Το Δώρο Εορτών Χριστουγέννων 2009 – Νέου έτους

Από τον κ. ΚΩΣΤΑ ΤΖΙΜΑΝΗ
τ. Δ/ντή Υπουργείου Απασχόλησης

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1082/1980 (Φ.Ε.Κ. 250 τεύχ. Α 29.10.80) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διαφόρων τίνων εργατικών Νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων “ρυθμίστηκε μεταξύ των άλλων και το Δώρο Χριστουγέννων κατά τρόπο πάγιο, μόνιμο και σταθερό.

Σε εκτέλεση του άρθρου 1 του Ν. 1082/80 έχει εκδοθεί η αριθ. 19040/81 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας με την οποία καθορίζεται πάγια το σύστημα υπολογισμού του επιδόματος εορτών Χριστουγέννων (Φ.Ε.Κ. 742 τεύχ. Β 9.12.81).

Έτσι το Επίδομα -Δώρο Εορτών Χριστουγέννων είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό γι’ αυτούς που αμείβονται με μισθό και εικοσιπέντε (25) ημερομίσθια γι’ αυτούς που αμείβονται με ημερομίσθιο. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται στους εργαζόμενους στο ακέραιο, εφόσον η εργασιακή τους σχέση έχει διαρκέσει όλη τη χρονική περίοδο δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Στην περίπτωση που η σχέση εργασίας των εργαζομένων δεν διήρκησε όλο το πιο πάνω χρονικό διάστημα τότε το Δώρο Χριστουγέννων είναι ίσο με το ποσό των 2/25 του μηνιαίου μισθού ή των δύο (2) ημερομισθίων ανάλογα με το συμπεφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε 19ήμερο χρονικό διάστημα διάρκειας της εργασιακής σχέσεως. Για χρονικά διαστήματα μικρότερα του 19ημέρου δικαιούνται οι εργαζόμενοι ανάλογο κλάσμα. Μισθωτοί που απασχολούνται στο Δημόσιο, Δημοτικά και Κοινοτικά Έργα, στις εποχιακές εργασίες με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή για εκτέλεση εργασίας ορισμένου έργου, δικαιούνται επιδόματος εορτών Χριστουγέννων ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ (8) πραγματοποιηθέντα μέσα στις χρονικές περιόδους που αναφέρει η παρ. 2 του άρθρου 1 της σχετικής απόφασης 19040/7.12.81 ή ανάλογο κλάσμα που πραγματοποίησαν για κάτω των οκτώ (8) πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων.

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων για κάθε χρόνο καταβάλλεται στους δικαιούχους την 21η Δεκεμβρίου και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 3 της 19040/81 κοινής αποφάσεως βάσει των τακτικών αποδοχών που δίνονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Στην περίπτωση που η εργασιακή σχέση λυθεί, πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται πιο πάνω, το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται βάσει των τακτικών αποδοχών που καταβάλλονται κατά το χρόνο λύσεως της εργασιακής σχέσεως. Αν οι αποδοχές που καταβάλλονται στην ανωτέρω ημερομηνία είναι κατώτερες από εκείνες που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις, αποφάσεις διαιτησίας και Υπουργικές αποφάσεις, ή άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες ισχύουν την ημερομηνία αυτή ή δημοσιευθούν μεταγενέστερα με αναδρομική ισχύ, το επίδομα Εορτών Χριστουγέννων υπολογίζεται βάσει των αποδοχών που προβλέπονται από τις Συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις.

Οι εργοδότες έχουν δικαίωμα να μη δώσουν ολόκληρο το δώρο, αλλά να παρακρατήσουν το ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 21 μέχρι 31 Δεκεμβρίου, για προστασία τους από τυχόν αποχωρήσεις των εργαζομένων από την εργασία πριν τη λήξη του ανωτέρω χρονικού ορίου. Οι εργοδότες υποχρεούνται στην καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων κατά την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους, χωρίς όμως η υποχρέωση αυτή να μπορεί να τους στερήσει το δικαίωμα να αφαιρέσουν από το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 21/ 12 έως 31/12 να καταβάλλουν αυτό αργότερα και μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Η 31 Δεκεμβρίου αποτελεί Δήλη ημέρα και είναι το τελευταίο όριο (χρονικό) καταβολής του Δώρου για τους εργαζόμενους. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 10 της σχετικής απόφασης τα επιδόματα εορτών καταβάλλονται σε χρήμα δηλαδή δεν επιτρέπεται η καταβολή αυτών σε είδος. Το συνολικό ποσό του επιδόματος Χριστουγέννων, σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τον ένα μισθό γι αυτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό και τα 25 ημερομίσθια για εκείνους που απασχολούνται με ημερομίσθιο. Επιχειρήσεις εκτός αυτών που λειτουργούν εποχιακά μπορούν λόγω οικονομικών δυσχερειών να καταβάλλουν το επίδομα εορτών Χριστουγέννων στο προσωπικό τους, στις εξής περιπτώσεις:

α) Αν έχουν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από ένα μήνα όχι όμως και από δύο, στο ήμισυ προβλεπόμενο χρηματικό ποσό. β) Στα 2/3 αυτού αν είχαν αργήσει συνέχεια και ολοκληρωτικά για χρόνο μεγαλύτερο από δύο μήνες.

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων περιορίζεται για τους υπαλλήλους και εργάτες, σε ποσό ίσο με το 100πλάσιο του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου. Το ποσό αυτό μειούται ανάλογα για απασχόληση μικρότερη της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της 19040/7.12.81 απόφασης. Ο περιορισμός αυτός δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στην περίπτωση κατά την οποία το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται είτε από συμβατική υποχρέωση ή συνήθεια είτε από υποχρεωτικό κανόνα δικαίου, με βάση υψηλότερο ποσό αποδοχών ή αν από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας ή απόφαση Διαιτησίας ή άλλη διάταξη, προκύπτει κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 της πιο πάνω απόφασης, μισθός ή ημερομίσθιο υψηλότερο (Α.Π. 353/86).

Οι διατάξεις της 19040/81 απόφασης δεν έχουν εφαρμογή στις εξής περιπτώσεις:

α) Στους εργάτες των λοιπών εκτός από τις γεωργικές ή κτηνοτροφικές εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 αυτής. β) Στους εργαζόμενους κατ’ οίκο σε κωμοπόλεις (δήμους ή κοινότητες) πληθυσμού κάτω από έξι χιλιάδες (6.000) κατοίκους. γ) Στους μισθωτούς που αμείβονται με ποσοστά εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην πιο πάνω απόφαση. δ) Στους φορτοεκφορτωτές Λιμένων και Ξηράς που διέπονται από τη Νομοθεσία που τους αφορά.

Το επίδομα Εορτών Χριστουγέννων δικαιούνται σύμφωνα με το άρθρο 1 της ίδιας απόφασης οι εξής μισθωτοί:

α) Οι Νομικοί Σύμβουλοι και Δικηγόροι των Νομικών Προσώπων επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων που αμείβονται με μισθό. β) Οι μισθωτοί των γεωργοκτηνοτροφικών επιχειρήσεων (βουστασίων, λαχανόκηπων, ανθοκήπων, πτηνοτροφείων κ.λπ.) εφόσον οι σχέσεις τους ακολουθούνται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ. γ) Το προσωπικό των γεωργοκτηνοτροφικών εργασιών που απασχολείται στο Δημόσιο, στις Ανώνυμες Εταιρείες, στις Συνεταιριστικές οργανώσεις και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα από την υπαγωγή τους σε συλλογικές συμβάσεις και λοιπές διατάξεις. δ) Οι μισθωτοί που ευρίσκονται σε κατάσταση στρατεύσεως και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 της σχετικής απόφασης.

Με την ίδια πάντοτε υπουργική απόφαση στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης, δεν υπολογίζονται οι ημέρες κατά τις οποίες οι μισθωτοί αν και δεν λύθηκε η εργασιακή σχέση, απείχαν από την εργασία τους αδικαιολόγητα ή λόγω αδείας άνευ αποδοχών, απεργίας ή στάσεων εργασίας Γονικής και συνδικαλιστικής άδειας, εφόσον είναι άνευ αποδοχών. Συνυπολογίζεται όμως ο χρόνος της υποχρεωτικής από την εργασία αποχής των γυναικών προ και μετά τον τοκετό, οι δικαιολογημένες απουσίες, οι άδειες απουσίας των σπουδαστών για συμμετοχή τους στις εξετάσεις, ο χρόνος άδειας λουτροθεραπείας – αεροθεραπείας εφόσον για την περίπτωση αυτή υποβάλλεται γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής του ΙΚΑ (Πρωτ. Αθηνών 26521/67 και Ειρην. Αθηνών 1010/72).

Δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες ασθένειας για τις οποίες οι εργαζόμενοι έχουν τύχει επιδόματος ασθένειας. Δεν αφαιρούνται συνεπώς τα τριήμερα και οι ασθένειες δύο ή μιας ημέρας κατά τις οποίες δεν παρέχεται επίδομα ασθένειας από το ΙΚΑ. Την αναλογία του δώρου – για τις μέρες που έλαβε επίδομα ασθένειας – την οποία δεν δικαιούται από τον εργοδότη, θα λάβει ο εργαζόμενος από το ΙΚΑ.

Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ως ημερομίσθιο για το Δώρο Χριστουγέννων θεωρείται το 1/25 του μηνιαίου μισθού.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΔΩΡΟ

Από την σχετική απόφαση 19040/7.12.81 “περί επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων-Πάσχα” που έχει δημοσιευθεί στην σελίδα 370/2008 (τεύχος Απριλίου 2008) του περιοδικού μας προκύπτει ότι ο υπολογισμός του Δώρου εορτών, αφορά και τις εξής κατηγορίες μισθωτών.

Για εξελθόντες εθελοντικά μισθωτούς της Αγροτικής Τράπεζας (Άρθρο 2 παραγ. 6 της ανωτέρω απόφασης).

Για τις Γεωργοκτηνοτροφικές επιχ/σεις (Άρθρο 2 παραγρ. 2, 3 της σχετικής απόφασης).

Για τους απασχολούμενους στα Δημόσια, Δημοτικά, Κοινοτικά έργα (Άρθρο 1 παρ.5).

Για τους Δικηγόρους, Νομικούς Συμβούλους (Άρθρο 2, παραγ. 1).

Για τους Δημοσιογράφους (Άρθρο 4 παραγ. 15).

Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου-Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. (Άρθρο 3 παραγ. 4).

Για τους εισπράκτορες-πλασιέ κ.λπ. (Άρθρο 5 παραγ. 6).

Για τους Θυρωρούς Πολυκατοικιών – Μεγάρων (Άρθρο 4 παραγ. 6).

Για το προσωπικό της Διεθνούς Εταιρείας Κλιναμαξών (Άρθρο 5 παραγ. 2).

Για το προσωπικό Κουρείων-Κομμωτηρίων (Άρθρο 5 παραγ. 3).

Για το προσωπικό που εργάζεται σε επιχ/σεις Λουτρών-Καθαριότητας (Άρθρο 5 παραγ. 4).

Για τους οδηγούς Επιβατικών Αυτοκινήτων (Ταξί-Αγοραία) – (Άρθρο 4 παραγ. 8).

Για τους Οικιακούς βοηθούς (Άρθρο 4 παραγ. 9).

Για τους συντηρητές Ζώων, Ελαιομετρητές, Καραγωγείς, Ραπτεργάτες κ.λπ. σε μη μόνιμο εργοδότη (Άρθρο 5 παραγ. 7).

Για τους σερβιτόρους και βοηθούς που αμείβονται με ποσοστά (Άρθρο 5παρ.1).

Για τους σταφιδεργάτες που απασχολούνται στην επεξεργασία, συσκευασία σταφίδας (Άρθρο 4 παραγ. 4).

Για το προσωπικό στιλβωτηρίων (Άρθρο 5 παραγ. 5).

Για τους Ταξιθέτες – Ταξιθέτριες Θεάτρων – Κινηματογράφων (Άρθρο 4 παρ. 7). Για τους Υφαλοχρωματιστές, Ματσακονιστές Ατμόπλοιων κ.λπ. (Άρθρο 4 παρ. 5). Και για λοιπές κατηγορίες που τυχόν σας ενδιαφέρουν, βλέπετε Αριθμ. 19040/ 7.12.81 Υπουργική Απόφαση.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ – ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 19040/81 και τη σχετική διάταξη του ν. 1082/80, υπολογίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων (Εφετ. Αθηνών 1950/95). Καταβαλλόμενες δε τακτικές αποδοχές (μισθός ή ημερομίσθιο) νοούνται οι αποδοχές που χορηγούνται με οποιοδήποτε τρόπο, τακτικά και μόνιμα, όχι σαν αντάλλαγμα για την εργασία που παρέχεται, αλλά και σαν οικονομική ενίσχυση των μισθωτών, εξαιρουμένου μόνο του επιδόματος δυσχερούς διαβιώσεως το οποίο αποκλείεται από το Ν.Δ. 907/71 (ΦΕΚ 118 – Α – 11.6.71).

Από τη Νομολογία των δικαστηρίων τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός καθώς και κάθε άλλη παροχή η οποία καταβάλλεται είτε σε χρήμα, σε είδος όπως τροφή, κατοικία κάθε μήνα ή κατά ορισμένα χρονικά διαστήματα (Α.Π. 586/78, 584/ 78, 494/76). Έτσι στο επίδομα εορτών Χριστουγέννων συνυπολογίζονται οι εξής παροχές. α) Το επίδομα αδείας (Α.Π. 690/78) β) Η προσαύξηση της νομίμου και τακτικής εργασίας κατά τις Κυριακές και νυκτερινές ώρες (Α.Π. 261/77, Α.Π. 1316/ 84). γ) Η αξία του παρεχομένου γάλακτος, υποδημάτων, στολών – φορμών κ.λπ. (Α.Π. 866/76). δ) Η αμοιβή για νόμιμη υπερωριακή εργασία η οποία παρέχεται τακτικά αποκλεισμένης της παρανόμου υπερωριακής εργασίας (Α.Π. 323/76, 322/ 76 Πρωτ. Αθηνών 7476/78, 14476/78, 14484/78). ε) Η καταβολή πρόσθετης αμοιβής η οποία δίδεται από τον εργοδότη για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση και επαναλαμβάνεται κατά τακτά χρονικά διαστήματα επί μακρό χρόνο (Α.Π. 1084/ 85). στ) Τα τακτικά φιλοδωρήματα τα οποία δίνονται από τρίτους στους εργαζόμενους από συνήθεια για εξυπηρέτηση τους, κατά την εκτέλεση της συμβάσεως εργασίας μετά του εργοδότη, αν έχει συμφωνηθεί ρητά ή σιωπηρά ότι αυτοί θα αμείβονται και με τα φιλοδωρήματα γι’ αυτή την εξυπηρέτηση (Α.Π. 664/74, 504/64, 216/64). Τα οδοιπορικά έξοδα όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την ασθένεια ή άδεια (Α.Π. 67/69 Πρωτ. Πειραιώς 2085/76, Α.Π. 505/80). Αν όμως δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές και δεν υπολογίζονται στο επίδομα εορτών (Εφ. Αθηνών 2647/ 73). Επίσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της 1904/81 απόφασης η συμπληρωματική αμοιβή η οποία χορηγείται για υπερεργασία ή νόμιμη υπερωρία δηλαδή εργασία μέχρι συμπλήρωσης των νομίμων ωρών περιλαμβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών και συνεπώς υπολογίζεται στο επίδομα εορτών, αν πραγματοποιείται τακτικά. Τακτική υπερωρία θεωρείται όχι μόνο η συνεχής αλλά εκείνη η οποία εμφανίζει ορισμένη συχνότητα επαναλήψεως ως εκ της φύσεως της (Α.Π. 588/93). Η καταβολή αποζημίωσης εκτός έδρας όταν καταβάλλεται τακτικά (Α.Π. 364/95, Α.Π. 1995/86).

Για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων θεωρούνται καταβαλλόμενες αποδοχές, εκείνες που χορηγούνται μέχρι της 10ης Δεκεμβρίου κάθε έτους. Αν λυθεί η σχέση εργασίας προ της 10ης Δεκεμβρίου λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του χρόνου ή της ημέρας που λύθηκε η σχέση εργασίας. Τυχόν σύναψη ΣΣΕ ή ΔΑ ή ΥΑ που προβλέπει αύξηση αποδοχών με αναδρομική ισχύ πριν από την 10η Δεκεμβρίου ή την ημερομηνία λύσης της συμβάσεως, τότε πρέπει να καταβληθεί η διαφορά που προκύπτει και στο ποσό του Δώρου.

Στις τακτικές αποδοχές του Δώρου δεν υπολογίζεται το ημερομίσθιο ή το 1/25 του μηνιαίου μισθού για την εργασία της Κυριακής, έστω κι αν πραγματοποιείται τακτικά, αν δεν χορηγηθεί αναπληρωματική ανάπαυση άλλη ημέρα της εβδομάδος, για το λόγο ότι η αμοιβή αυτή με βάση τη Νομολογία των Δικαστηρίων, δεν αποτελεί μισθό (αποδοχές) αλλά αποζημίωση. (Α.Π. 1995/84 και Α.Π. 1968/99).

Στο Δώρο Χριστουγέννων συμπεριλαμβάνεται και υπολογίζεται, α) το επίδομα παραγωγικότητας (Α.Π. 505/80) β) Τα Έξοδα που καταβάλλονται τακτικά για αντιμετώπιση των αναγκών του εργαζόμενου που απασχολείται σε απομακρυσμένες περιοχές γ) Η Αμοιβή που δίνεται τακτικά στον εργαζόμενο για μετάβαση στον τόπο εργασίας δ) Η Αποζημίωση εκτός έδρας όταν παρέχεται τακτικά κάθε μήνα και όχι περιστασιακά λόγω διανυκτερεύσεων εκτός έδρας για κάλυψη αυξημένων αναγκών (Α.Π. 1995/86 Α.Π. 364/95).

Το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται όπως ήδη έχουμε αναφέρει από 1-5 έως 31-12 κάθε έτους και αντιστοιχεί ο υπολογισμός του για τις 245 συνολικές ημέρες που περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα από 1-5 έως 31-12 του κάθε έτους.

Στους υπαλλήλους που εργάζονται στο Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και έχουν αντιμισθία τακτικού διοικητικού υπαλλήλου καταβάλλεται σαν επίδομα εορτών Χριστουγέννων ότι στους τακτικούς υπαλλήλους του αντίστοιχου μισθού, δηλαδή το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται μόνο επί του βασικού μισθού και του χρονοεπιδόματος και όχι επί του συνόλου των αποδοχών τους.

ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ειδικότερα στο επίδομα εορτών Χριστουγέννων στους μισθωτούς που απασχολούνται σε περισσότερους από ένα εργοδότη με μισθό ή ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο ή κατά μονάδα εργασίας, υπολογίζεται με βάση το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών ή το μέσο ημερομίσθιο των αμοιβών. Τα ίδια ισχύουν και για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ωρομίσθιο, κατά μονάδα εργασίας, με μισθό και ποσοστά ή με άλλο σύστημα κυμαινόμενων αποδοχών, όπως μικτό σύστημα (βασικό ημερομίσθιο και πρόσθετες αμοιβές βάσει παραγωγής κ.λπ.). Ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών εξευρίσκεται με τη διαίρεση του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών, τις οποίες λαμβάνει κάθε εργαζόμενος κατά τα χρονικά διαστήματα της παρ. 2 του άρθρου 1 της σχετικής απόφασης ή μέχρι λύσεως της σχέσεως εργασίας.

Επίσης οι θυρωροί Πολυκατοικιών και Μεγάρων δικαιούνται επιδόματος εορτών Χριστουγέννων ποσού ίσου με το 25πλάσιο του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου εκτός αν οι μηνιαίες αποδοχές που καταβάλλονται σ’ αυτούς συνυπολογιζόμενου και του ποσοστού 15% που παρακρατείται για παροχή κατοικίας κ.λπ. είναι ανώτερες από τα ποσά που προσδιορίζονται κατά τον παραπάνω τρόπο, τότε ως επιδόματα εορτών δικαιούνται τις ανώτερες καταβαλλόμενες αποδοχές. Στους μισθωτούς που απασχολούνται για εξυπηρέτηση του οίκου εργοδότη, βοηθοί, θαλαμηπόλοι, παιδαγωγοί, κηπουροί, μάγειροι κ.λπ. το επίδομα εορτών Χριστουγέννων υπολογίζεται βάσει των μηνιαίων αποδοχών. Για τους οικιακούς βοηθούς ανεξάρτητα από την ηλικία το επίδομα εορτών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 10πλασίου του γενικού κατωτάτου ορίου ημερομισθίου. Οι σερβιτόροι και βοηθοί εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, οινομαγειρείων, ταβερνών, καφεζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, και λοιπών συναφών καταστημάτων όλης της χώρας, οι οποίοι αμείβονται με ποσοστά, δικαιούνται από τον εργοδότη τους, Δώρου Χριστουγέννων ποσού ίσο με το 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ασφαλιστικής κλάσεως του Ι ΚΑ. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται από 16 Δεκεμβρίου μέχρι 15 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου σε 21%. Ειδικά για τις κοσμικές ταβέρνες, κέντρα διασκεδάσεως, εξοχικά κέντρα και ψητοπωλεία το ποσοστό αυξάνεται από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 22 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου. Το προσωπικό Κουρείων και Κομμωτηρίων που αμείβεται με ποσοστά, οι τιμές των κουρευτικών και λοιπών υπηρεσιών αυξάνονται κατά 30% από 6 Δεκεμβρίου μέχρι 5 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου. Αν υπάρχει προσωπικό το οποίο δεν αμείβεται με ποσοστά αλλά με μισθό ή ημερομίσθιο το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και 3 της σχετικής απόφασης.

Επίσης για το προσωπικό που εργάζεται με ποσοστά στις επιχειρήσεις λουτρών καθαριότητας, ιαματικών και θαλασσίων οι τιμές των εισιτηρίων αυξάνονται κατά ποσοστό 25% από 8 Δεκεμβρίου μέχρι 25 Ιανουαρίου. Για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. – Ν.Π.Δ.Δ. και επαγγελματικών οργανώσεων που αμείβεται με ποσοστά καθώς και για τους αμειβόμενους με ποσοστά εισπράκτορες πλασιέ που απασχολούνται σε ένα εργοδότη και τους ζυγιστές των Δημοτικών Στατήρων το Δώρο Χριστουγέννων, χορηγείται με βάση το μέσο όρο των απολαβών τους, που προκύπτει από το ποσοστά στις χρονικές περιόδους που προσδιορίζονται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της σχετικής απόφασης. Συμψηφισμός των δώρων εορτών επιτρέπεται εφόσον οι καταβαλλόμενες αποδοχές είναι υψηλότερες των νομίμων και υπάρχει σύμφωνη γνώμη των δύο μερών.

Ακόμη για τους εργαζόμενους που αμείβονται με τιμολόγια ή κατά μονάδα εργασίας, όπως οι οψοκομιστές, οι συντηρητές ζώων, οι ελαιομετρητές, οι παραγωγείς, οι ραπτεργάτες και οι φορτοεκφορτωτές για να λάβουν το Δώρο Χριστουγέννων θα πρέπει τα νόμιμα τιμολόγια αμοιβής τους, να αυξηθούν κατά 30% από 18 Δεκεμβρίου μέχρι 17 Ιανουαρίου του επόμενου χρόνου. Όπως αναφέραμε πιο πάνω με το Ν. 1082/80 άρθρο 1 καθορίσθηκαν, κατά τρόπο σταθερό, τα χρονικά διαστήματα μέσα στα οποία πρέπει να έχει απασχοληθεί ο εργαζόμενος για να έχει το δικαίωμα να λάβει ολόκληρο ή μέρος από το Δώρο Χριστουγέννων. Η αριθ. 19040/81 απόφαση του Υπ. Οικονομικών και Εργασίας, ορίζει μεταξύ των άλλων ότι στο επίδομα εορτών Χριστουγέννων, υπολογίζεται η αμοιβή για νόμιμη τακτική υπερωριακή εργασία.

Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται υπερωριακά κατά Κυριακές νύκτες κ.λπ. δικαιούνται στο Δώρο τους προσαύξηση για αυτή την εργασία, ο υπολογισμός της οποίας γίνεται ως εξής: Τα συνολικά ποσά που καταβλήθηκαν στον εργαζόμενο στη χρονική περίοδο από 1.5 – 31.12 η επί πλέον αμοιβή λόγω υπερωρίας, αυξημένης παραγωγής, προσαυξήσεως Κυριακών, νυκτερινής εργασίας κ.λπ. διαιρείται με το συνολικό αριθμό των ημερών κατά τον οποίο οι μισθωτοί εργάσθηκαν ή διατήρησαν την αξίωση τους για καταβολή του μισθού στα πιο πάνω χρονικά διαστήματα, το πηλίκον δε της διαιρέσεως αυτής το προσθέτουμε στο ημερομίσθιο ή μισθό βάσει του οποίου υπολογίζεται το Δώρο.

Οι εργαζόμενοι που έχουν εργαστεί με το σύστημα εργασίας εκ περιτροπής ή βρίσκονται σε διαθεσιμότητα ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη και στα Δώρα εορτών με βάση τις μισές των τακτικών αποδοχών. (Άρθρο 4 παραγ. 2 και 3 απόφ. 19040/81 Υπ. Εργασίας).

Επίσης στο επίδομα εορτών Χριστουγέννων υπολογίζεται και το επίδομα αδείας, οι παροχές σε είδος, τα οδοιπορικά εφόσον τα τελευταία αποτελούν μισθό δηλαδή η αμοιβή γι’ αυτά δεν εξαρτάται από την πραγματοποίηση μετακινήσεων και δεν υπόκειται σε απόδοση λογαριασμού. Το επίδομα αδείας ήτοι η αναλογία αυτού θα πολλαπλασιασθεί στο συνολικό ποσό του Δώρου που δικαιούται ο εργαζόμενος επί τον συντελεστή 0,041666. Για το επίδομα Ισολογισμού ο Άρειος Πάγος με την αριθ. 1129/84 απόφαση του, έκρινε ότι η αξία των παροχών, οι οποίες οφείλονται από Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., δηλαδή από διατάξεις ουσιαστικού δικαίου, αποτελούν επαύξηση μισθού και υπολογίζονται στις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων. Το Υπ. Εργασίας με τα αριθμ. 19158/17-12-81, 23153/8-1-86 και 13815/21-11-96 έγγραφα του, θεωρεί ότι εφόσον το επίδομα Ισολογισμού καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο, εμπίπτει στην έννοια των τακτικών αποδοχών και λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών. Για να βρούμε την αναλογία του επιδόματος ισολογισμού με την οποία προσαυξάνεται το επίδομα Εορτών, διαιρούμε το ποσό του επιδόματος με τον αριθμό 8, αν το επίδομα ισολογισμού χορηγήθηκε από 1-5 μέχρι 31-12 κάθε χρόνου ή με το 4 και μετά με το 2 αν το επίδομα ισολογισμού χορηγήθηκε από 1-1 μέχρι 30-4 κάθε χρόνου. Ο παραπάνω υπολογισμός γίνεται εφάπαξ, ανάλογα με το χρόνο καταβολής του επιδόματος αυτού.

Το επίδομα Ισολογισμού ορίζεται σε ποσοστό από τις Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. περί Λογιστών και βοηθών (αναφέρεται σε σχετικό άρθρο αυτών) και υπολογίζεται στο σύνολο των νομίμων αποδοχών που δικαιούται ο κάθε μισθωτός. Από τις Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. των Λογιστών και βοηθών προκύπτει, ότι αν οι επιχ/σεις απασχολούν στο Κεντρικό Λογιστήριο ή στα χωριστά τμήματα αυτού, εντός ή εκτός του Κεντρικού καταστήματος Λογιστές ή βοηθούς περισσότερους από τέσσερα (4) άτομα, το επίδομα Ισολογισμού, καταβάλλεται στο σύνολο των Λογιστών και βοηθών και αποτελεί γι’ αυτούς το επίδομα ισολογισμού τακτικές αποδοχές. Αν όμως σε επιχ/ σεις οι Λογιστές και βοηθοί είναι λιγότεροι των τεσσάρων (4) ατόμων το επίδομα ισολογισμού καταβάλλεται σ’ αυτούς που απασχολούνται αποκλειστικά με την σύνταξη του ισολογισμού.

Εργαζόμενοι αλλοδαποί στην Ελλάδα που ακολουθούν το αλλοδαπό δίκαιο, μπορούν έστω κι αν ρυθμίζεται κατά διάφορο τρόπο ο υπολογισμός του Δώρου από το δίκαιο της χώρας τους, να υπαχθούν στο ελληνικό δίκαιο ως προς την καταβολή του επιδόματος Δώρου και να λάβουν τις παροχές αυτές σύμφωνα με αυτό. (Α.Π. 985/82). Αν όμως το εφαρμοστέο αλλοδαπό δίκαιο δεν το προβλέπει τότε δεν δικαιούνται Δώρου (Α.Π. 1206/82).

ΔΩΡΟ ΕΟΡΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΥΣ

Η καταβολή του Δωροσήμου στους εργατ/χνίτες Οικοδόμους μπορεί να διενεργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία α) μέσω των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ β) μέσω των Υποκαταστημάτων που λειτουργούν με ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και γ) μέσω Τραπεζών για εκείνους τους οικοδόμους που έχουν υποβάλλει “Δήλωση Τραπεζικού Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατ/χνιτών Οικοδόμων”. Το ΙΚΑ έχει αποφασίσει τη γενίκευση της διαδικασίας καταβολής του δωροσήμου μέσω πίστωσης ατομικών Τραπεζικών Λογαριασμών Οικοδόμων. Οι Οικοδόμοι δεν λαμβάνουν από τον εργοδότη τα επιδόματα εορτών και αδείας, τα επιδόματα αυτά χορηγούνται από το ΙΚΑ το οποίο σύμφωνα με τον Ν. 432/63 που τροποποιήθηκε με τους Ν. 4469/65, 1276/81 και του Ν. 1759/88 όπου τηρείται Ειδικός Λογαριασμός στον οποίο καταβάλλονται εισφορές και λοιπές νέες διαδικασίες.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Για τον υπολογισμό των Δώρων εορτών Χριστουγέννων – Πάσχα, λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των εργαζομένων – μηνιαίος μισθός, ημερομίσθιο, ποσοστά-και όχι η ιδιότης, δηλαδή αν είναι υπάλληλος ή εργατοτεχνίτης.

Για τους απασχολουμένους – εργαζόμενους με μερική απασχόληση, δηλαδή απασχόληση με λιγότερες ώρες, το Δώρο εορτών υπολογίζεται κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και για τους εργαζόμενους που έχουν πλήρες ωράριο, με την παρατήρηση όμως ότι οι αποδοχές λόγω του μειωμένου ωραρίου, θα είναι μικρότερες έναντι των πλήρως απασχολουμένων.

Για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για τα Δώρα εορτών ισχύουν οι διατάξεις που αφορούν τους Δημοσίους υπαλλήλους και όχι η σχετική απόφαση 19040/81 που αφορά τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα (Α.Π. 1469/84).

Η αναλογία του επιδόματος αδείας υπολογίζεται στο συνολικό ποσό του Δώρου εορτών, δηλαδή πολλαπλασιάζεται το ποσό του Δώρου που δικαιούται ο εργαζόμενος με το συντελεστή 0,041666.

Αν ο εργαζόμενος απασχολείται κατά Κυριακή τακτικά ή μη και δεν λαμβάνει αναπληρωματική ανάπαυση μια άλλη ημέρα της εβδομάδας, το ημερομίσθιο ή το 1/ 25 του μηνιαίου μισθού, δεν υπολογίζεται στα Δώρα εορτών, γιατί το ποσό αυτό αποτελεί αποζημίωση και όχι αποδοχές. (Α.Π. 1469/84).

Δώρου εορτών δικαιούνται και οι εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία, με άκυρη σύμβαση (ΑΠ 977/98), με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ΑΠ 346/97), τα πρόσωπα διευθύνσεως και εμπιστοσύνης (ΑΠ 919/86) καθώς και στην περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη (Εφετ. Αθηνών 3662/89).

Στην περίπτωση μεταβίβασης της επιχειρήσεως ο νέος εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το τυχόν οφειλόμενο από τον αρχικό εργοδότη Δώρο εορτών (ΑΠ 469/92). Για τους εργαζόμενους που απασχολούνται όχι καθημερινά δηλαδή με διαλείπουσα εργασία ή κατά πλήρες ωράριο με εκ περιτροπής εργασία ή κατά μειωμένο ωράριο το Δώρο υπολογίζεται και χορηγείται ανά οκτώ (8) πραγματοποιηθέντα ως Δώρο ένα (1) ημερομίσθιο από 1/5 έως 31/12 κάθε έτους. Το Δώρο στην προκειμένη περίπτωση είναι τόσα ημερομίσθια όσες είναι οι ώρες απασχολήσεως.

Σύμφωνα με τη νομολογία των δικαστηρίων (Εφετ. Αθηνών 2872/96 και 8662/ 96) επιτρέπεται, ο συμψηφισμός των Δώρων εορτών, αν καταβάλλονται υψηλότερες αποδοχές, εφόσον υπάρχει έγγραφη σχετική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών. (Εφετ. Αθηνών 8662/96, 2872/96).

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με ποσοστά ή κατά μονάδα εργασίας ή με όποιο άλλο σύστημα κυμαινόμενων αποδοχών, όπως επιδόματα αυξημένης απόδοσης ή παραγωγικότητας κ.λπ. το Δώρο υπολογίζεται με βάση το άρθρο 4 της ΥΑ 19040/81 απόφασης, δηλαδή εξευρίσκεται ο μέσος όρος των κυμαινόμενων αποδοχών που είχε πάρει ο εργαζόμενος κατά το χρονικό διάστημα από 1-5 έως 31-12 κάθε έτους ή μέχρι το χρόνο λύσεως της σύμβασης εργασίας.

Επίσης για τους εργαζόμενους με ωρομίσθιο υπολογίζεται το Δώρο με βάση το μέσο όρο των αποδοχών για το χρονικό διάστημα από 1-5 έως 31-12 (Σχετικό άρθρο 4 της ΥΑ 19040/81) δηλαδή διαιρούνται οι αποδοχές που έλαβαν στο χρονικό αυτό διάστημα διά του αριθμού των ημερών που εργάσθηκαν. Το ποσό που βρίσκεται πολλαπλασιάζεται επί 25 εφόσον η εργασία διάρκεσε όλο το διάστημα (από 1-5 έως 31-12) ή επί του αριθμού των ημερομισθίων αν εργάσθηκαν μικρότερο χρονικό διάστημα.

Αν οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται με σταθερό ωράριο και ο αριθμός των ωρών μεταβάλλεται με αποτέλεσμα να κυμαίνονται και οι ημερήσιες αποδοχές τους, το Δώρο Χριστουγέννων και στην περίπτωση αυτή εξευρίσκεται με βάση το μέσο όρο των αποδοχών, σύμφωνα και πάλι με το άρθρο 4 της ΥΑ 19040/81.

Για τις Αργίες που η επιχείρηση δεν λειτουργεί και συμπίπτουν αυτές στο διάστημα από 1-5 έως 31-12, όπως και για τη διαθεσιμότητα και την εκ περιτροπής εργασία, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 8, 4 παραγ. 2 και 3 της Υπουργικής Απόφασης 19040/81.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται το αργότερο μέχρι 21 Δεκεμβρίου. Βάση υπολογισμού του θεωρούνται οι αποδοχές εκείνες που χορηγούνται την 10η Δεκεμβρίου ή της ημέρας (προγενέστερης) που λύνεται η σχέση εργασίας.

Σε περίπτωση μεταγενέστερης αύξησης των αποδοχών, λόγω κατάρτισης Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. ή Υ.Α. με αναδρομική ισχύ πριν την 10η Δεκεμβρίου που έχει λυθεί η εργασιακή σχέση, ή διαφορά που τυχόν προκύπτει θα πρέπει να καταβληθεί στον εργαζόμενο. (Άρθρο 3 παραγ. 3 Υπ. Απόφ. 19040/81).

Βάση υπολογισμού στο καταβαλλόμενο Δώρο αποτελούν και οι αποδοχές που χορηγούνται για οδοιπορικά, όταν η αμοιβή γι αυτά δεν εξαρτάται από την πραγματοποίηση που υποχρεώνει τους μισθωτούς σε απόδοση λογαριασμού.

Επίσης υπολογίζεται στο Δώρο:

α) Το επίδομα παραγωγικότητας (ΡΒΙΜ) (ΑΠ. 505/80).

6) Το ποσό εξόδων που καταβάλλεται τακτικά σε εργαζόμενους που απασχο­λούνται σε απομακρυσμένες περιοχές λόγω των πρόσθετων εξόδων που αντιμε­τωπίζουν.

γ) Η παροχή έξοδα για μετάβαση των μισθωτών στον τόπο εργασίας που χορηγείται τακτικά.

δ) Η αποζημίωση εκτός έδρας όταν καταβάλλεται τακτικά λόγω διανυκτευρεύσε-ων.

Το αντίτιμο τροφής αν ορίζεται ότι δεν αποτελεί αποδοχές, τότε αυτό δεν συνυπολογίζεται στο Δώρο. (Α.Π. 766/86), Α.Π. 228/87).

Οι αμειβόμενοι με μισθό ή ημερομίσθιο υπολογίζουν το Δώρο σύμφωνα με το άρθρο 1 της Υπ. Απόφασης 19040/81. Όπως ήδη έχουμε αναφέρει οι εργαζόμενοι που αμείβονται με ποσοστά ή κατά μονάδα εργασίας ή με κυμαινόμενες αποδοχές υπολογίζουν το Δώρο, σύμφωνα με το άρθρο 4 της ανωτέρω απόφασης, δηλαδή με βάση το μέσο όρο των αποδοχών. Το ίδιο ισχύει και για τους αμειβόμενους με ωρομίσθιο.

