Ν.4254/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4254/2014

Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.

ΦΕΚ 85/Α/7.4.2014

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012

 

Άρθρο πρώτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.
Διανομή μέρους του πρωτογενούς πλεονάσματος της Γενικής Κυβέρνησης

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1.
Διάθεση κοινωνικού μερίσματος

1. Διατίθεται ποσό τετρακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (450.000.000) ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για την καταβολή κοινωνικού μερίσματος προς στήριξη των πολιτών και οικογενειών με χαμηλό συνολικό ετήσιο εισόδημα και ακίνητη περιουσία μικρής αξίας, με βάση ειδικά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται με την κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης 3 της παρούσας.

2. Το κοινωνικό μέρισμα καταβάλλεται εφάπαξ, είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Ε.Κ.Α.Σ. ή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Κάθε δικαιούχος λαμβάνει το κοινωνικό μέρισμα από μία και μόνο πηγή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος, το ακριβές ποσό του διανεμόμενου κοινωνικού μερίσματος ανά δικαιούχο, οι κατηγορίες των δικαιούχων, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, ο φορέας, η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, ο χρόνος και τρόπος ελέγχου των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγησή του ανά κατηγορία δικαιούχων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας υποπαραγράφου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2.
Δράσεις στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας για τους άστεγους

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

“3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του εκάστοτε συναρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγραμμάτων για άστεγους, η έκταση και ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται το πλαίσιο προδιαγραφών λειτουργίας Κέντρων Ημέρας Αστέγων, Κοινωνικών Ξενώνων ή άλλων δομών και ειδικότερα οι φορείς υλοποίησης, η στελέχωση, οι κτιριακές προδιαγραφές, η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου, οι φορείς καταγραφής αστέγων και λοιπά θέματα εφαρμογής της παρούσας.”

2. Στο άρθρο 29 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

“4. Διατίθεται ποσό είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) ευρώ από το Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης έτους 2013 για τη χρηματοδότηση των ανωτέρω προγραμμάτων ή δράσεων. Οι ανωτέρω πόροι μεταβιβάζονται από το Υπουργείο Οικονομικών και εγγράφονται στον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ε.Φ. 33-220).

5. Προγράμματα ή δράσεις, που χρηματοδοτούνται από τους ως άνω πόρους, προκηρύσσονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με δυνητικούς δικαιούχους τους πιστοποιημένους φορείς παροχής υπηρεσιών στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας στην ομάδα στόχο των αστέγων.

6. Ως επιλέξιμα για χρηματοδότηση προγράμματα ή δράσεις, κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, ορίζονται τα προγράμματα ή δράσεις στέγασης, σίτισης και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην ομάδα στόχο των αστέγων.

7. Οι προτάσεις που κατατίθενται στο πλαίσιο προγραμμάτων ή δράσεων της ως άνω παραγράφου αξιολογούνται από τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Τα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια εφαρμογής ορίζονται στη σχετική προκήρυξη.

8. Η υλοποίηση των προγραμμάτων ή δράσεων στέγασης, σίτισης και εν γένει παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας δύναται να πραγματοποιείται με προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και των φορέων υλοποίησης.

9. Στους φορείς υλοποίησης των παραπάνω προγραμμάτων υπάγονται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα εκκλησιαστικά φιλανθρωπικά ιδρύματα, οι φορείς της Εκκλησίας και τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σύμφωνα με το ν. 2646/1998 νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών στην ομάδα στόχου των αστέγων.

10. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραμμάτων ή δράσεων στο πλαίσιο της ανωτέρω χρηματοδότησης ανατίθεται σε Επιτροπή, η οποία συστήνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών, Εσωτερικών και Υγείας και στην οποία συμμετέχουν τρεις (3) εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών και ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας.

11. Ως δυνητικό μέσο παροχής υπηρεσιών ή αγαθών στο πλαίσιο των ανωτέρω προγραμμάτων ή δράσεων καθιερώνεται η Κοινωνική Επιταγή. Η Κοινωνική Επιταγή ενσωματώνει την αξία συγκεκριμένης κοινωνικής παροχής, η οποία είναι ατομική και παρέχεται στο δικαιούχο του προγράμματος που την ενεργοποιεί αποκλειστικά για την απολαβή των συγκεκριμένων αγαθών ή/και υπηρεσιών. Οι προδιαγραφές, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των δυνητικών παροχών, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, οι φορείς υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος καθορίζονται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών.

12. Κατά την πρώτη εφαρμογή, η ανάθεση των προγραμμάτων ή δράσεων είτε μέσω προκηρύξεων είτε μέσω προγραμματικών συμβάσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η προθεσμία της παρούσας παραγράφου δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.”

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3.
Παροχές ασθένειας σε είδος

Α. Ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14.7.2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχή ασθένειας σε είδος, μέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

Όσοι ασφαλισμένοι έχουν ρυθμίσει ή θα ρυθμίσουν το σύνολο των οφειλών τους, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών όλες τις παροχές ασθένειας χωρίς χρονικό περιορισμό, με μόνη προϋπόθεση την τήρηση της ρύθμισης.

Β. Ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος, μέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

Γ. Οι υπερήλικες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, των οποίων το ασφαλιστικό δικαίωμα επανεξετάζεται βάσει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι 28.2.2015.

Δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία, τα ειδικότερα ζητήματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4.
Χορήγηση εφάπαξ χρηματικής ενίσχυσης σε ένστολους

1. Στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τα οποία αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 50 και 51 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), όπως ισχύουν, και ευρίσκονταν σε ενέργεια κατά την 31.1.2014, καταβάλλεται εφάπαξ χρηματική ενίσχυση, ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. Η καταβολή της ενίσχυσης πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.) με καταστάσεις που συντάσσουν οι εκκαθαριστές αποδοχών των οικείων Υπηρεσιών.

2. Η ανωτέρω ενίσχυση καταβάλλεται ολόκληρη, εφόσον οι συνολικές μεικτές τακτικές αποδοχές μηνός Ιανουαρίου 2014 των ανωτέρω στελεχών, δεν υπερέβαιναν τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ. Για αποδοχές πάνω από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ και μέχρι χίλια πεντακόσια σαράντα ένα (1.541) ευρώ, η εφάπαξ χρηματική ενίσχυση μειώνεται κατά δώδεκα (12) ευρώ για κάθε ένα (1) επιπλέον ευρώ αποδοχών.

3. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, στις μηνιαίες τακτικές αποδοχές δεν συνυπολογίζονται οι κάτωθι παροχές:

α) Η οικογενειακή παροχή (άρθρο 17 του ν. 4024/2011 (226 Α’)).

β) Η ειδική αποζημίωση της αριθμ. 2015007/1423/0022/14.2.1989 κ.υ.α. (Β’ 199), που κυρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 1 του ν. 1858/1989 (Α’ 148) και της αριθμ. 164721/4033/12.1.1982 κ.υ.α. (Β’ 58), που κυρώθηκε με το άρθρο 55 παρ. Θ’ του ν. 1249/1982 (Α’ 43).

γ) Το επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μονάδων (άρθρο 51 παρ. Α8 του ν. 3205/2003).

4. Η ανωτέρω χρηματική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.
Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Υπουργείου Οικονομικών

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1.
Ρυθμίσεις σχετικά με το επάγγελμα του αναλογιστή

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.
Ρυθμίσεις σχετικά με το επάγγελμα του εκτιμητή

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3.
Συμπλήρωση διατάξεων για το ΤΑΙΠΕΔ

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.4.
Ρυθμίσεις θεμάτων αποκρατικοποιήσεων

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.5.
Ρυθμίσεις σχετικά με το επάγγελμα του Γεωτεχνικού

 

………………………………………….

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.
Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής πολιτικής

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1.
Επέκταση προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2.
Οργανωτικά θέματα Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3.
Ρυθμίσεις για την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.4.
Ρυθμίσεις για τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.5.
Κατάργηση μη ανταποδοτικών χρεώσεων – Εισαγωγή μη ανταποδοτικών χρεώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.6.
Έκδοση εκτελεστού τίτλου

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.7.
Κατάργηση άρθρου 6 του Ν. 3717/2008

 

………………………………………….

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.
Ρυθμίσεις θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1.
Συμπλήρωση κύριων και μεταβατικών διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

1. Στην περίπτωση ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4172/2013 μετά τη λέξη “πιστωθέντες” προστίθενται οι λέξεις “που οφείλονται”.

2. Το άρθρο 12 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

α. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 οι λέξεις “και εφόσον οι ετήσιες επιχειρηματικές δαπάνες που θα εξέπιπταν, σύμφωνα με το άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (9.250) ευρώ” αντικαθίστανται με τις λέξεις “και εφόσον δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία του”.

β. Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα μπορούν να προβλέπονται περαιτέρω προϋποθέσεις και να καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή αυτής της περίπτωσης.”

3. Το άρθρο 14 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

α. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 μετά τη λέξη “της υπηρεσίας τους” προστίθενται οι λέξεις “ή τις οικογένειές τους”.

β. Στην παράγραφο 2 προστίθεται νέα περίπτωση θ’ που έχει ως εξής:

“θ) το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται με τη μορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α’ Βοηθειών, κατά ποσοστό εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).”

4. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 πριν από τις λέξεις “που υπερβαίνει” προστίθενται οι λέξεις “κατά το μέρος”.

5. Το άρθρο 24 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

α. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 μετά τη λέξη “στοιχείου” προστίθενται οι λέξεις “όπως αυτή προκύπτει από τον πίνακα της παραγράφου 4”.

β. Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 μετά τη λέξη “ανέρχεται” προστίθεται η λέξη “τουλάχιστον”.

6. Στο τέλος της περίπτωσης ε’ του άρθρου 32 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο που έχει ως εξής:

“Ομοίως, εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόμιμα, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.”

7. Το άρθρο 41 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται η λέξη “εταιρείας” με τις λέξεις “νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας”.

β. Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

i. Στο πρώτο εδάφιο, μετά τις λέξεις “και της τιμής πώλησης” προστίθενται οι λέξεις “ή της αξίας του ανταλλάγματος”.

ii. Το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:

“Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται ως εξής: α) Στην περίπτωση κτήσης λόγω μεταβίβασης με επαχθή αιτία, είναι το τίμημα ή η αξία του ανταλλάγματος, όπως προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο, β) Στην περίπτωση κτήσης λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, είναι η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν, όπως η αξία αυτή προκύπτει από το οικείο συμβόλαιο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο, γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση, υπολογίζεται ως εξής: Τιμή κτήσης ίσον τιμή μεταβίβασης επί τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚατ) του έτους κτήσης διά του ΔΤΚατ του προηγούμενου της μεταβίβασης έτους. Ως ΔΤΚατ νοείται ο μέσος Δείκτης Τιμών Κατοικιών Αστικών Περιοχών της περιόδου Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Αν κατά το χρόνο της μεταβίβασης δεν έχει δημοσιευθεί μέσος ΔΤΚατ, λαμβάνεται υπ’ όψιν ο σχετικός δείκτης του αμέσως προηγούμενου έτους.”

iii. Το τρίτο εδάφιο αναριθμείται ως έβδομο εδάφιο.

iv. Στο τέταρτο εδάφιο, μετά τη λέξη “μεταβίβασης” προστίθενται οι λέξεις “ή, στην περίπτωση της ανταλλαγής, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας που αποτελεί το αντάλλαγμα για κάθε συμβαλλόμενο και εφόσον αυτή δεν υφίσταται, η φορολογητέα αξία”.

v. Στο πέμπτο εδάφιο μετά τις λέξεις “του ακινήτου” προστίθεται η λέξη “δεν” και διαγράφονται οι λέξεις “και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται, αντίστοιχα”.

vi. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 41 οι λέξεις “η αγοραία αξία του κτίσματος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 2/3 της αντικειμενικής αξίας του οικοπέδου μαζί με το συστατικό αυτού κτίσμα” αντικαθίστανται με τις λέξεις “η αντικειμενική αξία του κτίσματος”.

γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Ο χρόνος κτήσης είναι ο χρόνος απόκτησης ποσοστού τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του μεταβιβαζόμενου δικαιώματος επί της ακίνητης περιουσίας. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει χρόνος κτήσης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, ισχύουν τα εξής: α) Επί μεταβίβασης κτίσματος που ανεγέρθηκε, με αυτεπιστασία ή με βάση το σύστημα της αντιπαροχής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος μετά την παρέλευση πέντε (5) ετών από την ημερομηνία έκδοσης ή δύο (2) ετών από την ημερομηνία ανανέωσης της οικοδομικής άδειας ανέγερσης, εκτός εάν η μεταβίβαση γίνεται εντός των παραπάνω προθεσμιών. β) Επί πολεοδομικής τακτοποίησης εξ ολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος που δηλώνεται ως χρόνος ανέγερσης και πιστοποιείται από το μηχανικό στη σχετική αίτηση τακτοποίησης και αν αυτός δεν προκύπτει, η λήξη των χρονικών περιόδων που ορίζονται στο ν. 4178/2013. γ) Επί πολεοδομικής τακτοποίησης μερικώς αυθαίρετης κατασκευής, ως χρόνος κτήσης θεωρείται ο χρόνος κτήσης του νόμιμου κτίσματος.

Επί χρησικτησίας, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η αντίστοιχη ημερομηνία του εικοστού πρώτου έτους, πριν από το χρόνο της μεταβίβασης.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να καθορίζεται χρόνος κτήσης και σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

δ. Στην παράγραφο 4, οι λέξεις “η εν λόγω ζημία μεταφέρεται επ’ αόριστον και συμψηφίζεται μόνο με μελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 ή 3 του παρόντος άρθρου” αντικαθίστανται με τις λέξεις “η εν λόγω υπεραξία θεωρείται μηδενική”.

ε. Στην παράγραφο 5, ο πίνακας που ακολουθεί μετά τις λέξεις “συντελεστών απομείωσης:” αντικαθίσταται από τον ακόλουθο πίνακα:

Έτη

Συντελεστής απομείωσης

Έτη διακράτησης

Συντελεστής απομείωσης

1

100,0%

14

77,9%

2

98,2%

15

76,4%

3

96,4%

16

74,8%

4

94,7%

17

73,2%

5

93,0%

18

71,7%

6

91,2%

19

70,2%

7

89,5%

20

68,7%

8

87,8%

21

67,2%

9

86,1%

22

65,7%

10

84,5%

23

64,2%

11

82,8%

24

62,8%

12

81,1%

25

61,5%

13

79,5%

26+

60%

στ. Η παράγραφος 6 τροποποιείται ως εξής:

i. Η περίπτωση ε’ αντικαθίσταται ως εξής:

“ε) η μεταγραφή δικαστικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 949 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, λόγω μη εκτέλεσης προσυμφώνου μεταβίβασης ή η απόκτηση οποιουδήποτε δικαιώματος των περιπτώσεων α’, β’ και δ’ της παρούσας παραγράφου με αυτοσύμβαση,”

ii. Στην περίπτωση στ’ διαγράφονται οι λέξεις “ή δικαστικού”.

ζ. Στην παράγραφο 7 τροποποιείται ως εξής:

i. Η περίπτωση α’ καταργείται και οι επόμενες περιπτώσεις β’, γ’, δ’ ε’, αναριθμούνται σε β’, γ’, δ’.

ii. Στο τέλος της περίπτωσης δ’, όπως ανωτέρω αναριθμήθηκε, προστίθενται οι λέξεις “ή πράξη σύστασης οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας, εφόσον δεν μεταβάλλονται τα ποσοστά συνιδιοκτησίας ανά συνιδιοκτήτη”.

iii. Μετά την περίπτωση δ’, όπως ανωτέρων αριθμήθηκε, προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:

“η ανταλλαγή ποσοστών ακίνητης περιουσίας επί κτηθέντων λόγω κληρονομικής διαδοχής ή γονικής παροχής ή από συζύγους κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης”.

η. Η παράγραφος 8 καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι 9, 10 και 11 αναριθμούνται σε 8, 9, 10.

θ. Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:

“Από την υπεραξία, όπως αυτή προκύπτει μετά την απομείωσή της σύμφωνα με την παρ. 5, αφαιρείται ποσό μέχρι είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ, εφόσον ο φορολογούμενος διακράτησε το ακίνητο για πέντε (5) τουλάχιστον έτη και επιβάλλεται φόρος υπεραξίας στο τυχόν υπόλοιπο ποσό.”

8. Το άρθρο 42 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

α. Η περίπτωση α’ αντικαθίσταται ως εξής:

“μετοχές σε εταιρεία μη εισηγμένη σε χρηματιστηριακή αγορά”.

β. Προστίθεται νέα περίπτωση β’ που έχει ως εξής και οι περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ αναριθμούνται σε γ’, δ’ και ε’ αντίστοιχα:

“β. μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον μισό τοις εκατό (0,5%) και οι μεταβιβαζόμενες μετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.”

γ. Στην παράγραφο 5 οι λέξεις “επ’ αόριστον” αντικαθίστανται από τις λέξεις “για τα επόμενα πέντε (5) έτη”.

9. Το άρθρο 46 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

α. Στην περίπτωση α’ μετά τη λέξη “κεφαλαίου” το κόμμα αντικαθίσταται από τελεία και προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης δεν περιλαμβάνονται οι κεφαλαιουχικές εταιρείες, εκτός από αυτές στις οποίες το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμμετέχει με ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).”

β. Στην περίπτωση γ’ μετά τη λέξη (ΟΣΕΚΑ) προστίθενται οι λέξεις “που είναι εγκατεστημένοι στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.”

10. Στο άρθρο 47 του ν. 4172/2013, προστίθενται νέες παράγραφοι 5 και 6 που έχουν ως εξής:

“5. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 και της παραγράφου 6 του άρθρου 42 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 45.

6. Ειδικά το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση απαλλάσσεται του φόρου.”

11. Το άρθρο 48 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

α. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:

“Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει ένα νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσονται από το φόρο, εάν το νομικό πρόσωπο που προβαίνει στη διανομή:

α) περιλαμβάνεται στους τύπους που απαριθμούνται στο Παράρτημα I Μέρος Α’ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ, όπως ισχύει, και

β) είναι φορολογικός κάτοικος κράτους-μέλους της EE, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού και δεν θεωρείται κάτοικος τρίτου κράτους εκτός EE κατ’ εφαρμογήν όρων σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί με αυτό το τρίτο κράτος, και

γ) υπόκειται, χωρίς τη δυνατότητα επιλογής ή απαλλαγής, σε έναν από τους φόρους που αναφέρονται στο Παράρτημα I Μέρος Β’ της Οδηγίας 2011/96/ΕΕ ή σε οποιοδήποτε άλλον φόρο αντικαταστήσει έναν από τους φόρους αυτούς, και

δ) ο λήπτης φορολογούμενος κατέχει ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου που διανέμει, και

ε) το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται τουλάχιστον είκοσι τέσσερεις (24) μήνες.”

β. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει επίσης για τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττονται από μόνιμες εγκαταστάσεις εταιρειών άλλων κρατών-μελών που βρίσκονται στην Ελλάδα και προέρχονται από τις θυγατρικές τους σε ένα άλλο κράτος-μέλος.”

γ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Εάν διανέμονται κέρδη από νομικό πρόσωπο σε λήπτη φορολογούμενο που δεν έχει διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής επί είκοσι τέσσερεις (24) μήνες, αλλά πληρούται η προϋπόθεση γ’ της παραγράφου 1, ή αυτή της παραγράφου 2, ο λήπτης φορολογούμενος μπορεί προσωρινά να ζητήσει την απαλλαγή που προβλέπεται στις εν λόγω παραγράφους, εφόσον καταθέσει στη Φορολογική Διοίκηση εγγυητική επιστολή υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, ίση με το ποσό του φόρου που θα όφειλε να καταβάλει σε περίπτωση μη χορήγησης της απαλλαγής. Η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ημερομηνία που συμπληρώνονται είκοσι τέσσερεις (24) μήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής. Εάν ο φορολογούμενος παύει να διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής πριν τη συμπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά την ημερομηνία αυτή.”

δ. Η παράγραφος 4 καταργείται και η παράγραφος 5 αναριθμείται σε 4.

12. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 49 του ν. 4172/2013 μετά τις λέξεις “πιστωτικά ιδρύματα” προστίθενται οι λέξεις “,τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν. 1665/1986 και τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων του ν. 1905/1990 που λαμβάνουν άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος και τις αντίστοιχες ρυθμιστικές αρχές άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

13. Το άρθρο 60 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 60, μετά τη λέξη “είδος” προστίθενται οι λέξεις “,των ημερομισθίων”.

β. Στην παράγραφο 3 οι λέξεις “των προηγούμενων παραγράφων” αντικαθίστανται από τις λέξεις “του παρόντος άρθρου”.

γ. Στην παράγραφο 5 μετά τις λέξεις “το άρθρο 12,” προστίθενται οι λέξεις “,καθώς και στις πρόσθετες αμοιβές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές αποδοχές”.

14. Το άρθρο 62 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

α. Στο τέλος της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 προστίθενται οι λέξεις: “εκτός της περίπτωσης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 και της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 6 του άρθρου 41.”

β. Προστίθεται νέα παράγραφος 5 που έχει ως εξής:

“5. Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας ή έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λαμβάνουν αμοιβές για δικαιώματα (royalties) σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 64.”

15. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:

“Η απαλλαγή καθίσταται οριστική και η εγγύηση λήγει κατά την ημερομηνία που συμπληρώνονται είκοσι τέσσερεις (24) μήνες διακράτησης του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής. Εάν ο φορολογούμενος παύει να διακρατεί το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής πριν τη συμπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου κατά την ημερομηνία αυτή.”

16. Το άρθρο 64 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 64, αντικαθίσταται ως εξής:

“δ) για αμοιβές για τεχνικά έργα, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%).

β. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 μετά τις λέξεις “του μισθώματος,” προστίθενται οι λέξεις “ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα”.

γ. Στην παράγραφο 2 μετά τις λέξεις “Γενικής Κυβέρνησης” προστίθενται οι λέξεις “εκτός από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες” και μετά τις λέξεις “υπηρεσιών από” προστίθεται η λέξη “φυσικά ή”.

δ. Στην παράγραφο 3 μετά τη λέξη “πληρωμή” προστίθενται οι λέξεις “,εκτός από τις αμοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1” και οι λέξεις “που λαμβάνει αμοιβές για υπηρεσίες σύμφωνα με την περίπτωση δ’ και” διαγράφονται.

ε. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 προστίθενται λέξεις και στη συνέχεια εδάφιο ως εξής:

“εκτός από τους φόρους που παρακρατούνται από τους συμβολαιογράφους. Ειδικά ο φόρος που παρακρατείται από συμβολαιογράφο για την υπεραξία του άρθρου 41, αποδίδεται από τον ίδιο με τραπεζική επιταγή σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.”

στ. Προστίθενται νέες παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:

“8. Σε περίπτωση που ο λήπτης της αμοιβής σύμφωνα με την περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 62 είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1 ενεργείται μόνον εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.

9. Ειδικά, το εισόδημα από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που αποκτούν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την παράγραφο 1.”

17. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 6 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 οι λέξεις “ο οποίος είναι ίσος ή κατώτερος” αντικαθίστανται με τις λέξεις “του οποίου ο συντελεστής είναι ίσος ή κατώτερος”.

18. Στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του ν. 4172/2013 οι λέξεις “-μέλος” διαγράφονται.

19. Μετά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 67 Α που έχει ως εξής:

“Άρθρο 67 Α

Υποβολή της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

1. Ο φορολογούμενος που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία υποχρεούται να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν τον προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41, όπως αυτό ισχύει.

2. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να ελέγχει και να βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων της δήλωσης της παραγράφου 1, ως προς τον χρόνο και την αξία κτήσης και μεταβίβασης, το είδος της ακίνητης περιουσίας ή των ιδανικών μεριδίων αυτής ή του εμπραγμάτου δικαιώματος, τα έτη διακράτησης, τους συντελεστές, τα μεγέθη του ΔΤΚατ και τον υπολογισμό του φόρου, και να θεωρεί τη δήλωση, την οποία, επί ποινή ακυρότητας του συμβολαίου, επισυνάπτει σε αυτό. Ο συμβολαιογράφος δεν έχει ευθύνη για όσα στοιχεία δεν έχουν περιέλθει σε γνώση του και δεν περιλαμβάνονται στο συμβόλαιο που συντάσσει.

