Η Άδεια για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Η άδεια για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώμα­τος με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθε­σία χορηγείται στους εργαζόμενους του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τις εθνι­κές, Δημοτικές, Κοινοτικές εκλογές, Ευρω­εκλογές, ειδική άδεια απουσίας με αποδο­χές. (Ν. 2623/98, Π. Δ/γματα 92/94, 410/95, 30/96, 55/99). Η άδεια αυτή κατά πάγια τακτική ορίζεται ως εξής:

Α. Σε καθεστώς πενθήμερης εβδομάδας εργασίας

α) Σε όσους θα μετακινηθούν σε απόστα­ση από 200-400 χιλιόμετρα θα χορηγηθεί άδεια μιας εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους θα μετακινηθούν σε απόστα­ση από 401 χιλιόμετρα και πάνω θα χορηγη­θεί άδεια (2) εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ’ ολοκλήρου οδικώς με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Σε όσους θα μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών άδειας που θα χορηγη­θεί θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Β. Σε καθεστώς εξαήμερης εβδομάδας εργασίας

α) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση

από 100-200 χιλιόμετρα θα χορηγηθεί άδεια μιας εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους θα μετακινηθούν σε απόστα­ση από 201-400 χιλιόμετρα, θα χορηγηθεί άδεια δύο (2) εργάσιμων ημερών.

γ) Σε όσους θα μετακινηθούν σε απόστα­ση από 401 χιλιόμετρα και πάνω θα χορηγη­θεί άδεια τριών (3) εργάσιμων ημερών, εφόσον κινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

δ) Σε όσους θα μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών άδειας που θα χορηγη­θεί θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο η άδεια αυτή να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Γ. Για όσους μετακινούνται σύμφωνα με τα ανωτέρω και γι’ αυτούς η Κυριακή των εκλογών συμπίπτει να είναι εργάσιμη ημέρα, αυτή θεωρείται ως ημέρα ειδικής άδειας απουσίας, πέραν αυτών που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους. Η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλες άδειες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

Σχετική και η αριθ. 894/13 αποφ. Υφυ­πουργού Εργασίας.

 

Δείτε ακόμα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