Οι απασχολούμενοι με διαλείπουσα εργασία, δηλαδή όχι συνεχώς ή εκ περιτροπής με πλήρες ωράριο ή μειωμένο, δικαιούνται Δώρο 1 ημερομίσθιο ανά 8 πραγματοποιηθέντα. Στην εκ περιτροπής εργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 παραγρ. 3 της Υπ. Απόφασης 19040/81 Δώρο δικαιούνται οι εργαζόμενοι για μη πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια στην περίπτωση που για τις ημέρες των μη πραγματοποιηθέντων ημερομισθίων έχουν καταβληθεί αποδοχές.

Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτού δικαιούνται να ζητήσουν οι κληρονόμοι τα επιδόματα εορτών, εφόσον η εργασία του θανόντος είχε παρασχεθεί κατά τα χρονικά διαστήματα που προβλέπει η Υπ. Απόφαση 19040/81. (1-1 έως 30-4 για το επίδομα Πάσχα και 1-5 έως 31-12 για το επίδομα Χριστουγέννων).

Δώρο δικαιούνται και οι με άκυρη σύμβαση εργαζόμενοι που παρέχουν εργασία (Α.Π. 735/2003, Α.Π. 983/2000) οι οικόσιτοι μισθωτοί (Εφετ. Αθηνών 250/98) οι μισθωτοί με σύμβαση ορισμένου χρόνου (Α.Π. 346/98) κ.λπ.

Επίσης οι αποκλειστικές νοσοκόμες δικαιούνται Δώρου με βάση τις σχετικές Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. και τα σχετικά έγγραφα του Υπ. Απασχόλησης. Δεν δικαιούνται δώρου οι Γεωργικοί μισθωτοί (Α.Π. 794/95 καθώς και οι σπουδαστές ΤΕΙ κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης σύμφωνα με την αριθμ. Ε5/1797/86 Απόφ. του Υπ. Παιδείας και Εργασίας (ΦΕΚ 181/Β/14.4.86). Η σχετική απόφαση δεν έχει εφαρμογή σε συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας (Α.Π. 1158/95).

Αν υπάρχει συμφωνία ο συμψηφισμός στο Δώρο εορτών επιτρέπεται όταν καταβάλλονται υψηλότερες από τις νόμιμες αποδοχές (Εφετ. Αθην. 436/2001).

Για τους οικοδόμους όμως απαγορεύεται ο συμψηφισμός σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4321/63 (Α.Π. 452/71). Σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 33 του Α.Κ. δεν είναι δημοσίας τάξεως οι διατάξεις περί επιδομάτων εορτών και αδείας (Εφετ. Αθην. 9563/90).

Το Δώρο χορηγείται με βάση το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται το επίδομα αδείας, οι προσαυξήσεις για απασχόληση συνεχή τόσο κατά τις Κυριακές, εορτές ή νύκτα (Α.Π. 659/2003, Α.Π. 1449/2002). Η αμοιβή που παρέχεται σε πενθήμερο κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας (Α.Π. 703/2002) καθώς και η τακτική υπερεργασία (Α.Π. 702, 703/2002) θεωρείται και συμπεριλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές για υπολογισμό του Δώρου. Η πρόσθετη αμοιβή η οποία παρέχεται για πρόσθετη εργασία υπολογίζεται στα Δώρα.

Στην Κ.Υ.Α. 19040/81 ορίζεται ότι τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλομένων μισθών ή ημερομισθίων. Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Σε εργατοτεχνικό προσωπικό που υπηρετεί σε Δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου ή απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα αν καταβάλλεται ειδική παροχή ή οιοδήποτε άλλο επίδομα που προβλέπεται από σχετική διάταξη ή οικεία Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., τότε τα επιδόματα αυτά εφόσον καταβάλλονται σταθερά και τακτικά κατά μήνα, θα πρέπει να συνυπολογισθούν στο Δώρο Χριστουγέννων κατ’ εφαρμογή της Κ.Υ.Α. 19040/81 άρθρου 3 αυτής.

Το Δώρο Χριστουγέννων σύμφωνα με το άρθρο 9 της σχετικής απόφασης, υπόκειται σε κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Με το Ν. 2217/1994 άρθρο 10 παραγ. 4 – ΦΕΚ 83/Α/31.5.94 (Δημοσίευση στο τεύχος Απριλίου 1995 του περιοδικού μας σελίδα 17) ως προθεσμία καταβολής των εισφορών ΙΚΑ επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, από τους υπόχρεους (ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ) ορίζεται το τέλος Φεβρουαρίου και Ιουνίου αντίστοιχα. Σε εισφορές του ΙΚΑ υπόκειται και το επί πλέον ποσόν που καταβάλλεται στο Δώρο (ΣτΕ 2016/90).

Η παραγραφή αξιώσεως του επιδόματος Χριστουγέννων υπάγεται στα πέντε έτη, γιατί το Δώρο αποτελεί τακτικό μισθό (Α.Κ. άρθρα 250, 251, 253). Τέλος οι εργοδότες που δεν καταβάλλουν το Δώρο Χριστουγέννων υπέχουν εκτός από αστικές κυρώσεις και ποινικές.

Για καλύτερη ενημέρωση και πληρέστερη γνώση ακολουθούν οι πρακτικοί πίνακες υπολογισμού του επιδόματος Χριστουγέννων όσο και το κείμενο της αριθ. 19040/7.12.1981 αποφάσεως “περί επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα” που δημοσιεύεται στη ΣΕΛΙΔΑ 370 (Τεύχος Απριλίου 2008) του ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ.

Δείτε ακόμα

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο Αφού η ημέρα της 1ης Μαΐου κηρύχθηκε ως υποχρεωτική αργία …

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη Οπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, μετά …