Ο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ

Ο ΝΟΜΟΣ 4093/2012 (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ

Ο Ν.4093/12 (ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΙΙΙ) ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΟΡΟΣΗΜΟ

Βασ. Γαμβρούδη

Α. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ: 12.11.2012
– Ημερομηνία ψήφισης ν. 4093/12 –

1. Αποζημίωση λόγω καταγγελίας συμβάσεως και Προειδοποίηση
Αλλαγή ορίων προειδοποίησης.

Ο χρόνος προειδοποίησης για καταβολή της μισής αποζημίωσης αλλάζει ως εξής:

Για υπαλλήλους με υπηρεσία 12 μηνών έως 2 έτη, 1 μήνας.

Για υπαλλήλους με υπηρεσία 2 ετών έως 5 έτη, 2 μήνες.

Για υπαλλήλους με υπηρεσία 5 ετών έως 10 έτη, 3 μήνες.

Για υπαλλήλους με υπηρεσία 10 ετών και άνω, 4 μήνες.

Όταν δεν γίνει προειδοποίηση οφείλεται η αποζημίωση ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη

Ποσό αποζημίωσης

12 μήνες συμπληρωμένοι έως 4 έτη

2 μηνών

4 έτη συμπληρωμένα έως 6 έτη

3 μηνών

6 έτη συμπληρωμένα έως 8 έτη

4 μηνών

8 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη

5 μηνών

10 έτη συμπληρωμένα

6 μηνών

11 έτη συμπληρωμένα

7 μηνών

12 έτη συμπληρωμένα

8 μηνών

13 έτη συμπληρωμένα

9 μηνών

14 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

15 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

16 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

Το ανώτερο όριο της αποζημίωσης για όσους από τους εργαζόμενους στις 12.11.2012 δεν έχουν συμπληρώσει 16 έτη υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μισθούς.

Για όσους από τους εργαζομένους στις 12.11.2012 έχουν 17 έτη και άνω στον ίδιο εργοδότη τότε η αποζημίωση επιπλέον των 12 μισθών είναι η εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη
(στις 12.11.2012)

Ποσό αποζημίωσης

17 έτη συμπληρωμένα

1 μηνός

18 έτη συμπληρωμένα

2 μηνών

19 έτη συμπληρωμένα

3 μηνών

20 έτη συμπληρωμένα

4 μηνών

21 έτη συμπληρωμένα

5 μηνών

22 έτη συμπληρωμένα

6 μηνών

23 έτη συμπληρωμένα

7 μηνών

24 έτη συμπληρωμένα

8 μηνών

25 έτη συμπληρωμένα

9 μηνών

26 έτη συμπληρωμένα

10 μηνών

27 έτη συμπληρωμένα

11 μηνών

28 έτη συμπληρωμένα και άνω

12 μηνών

Για την υπηρεσία των πέραν των 17 ετών ο νόμος, όσον αφορά το μισθό υπολογισμού της αποζημίωσης, θέτει το πλαφόν των 2000 ευρώ. Υπάλληλος δηλαδή που αμείβεται π.χ. με 2500 ευρώ θα υπολογισθεί η αποζημίωσή του με 2000 ευρώ για το χρόνο των πέραν των 17 ετών.

Συγκεκριμένα εάν αυτός ο υπάλληλος με μισθό 2500 ευρώ απολυθεί ύστερα από 19 χρόνια υπηρεσίας θα λάβει την εξής αποζημίωση:

Για τα μέχρι και τα 16 έτη, 12 μισθούς Χ 2500 = 30.000 και 3 μισθούς για τα 19 έτη, 2000 Χ 3 = 6000 ευρώ.

Σύνολο αποζημίωσης 30.000 + 6.000 = 36.000.

Για τον υπολογισμό των αποδοχών θα ληφθούν υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μηνός υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Όταν δεν προειδοποιηθεί για την απόλυση τότε θα λάβει το ήμισυ της αποζημίωσης.

Ως προς τους υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για λήψη πλήρους σύνταξης και του 50% της αποζημίωσης που δικαιούνται, όπως προβλέπει η αριθ. 2635/839/28.11.12 εγκύκλιος του Υπ. Εργασίας αυτή δεν θα υπολογισθεί στην πέραν των 12 μισθών αποζημίωση (17 έτη και άνω) αλλά στους 12 μισθούς.

2. Κατώτατα όρια αποδοχών

Ο νόμος καθόρισε κατώτατα όρια μισθών υπαλλήλων και ημερομίσθια εργατοτεχνιτών από την ημερομηνία αυτή. Μέχρι τη λήξη της περιόδου οικονομικής προσαρμογής του μνημονίου ΙΙ (ν. 4046/11) δηλαδή μέχρι το τέλος του 2015 καθορίζεται ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το κατώτατο ημερομίσθιο ως εξής:

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 25 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Χρόνια
Προϋπηρεσίας

Βασικός
Μισθός

Επίδομα
Τριετιών

Σύνολο
Αποδοχών

0-3

586,08

0,00

586,08

3-6

586,08

58,61

644,69

6-9

586,08

117,22

703,30

9-ΑΝΩ

586,08

175,82

761,90

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Χρόνια
Προϋπηρεσίας

Βασικό
Ημερομίσθιο

Επίδομα
Τριετιών

Σύνολο
Αποδοχών

0-3

26,18

0,00

26,18

3-6

26,18

1,31

27,49

6-9

26,18

2,62

28,80

9-12

26,18

3,93

30,11

12-15

26,18

5,24

31,42

15-18

26,18

6,55

32,73

18-ΑΝΩ

26,18

7,85

34,03

β) Για τους υπαλλήλους ηλικίας κάτω των 25 ετών, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 510,95 €, και για τους εργατοτεχνίτες ηλικίας κάτω των 25 ετών το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται σε 22,83 €.

Ο κατά τα ως άνω κατώτατος μισθός των υπαλλήλων ηλικίας κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 10% για μια τριετία προϋπηρεσίας και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών ηλικίας κάτω των 25 ετών προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως δύο τριετίες συνολικά 10% για προϋπηρεσία 6 ετών και άνω, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων γ’ και ε’ της παρούσας (Β2 παραγράφου).

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕΧΡΙ 25 ΕΤΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Χρόνια
Προϋπηρεσίας

Βασικός
Μισθός

Επίδομα
Τριετιών

Σύνολο
Αποδοχών

0-3

510,95

0,00

510,95

3-ΑΝΩ

510,95

51,10

562,05

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Χρόνια
Προϋπηρεσίας

Βασικό
Ημερομίσθιο

Επίδομα
Τριετιών

Σύνολο
Αποδοχών

0-3

22,83

0,00

22,83

3-6

22,83

1,14

23,97

6-ΑΝΩ

22,83

2,28

25,11

γ) Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλονται σε εργαζόμενο με προϋπηρεσία σε οιονδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν για την προϋπηρεσία που έχει συμπληρωθεί/αποκτηθεί μέχρι την 14.2.2012.

δ) Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας καμία άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στο νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.

Κάθε αναφορά της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά στον ελάχιστο μισθό ή στο ελάχιστο ημερομίσθιο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) νοείται ο νόμιμος νομοθετημένος κατώτατος μισθός και κατώτατο ημερομίσθιο.

3. ΕΓΣΣΕ και Επίδομα Γάμου

Από την ισχύ του νόμου (12.11.2012) καταργείται το χορηγούμενο επίδομα συζύγου. Έτσι στο κατώτατο όριο αποδοχών που καθορίζει ο νόμος, πέραν των τριετιών, κανένα άλλο επίδομα δεν καταβάλλεται. Επομένως παύει να ισχύει το επίδομα συζύγου στους εργοδότες που δεν είναι μέλη των συμβληθέντων οργανώσεων της ΕΓΣΣΕ. Εργοδότες που είναι μέλη αυτών συνεχίζουν να δεσμεύονται μέχρι τέλος Μαρτίου 2013 και οφείλουν να καταβάλλουν αυτό.

4. Πάγωμα Τριετιών

Οι προβλεπόμενες τριετίες από 12.11.12 των κατωτάτων ορίων όλων των συμβάσεων παγώνουν στο επίπεδο που είχαν κατοχυρώσει οι εργαζόμενοι στις 14.2.12. Το ίδιο αναστέλλεται η προσαύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία (τριετίες) που συμπληρώνονται μετά την 14.2.12 έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%.

5. ΕΓΣΣΕ και κατώτατες αποδοχές

Ο νόμος αυτός που ισχύει από 12.11.12 ορίζει ότι τα κατώτατα όρια αποδοχών ΔΕΝ θα συμφωνούνται πλέον μεταξύ των κοινωνικών εταίρων (ΣΕΒ – ΓΣΕΕ κ.λπ.), όπως προέβλεπε ο ν. 1876/90, αλλά με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) θα καθορίζεται η διαδικασία διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα.

Το σύστημα αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή από 1.4.2013.

Οι κοινωνικοί εταίροι θα μπορούν να καθορίζουν μόνοι τους ελάχιστους μη μισθολογικούς όρους εργασίας για τους εργαζομένους όλης της χώρας.

Για ό,τι αφορά τη δέσμευση οι μισθολογικοί όροι (βασικός μισθός, ημερομίσθιο, προσαύξηση τριετιών κ.λπ.) θα ισχύουν μόνο για τους εργαζομένους που απασχολούνται από εργοδότες των συμβαλλομένων εργοδοτικών οργανώσεων και δεν επιτρέπεται να υπολείπονται των νόμιμων νομοθετημένων κατώτατων ορίων.

Εργοδότες που στις 12.11.12 είναι μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ συνεχίζουν να δεσμεύονται τόσο από τους μη μισθολογικούς όρους όσο και από τους μισθολογικούς.

Εργοδότες που δεν είναι μέλη συνεχίζουν να δεσμεύονται από τους μη μισθολογικούς όρους της ισχύουσας ΕΓΣΣΕ αλλά δεν δεσμεύονται από 12.11.12 από τους μισθολογικούς όρους που ορίζει η ΕΓΣΣΕ.

Από 12.11.12 οι εργοδότες αυτοί δεσμεύονται από το νομοθετημένο (πιο πάνω παράγραφος 2) κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο.

6. Επιχειρησιακές σ.σ.ε.

Για τις επιχειρησιακές σ.σ.ε. που θα συναφθούν μετά τις 12.11.12 θα πρέπει να εξετάζεται εάν ο εργοδότης-επιχείρηση που πρόκειται να συνάψει επιχειρησιακή σ.σ.ε. είναι μέλος ή όχι εργοδοτικής οργάνωσης που συνεβλήθη στην ΕΓΣΣΕ.

Από το εάν είναι ή όχι μέλος θα εξαρτηθεί και η δέσμευσή του όπως αναφέρεται στην πιο πάνω αριθ. 5 παράγραφο.

7. Ημερήσια ανάπαυση

Από 12.11.12 η ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση διαμορφώνεται στις 11 ώρες από τις 12 που προέβλεπε το Π.Δ. 88/99.

Έτσι για κάθε περίοδο 24 ωρών η ελάχιστη ανάπαυση δεν μπορεί να είναι κατώτερη από έντεκα (11) συνεχείς ώρες. Η περίοδος των 24 ωρών αρχίζει από 00,01 και λήγει την 24.00 ώρα.

8. Κατάτμηση άδειας

Από 12.11.12 επιτρέπεται η κατάτμηση της αδείας με τις ισχύουσες προϋποθέσεις με την διαφορά ότι ΔΕΝ απαιτείται πλέον η έγκριση της Επιθεωρήσεως Εργασίας, όταν ο εργοδότης επιβάλλει το σύστημα αυτό.

9. Βιβλία δρομολογίων

Από 12.11.2012 καταργείται η υποχρέωση θεωρήσεως των βιβλίων δρομολογίων των Φορτηγών, Λεωφορείων ΚΤΕΛ και Τουριστικών από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Διατηρείται η υποχρέωση της τηρήσεως αυτών.

10. Τεχνικά – Οικοδομικά έργα

Από 12.11.2012 καταργείται επίσης η θεώρηση του βιβλίου ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων.

11. Καταστήματα

Από την ισχύ του νόμου (12.11.2012) θα μπορούν να καθορίζονται ζητήματα που αφορούν τις ημέρες εβδομαδιαίας απασχόλησης των εργαζομένων στα καταστήματα με συλλογικές συμβάσεις εργασίας για συνολικό εβδομαδιαίο συμβατικό ωράριο 40 ωρών.

Κατά τις ώρες μη λειτουργίας των καταστημάτων απαγορεύεται κάθε συναλλαγή εντός αυτών.

Ακόμη το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων αποσυνδέεται από αυτό της εργασίας του προσωπικού. Αίρεται δηλαδή η μέχρι τότε απαγόρευση της απασχόλησης των εργαζομένων κατά τις ώρες που δεν λειτουργούν τα καταστήματα.

12. Πίνακες Προσωπικού

Ο εργοδότης από 12.11.2012 υποχρεούται να καταθέτει συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού α) για την πρόσληψη νέων εργαζομένων το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο β) για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή την οργάνωση του χρόνου εργασίας την ίδια μέρα ή το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου και γ) για την αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης και για μεταβολή των αποδοχών των εργαζομένων εντός 15 ημερών.

Η κατάθεση των συμπληρωματικών στοιχείων μπορεί να γίνει γραπτά ή ηλεκτρονικά.

13. Υπερωρίες

Από 12.11.2012 για ό,τι αφορά τις υπερωρίες θα μπορούν να πραγματοποιούνται έπειτα από αναγγελία αυτών από τον εργοδότη στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας πριν ή το αργότερο κατά την ημέρα πραγματοποίησης της υπερωριακής απασχόλησης, με ταυτόχρονη ενημέρωση του Ειδικού Βιβλίου Υπερωριών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών η υπερωριακή απασχόληση επιτρέπεται να αναγγέλλεται στην Επιθεώρηση Εργασίας το αργότερο εντός της επόμενη ημέρας από την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης. Αντίγραφο της αναγγελίας τηρείται στον τόπο παροχής της εργασίας.

14. ΕΠΑ – Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης

Από 12.11.2012 Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης μπορεί να συσταθεί από φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σχετικά με τις διαδοχικές συμβάσεις ο νόμος προβλέπει ότι αν συνεχίζεται η απασχόληση του μισθωτού από τον έμμεσο εργοδότη μετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης και των τυχόν νόμιμων ανανεώσεών της ακόμα και με νέα τοποθέτηση, χωρίς να μεσολαβεί διάστημα είκοσι τριών (23) ημερολογιακών ημερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του μισθωτού και του έμμεσου εργοδότη.

Καταργείται το ελάχιστο κεφάλαιο για την σύσταση ΕΠΑ και τροποποιείται το ύψος των δύο εγγυητικών επιστολών για τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των προσωρινά απασχολουμένων, το ύψος των οποίων ανέρχεται πλέον σε 60.000 και 30.000 ευρώ αντίστοιχα.

Απλοποιείται η διαδικασία μεταβολής της έδρας της ΕΠΑ ή του υποκαταστήματος.

15. Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας

Από 12.11.2012 επέρχονται μερικές αλλαγές στον τρόπο σύστασης και λειτουργίας των ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας.

Ο Δ/ντής του ΙΓΕΕ πρέπει να έχει 2ετή εμπειρία (αντί 4ετή) σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.

Ως προς την κτιριακή υποδομή το ΙΓΕΕ πρέπει να διαθέτει αυτόνομο επαγγελματικό χώρο, ιδιόκτητο ή μισθωμένο, αυτόνομο για τους σκοπούς του, ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των αναζητούντων εργασία και των εργοδοτών. Η καταργηθείσα προηγούμενη διάταξη του ν. 4052/12 προέβλεπε επαγγελματικό χώρο τουλάχιστον 75 τ.μ.

