Νέα εγκύκλιος για επιτάχυνση της περαίωσης

ME την ΠΟΛ. 1177/7.12.2010 εγκύκλιο του Yπουργείου Οικονομικών δίνονται οδηγίες για επιτάχυνση της περαίωσης και ενημερώνονται οι ΔΟΥ για τις καταληκτικές ημερομηνίες.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι «για την ταχύτερη υλοποίηση της διαδικασίας περαίωσης, οι ΔΟΥ θα πρέπει να προβαίνουν στην κατά προτεραιότητα έκδοση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων καταρχήν για τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες η ΓΓΠΣ έχει αποστείλει σχετικό αρχείο με προσωρινά (μη εκκαθαρισμένα) Εκκαθαριστικά Σημειώματα, για τα οποία εκκρεμεί η επιβεβαίωση – επεξεργασία και εκκαθάρισή τους από τις ΔΟΥ, καθώς και για τους επιτηδευματίες εκείνους οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει ή θα υποβάλουν σχετική αίτηση.

Τέλος, ως προς την εφαρμογή των οδηγιών της παραγράφου 11 της ενότητας Β΄ της παραπάνω εγκυκλίου ΠΟΛ. 1174/26.11.2010, διευκρινίζεται ότι οι οδηγίες αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες της περαίωσης και όχι την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας κεφαλαίου.

Δηλαδή, οι τυχόν υποβαλλόμενες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9), περιουσιολογίου έτους 2008, λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να κριθεί η υπαγωγή ή η εξαίρεση από την περαίωση με βάση τα πραγματικά δεδομένα και προς τον σκοπό αυτό οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε έλεγχο, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγονται υφιστάμενες οδηγίες ούτε βεβαίως διατάξεις φορολογίας κεφαλαίου σε σχέση με τις δηλώσεις αυτές, οι οποίες και εξακολουθούν να ισχύουν (π.χ. ανάλογη εφαρμογή του άρθ. 61,παρ. 4 του Κ.Φ.Ε.).

Ο πίνακας με τις καταληκτικές ημερομηνίες της περαίωσης έχει ως εξής:

1) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τη ΓΓΠΣ, καταληκτική ημερομηνία αποδοχής 28/12/10.

2) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδίδονται από τις ΔΟΥ, καταληκτική ημερομηνία έκδοσης 13/12/10 και χρόνος αποδοχής αυτών δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης.

3) Αίτηση για την έκδοση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις ΔΟΥ, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 13/12/10.

4) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τη ΓΓΠΣ και στη συνέχεια διορθώνονται από τις ΔΟΥ, καταληκτική ημερομηνία αποδοχής 28/12/10.

5) Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τις ΔΟΥ και στη συνέχεια διορθώνονται από τις ΔΟΥ, καταληκτική ημερομηνία αποδοχής 28/12/10.

6) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων άρθ. 11 του ν. 3888/2010 (εκτός των πιο κάτω περιπτώσεων 7 και 8), καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 17/12/10 και χρόνος επίλυσης της διαφοράς εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

7) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων παρ. 13 άρθ. 6, παρ. 3 άρθ. 7 και άρθ. 8 ν. 3888/2010, για Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδόθηκαν από τη ΓΓΠΣ, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 17/12/10 και χρόνος επίλυσης της διαφοράς εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

8) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων παρ. 13 άρθ. 6, παρ. 3 άρθ. 7 και άρθ. 8 ν. 3888/2010, για Εκκαθαριστικά Σημειώματα που εκδίδονται από τις ΔΟΥ, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 17/12/10 και χρόνος επίλυσης της διαφοράς εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

9) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών της πιο πάνω περίπτωσης 7 επί διορθώσεων των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις ΔΟΥ, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης 17/12/10 και χρόνος επίλυσης της διαφοράς εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

10) Αίτηση για την επίλυση των διαφορών της πιο πάνω περίπτωσης 8 επί διορθώσεων των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις ΔΟΥ, καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης 17/12/10 και χρόνος επίλυσης της διαφοράς εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή της αίτησης.

11) Υποβολή Ειδικού Σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων (παρ. 6 άρθ. 12 ν.3888/2010), καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Ειδικού Σημειώματος 17/12/10.

Πηγή: express

ακολουθεί η εγκύκλιος

Υπ. Οικ. Πολ. 1177/07.12.2010

“Προθεσμίες και λοιπά θέματα περαίωσης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010”

 

Σε συνέχεια της εγκυκλίου Πολ. 1174/26.11.2010 και ύστερα και από την απόφαση Πολ. 1175/29.11.2010, με την οποία παρατάθηκαν ορισμένες προθεσμίες και ρυθμίστηκαν θέματα των διαδικασιών περαίωσης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του ν. 3888/2010, σας αποστέλλουμε συνημμένα επικαιροποιημένο πίνακα των καταληκτικών ημερομηνιών των πιο πάνω διαδικασιών περαίωσης, ο οποίος και παρακαλούμε όπως με μέριμνα των προϊσταμένων αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των Υπηρεσιών.

Περαιτέρω σημειώνεται ότι για την ταχύτερη υλοποίηση της διαδικασίας περαίωσης, οι Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να προβαίνουν στην κατά προτεραιότητα έκδοση Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων κατ΄ αρχήν για τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες η Γ.Γ.Π.Σ. έχει αποστείλει σχετικό αρχείο με προσωρινά (μη εκκαθαρισμένα) Εκκαθαριστικά Σημειώματα για τα οποία εκκρεμεί η επιβεβαίωση – επεξεργασία και εκκαθάρισή τους από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και για τους επιτηδευματίες εκείνους οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει ή υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Τέλος, ως προς την εφαρμογή των οδηγιών της παραγράφου 11 της ενότητας Β΄ της παραπάνω εγκυκλίου Πολ. 1174/26.11.2010, διευκρινίζεται ότι οι οδηγίες αυτές αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες της περαίωσης και όχι την εφαρμογή των διατάξεων της φορολογίας κεφαλαίου. Δηλαδή, οι τυχόν υποβαλλόμενες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων(Ε9), περιουσιολογίου έτους 2008, λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να κριθεί η υπαγωγή ή η εξαίρεση από την περαίωση με βάση τα πραγματικά δεδομένα και προς το σκοπό αυτό οι εν λόγω δηλώσεις υπόκεινται σε έλεγχο, χωρίς σε καμιά περίπτωση να θίγονται υφιστάμενες οδηγίες ούτε βεβαίως διατάξεις φορολογίας κεφαλαίου σε σχέση με τις δηλώσεις αυτές, οι οποίες και εξακολουθούν να ισχύουν (π.χ. ανάλογη εφαρμογή του άρθ. 61,παρ. 4 του Κ.Φ.Ε.).

 

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …