ΟΙ ΕΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2014 ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Οι εορτές Χριστουγέννων 2014 και Νέου Έτους 2015

Χριστούγεννα
25η Δεκεμβρίου 2014 (Πέμπτη)

Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις υπο­χρεωτικές αργίες η οποία προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία (Β.Δ. 748/66 – Ν.Δ. 515/70 – Ν.Δ. 147/73 – Ν.Δ. 3755/57). Για τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, μεταξύ των οποίων και τα Χριστούγεννα, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών αλλά και η λει­τουργία των επιχειρήσεων. Εξαιρούνται βέ­βαια οι επιχειρήσεις οι οποίες νόμιμα λει­τουργούν κατά τις Κυριακές και εορτές.

Για ό,τι αφορά την αμοιβή των εργαζομέ­νων στον ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να γίνει διάκριση αφενός των αμειβομένων με ημε­ρομίσθιο ή μισθό και αφετέρου από το εάν λειτουργούν νόμιμα ή όχι την ημέρα αυτή οι επιχειρήσεις.

Φέτος τα Χριστούγεννα συμπίπτει με ημέρα Πέμπτη με κανονικές συνθήκες θα ήταν εργάσιμος. Έτσι όσες επιχειρήσεις δεν θα λειτουργήσουν, γιατί αυτό απαγορεύεται, πρέπει να καταβάλλουν το κανονικό ημερο­μίσθιο στους με ημερομίσθιο αμειβόμενους, χωρίς βέβαια να απασχοληθούν. Όσοι αμεί­βονται με μισθό δεν θα λάβουν άλλη αμοιβή, πέραν του μηνιαίου μισθού τους.

Από τους μισθωτούς πάλι που θα εργασθούν την Πέμπτη 25η Δεκεμβρίου 2014 οι μεν ημερομίσθιοι θα πάρουν το καταβαλλό­μενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο νόμιμο ημερομίσθιό τους, ενώ οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, αν η εκμετάλλευση στην οποία εργάζονται, εξαι­ρείται από την Κυριακή αργία, θα πάρουν μόνο προσαύξηση 75%, που θα υπολογισθεί στο 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους, γιατί ο μισθός θεωρείται ότι περιέχει και την αμοιβή της απασχόλησης κατά τις ημέρες αργίας, αφού οι εκμεταλλεύσεις στις οποίες εργάζονται, επιτρέπεται να λειτουργούν και κατ’ αυτές, ενώ αν απασχολούνται σε εκμε­ταλλεύσεις στις οποίες εφαρμόζεται η Κυ­ριακή αργία – οπότε τα Χριστούγεννα εργάζονται εκτάκτως (είτε παρανόμως είτε νομίμως με άδεια της αρμόδιας αρχής) – θα πάρουν πέρα από την προσαύξηση του 75% και το 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού τους, γιατί, στην περίπτωση αυτή ο μισθός αντιστοιχεί μόνο στις εργάσιμες ημέρες του μήνα και συνεπώς δεν περιλαμ­βάνει και την αμοιβή της απασχόλησης σε ημέρα αργίας. Εάν η εργασία πραγματοποι­ηθεί τη νύχτα, μεταξύ των ωρών 22.00 και 06.00 τότε επί πλέον από την προσαύξηση του 75% για την εργασία που προσφέρεται σε ημέρα αργίας (και που αντιστοιχεί στις ώρες 00.01 έως 24.00 της 25ης Δεκεμβρίου), οι μισθωτοί -είτε αμείβονται με ημερομίσθιο είτε με μηνιαίο μισθό), δικαιούνται επιπροσθέτως και προσαύξηση 25% για κάθε ώρα νυκτερινής εργασίας, που υπολογίζεται επί­σης πάνω στο νόμιμο ημερομίσθιο και μισθό.

Αυτοί που θα εργασθούν την 25η Δεκεμ­βρίου δεν δικαιούνται αναπληρωματική ανά­παυση σε άλλη μέρα της εβδομάδας, γιατί η σχετική διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του β.δ. 748/1966, που προβλέπει την αναπλη­ρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση, αναφέρεται μόνο σε μισθωτούς που εργάσθηκαν Κυριακή και όχι σε μισθωτούς που εργάσθηκαν σε ημέρα αργίας που δεν συμπίπτει με Κυριακή.

26η Δεκεμβρίου 2014 (Παρασκευή)

Η επόμενη ημέρα των Χριστουγέννων δεν είναι εξαιρέσιμη αργία, αλλά εργάσιμη για επιχειρήσεις και εργασίες του ιδιωτικού τομέα.

Την ημέρα αυτή οι επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις σχεδόν στο σύνολό τους δεν λειτουργούν τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων, είτε με συμφωνία εργοδοτών-μισθωτών, είτε με μονομερή απόφαση του εργοδότη, είτε από έθιμο, χωρίς την περικοπή, ανάλογα με τη συμφωνία, των αποδοχών.

Προσωπικό Δημοσίου – Ν.Π.Δ.Δ.

Το προσωπικό του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που συνδέεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, έχει τα Χριστούγεννα ως αργία, σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 1157/81. Οι ημερομίσθιοι από το προσωπικό αυτό που δεν απασχολήθηκαν κατά τις ημέρες αργίας, παίρνουν για κάθε μία από αυτές το ημερομίσθιό τους, εφόσον η μη απασχόλησή τους δεν οφείλεται στους ίδιους. Συνεπώς το ημερομίσθιο προσωπικό του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. που συνδέ­εται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εφόσον λόγω της αργίας των Χριστουγέννων δεν εργασθεί την ημέρα αυτή δικαιούται ένα απλό ημερομίσθιο.

Γ ενικά για τους εργαζόμενους του Δημο­σίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. η 26η Δεκεμβρίου, η Πρώτη του Έτους, τα Θεοφά­νια είναι ημέρες αργίας, σύμφωνα με το Ν. 1157/81. Το ημερομίσθιο προσωπικό που συνδέεται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, δικαιούται να πάρει το ημερομίσθιό του αν δεν εργασθεί για λόγους που δεν οφείλονται σ’ αυτό. Αν όμως απασχοληθεί το ανωτέρω προσωπικό λόγω της αργίας θα λάβει το ημερομίσθιο του με προσαύξηση 75%.

Πρωτοχρονιά
1η Ιανουαρίου 2015 (Πέμπτη)

 

Θεοφάνεια
6 Ιανουαρίου 2015 (Τρίτη)

Η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια δεν είναι εξαιρέσιμες αργίες. Οι ημέρες αυτές για πολλές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις έχουν καθιερωθεί ως αργίες, είτε με συμφω­νία εργοδότη-μισθωτών, είτε με μονομερή απόφαση του εργοδότη. Ακόμη σε αρκετές συλλογικές συμβάσεις εργασίας περιλαμβά­νεται ειδική αναφορά η οποία τις χαρακτηρί­ζει ως αργίες.

Για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα γενικά αναφέρουμε ότι επιτρέπεται για τις ημέρες αυτές η εργασία ή και η αργία. Από τη συμφωνία ή από τη διάταξη της σ.σ.ε. θα εξαρτηθεί αν θα καταβληθεί ή όχι το ημερομίσθιο, σε περίπτωση μη απασχόλη­σης των εργαζομένων.

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των επιχειρήσεων γενικά και των εμπορικών καταστημάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από το Ν.Δ. 1037/71.

Επιχειρήσεις γενικά

Από το άρθρο 1 του Β.Δ. 750/71 του οποίου οι διατάξεις δεν εθίγησαν από τους μεταγενέστερους νόμους που εκδόθηκαν,

όπως από τον ν. 1892/20, το Π.Δ. 327/92, ν. 2224/94 και ν. 3385/05 επιτρέπεται η λει­τουργία των επιχειρήσεων κατά την Κυριακή που συμπίπτει μεταξύ 18ης και 24ης Δεκεμ­βρίου κάθε έτους ή την τελευταία Κυριακή κάθε έτους που συμπίπτει με την 31η Δεκεμβρίου.

Η εργασία για την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 είναι υποχρεωτική για τους εργαζομέ­νους, μόνον όταν αποφασισθεί η λειτουργία των επιχ/σεων από τον εργοδότη (άρθρ. 2).

Κατά συνέπεια την Κυριακή 21 Δεκεμ­βρίου 2014 μπορούν να λειτουργήσουν όλες οι επιχειρήσεις και να απασχολήσουν το προσωπικό τους το οποίο όμως δικαιούται ανάπαυσης μια άλλη εργάσιμη ημέρα κατά τον Ιανουάριο του επόμενου χρόνου, όταν η απασχόληση υπερβαίνει τις 5 ώρες.

Καταστήματα

Ειδικά για τα καταστήματα μετά την ισχύ του ν. 4177/13 άρθρ. 16 επιτρέπεται προ­αιρετικά η λειτουργία αυτών τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστου­γέννων.

Έτσι ειδικά για φέτος την α) Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2014 και β) Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 επιτρέπεται η λειτουργία αυτών.

Το πλαίσιο ωραρίου καθορίζεται για τις Κυριακές από 11.00 έως 20.00.

Έτσι όσοι μισθωτοί απασχοληθούν τις πιο πάνω Κυριακές τόσο των επιχειρήσεων όσο και των εμπορικών καταστημάτων θα πάρουν, οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προ­σαύξηση 75%, που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ημερομίσθιο, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, αν πάρουν αναπληρωματική ανάπαυση 24 συνεχών ωρών σε άλλη ημέρα, θα πάρουν μόνο προσαύξηση 75%, που θα υπολογισθεί στο 1/25 του νόμιμου μηνιαίου μισθού τους. Αν δεν πάρουν αναπληρωματική ανάπαυση θα λάβουν πέραν από την προσαύ­ξηση 75% και το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους. Οι αυτοί μισθωτοί (υπάλληλοι και εργάτες), εφόσον η εργασία που θα προσφέ­ρουν την Κυριακή στην οποία αναφερόμαστε, θα είναι πάνω από 5 ώρες, δικαιούνται, κατά την παρ. 2 του άρθρου 2 του Β.Δ. 750/71 αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση διάρκειας 24 ωρών, που αρχίζει από την ώρα που θα λήξει η εργασία σε μια άλλη εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 2015.

Το προσωπικό που τυχόν θα απασχοληθεί υπερωριακά, δικαιούται το ανάλογο ωρομί­σθιο που υπολογίζεται στις καταβαλλόμενες αποδοχές, προσαυξημένο κατά 40% αν οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης του μισθω­τού δεν υπερβαίνουν μέσα στο 2014 για τα καταστήματα τις 120 ώρες, για δε τις επιχ/ σεις τον αριθμό ωρών υπερωριακής εργα­σίας που καθορίζουν οι Υπουργικές Αποφά­σεις που εκδίδονται κάθε εξάμηνο σύμφωνα με το Ν.Δ. 515/70. Η υπερεργασία δεν υπολογίζεται στις 120 ώρες, αμείβεται όμως με προσαύξηση 20% (Ν. 3863/10 άρθρο 74).

 

 

Δείτε ακόμα

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο Αφού η ημέρα της 1ης Μαΐου κηρύχθηκε ως υποχρεωτική αργία …

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη Οπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, μετά …