3. Ως χρόνος υποβολής της δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας θεωρείται ο χρόνος σύνταξης του συμβολαίου μεταβίβασης στο οποίο προσαρτάται.

4. Ο μισθωτής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 41 υποχρεούται να δηλώνει το σύνολο των στοιχείων που αφορούν στον προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας του κτίσματος που περιέρχεται στην κατοχή του τρίτου. Η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου συνιστά άμεσο προσδιορισμό του φόρου. Υπόχρεος καταβολής του φόρου είναι ο τρίτος.

5. Για τις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 6 του άρθρου 41, ο αποκτών υποχρεούται να δηλώνει τα στοιχεία που αφορούν στον προσδιορισμό του φόρου υπεραξίας της ακίνητης περιουσίας. Η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου συνιστά άμεσο προσδιορισμό του φόρου. Υπόχρεος καταβολής του φόρου είναι ο αποκτών.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος απόδοσης του φόρου και κάθε άλλο αναγκαίο για την εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος.”

20. Το άρθρο 69 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 μετά τη λέξη “που προκύπτει” προστίθενται οι λέξεις “από επιχειρηματική δραστηριότητα”.

β. Στην παράγραφο 2 η λέξη “α'” και η περίπτωση β’ διαγράφονται.

21. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 μετά τη λέξη “παραγράφων” προστίθεται ο αριθμός “4”.

22. Το άρθρο 72 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:

α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 οι λέξεις “φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες” αντικαθίστανται από τις λέξεις “δηλωθείσες φορολογικές ζημίες της επιχείρησης”.

β. Στην παράγραφο 13 μετά τις λέξεις “αναπτυξιακών νόμων,” προστίθενται οι λέξεις “του αφορολόγητου αποθεματικού της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994, όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του Κ.Φ.Ε.”.

γ. Στην παράγραφο 18 η παραπομπή “του ν. 3371/2005” αντικαθίσταται από την παραπομπή “του ν. 2367/1995”.

δ. Στην παράγραφο 23 οι λέξεις “ή αναθεωρηθεί” διαγράφονται.

ε. Προστίθενται νέες παράγραφοι 26, 27, 28, 29, 30 και 31 που έχουν ως εξής:

“26. Σε περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση του άρθρου 41 Κ.Φ.Ε. αφορά δικαίωμα το οποίο αποκτήθηκε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1994, η υπεραξία θεωρείται μηδενική.

Ειδικά στην περίπτωση της χρησικτησίας, εφόσον ο σχετικός χρόνος συμπληρώθηκε πριν από την 31η Δεκεμβρίου 1994, ως χρόνος κτήσης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου 1995.

27. Στην περίπτωση ακινήτου που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 41 και έχει αποκτηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό, από 1ης Ιανουαρίου 1995 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2002, ο συντελεστής απομείωσης της παραγράφου 5 πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0,8.

28. Για την περίοδο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 η υπεραξία που αποκτά ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (lease back) ακινήτου αναγνωρίζεται ως έσοδο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 17, όπως αυτό υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

29. Ειδικά ο χρόνος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου που καταβάλλεται τον Ιανουάριο του 2014, παρατείνεται μέχρι τις 30 Απριλίου 2014.

30. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 15, της παραγράφου 5 του άρθρου 29 και της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του Κώδικα εφαρμόζονται και για το νησί της Κεφαλονιάς για εισοδήματα που αποκτώνται ή κέρδη που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015.

31. Ειδικά, για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1.1.2013 έως 31.12.2013 εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994 και οι εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις.”

23. Οι διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2014, εκτός αν ορίζεται σε αυτές διαφορετικά.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2.
Συμπλήρωση κύριων και μεταβατικών διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής διαδικασίας

1. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, η λέξη “όργανο” αντικαθίσταται από τη λέξη “όργανα” και η λέξη “υπογράφει” από τη λέξη “υπογράφουν”.

β. Μετά το τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4174/2013, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Η άσκηση της αρμοδιότητας που μεταβιβάστηκε και η εξουσιοδότηση υπογραφής μπορεί, σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα, να αφορά περισσότερα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.”

2. α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τη λέξη “δύναται να” προστίθενται οι λέξεις: “τροποποιεί εν όλω ή εν μέρει την απόφαση του για” και διαγράφονται οι λέξεις “να ανακαλεί οποτεδήποτε εγγράφως κάθε”.

β. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις “εφόσον πραγματοποιείται” με τις λέξεις “προκειμένου να πραγματοποιηθεί” και στο τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου μετά από τη λέξη “θέματα” προστίθενται οι λέξεις “, εξαιρέσεις σε περίπτωση συναλλαγών με πιστωτικά ιδρύματα και ιδρύματα πληρωμών”.

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 τροποποιείται ως εξής:

α. Στην περίπτωση β’ διαγράφεται η λέξη “φοροδιαφυγής”,

β. Στην περίπτωση γ’ μετά τη λέξη “εκδίκασης” προστίθενται οι λέξεις “οποιασδήποτε ποινικής ή φορολογικής υπόθεσης ή αστικής υπόθεσης με διάδικο το Δημόσιο ή Φορέα της Γενικής Κυβέρνησης” και διαγράφονται οι λέξεις “ποινικών υποθέσεων φοροδιαφυγής ή φορολογικών υποθέσεων”,

γ. Στην περίπτωση ε’ οι λέξεις “οικονομικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης” αντικαθίστανται με τις λέξεις “υπηρεσίες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης”,

δ. Στο τέλος της περίπτωσης στ’ προστίθενται οι λέξεις “,καθώς και σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.”

ε. Προστίθενται νέες περιπτώσεις θ’ και ι’ ως εξής:

“θ) σε τρίτους, κατόπιν αιτιολογημένης εισαγγελικής παραγγελίας, ότι δεν συντρέχει περίπτωση φορολογικού απορρήτου,

ι) σε φορολογουμένους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, κατόπιν αιτήσεώς τους, και μόνο καθ’ ο μέρος αυτό είναι απολύτως αναγκαίο, προκειμένου να διακριβωθεί η φορολογική ή η επαγγελματική υπόσταση άλλου φορολογουμένου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.”

4. Το άρθρο 21 του ν. 4174/2013 τροποποιείται ως εξής:

α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

“Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη Φορολογική Διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία.”

β. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:

“Ο φάκελος τεκμηρίωσης της παραγράφου 3 περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο όπου περιγράφονται γεγονότα που έχουν αντίκτυπο στις πληροφορίες και τα στοιχεία που παρέχονται στους Φακέλους και που οφείλονται σε οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών της αγοράς. Ο υποκείμενος στο φόρο οφείλει να ενημερώνει το Φάκελο έως το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου η παραπάνω μεταβολή λαμβάνει χώρα. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω οι Φάκελοι Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών της παραγράφου 3 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το επόμενο φορολογικό έτος, εφόσον επικαιροποιηθούν ενσωματώνοντας όλες τις αναγκαίες αλλαγές. Η επικαιροποίηση του Φακέλου γίνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το τέλος του φορολογικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου προέκυψε η ανάγκη επικαιροποίησης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων είναι δυνατός ο καθορισμός των επικαιροποιήσεων που κρίνονται απαραίτητες όσον αφορά το περιεχόμενο των Φακέλων Τεκμηρίωσης είτε σε ετήσια είτε μόνιμη βάση.”

γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

“Με όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η μέθοδος υπολογισμού του κύκλου εργασιών και των αντίστοιχων λογιστικών προτύπων, όπως επίσης απλουστευμένη διαδικασία για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όπως ορίζονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο.”

5. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τη λέξη “οριζόμενος” προστίθενται οι λέξεις “ή οι οριζόμενοι”, μετά τη λέξη “υπάλληλος” προστίθενται οι λέξεις “ή υπάλληλοι”, η λέξη “φέρει” αντικαθίσταται από τη λέξη “φέρουν”, μετά τη λέξη “Γενικό Γραμματέα” προστίθενται οι λέξεις “ή από εξουσιοδοτημένα από αυτόν όργανα της Φορολογικής Διοίκησης”.

β. Στην περίπτωση β’ του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του ν. 4174/2013 μετά τις λέξεις “υπαλλήλου” προστίθενται οι λέξεις “ή των υπαλλήλων στους οποίους” και διαγράφονται οι λέξεις “στον οποίο έχει”.

6. Στο άρθρο 25 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, η παράγραφος 7 αναριθμείται σε παράγραφο 8 και προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:

“7. Ειδικά προκειμένου για τον μερικό επιτόπιο έλεγχο, σε φορολογούμενους ορισμένης περιοχής ή/και δραστηριότητας ή που διακινούν αγαθά, η εντολή διενέργειας του ελέγχου, που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, μπορεί να περιλαμβάνει, αντί των υπό γ’ και δ’ στοιχείων, την περιοχή του ελέγχου ή/και το είδος των δραστηριοτήτων των φορολογουμένων. Ο χρόνος διενέργειας του ελέγχου, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να είναι και εκτός του επισήμου ωραρίου της Φορολογικής Διοίκησης.”

7. α. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις “ζ) τον τόπο εξόφλησης του φόρου” και οι περιπτώσεις “η)”, “θ)”, “ι)”, “κ)” αναριθμούνται αντίστοιχα σε “ζ)”, “η)”, “θ)” και στο δεύτερο εδάφιο μετά τις λέξεις “έκθεση ελέγχου” προστίθενται οι λέξεις “, εκτός από την περίπτωση του τετάρτου εδαφίου του άρθρου 34.”

β. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 40 του ν. 4174/2013 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

“Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου ισχύει αναλόγως η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του Κώδικα.”

8. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 46 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του ως άνω άρθρου και νόμου, μετά τις λέξεις “των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 55” προστίθενται οι λέξεις “, και ανεξαρτήτως των χρηματικών ορίων που τίθενται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’,”.

9. Το άρθρο 54 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 1 μετά τη λέξη “εκπρόθεσμα” προστίθενται οι λέξεις “ή υποβάλει ελλιπή”.

β. Στην παράγραφο 1 προστίθεται περίπτωση θ’ ως εξής:

“θ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς αποδείξεις λιανικής πώλησης ή επαγγελματικά στοιχεία.”

γ. Στην περίπτωση η’ της παραγράφου 1 διαγράφονται οι λέξεις “και την έκδοση στοιχείων”.

δ. Στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις “για κάθε άλλη παράβαση σε περίπτωση” και αντικαθίστανται από τις λέξεις “για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1”.

ε. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις “χίλια (1.000) ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση” και αντικαθίστανται από τις λέξεις “διακόσια πενήντα (250) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, στ’ και θ’ της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων.”

στ. Στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 διαγράφονται οι λέξεις “δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ, για κάθε άλλη παράβαση” και αντικαθίστανται από τις λέξεις “πεντακόσια (500) ευρώ, για κάθε παράβαση των περιπτώσεων β’, γ’, δ’, στ’ και θ’ της παραγράφου 1, με ανώτατο όριο το ποσό ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση της μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων” και διαγράφεται το τελευταίο εδάφιο της ίδιας περίπτωσης.

ζ. Στην παράγραφο 2 προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:

“ε) δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ στις περιπτώσεις ε’ και ζ’ και η’ της παραγράφου 1”.

η. Στο τέλος της παραγράφου 2 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.”

θ. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

“Σε περίπτωση διαπίστωσης, στο πλαίσιο ελέγχου, εκ νέου διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, τα σύμφωνα με τον Κώδικα πρόστιμα επιβάλλονται στο διπλάσιο και, στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου.”

10. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του ν. 4174/2013 οι λέξεις “παράγραφο 3” αντικαθίσταται με τις λέξεις “παράγραφο 4”.

11. Στο άρθρο 59 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις “Στον υπόχρεο” και αντικαθίστανται από τις λέξεις “Ο υπόχρεος” και διαγράφεται η λέξη “επιβάλλεται” και αντικαθίσταται από τη λέξη “υπόκειται σε”.

12. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 62 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, μετά τις λέξεις “τον προσδιορισμό του φόρου” προστίθεται η λέξη “,την παραγραφή” και στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου αντικαθίστανται οι λέξεις “τριάντα (30)” από τις λέξεις “είκοσι (20)”.

13. Στο άρθρο 62 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

“6. Εφόσον, για την ίδια παράβαση, επιβάλλονται, σύμφωνα με τον Κώδικα, περισσότερα πρόστιμα, υπερισχύει η διάταξη που προβλέπει το μεγαλύτερο πρόστιμο.”

14. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, μετά τις λέξεις “που εξέδωσε την πράξη” προστίθενται οι λέξεις “ή παρέλειψε την έκδοσή της” και στο τελευταίο εδάφιο της ιδίας παραγράφου μετά τις λέξεις “σε αυτόν” προστίθενται οι λέξεις “ή από τη συντέλεση της παράλειψης.”

15. α. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Η αναστολή, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν ισχύει επί του άμεσου προσδιορισμού του φόρου, καθώς και επί πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, που εκδίδεται με βάση στοιχεία που έχουν παρασχεθεί από τον φορολογούμενο σε φορολογική του δήλωση.”

β. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 μετά τις λέξεις “Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας” προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Για την αναστολή, λόγω άσκησης προσφυγής, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.”

16. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης μπορεί, με απόφασή του, να εξουσιοδοτεί άλλους υπαλλήλους της ίδιας υπηρεσίας, να υπογράφουν, με εντολή του, αποφάσεις επί ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής.”.

17. Στο έκτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 65 Α η λέξη “και” διαγράφεται και τίθεται κόμμα και μετά τη λέξη “ευθύνης” προστίθενται οι λέξεις “και στα υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων”.

18. α. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Ως έναρξη ελέγχου κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου θεωρείται και η αποστολή έως τις 31.12.2013 επιστολής στο φορολογούμενο, με την οποία του γνωστοποιείται ότι έχει εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου. Σε περίπτωση κατά την οποία, έως τις 31.12.2013, είχε εκδοθεί εντολή φορολογικού ελέγχου και για οποιονδήποτε λόγο, μετά την ημερομηνία αυτή, για την ίδια χρήση, περίοδο, φορολογική υπόθεση ή υποχρέωση, εκδοθεί νέα εντολή ελέγχου, οι έννομες συνέπειες της έκδοσης της αρχικής εντολής δεν θίγονται.”

β. Στο εδάφιο 1 της παραγράφου 11 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, μετά τη λέξη “εισφορών” προστίθεται η λέξη “προστίμων,” και μετά το δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Όπου σε κείμενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβλέπεται προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου, πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, πράξεις επιβολής προστίμων και κάθε άλλη συναφή πράξη, η παραγραφή διακόπτεται με την έκδοσή τους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε πρώτο βαθμό.”.

19. Στην παράγραφο 19 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, μετά τις λέξεις “του άρθρου 4” προστίθενται οι λέξεις “παρ. 1 εδάφιο 1 “.

20. Η παράγραφος 40 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

“40. Οι διατάξεις του άρθρου 65 Α τίθενται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014 και καταργούνται για τις χρήσεις που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2016 και μετά. Η Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 διατηρείται σε ισχύ για χρήσεις που αρχίζουν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μπορεί να τροποποιηθεί ύστερα από γνώμη της Ε.Λ.Τ.Ε.”

21. Στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, μετά την παράγραφο 42 προστίθενται νέοι παράγραφοι 43 και 44 ως εξής:

“43. Εφόσον με την υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης ή με αυτοτελές αίτημα ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο, που αφορά φορολογικό έτος, διαχειριστική περίοδο ή φορολογική υπόθεση, μέχρι την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, προβάλλεται αξίωση επιστροφής φόρου, για τα σχετικά με την παραγραφή, εφαρμόζονται τα ισχύοντα μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος του Κώδικα.

44. Από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας κάθε αίτημα προς τη Φορολογική Διοίκηση, για διοικητικό ή δικαστικό συμβιβασμό, θεωρείται απαράδεκτο και δεν εξετάζεται. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, ανεξαρτήτως χρονικών περιορισμών, εφαρμόζεται και για υποθέσεις, οι οποίες ήταν δυνατό να υπαχθούν σε οποιαδήποτε περίπτωση των διατάξεων των άρθρων 70Α και 70Β του ν. 2238/1994.”

22. Στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, μετά την παράγραφο 46 προστίθεται παράγραφος 47 ως εξής:

“47. Εντολές διενέργειας φορολογικού ελέγχου, εκδοθείσες μετά την 1.1.2014 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες, εφόσον υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας, ο οποίος ήταν κατά το νόμο αρμόδιος για την έκδοσή τους, σύμφωνα με τα κατά το νόμο ισχύοντα έως τις 31.12.2013. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται ανάλογα και για διαδικαστικές πράξεις στο πλαίσιο του ελέγχου, εκθέσεις ελέγχου, καταλογιστικές πράξεις φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων, πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, μέτρα διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, διασφαλιστικά μέτρα, αναγγελίες, συμψηφισμούς, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2014 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, εφόσον υπογράφονται από όργανα τα οποία ήταν αρμόδια, σύμφωνα με τα κατά το νόμο ισχύοντα έως τις 31.12.2013. Για καταλογιστικές πράξεις, εκτελεστούς τίτλους, πράξεις ταμειακής βεβαίωσης, μέτρα διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, διασφαλιστικά μέτρα, αναγγελίες, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την δημοσίευση του παρόντος, η Φορολογική Διοίκηση θεωρείται ενιαία.”

23. Στο άρθρο 66 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, μετά την παράγραφο 47 προστίθεται παράγραφος 48 ως εξής:

“48. Για παραβάσεις που διαπράχθηκαν μέχρι τις 31.12.2013, ανεξάρτητα από το χρόνο διαπίστωσής τους, και το σχετικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του ν. 2523/1997, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφος 6 του ίδιου νόμου, εφόσον ο φορολογούμενος, με δήλωσή του προς τον Προϊστάμενο της αρχής που εξέδωσε την πράξη επιβολής προστίμου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών από την κοινοποίησή της, αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των παραβάσεων που αναφέρονται σε αυτή και καταβάλει, ταυτόχρονα, τουλάχιστον ποσοστό 40% της συνολικής οφειλής, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της αποδοχής. Ειδικά για τις παραβάσεις που διαπράχθηκαν έως τις 26.7.2013 και για τις οποίες το σχετικό πρόστιμο υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 10 και 6 του ν. 2523/1997, εφαρμόζονται, υπό τις προϋποθέσεις του προηγουμένου εδαφίου, οι διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 2 του Κώδικα. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται ανάλογα και για υποθέσεις για τις οποίες ο φορολογούμενος έχει ασκήσει εμπρόθεσμη ενδικοφανή ή δικαστική προσφυγή ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης ή διοικητικού δικαστηρίου πρώτου βαθμού και οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί ή συζητηθεί, εφόσον η δήλωση αποδοχής της πράξης γίνει εντός αποκλειστικής εξήντα ημερών από την δημοσίευση του παρόντος. Ποσά τα οποία έχουν καταβληθεί, δεν επιστρέφονται λόγω της εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, αμφισβητήσει την νομιμότητα της αποδοχής, η πράξη και οι έννομες συνέπειές της αναβιώνουν και ήδη καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.”

24. Οι διατάξεις των περιπτώσεων της παρούσας υποπαραγράφου, εφαρμόζονται και ισχύουν από την 1.1.2014, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε αυτές.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3.
Ανακαθορισμός αρμοδιοτήτων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας δημοσίων εσόδων

 

………………………………………….

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Οικονομικών και μεταβατικές διατάξεις για τη λειτουργία τους

 

………………………………………….

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1.
Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του λιανικού εμπορίου – Ρυθμίσεις φαρμάκων και φαρμακείων

1. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) αντικαθίσταται ως εξής:

“Άρθρο 36

1. Το επάγγελμα του αδειούχου φαρμακοποιού και η λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου από αδειούχο φαρμακοποιό, όπως προσδιορίζεται από το ν. 5607/1932 (Α’ 300), όπως αυτός ισχύει, δεν υπόκεινται σε κανένα περιορισμό πλην των σχετικών με τα πληθυσμιακά όρια.”

β. Το άρθρο 7 του ν. 328/1976 (Α’ 128) καταργείται.

γ. Το άρθρο 20 του ν. 5607/1932 (Α’ 300) καταργείται.

2. Το άρθρο 8 του ν. 1963/1991 (Α’ 138) καταργείται.

3. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 328/1976 αντικαθίσταται ως εξής:

“Για την εκμετάλλευση φαρμακείου ή φαρμακαποθήκης επιτρέπεται η σύσταση ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας μόνο μεταξύ φαρμακοποιών.”

β. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 καταργείται.

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

“4. Επιτρέπεται η μεταφορά και η ίδρυση φαρμακείων κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πλησίον δημόσιων νοσοκομείων και σε απόσταση έως εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν του μέσου της εξωτερικής κεντρικής πύλης του νοσοκομείου και στις δύο (2) οικοδομικές γραμμές της οδού επί της οποίας βρίσκεται η πύλη. Ο αριθμός των νέων φαρμακείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των ήδη λειτουργούντων στην περιοχή που ορίστηκε στο προηγούμενο εδάφιο κατά τη δημοσίευση του παρόντος.”

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 καταργείται.

6. Το άρθρο 8, η παρ. 1 του άρθρου 14 και το άρθρο 13 του ν. 5607/1932 καταργούνται.

7. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του π.δ. 88/2004 (Α’ 68) αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Η φαρμακαποθήκη είναι ανεξάρτητος ενιαίος χώρος ευρισκόμενος σε ένα ή περισσότερα επίπεδα (ημιυπόγειο, ισόγειο, ένα ή περισσότερους ορόφους), ο οποίος διαθέτει φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό, αποχέτευση, κλιματισμό, ψυκτικούς χώρους και είναι σύμφωνος με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις.”

β. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 1963/1991 αντικαθίσταται ως εξής:

“α) Το φαρμακοπωλείο λειτουργεί στο ισόγειο του καταστήματος και είναι χώρος κυρίας χρήσεως”.

γ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του π.δ. 88/2004 καταργείται.

8. α. Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α’ 172) περί τιμολόγησης και ανώτατων τιμών δεν έχουν εφαρμογή επί των φαρμακευτικών προϊόντων τα οποία ταξινομούνται, με απόφαση του Ε.Ο.Φ., στα “μη συνταγογραφούμενα φάρμακα” (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ).

β. Για όσα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ κυκλοφορούν ήδη στην Ελλάδα κατά τη δημοσίευση του παρόντος, οι τιμές δεν αυξάνονται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016.

γ. Τα νέα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ που θα τεθούν σε κυκλοφορία στην Ελλάδα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και για τα οποία υπάρχουν ήδη σε κυκλοφορία όμοια ως προς τις δραστικές ουσίες, τις περιεκτικότητες και τις φαρμακοτεχνικές μορφές, θα διατίθενται στις ίδιες ή κατώτερες τιμές με αυτές των ομοίων ήδη κυκλοφορούντων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου, ενώ αυτά με δραστικές ουσίες που δεν υπάρχουν στην ελληνική αγορά, τιμολογούνται με βάση τον μέσο όρο των τριών χαμηλότερων χωρών-μελών της Ε.Ε. και, στη συνέχεια, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου. Για υπάρχοντα φάρμακα του θετικού ή αρνητικού καταλόγου που θα χαρακτηριστούν αρμοδίως από τον ΕΟΦ ως ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, ισχύουν στη συνέχεια οι διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου. Δεν επιτρέπεται αύξηση των τιμών των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. έως την 31η Δεκεμβρίου 2016.

δ. Οι περιορισμοί στις εκπτώσεις, καθώς και η διαδικασία γνωστοποίησης πωλήσεων δεν έχουν εφαρμογή επί των φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται με απόφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως “μη συνταγογραφούμενα φάρμακα” (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή O.T.C.).

ε. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων ως προς τη διάθεση και την τιμολόγηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

στ. Κάθε αντίθετη διάταξη με την παρούσα υποπαράγραφο και ειδικότερα οι διατάξεις περί ανώτατης χονδρικής τιμής, ανώτατης λιανικής τιμής, καθαρής τιμής παραγωγού ή εισαγωγέα, περί τιμολόγησης γενοσήμων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τον καθορισμό ή μεταβολή τιμής, η τιμολόγηση φαρμάκων αναφοράς, οι χορηγούμενες πιστώσεις, οι περιορισμοί στις εκπτώσεις καθώς και η διαδικασία γνωστοποίησης πωλήσεων δεν έχουν εφαρμογή επί των φαρμακευτικών προϊόντων που χορηγούνται με απόφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως “μη συνταγογραφούμενα φάρμακα” (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή O.T.C.).