16. Φορτοεκφορτωτικές εργασίες

Από την ισχύ του νόμου όλες, οι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, φορτοεκφορτωτικές εργασίες, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς και στοιβασίας των εμπορευμάτων, διενεργούνται από εργαζομένους που είναι εφοδιασμένοι με τη βεβαίωση της παραγράφου 4 της ΙΑ 7 του νόμου. Την βεβαίωση αυτή χορηγεί το τμήμα φορτοεκφορτωτικών εργασιών του Υπ. Εργασίας και γίνεται καταχώρηση αυτών στο Εθνικό Μητρώο φορτοεκφορτωτών. Όσοι φορτοεκφορτωτές είναι ήδη πιστοποιημένοι σε συγκεκριμένα επίπεδα εγγράφονται αυτόματα στο αντίστοιχο Μητρώο.

Για τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας η αμοιβή τους συμφωνείται ελευθέρως με τον φορτοπαραλήπτη.

Οι κανονισμοί διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών καταρτίζονται με Σ.Σ.Ε. και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Σ.Σ.Ε. με ΚΥΑ του Υπ. Εργασίας και του αντίστοιχου αρμόδιου Υπουργού.

Κατ’ εξαίρεση δεν απαιτείται να εκτελούνται από εργαζομένους που διαθέτουν τη Βεβαίωση οι εξής κατηγορίες φορτοεκφορτωτικών εργασιών α) Φορτώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, λιπασμάτων, γεωργικών εφοδίων ή άλλων ειδών που ανήκουν στους παραγωγούς από τους τόπους παραγωγής προς χώρους αποθήκευσης για λογαριασμό των παραγωγών β) Φορτώσεις ή εκφορτώσεις ειδών σε χώρους βιομηχανικής παραγωγής.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τώρα την αμοιβή των φορτοεκφορτωτών την καθόριζαν καταρτιζόμενοι κανονισμοί και τιμολόγια τα οποία ενέκριναν οι Υπουργοί Εργασίας και Ναυτιλίας.

Από την ισχύ του νόμου καταργούνται πολλές διατάξεις νόμων, Π.Δ., Ν.Δ. όπως ισχύουν σήμερα.

Β. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ: 1.11.2012

 

1. Εργοδοτική Εισφορά υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ

Από 1.11.2012 καταργείται η εργοδοτική εισφορά (0,35% και 0,75%) υπέρ των καταργηθέντων πλέον Οργανισμού Εργατικής Εστίας και Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας αντίστοιχα.

Γ. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ: 1.1.2013

 

1. Αύξηση ορίων ηλικίας Συνταξιοδότησης

Ο ν. 4093/12 επιφέρει αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης:

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις από 1.1.2013 καθορίζεται ως γενικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης το 67ο έτος ηλικίας και ελάχιστος χρόνος ασφάλισης τα 15 έτη (4500 Ημέρες Ασφάλισης).

Τα 40 έτη ασφάλισης (12.000 ΗΕ) και το 62ο έτος της ηλικίας καθορίζονται ως γενικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις.

Διασφαλίζονται τα θεμελιωμένα και κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Όσοι από τους εργαζομένους – ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2012 θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε με τις προϋποθέσεις που ορίζει ο προηγούμενος νόμος 3863/10.

Θεμελίωση δικαιώματος σημαίνει ότι έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ημερών ασφάλισης και το προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

Για τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται από 1.1.13 και εφεξής με 4500 Η.Ε. το όριο ηλικίας αυξάνεται στο 67ο έτος για πλήρη σύνταξη και στο 62ο για μειωμένη, αντί του ισχύοντος 65ο και 60ο αντίστοιχα.

2. Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Από 1.1.2013 εναρμονίζεται το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών μισθωτών ασφαλισμένων με εκείνες των Νέων μισθωτών ασφαλισμένων.

