Επόμενο Τεύχος

Η αποκατάσταση της μετενέργειας των ΣΣΕ  στην ορθή θεσμική της θέση (Ν.4331/2015)
Ν.4336/2015 Μνημόνιο ΙΙΙ (ΦΠΑ, Συντάξεις, ΕΝΦΙΑ κλπ)
Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικών εισφορών στον ΟΑΕΕΗ Άδεια για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Η Άδεια για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος

Η άδεια για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώμα­τος με βάση την ισχύουσα εκλογική νομοθε­σία χορηγείται στους εργαζόμενους του Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για τις εθνι­κές, Δημοτικές, Κοινοτικές εκλογές, Ευρω­εκλογές, ειδική άδεια απουσίας με αποδο­χές. (Ν. 2623/98, Π. Δ/γματα 92/94, 410/95, 30/96, 55/99). Η άδεια αυτή …

Περισσότερα

Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικών εισφορών στον ΟΑΕΕ

Κατάργηση ποινών για οφειλέτες ατομικών εισφορών στον ΟΑΕΕ Εγκ. ΟΑΕΕ 14/21.07.2015 Σχετ.: 1. Το άρθρο 30 Ν. 4321/15(1) (ΦΕΚ 32 τ. Α/21.03.15), 2. Το άρθρο 37 Ν. 4331/15(2) (ΦΕΚ 69 τ. Α/02.07.15) Με την πιο πάνω σχετική διάταξη του Ν. 4321/15 “παύει η εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 1 του …

Περισσότερα

Ν.4336/2015 Μνημόνιο ΙΙΙ (ΦΠΑ, Συντάξεις, ΕΝΦΙΑ κλπ)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336/2015 Συνταξιοδοτικές διατάξεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης. ΦΕΚ 94/Α/14.8.2015 ΜΕΡΟΣ Α’Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου Άρθρο 1 1. α. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 3 …

Περισσότερα

Η αποκατάσταση της μετενέργειας των ΣΣΕ στην ορθή θεσμική της θέση (Ν.4331/2015) Παράταση ισχύος της εθνικής γενικής ΣΣΕ της 26.3.2014 και οι συνέπειες από την διατήρηση των «κανονιστικών» – «θεσμικών» όρων της

Η αποκατάσταση της “μετενέργειας” των Σ.Σ.Ε., στην ορθή θεσμική της θέση (Ν. 4331/2015 – ΦΕΚ 69/Α/2.7.2015) Παράταση ισχύος της εθνικής γενικής Σ.Σ.Ε. της 26.3.2014 και οι συνέπειες από την διατήρηση των “κανονιστικών” – “θεσμικών” όρων της. Απ. Μετζητάκουπρ. Δ/ντού Υπ. Εργασίας – πρ. Αντιπροέδρου ΟΑΕΔ Περιεχόμενα Εισαγωγή – Η έννοια …

Περισσότερα