συμφωνούν στα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Πεδίο ισχύος
Α. Η παρούσα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στις ακόλουθες εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας:
α) Εμπορικά καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης.
β) Σούπερ Μάρκετς και καταστήματα τροφίμων.
γ) Καταστήματα ζαχαροπλαστείων και συναφών με τα ζαχαροπλαστεία εμπορικών δραστηριοτήτων.
δ) Καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης τσιγάρων.
Β. και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Πωλητές (στο προσωπικό πώλησης των Σούπερ-Μάρκετς περιλαμβάνονται και οι πωλητές-πωλήτριες προϊόντων κρέατος, πουλερικών, τυροκομικών-αλλαντικών, οπωρολαχανικών, ιχθυοπωλείου, ειδών ένδυσης, οικιακού εξοπλισμού, ειδών εξοχής κ.λπ.).
2. Γραμματείς προϊσταμένων.
3. Προσωπικό Γραφείου (Υπάλληλοι γραφείου, Αποθηκάριοι, Εισπράκτορες, Κλητήρες).
4. Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές.
5. Καθαριστές-Καθαρίστριες.
6. Φύλακες – Νυκτοφύλακες – Θυρωροί.
7. Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων και αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων.
8. Προσωπικό Η/Υ (προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές).
Επίσης στην παρούσα ΣΣΕ εντάσσονται οι ειδικότητες:
1. Εργατοτεχνίτες με τους γενικούς όρους που προβλέπει η ΕΓΣΕΕ και με τη διευκρίνιση ότι χορηγούνται σε αυτούς, οι εκάστοτε αυξήσεις και τα επιδόματα της παρούσας ΣΣΕ, όπως ειδικότερα κάθε φορά ορίζονται.
2. Διακοσμητές – τριες με τους όρους της Δ.Α. 21/96.
3. Ηλεκτρονικοί – Τεχνικοί Hardware (μέσων σχολών ή αναγνωρισμένων δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ).
Γ. Αυτή η ΣΣΕ ισχύει αποκλειστικά για όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι είναι μέλη πρωτοβάθμιων σωματείων που ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος (ΟΙΥΕ).
Η ιδιότητα του μέλους πιστοποιείται με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από τις πρωτοβάθμιες οργανώσεις για λογαριασμό της ΟΙΥΕ.

Άρθρο 2
Κατώτατα όρια αποδοχών
2.1. Οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα μισθωτών, όπως έχουν διαμορφωθεί με την από 7.9.2006 (Π.Κ. 117/25.9.06) ΣΣΕ, αυξάνονται από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,50%.
2.2. Στη συνέχεια, όπως αυτοί θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2008 με την αύξηση της παραγρ. 2.1., αυξάνονται περαιτέρω από την 1.9.2008 κατά ποσοστό 3,50%.
2.3. Περαιτέρω, οι βασικοί μισθοί και τα ημερομίσθια των υπαγομένων στην παρούσα όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2008 με την αύξηση της παραγράφου 2.2., αυξάνονται από 1.1.2009 κατά ποσοστό 2,0%.
2.4. Στη συνέχεια, και όπως οι άνω βασικοί μισθοί και ημερομίσθια θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.8.2009 με την αύξηση της παραγράφου 2.3., αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2009 κατά ποσοστό 5,0%.

Άρθρο 3
Επίδομα τέκνων
Οι ρυθμίσεις της από 24.7.2006 ΣΣΕ για τη χορήγηση του επιδόματος τέκνων των υπαγομένων στην παρούσα συμπληρώνονται ως εξής:
Το επίδομα των τέκνων χορηγείται και στις άγαμες διαζευγμένες ή σε χηρεία εργαζόμενες /νους, εφόσον έχουν την επιμέλεια παιδιού ή παιδιών. Ο/η σύζυγος δικαιούται το επίδομα τέκνων και όταν ο/η σύζυγος εργάζεται στον ίδιο εργοδότη, με την προϋπόθεση ότι η/ο σύζυγος δεν λαμβάνει ήδη τέτοιο επίδομα από αυτόν. Το επίδομα τέκνων χορηγείται μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους. Εάν τα τέκνα σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές η επιδότηση παρατείνεται μέχρι να συμπληρώσουν το 25ο έτος της ηλικίας τους. Τέλος, εάν τα τέκνα πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ (εσωτερικού ή εξωτερικού), η χορήγηση του επιδόματος τέκνων παρατείνεται για όσο διάστημα διαρκούν οι μεταπτυχιακές σπουδές μετά από σχετική βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται σε όσους εργαζόμενους χορηγείται ήδη το επίδομα τέκνων με διαφορετικό τρόπο, οι οποίοι ρητά συνεχίζουν να το λαμβάνουν ως έχει.
Η έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.1.2008.

Άρθρο 4
Ρυθμίσεις για τους λογιστές και βοηθούς λογιστές
3.1. Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται από τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις, ορίζεται σε ποσοστό 75% και υπολογίζεται στο σύνολο των νόμιμων αποδοχών που δικαιούται ο μισθωτός.
3.2. Το επίδομα ισολογισμού που προβλέπεται από τις προηγούμενες όμοιες ρυθμίσεις, εφόσον στις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις κ.λπ., το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών που απασχολούνται στο κεντρικό λογιστήριο, τα χωριστά τμήματα αυτού εντός ή εκτός του κεντρικού καταστήματος στα υποκαταστήματα, πρατήρια κ.λπ., υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα, καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών.

Άρθρο 5
Έκτη τριετία στους εργατοτεχνίτες
Στους εργατοτεχνίτες-τριες που υπάγονται στην παρούσα και οι οποίοι συμπληρώνουν 18ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη ή 18ετή προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, με οποιαδήποτε ιδιότητα χορηγείται από 1.1.2008 και έκτη (6η) τριετία σε ποσοστό 5%.

Άρθρο 6
Εισφορά υπέρ ΟΙΥΕ
Σε συνέχεια του άρθρου 5 της από 18.4.2005 ΣΣΕ, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι, οι επιχειρήσεις – μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπάγονται στην παρούσα ΣΣΕ δικαιούνται και δεν υποχρεούνται να καταβάλουν προς την ΟΙΥΕ, μόνο με τη σύμφωνη γνώμη τους, το ποσόν των 0,3 ευρώ για κάθε εργαζόμενο που απασχολούν και υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας. Η απόφαση αυτή της πληρωμής είναι προαιρετική και επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των επιχειρήσεων ως προς την καταβολή ή μη και δίδεται ώστε να ενισχυθούν και να αναπτυχθούν οι κοινωνικοί, κοινωφελείς και επιμορφωτικοί σκοποί της ΟΙΥΕ υπέρ των εργαζομένων του κλάδου. Το ποσό που θα παρακρατείται από κάθε εμπορική επιχείρηση που υπάγεται στην παρούσα, θα κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ΟΙΥΕ, στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου.

Άρθρο 7
Προσαύξηση της κανονικής άδειας μετά από 25ετή εργασία
Οι υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες-τριες που υπάγονται στην παρούσα και συμπληρώνουν υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια είκοσι πέντε (25) εργασίμων ημερών αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Από 1.1.2008, μετά από τη συμπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, δικαιούνται μία (1) επιπλέον εργάσιμη ημέρα, δηλαδή είκοσι έξι (26) εργάσιμες ημέρες αντίστοιχα.

Άρθρο 8
Άδειες απουσίας για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης του παιδιού
Για κάθε παιδί ηλικίας μέχρι 16 ετών που είναι μαθητής-τρια, οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν, χωρίς περικοπή των αποδοχών τους και μετά από άδεια του εργοδότη, ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση του παιδιού.

Άρθρο 9
Προσαύξηση της άδειας για ασθένεια εξαρτώμενων μελών των τρίτεκνων και πολύτεκνων
Από 1.1.2008 αυξάνεται κατά δύο (2) ημέρες η άδεια χωρίς αποδοχές του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων μελών και καθορίζεται σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες κάθε ημερολογιακό έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος-η προστατεύει τρία (3) παιδιά και πάνω.

Άρθρο 10
Συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των ανάδοχων γονέων
Όλες οι διατάξεις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και Δ.Α. που είναι σε ισχύ και αφορούν στην προστασία της οικογένειας και στη διευκόλυνση των εργαζομένων που είναι φυσικοί ή θετοί γονείς, εφαρμόζονται ανάλογα και στους ανάδοχους γονείς.

Άρθρο 11
Προσπελασιμότητα των εργαζομένων ΑμΕΑ στη χρήση Η/Υ
Τα συμβαλλόμενα στην παρούσα ΣΣΕ μέρη, στο πλαίσιο των επιβεβλημένων παρεμβάσεών τους για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στον τομέα της απασχόλησης, συστήνουν στις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τις πολλαπλές δυνατότητες, τις οποίες προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία για τη δημιουργική και παραγωγική αξιοποίηση των ικανοτήτων των εργαζομένων με αναπηρίες τους οποίους απασχολούν. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στη χρήση Η/Υ, να προβαίνουν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για τη διευκόλυνση της προσπελασιμότητάς τους (π.χ. ασύρματη δικτύωση, φορητοί υπολογιστές, προσπελάσιμο πληκτρολόγιο, ιχνόσφαιρες, διακόπτες χεριών, διακόπτες ποδιών, σύστημα ελέγχου Η/Υ με το κεφάλι, εικονικό πληκτρολόγιο, πνευματικός διακόπτης, οθόνη και μεταφραστής Braille, αναγνώστης και μεγεθυντής οθόνης Η/Υ, αναγνώριση ομιλίας, τραπέζι στήριξης μεταβλητού ύψους κ.ά.), ούτως ώστε ο/η χειριστής-τρια ΑμΕΑ να διευκολύνεται στη χρήση του Η/Υ.

Άρθρο 12
Τελικές Διατάξεις
Οι διατάξεις προηγούμενων Σ.Σ.Ε. & ΔΑ του κλάδου και των επιμέρους ειδικοτήτων που δεν τροποποιούνται ρητά με τη νέα Σ.Σ.Ε., εξακολουθούν να ισχύουν.
Ευνοϊκότεροι ατομικοί όροι εργασίας ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθμίσεων (συλλογικές συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις), καθώς και κανονισμοί εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, έθιμα κ.λπ. δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ΣΣΕ αρχίζει από την 1.1.2008 και έχει διετή ισχύ.

Οι πίνακες αποδοχών της παρούσης Σ.Σ.Ε. δημοσιεύθηκαν στο τεύχος ΕΑΕΔ Σεπτεμβρίου στο παράρτημα αποδοχών Α162 (Γαλάζιες Σελίδες).

 

Δείτε ακόμα

107675/27.12.2021 Κατώτατος μισθός υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών από 1.1.2022

107675/27.12.2021 Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της …

Ζαχαρωδών προϊόντων (εργαστηρίων) ΣΣΕ 14.1.2021

ΣΣΕ 14.1.2021 “Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων …