Αναλυτικές οδηγίες για τη φορολογία σε ενέργεια, καπνό και αυτοκίνητα

ANAΛYTIKEΣ οδηγίες για την εφαρμογή των νέων μέτρων στη φορολόγηση των καυσίμων, των τσιγάρων και του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και για τη μείωση του τέλους ταξινόμησης στα Ι.Χ.

αυτοκίνητα παρέχονται προς τις εφορίες με ειδική απόφαση που εξέδωσε το Yπουργείο Οικονομικών.

Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι η μείωση των τελών ταξινόμησης αφορά επιβατικά οχήματα που έχουν κομισθεί στη χώρα μέχρι και 8/12/2010, με την προϋπόθεση ότι θα τελωνισθούν και θα καταβληθούν γι’ αυτά οι φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι 30/6/2011.

Το πλήρες κείμενο της Yπουργικής Aπόφασης με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΕΦΚ Α 5053175 ΕΞ 20.12.2010 έχει ως εξής

Α. Φορολογία Eνεργειακών Προϊόντων

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 5 του ως άνω νόμου καταργείται η εξομοίωση των συντελεστών Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης με διαδικασία επιστροφής φόρου αποκλειστικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, η οποία είχε προβλεφθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α’) και επιβάλλεται απευθείας στο πετρέλαιο θέρμανσης που τίθεται σε ανάλωση κατά τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους, συντελεστής ΕΦΚ ο οποίος ορίζεται σε 21 ευρώ το χιλιόλιτρο.

Οι επιτηδευματίες που θέτουν σε ανάλωση, διακινούν και διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης εντάσσονται στο Μητρώο ΔΙΠΕΟΕ και υποχρεούνται να καταχωρούν όλες τις συναλλαγές του πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου θέρμανσης που τηρείται στη ΓΓΠΣ του Υπουργείου Οικονομικών.

Από την υποχρέωση ένταξης στο Μητρώο ΔΙΠΕΟΕ εξαιρούνται οι ένοπλες δυνάμεις.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 καταργείται η δεκαήμερη πίστωση για την επιβολή των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων της Δήλωσης ΕΦΚ (ΔΕΦΚ), λόγω της κατάργησης της διαδικασίας επιστροφής των φόρων για την περίπτωση του πετρελαίου θέρμανσης και την θέση σε ανάλωση αυτού, με τον χαμηλό συντελεστή.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις του άρθρου 5 ισχύουν από 01/01/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 19, του ως άνω νόμου.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ανωτέρω νόμου αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές ΕΦΚ της περίπτωσης κα’ της παρ. 1, του άρθρου 73, του ν.2960/2001 ως ακολούθως:

– Η επιχειρηματική χρήση διαχωρίζεται σε καταναλωτές υψηλής τάσης με συντελεστή ΕΦΚ 2,5 ευρώ/MWh και σε λοιπούς καταναλωτές με συντελεστή ΕΦΚ 5 ευρώ/MWh. Η υη επιχειρηματική χρήση διαχωρίζεται σε οικιακή χρήση με συντελεστή ΕΦΚ 2,2 ευρώ/MWh και σε λοιπές χρήσεις με συντελεστή ΕΦΚ 5 _/MWh.

4. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του νόμου προστίθεται περίπτωση ια’ στην παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 με την οποία απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για γεωργική χρήση.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις του άρθρου 7 ισχύουν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (17/12/2010), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 19, του νόμου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας για την άμεση αναπροσαρμογή των μηχανογραφικών τους συστημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ως άνω νόμο.

Β. Φορολογία Bιομηχανοποιημένων Kαπνών

I. Γενικά: Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ως άνω νόμου εναρμονίζεται η εθνική μας νομοθεσία «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ν. 2960/01), με τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010 «για την τροποποίηση των Οδηγιών 92/79/ΕΟΚ, 92/80/ΕΟΚ και 95/59/ΕΚ όσον αφορά τη δομή και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα βιομηχανοποιημένα καπνά και της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ» (EE L 50/27.2.2010) και επιπλέον μεταβάλλονται οι συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού.

II. Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, αντικαθίσταται η περίπτωση β) του άρθρου 94 του Ε.Τ.Κ., σχετικά με τα είδη των βιομηχανοποιημένων καπνών και συγκεκριμένα αντικαθίσταται ο όρος «τα πούρα και τα σιγαρίλλος» από τον όρο «τα πούρα και τα πουράκια».

2. Με την παράγραφο 2 αντικαθίσταται το άρθρο 95 του Ε.Τ.Κ. και αναδιατυπώνονται οι ορισμοί για τα πούρα ή τα πουράκια, το λεπτοκομμένο καπνού που προορίζεται για την κατασκευή των χειροποίητων τσιγάρων και τα άλλα καπνά για κάπνισμα.

3. Με την παράγραφο 3 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 96 του Ε.Τ.Κ., σχετικά με τον προσδιορισμό του φόρου των βιομηχανοποιημένων καπνών και συγκεκριμένα εισάγεται ο νέος όρος της «σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης» των τσιγάρων, ως ποσοστό επί της οποίας ορίζεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των τσιγάρων.

4. Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται το άρθρο 97 του Ε.Τ.Κ., σχετικά με τη βάση υπολογισμού και τους συντελεστές του φόρου των διαφόρων ειδών βιομηχανοποιημένων καπνών. Συγκεκριμένα επέρχονται οι εξής μεταβολές:

α. Oσον αφορά τον Ε.Φ.Κ. των τσιγάρων (παράγραφος 1 του άρθρου 97), ο όρος της πλέον ζητούμενης κατηγορίας τιμών αντικαθίσταται με τον όρο της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησής τους και αναδιατυπώνονται τα σχετικά εδάφια ενώ επιπλέον μεταβάλλονται οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές για τα προϊόντα αυτά.

Αναλυτικότερα, ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. στην σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων, ορίζεται σε ποσοστό 65% αντί του 67% που ισχύει σήμερα.

Ο πάγιος φόρος των τσιγάρων, ο οποίος επιβάλλεται ανά μονάδα προϊόντος, ορίζεται σε ποσό ίσο προς 15% της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης (Ε.Φ.Κ.+Φ.Π.Α.), αντί του 10% που ισχύει σήμερα.

Ο συντελεστής αναλογικού φόρου των τσιγάρων, ο οποίος υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεμαχίων τσιγάρων (1 Φ.Μ.), ορίζεται σε ποσοστό 52,445% αντί του 58,43% που ισχύει σήμερα.

β. Oσον αφορά τον Ε.Φ.Κ. ο οποίος επιβάλλεται στα πούρα και στα πουράκια (παράγραφος 2 του άρθρου 97), δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

γ. Αναφορικά με τον Ε.Φ.Κ. του λεπτοκομμένου καπνού για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων (παράγραφος 3 του άρθρου 97), δεν θίγεται η βάση υπολογισμού του φόρου, αλλά μεταβάλλεται ο ισχύων φορολογικός συντελεστής, ο οποίος ορίζεται σε ποσοστό 67% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους, αντί του 69% που ισχύει σήμερα. Επιπλέον εισάγεται η έννοια της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του καπνού αυτού και καθορίζεται ελάχιστος ειδικός φόρος κατανάλωσης ίσος με το 75% του συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στην τιμή αυτή.

δ. Oσον αφορά τον Ε.Φ.Κ. των άλλων καπνών για κάπνισμα (παράγραφος 4 του άρθρου 97), δεν θίγεται η βάση υπολογισμού του φόρου αλλά μεταβάλλεται ο ισχύων φορολογικός συντελεστής ο οποίος ορίζεται σε ποσοστό 67% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησής τους, αντί του 69% που ισχύει σήμερα. Επιπλέον εισάγεται η έννοια της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης του καπνού αυτού και καθορίζεται ελάχιστος ειδικός φόρος κατανάλωσης ίσος με το 75% του συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στην τιμή αυτή.

ε. Στη νέα παράγραφο 5 του άρθρου 97 περιλαμβάνονται πλέον οι διατάξεις σχετικά με τη βάση υπολογισμού του φόρου των βιομηχανοποιημένων καπνών που παράγονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας και δεν προορίζονται για εμπορία, χωρίς καμία αλλαγή, ενώ οι διατάξεις της ίδιας παραγράφου οι σχετικές με τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά δωρεάν για ερευνητικούς σκοπούς, συσκευασμένα σε λευκά πακέτα καταργούνται.

στ. Στη νέα παράγραφο 6 του άρθρου 97 μεταφέρθηκαν τροποποιημένες οι διατάξεις, σχετικά με τη βάση υπολογισμού του φόρου των βιομηχανοποιημένων καπνών που αποτελούν αντικείμενο λαθρεμπορίας και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησής τους, δηλαδή δεν διατίθενται στην εγχώρια κατανάλωση. Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καθορίζεται η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης που ισχύει κάθε φορά ανά είδος προϊόντος, προσαυξημένη κατά δέκα τοις εκατό (10%), ως βάση υπολογισμού του φόρου για τα ανωτέρω προϊόντα. Οι διατάξεις σχετικά με τη βάση υπολογισμού του φόρου προκειμένου για πούρα ή πουράκια παραμένουν ως έχουν.

ζ. Τέλος, με τις διατάξεις της νέας παραγράφου 7 του άρθρου 97, καθορίζεται η βάση υπολογισμού του φόρου των βιομηχανοποιημένων καπνών που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιμή λιανικής πώλησής τους, δηλαδή δεν διατίθενται στην εγχώρια κατανάλωση, για τον υπολογισμό της εγγύησης, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 112). Ειδικότερα, η βάση υπολογισμού του φόρου των προϊόντων αυτών, καθορίζεται προκειμένου για τσιγάρα, λεπτοκομμένο καπνό για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και άλλα καπνά για κάπνισμα, στη σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης που καθορίζεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 3 και 4 του ιδίου άρθρου και ισχύει κάθε φορά ανά είδος προϊόντος.

Επισημαίνεται ότι τα ποσά του πάγιου φόρου των τσιγάρων, καθώς και των ελάχιστων ποσών του Ε.Φ.Κ. των τσιγάρων, του λεπτοκομμένου καπνού και των άλλων καπνών για κάπνισμα, θα σας γνωστοποιηθούν με νεότερη διαταγή, μετά την υπογραφή της σχετικής Υπουργικής Απόφασης περί καθορισμού της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών.

5. Με την παράγραφο 5 αντικαθίσταται το άρθρο 99 του Ε.Τ.Κ., αναφορικά με το μήκος των τσιγάρων για τον υπολογισμό του φόρου και συγκεκριμένα καθορίζονται εκ νέου τα μήκη ανάλογα με τα οποία τα τσιγάρα θεωρούνται ως ένα (μέχρι 8 εκ.), δύο (από 8 εκ. μέχρι 11 εκ.), τρία (από 11 εκ. μέχρι 14 εκ.) και ούτω καθεξής.

6. Τέλος, με την παράγραφο 6 αντικαθίσταται η φράση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του Ε.Τ.Κ., με την οποία γίνεται παραπομπή στο άρθρο 54. Συγκεκριμένα, το εδάφιο αυτό παραπέμπει πλέον στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 54, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α’).

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του νόμου αυτού, η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 6 αρχίζει από 01.01.2011.

Γ. Φορολογία Aυτοκινήτων Oχημάτων

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ως άνω νόμου προβλέπεται κατά περίπτωση απαλλαγή από το προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις τέλος ταξινόμησης, ανάλογα με τον κυλινδρισμό και την φορολογητέα αξία καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων οχημάτων που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69 Ε.Κ. «Φάση Β» Π μεταγενέστερης Π Κανονισμού, τα οποία παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, των οποίων n άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί στη χώρα μας μέχρι 31/12/1998 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας, τόσο του έτους της διαγραφής, όσο και τυχόν οφειλομένων των προηγούμενων ετών. Η διαδικασία, τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής θα καθορισθούν με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Aπόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται μετά από δέκα (10) ημέρες από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν μέχρι 20.12.2011.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3, του άρθρου 8 του ανωτέρω νόμου, αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α’) και αναπροσαρμόζεται η κλίμακα των τιμών χονδρικής πώλησης για τα καινούργια οχήματα, ως εξής:

α) από 20.000 ευρώ μέχρι και 22.000 ευρώ, ποσοστό 10%

β) άνω των 22.000 ευρώ μέχρι και 28.000 ευρώ, ποσοστό 30% και

γ) άνω των 28.000 ευρώ, ποσοστό 40%

Επίσης, αντικαθίστανται οι περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α’) και αναπροσαρμόζεται η κλίμακα των τιμών για τα μεταχειρισμένα οχήματα, ως εξής:

α) από 16.000 ευρώ μέχρι και 17.000 ευρώ, ποσοστό 10%

β) άνω των 17.000 ευρώ μέχρι και 19.000 ευρώ, ποσοστό 30% και

γ) άνω των 19.000 ευρώ, ποσοστό 40%

Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής, αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του ανωτέρω νόμου, επέρχεται ρύθμιση με την οποία, παρατείνεται η υπαγωγή των επιβατικών οχημάτων που πληρούν τις προδιαγραφές των Οδηγιών 98/69 Φάση Β’ ή μεταγενέστερης και 98/69 Φάση Α’ ή μεταγενέστερης, στους συντελεστές των περιπτώσεων α) και β) αντίστοιχα του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α’). Η ρύθμιση αυτή αφορά επιβατικά οχήματα που έχουν κομισθεί στη χώρα μέχρι και 8/12/2010, με την προϋπόθεση ότι θα τελωνισθούν και θα καταβληθούν γι’ αυτά οι φορολογικές επιβαρύνσεις μέχρι 30/06/2011.

Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από την 1/01/2011.

Κατόπιν των ανωτέρω, η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ5048297ΕΞ2010/19-11-2010 Δ.Υ.Ο. που κοινοποιήθηκε στις τελωνειακές αρχές, αναφορικά με την από 1/01/2011 μετακύλιση των συντελεστών του τέλους ταξινόμησης, δεν έχει εφαρμογή για τα επιβατικά αυτοκίνητα που εμπίπτουν στην ανωτέρω ρύθμιση, μέχρι 30/06/2011.

Πηγή: express

 

Δείτε ακόμα

Στο ΕΣΠΑ δράση για άνεργους νέους – Οι ωφελούμενοι και η αποζημίωση

Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό ως προς την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την κάλυψη των …

Kλείδωσε στα 830 ευρώ ο κατώτατος μισθός – Ο μέσος μισθός 27% χαμηλότερα από το 2010

Το καθαρό ποσό των βασικών αποδοχών στον ιδιωτικό τομέα, που αφορά περίπου 600.000 εργαζόμενους, θα …