Η 25η Μαρτίου 2009 – Ημέρα Τετάρτη

Η 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 – ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Όπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, μετά την τροποποίηση του με το άρθρο 1 του ν.δ. 147/1973 σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 4 του β.δ. 748/1966, η 25η Μαρτίου είναι εξαιρέσιμη ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Απαγορεύεται συνεπώς κατά την ημέρα αυτή τόσο η λειτουργία κάθε επιχειρήσεως, εκμεταλλεύσεως ή εργασίας, που δεν λειτουργεί κατά τις Κυριακές όσο και η απασχόληση του προσωπικού, το οποίο, ενώ δεν θα εργασθεί, θα πάρει το ημερομίσθιο του.

Ως προς την αμοιβή των μισθωτών κατά την ημέρα αυτή, πρέπει να διακρίνουμε αυτούς που δεν θ’ απασχοληθούν, από λόγους όμως που δεν οφείλονται στους ίδιους και τους μισθωτούς που θ’ απασχοληθούν κατά την ημέρα της αργίας. Και όσοι μεν μισθωτοί δεν εργασθούν αν αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 3755/1957, το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους, ενώ αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται καμία παροχή, γιατί η σχετική διάταξη, ως προς την αμοιβή της ημέρας αυτής χωρίς αντίστοιχη προσφορά εργασίας, αναφέρεται μόνο σε ημερομίσθιους. Όσοι μισθωτοί πάλι θα εργασθούν την 25η Μαρτίου, επειδή η επιχείρηση κ.λπ. στην οποία απασχολούνται, εξαιρείται από την αργία της Κυριακής, τότε, οι μεν ημερομίσθιοι δικαιούνται το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο τους και προσαύξηση 75% λόγω εργασίας σε ημέρα αργίας, που υπολογίζεται στο νόμιμο (και όχι στο καταβαλλόμενο) ημερομίσθιο, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, θα πάρουν μόνο προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο 1/25 του νόμιμου (και όχι του καταβαλλόμενου) μηνιαίου μισθού τους, γιατί το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής περιλαμβάνεται στο μηνιαίο μισθό τους. Οι τελευταίοι όμως αυτοί, αν απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή εργασίες, στις οποίες εφαρμόζεται η Κυριακή αργία – οπότε την 25η Μαρτίου εργάζονται εκτάκτως (παρανόμως ή και νομίμως, μετά από σχετική άδεια της αρμόδιας Κοιν. Επιθεώρησης -θα πάρουν, πέρα από την προσαύξηση του 75% και το 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού τους, γιατί στην περίπτωση αυτή, οι αποδοχές της εξαιρέσιμης ημέρας, ως μη εργάσιμης από το νόμο, δεν περιλαμβάνονται στο μηνιαίο μισθό τους.

Αν η εργασία πραγματοποιηθεί τη νύχτα, μεταξύ των ωρών 22.00 και 06.00, τότε, επί πλέον από την προσαύξηση του 75% για την εργασία που θα προσφερθεί σε ημέρα αργίας (και που αντιστοιχεί στις ώρες 00.01 έως 24.00 της 25ης Μαρτίου) οι μισθωτοί -είτε αμείβονται με ημερομίσθιο, είτε με μηνιαίο μισθό – δικαιούνται επιπροσθέτως και προσαύξηση 25% για κάθε ώρα νυκτερινής εργασίας, που υπολογίζεται επίσης στο νόμιμο ημερομίσθιο ή μισθό.

Το ημερομίσθιο της 25ης Μαρτίου, το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο, χωρίς όμως να προσμετρήσουν την ημέρα αυτή στις εργάσιμες ημέρες της άδειας. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, θα πάρουν τις κανονικές αποδοχές της άδειας (χωρίς πρόσθετο ημερομίσθιο), αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν θα προσμετρήσουν την 25η Μαρτίου στις εργάσιμες ημέρες της άδειας τους.

Σε περίπτωση απεργίας των μισθωτών, που συμπίπτει με την ημέρα της αργίας, οι ημερομίσθιοι δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο τους, γιατί η σχετική διάταξη -όπως αναφέρουμε πιο πάνω- προβλέπει καταβολή του ημερομισθίου, μόνο όταν, οι λόγοι για τους οποίους δεν προσφέρθηκε η εργασία δεν οφείλεται στους μισθωτούς, πράγμα που δεν συμβαίνει στην απεργία. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, εφόσον κατά την 25η Μαρτίου θα λειτουργούσε η επιχείρηση που τους απασχολεί, θα χάσουν 1/25 του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθού τους, πράγμα που θα ισχύει και για κάθε εργάσιμη ημέρα διάρκειας της απεργίας τους. Αν η επιχείρηση δεν λειτουργεί κατά τις αργίες, δεν θα υπάρξει καμιά μισθολογική διαφοροποίηση για την ημέρα αυτή.

Οι μισθωτοί (υπάλληλοι ή εργατοτεχνίτες), που θ’ απασχοληθούν την 25η Μαρτίου δεν δικαιούνται αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση σε άλλη ημέρα της εβδομάδας, γιατί, όπως προβλέπει το άρθρο 10 του β.δ. 748/1966, τέτοια ανάπαυση δικαιούνται μόνο όσοι εργάζονται τις Κυριακές και όχι όσοι εργάζονται τις εξαιρέσιμες ημέρες.

Το προσωπικό του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που συνδέεται με σχέση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, έχει την 25η Μαρτίου ως αργία, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1157/1981. Όπως μάλιστα προβλέπει η παρ. 1 3 του ίδιου άρθρου, οι ημερομίσθιοι από το προσωπικό αυτό, που δεν απασχολήθηκαν κατά τις ημέρες της αργίας παίρνουν για κάθε ημέρα αργίας, το ημερομίσθιο τους, εφόσον η μη απασχόληση τους την ημέρα αυτή δεν οφείλεται στους ίδιους. Συνεπώς, το ημερομίσθιο προσωπικό του δημοσίου και των ν.π.δ.δ., που συνδέεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, εφόσον λόγω της αργίας της 25ης Μαρτίου δεν εργασθεί την ημέρα αυτή -κι όχι για κάποιο άλλο λόγο που οφείλεται στο ίδιο- δικαιούται ένα απλό ημερομίσθιο.

Δείτε ακόμα

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο Αφού η ημέρα της 1ης Μαΐου κηρύχθηκε ως υποχρεωτική αργία …

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη Οπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, μετά …