Έτσι το ανώτατο όριο των κατά μήνα ασφαλιστέων αποδοχών των Παλαιών ασφαλισμένων που ίσχυε για το 2012 των 2432,25 ευρώ εξισώνεται με το αντίστοιχο ποσό των 5546,80 των νέων ασφαλισμένων.

Και για τις δύο κατηγορίες από 1.1.2013 θα είναι 5546,80 ευρώ.

3. Ενιαίο Επίδομα στήριξης τέκνων

Από 1.1.2013 θεσπίζεται ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων το οποίο αντικαθιστά τα καταργούμενα οικογενειακά επιδόματα.

Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτωμένων τέκνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία.

Ως κλίμακα ισοδυναμίας ορίζεται το σταθμισμένο άθροισμα των μελών της οικογένειας. Ο πρώτος γονέας έχει στάθμιση 1, ο δεύτερος γονέας έχει στάθμιση 1/3 και κάθε εξαρτώμενο τέκνο έχει στάθμιση 1/6.

Ως ισοδύναμο εισόδημα ορίζεται το καθαρό ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα (φορολογητέο) διαιρεμένο με την κλίμακα ισοδυναμίας.

Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως του ισοδυνάμου εισοδήματος σε τέσσερις εισοδηματικές κατηγορίες ως εξής: Α) έως έξι χιλιάδες (6000) ευρώ που λαμβάνουν το πλήρες επίδομα Β) από έξι χιλιάδες και ένα (6001) ευρώ έως δώδεκα χιλιάδες (12000) ευρώ που λαμβάνουν τα 2/3 του επιδόματος Γ) από δώδεκα χιλιάδες και ένα (12001) ευρώ έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18000) ευρώ που λαμβάνουν το 1/3 του επιδόματος.

Το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων ως εξής: σαράντα (40) ευρώ ανά μήνα για ένα εξαρτώμενο τέκνο, ογδόντα (80) ευρώ ανά μήνα για δύο εξαρτώμενα τέκνα, εκατόν τριάντα (130) ευρώ ανά μήνα για τρία εξαρτώμενα τέκνα και εκατόν ογδόντα (180) ευρώ ανά μήνα για τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα. Για κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τετάρτου, καταβάλλεται πέραν των ανωτέρω μηνιαίο επίδομα εξήντα (60) ευρώ.

Με κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας ρυθμίζονται τα θέματα διαδικασίας, καταβολής και φορέα.

4. Επίδομα Εορτών – Επίδομα αδείας Συνταξιούχων

Από 1.1.2013 τα επιδόματα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και το επίδομα αδείας που προβλέπονται για τους συνταξιούχους όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, καθώς και του ΟΓΑ, του ΝΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος καταργούνται.

5. Συντάξεις συνδικαλιστών

Από 1.1.2013 διακόπτεται η καταβολή της σύνταξης στους εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων του ΤΕΑΕΥΕΕΟ (ν. 971/37).

Εξακολουθούν να καταβάλλονται συντάξεις εφόσον δεν εργάζονται και δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα.

6. Ανασφάλιστοι Υπερήλικες

Από 1.1.2013 η μηνιαία σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων του ν. 1296/82 καταβάλλεται εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:

α) Έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

β) Δεν λαμβάνουν σύνταξη από άλλο φορέα.

γ) Διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα τα τελευταία είκοσι (20) έτη πριν την υποβολή της αίτησης.

δ) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 4320 Ευρώ ή στην περίπτωση εγγάμων το οικογενειακό εισόδημα των 8640 ευρώ.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες.

7. Επιδότηση ανεργίας απολυομένων λόγω συγχώνευσης μεταφοράς, συνένωσης επιχειρήσεων

Από 1.1.2013 εισάγονται ουσιαστικές μεταβολές στην επιδότηση λόγω ανεργίας απολυομένων μισθωτών λόγω συγχώνευσης – μεταφοράς – συνένωσης επιχειρήσεων. Καταργούνται οι διατάξεις που αφορούν στην επιδότηση λόγω ανεργίας απολυομένων μισθωτών λόγω συγχώνευσης, μεταφοράς, συνένωσης επιχειρήσεων.

Όσοι κατά την 31.12.12 λαμβάνουν ειδική επιδότηση ανεργίας βάσει των καταργούμενων διατάξεων από 1.1.2013 συνεχίζουν να επιδοτούνται με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις.

Γενικά καταργούνται οι ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισοδηματικές ενισχύσεις ανεργίας.

8. Μειώσεις Συντάξεων

Από 1.1.2013 η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1000 ευρώ μειώνονται ως εξής:

α) Ποσό σύνταξης άνω των 1000 ευρώ έως 1500 μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 5%.

β) Ποσό σύνταξης από 1500,01 έως 2000 ευρώ μειώνεται στο σύνολο του ποσού κατά 10%.

γ) Ποσό σύνταξης από 2000,01 ευρώ έως 3000 ευρώ μειώνεται κατά 15%.

δ) Ποσό σύνταξης από 3000,01 ευρώ και άνω μειώνεται κατά 20%.

Σε κάθε περίπτωση τα ποσά, μετά την μείωση, δεν μπορεί να υπολείπονται των ποσών 1000, 1425, 1800 και 2550 για τις περιπτώσεις α, β, γ, δ αντίστοιχα.

Δ. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ: 1.4.2013

 

1. Νέο σύστημα διαμόρφωσης νομίμου κατώτατου μισθού

Από 1.4.2013 θεσπίζεται νέο σύστημα καθορισμού νόμιμου κατώτατου μισθού υπαλλήλων και ημερομισθίου εργατοτεχνιτών. Εντός του πρώτου τριμήνου του 2013 θεσπίζεται με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) η διαδικασία διαμόρφωσης νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου, για τους εργαζομένους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, της αγοράς εργασίας (ανεργία – απασχόληση) και τη διαβούλευση της κυβέρνησης με εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων, εξειδικευμένους επιστημονικούς, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς. Το σύστημα αυτό θα αξιολογηθεί κατά το Α τρίμηνο του 2014.

Ε. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ: 1.7.2013

 

1. ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Από 1.7.2013 η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ “ΗΔΙΚΑ” καθίσταται ενιαίος φορέας ελέγχου και πληρωμών Συντάξεων των δικαιούχων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.

Μέχρι τότε οι πληρωμές των συντάξεων διενεργούνται από τους ΦΚΑ.

ΣΤ. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ: 1.1.2014

 

1. Ελάχιστο Εγγυημένο εισόδημα

Από 1.1.2014 τίθεται σε πιλοτική εφαρμογή πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος σε δύο περιοχές της επικράτειας με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, οι οποίες θα οριστούν με κοινή Υπουργική απόφαση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέχοντας στους δικαιούχους ενίσχυση εισοδήματος συνδυαζόμενη με δράσεις κοινωνικής επανένταξης. Με ΚΥΑ θα καθοριστούν οι όροι εφαρμογής, οι δικαιούχοι, οι διαδικασίες ένταξης κ.λπ.

2. Μακροχρόνια άνεργοι

Από 1.1.2014 εισάγονται μεταβολές στο επίδομα μακροχρονίως ανέργων. Ο νόμος προβλέπει ότι από 1.1.2014 Έλληνες υπήκοοι και υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, δικαιούνται επίδομα μακροχρονίως ανέργου, εφόσον έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησης ανεργίας και το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 586,08 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο της οικογένειας.

Το ύψος του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου δεν μπορεί να υπερβεί μηνιαίως το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ και καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι παραμένουν άνεργοι και ουδέποτε πέραν των δώδεκα (12) μηνών.

Με ΚΥΑ θα καθορισθούν οι λεπτομέρειες.

 

Δείτε ακόμα

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο

1η Μαΐου 2021 ημέρα Σάββατο Αφού η ημέρα της 1ης Μαΐου κηρύχθηκε ως υποχρεωτική αργία …

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη

25η Μαρτίου 2021 – ημέρα Πέμπτη Οπως προβλέπει το άρθρο 2 του ν.δ. 3755/1957, μετά …