9. Οι παράγραφοι 1 έως και 4 του άρθρου 11 του ν. 5607/1932 καταργούνται.

10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

“Τα ποσοστά κέρδους και ανώτατα όρια αυτών της παρούσης παραγράφου δεν αφορούν φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται με απόφαση του Ε.Ο.Φ. χωρίς ιατρική συνταγή ως “μη συνταγογραφούμενα φάρμακα” (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. ή Ο.Τ.C.)”.

11. α. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 και η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υ.α. 325/5851/Γ.Π./2014 (Β’ 88) Διατάξεις Τιμολόγησης Φαρμάκων (Β’ 1446) καταργούνται.

β. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 και η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υ.α. Γ.Υ./ΟΙΚ. 3457/2014 (Β’ 64) “Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων” καταργούνται.

12. Η παράγραφος 2 του άρθρου 36 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

“2. α) Όλα τα φαρμακεία μπορούν να λειτουργούν κατά τις απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή, καθώς και το Σάββατο. Με την επιφύλαξη του εδαφίου β’ της παρούσας παραγράφου, η επιλογή και τήρηση τυχόν διευρυμένου ωραρίου λειτουργίας φαρμακείου γίνεται ελεύθερα από τον εκάστοτε αδειούχο φαρμακοποιό. Το διευρυμένο ωράριο δεν είναι υποχρεωτικό να δηλωθεί εκ των προτέρων στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη και δεν είναι απαραίτητο να ταυτίζεται ή να συμπίπτει με αυτό των εφημέριων, όπως αυτές ορίζονται από τον οικείο φαρμακευτικό σύλλογο.

β) Σε περίπτωση που ο οικείος φαρμακοποιός επιθυμεί να τηρήσει διευρυμένο ωράριο και το φαρμακείο να περιλαμβάνεται στους μηνιαίους πίνακες εφημέριων των οικείων φαρμακευτικών συλλόγων αναφορικά με το διευρυμένο αυτό ωράριο, ο φαρμακοποιός υποχρεούται να δηλώσει το διευρυμένο ωράριο στους οικείους φαρμακευτικούς συλλόγους και στον αρμόδιο Περιφερειάρχη μέχρι την 20ή Μαΐου και την 20ή Νοεμβρίου κάθε έτους, προκειμένου να λειτουργεί το φαρμακείο κατά το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο κάθε έτους αντίστοιχα. Ο οικείος Περιφερειάρχης υποχρεούται να ανακοινώνει το σύνολο των δηλώσεων των φαρμακοποιών μέχρι τις 31 Μαΐου και 30 Νοεμβρίου αντίστοιχα, οι δε οικείοι φαρμακευτικοί σύλλογοι υποχρεούνται να αναφέρουν στους μηνιαίους πίνακες εφημέριων και τα φαρμακεία που λειτουργούν πέραν του νομίμου ωραρίου. Το διευρυμένο ωράριο στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου β’ θα πρέπει να συμπίπτει κατ’ ελάχιστον με αυτό των εφημέριων όπως το ορίζει ο οικείος φαρμακευτικός σύλλογος και θα πρέπει να τηρείται για όλο το χρονικό διάστημα που έχει δηλώσει ο φαρμακοποιός. Η μη τήρηση του διευρυμένου ωραρίου στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου β’ επιφέρει τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία για τις εφημερίες κυρώσεις.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ρυθμίζεται κάθε τεχνική λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.”

13. Οι περιπτώσεις δ’ και ε’ του άρθρου 2 της υ.α. Α6/4171/1987 (Β’ 361) καταργούνται.

14. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της υ.α. Υ3/3211/2000 “Διαιτητικά τρόφιμα για ιατρικούς σκοπούς” (Β’ 1185) καταργείται.

15. Τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υ.α. ΓΠ/οικ.103499/2013 μπορούν να διατίθενται και εξ αποστάσεως στο κοινό μέσω των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.

16. Η περίπτωση 1 της παραγράφου Β4 του άρθρου 1 της υ.α. ΔΥΓ3(α)/127858/2004 (Β’ 284) αντικαθίσταται ως εξής:
“1. Να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε τρεις (3) χώρες της Ε.Ε. χωρίς να απαιτείται ιατρική συνταγή”.

17. Η υ.α. ΔΥΓ3/109282/2011 (Β’ 2251) καταργείται.

18. α. Στην παράγραφο Η.4. του ν. 4093/2012 με τίτλο “ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ” προστίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής:

“1. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32) εφαρμόζονται στην πώληση προϊόντων καπνού υπό τους όρους και προϋποθέσεις διάθεσης που ορίζονται στο ν. 3730/2008.”

β. Η Εγκύκλιος ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ./82881/5.9.2013 “Εφαρμογή Γνωμοδότησης του ΝΣΚ για τα σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων” καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.2.
Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του λιανικού εμπορίου – Ρυθμίσεις υγρών καυσίμων

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.3.
Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του λιανικού εμπορίου – Ρυθμίσεις περιπτέρων

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.4.
Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του λιανικού εμπορίου – Ρυθμίσεις διάθεσης βιβλίων

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.5.
Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του λιανικού εμπορίου – Λοιπές ρυθμίσεις

1. α. Στο άρθρο 16 του ν. 4177/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

“5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που εκδίδεται μετά από διαβούλευση με τοπικούς και συλλογικούς φορείς ορίζονται τρεις (3) τουριστικές περιοχές, όπου επιτρέπεται πιλοτικά για ένα (1) έτος η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και τις υπόλοιπες Κυριακές, πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 1 του παρόντος χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος και χωρίς να απαιτείται απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη. Με όμοια απόφαση μπορεί να ορίζεται ο φορέας παρακολούθησης της δράσης για την εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια.”

β. Η απόφαση της προηγούμενης υποπερίπτωσης εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.6.
Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων – Αρτοποιητική νομοθεσία

1. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 3526/2007 (Α’ 24) αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Στον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα που διατίθενται, ανεξάρτητα από το σχήμα και τη μορφή τους, αναγράφεται με ευκρίνεια η τιμή τους ανά κιλό. Συμπληρωματικά, στα προϊόντα του προηγούμενου εδαφίου που πωλούνται συνήθως ανά τεμάχιο αναγράφεται και η τιμή ανά τεμάχιο. Όλα τα προϊόντα των προηγούμενων εδαφίων ζυγίζονται υποχρεωτικά ενώπιον του καταναλωτή σε όλα τα σημεία πώλησης.”

β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 3526/2007 καταργούνται.

2. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Η διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας, δηλαδή η πώληση και διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων, επιτρέπεται από όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4, τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων και των όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών, εφόσον χορηγηθεί για τα καταστήματα αυτά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου.”

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, επιτρέπεται η ίδρυσή του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών πλην των κρεοπωλείων, των πτηνοπωλείων, των ιχθυοπωλείων και των περιπτέρων, σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο και τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων.”

3. α. Τα πρατήρια άρτου, οι βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας, τα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής ζύμης, καθώς και τα αρτοποιεία που λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οφείλουν να συμμορφωθούν με το ν. 3526/2007 εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέχρι την πάροδο του διαστήματος αυτού εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα και διέπονται από τους όρους της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τους κατά περίπτωση.

3. β. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 20 του ν. 3526/2007 καταργούνται.

4. Το άρθρο 16 του ν. 3526/2007 καταργείται.

5. Το ν.δ. 296/1969 (Α’ 194) καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.7.
Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων – Ρυθμίσεις κώδικα τροφίμων και ποτών

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.8.
Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων – Ρυθμίσεις γαλακτοκομικών προϊόντων

1. α. Για τους αγοραστές αγελαδινού γάλακτος, πριν από την έναρξη δραστηριότητας και την πρώτη αγορά οποιασδήποτε ποσότητας γάλακτος από τους παραγωγούς, ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 302026/2004 (Β’ 1688) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα “Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.

β. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 της υ.α. 341263/18.11.2008 (Β’ 2402), όπως ισχύει, καταργείται.

2. α. Η παρ. 6 του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 βασιλικού διατάγματος (Α’ 89), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 430/1981 (Α’ 115), το άρθρο μόνο του π.δ. 104/1988 (Α’ 46) και το άρθρο 1 του π.δ. 113/1999 (Α’ 115) αντικαθίσταται ως εξής:

“6. α) Ως “παστεριωμένο γάλα” νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς C τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η συντήρησή του διαρκεί μέχρι 7 ημέρες, καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε έλεγχο των αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις “παστεριωμένο” και “γάλα”, η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.

Το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24 ωρών από την άμελξη χωρίς να έχει υποστεί διαδικασία θέρμισης ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία προ της παστερίωσης και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερομηνία παστερίωσης, μπορεί, πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο, να φέρει και την ένδειξη “γάλα ημέρας”.

β) Ως “γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας” νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία στους +85 βαθμούς έως +127 βαθμούς C σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και χρόνου ώστε η δοκιμασία υπεροξειδάσης να είναι αρνητική, αμέσως δε μετά τη θερμική του επεξεργασία ψύχεται, το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C. Η συντήρηση του γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας γίνεται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρμόδιων αρχών κατά τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου.

Στη συσκευασία του γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις “γάλα” και “υψηλής θερμικής επεξεργασίας”, η ημερομηνία επεξεργασίας, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε σημείο της συσκευασίας του προϊόντος αναγραφή της ένδειξης “παστεριωμένο”. Το γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας τοποθετείται σε ευδιάκριτα ξεχωριστό σημείο από το παστεριωμένο γάλα σε όλα τα σημεία διάθεσης.

β. Οι συσκευασίες γάλακτος της προηγούμενης υποπερίπτωσης που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτούμενες ενδείξεις εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 248/1914 (Α’ 110) καταργούνται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.9.
Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο της επεξεργασίας τροφίμων – Λοιπές διατάξεις

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.10.
Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον τομέα των δομικών υλικών – Διακίνηση τσιμέντου

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.11.
Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον τομέα των δομικών υλικών – Εμπορία ασφάλτου

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.12.
Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον τομέα των δομικών υλικών – Ρυθμίσεις λατομείων/ορυχείων

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.13.
Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του Τουρισμού – Τουριστικές εγκαταστάσεις

1. α. Το άρθρο 2 του π.δ. 14/2007 (Α’ 10) αντικαθίσταται ως εξής:

“Η ίδρυση και εγκατάσταση αυτοκινητοδρομίου επιτρέπεται σε ενιαίο γήπεδο κείμενο εκτός οικιστικών περιοχών, δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων και γενικά προστατευόμενων περιοχών, το οποίο είναι προσβάσιμο με τα μέσα μεταφοράς.”

β. Οι παράγραφοι 1β και 5 του άρθρου 3, το στοιχείο 1α της παραγράφου Ι’ του άρθρου 4 και το εδάφιο δεύτερο του στοιχείου β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 14/2007 καταργούνται.

2. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2.2. και η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2.3. του άρθρου 1 της κ.υ.α. 12061/19.7.2007 “Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004” (Β’ 1393) καταργούνται.

3. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2.2 του άρθρου 1 της κ.υ.α. 2356/1995 “Προδιαγραφές κέντρων θαλασσοθεραπείας” (Β’ 986) καταργείται.

4. α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν απαιτείται η προβλεπόμενη στην κ.υ.α. 23908/1991 “Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για τη δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 1892/1990” (Β’ 208) έγκριση σκοπιμότητας για τη δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου.

β. Τα εδάφια 2.2.3 και 3.1.3 του άρθρου 1 της κ.υ.α. 23908/1991 καταργούνται.

5. α. Η ίδρυση θεματικών πάρκων γίνεται είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό με ξενοδοχειακά καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι η κατασκευή των καταλυμάτων επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, ιδίως αυτές που ισχύουν για την περιοχή, όπως ρυθμίσεις για τη χρήση γης, χωροταξικοί, πολεοδομικοί ή άλλοι περιορισμοί. Είναι δυνατόν η συνδυασμένη χρήση να επιτραπεί με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ ή της EE των Οργανισμών ΡΣ στις περιοχές επιρροής τους, καθώς και του οικείου Ο.Τ.Α. Η μεμονωμένη αυτή χωροθέτηση εκδίδεται μετά από ΣΜΠΕ και υπό την προϋπόθεση ότι η κλίμακα του έργου και η χρήση δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα εγκεκριμένα χωρικά σχέδια, με άλλες προωθούμενες ή επιδιωκόμενες χρήσεις και με την πολιτική περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής.

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 και οι παράγραφοι 3 και 7 του άρθρου 3 της κ.υ.α. 16793/2009 “Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004” (Β’ 2086) καταργούνται.

6. Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου, που προβλέπεται στην υπ’ αριθ. 530992/1987 απόφαση του ΓΓ EOT και αφορά τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ), παρέχεται εάν συντρέχουν οι περιοριστικά περιγραφόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις.

7. Το άρθρο 155 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) καταργείται.

8. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Α’ και το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 43/2002 (Α’ 43) καταργούνται.

9. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της υ.α. Τ/6888/2003 “Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων” (Β’ 959) καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.14.
Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του Τουρισμού – Τουριστικές μεταφορές

1. α. Το στοιχείο α’ της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012 καταργείται.

β. Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής:

“Επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) με επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα, είτε ιδιοκτησίας των καταλυμάτων είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα. Επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/ 2012 (Α’ 82) να συνάπτουν συμβάσεις με ολική ή μερική εκμίσθωση των ΕΔΧ αυτοκινήτων, με οδηγό, με τουριστικά καταλύματα, με κόμιστρο που διαμορφώνεται με συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών για τη μεταφορά των πελατών των καταλυμάτων από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυμάτων και αντίστροφα.”

2. Η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α’ 118), και σε εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης Αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελαχίστου διάρκειας έξι (6) ωρών, Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) Αυτοκινήτων απαγορευομένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο με τα αυτοκίνητα αυτά. Στα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται επίσης τα κάθε είδους τροχοφόρα επιβατηγά οχήματα τύπου mini-bus έως 9 θέσεων.”

3. α. Η παράγραφος ιε’ του άρθρου μόνου της κ.υ.α. 537154/188/5.12.1994 “Διαδικασίες έκδοσης και χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας σε Επιχειρήσεις Εκμίσθωσης δικύκλων μοτοσυκλετών άνω των 50 κ.ε.” (Β’ 899) καταργείται.

β. Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υ.α. 16598/2010 τροποποιείται ως εξής:

“δ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει γραφειακή εγκατάσταση.”

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 της υ.α. 16598/2010 “Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού” (Β’ 2189) καταργείται.

5. α. Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού δύνανται να εκμισθώνουν τρίκυκλα και τετράκυκλα οχήματα, τα οποία διαθέτουν έγκριση τύπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 48145/ 2327/8.8.2003 (Β’ 1207) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου δήμου, που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δύναται να ορίζεται ανώτατο ποσοστό των οχημάτων του προηγούμενου εδαφίου επί της συνολικής δυναμικότητας της επιχείρησης, που δύνανται να εκμισθώνονται από τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε. άνευ οδηγού, ιδίως για λόγους προστασίας του οικιστικού περιβάλλοντος, της ασφάλειας των τουριστών και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 20% της συνολικής δυναμικότητας της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία των τριών (3) μηνών παρέλθει άπρακτη, η εκάστοτε επιχείρηση ορίζει ελεύθερα τον αριθμό των εκμισθούμενων τρίκυκλων και τετράκυκλων οχημάτων της. Η απόφαση του οικείου Δήμου δύναται να τροποποιείται αιτιολογημένα ετησίως.

β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της με αριθ. 16598/29.12.2010 (Β’ 2189) κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως ισχύει, καταργείται.

γ. Η παρούσα περίπτωση τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

6. α. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 (Α’ 284) αντικαθίσταται ως εξής:

“1. α. Σε κυκλοφορία τίθενται καινούρια και μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Τα μεταχειρισμένα τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης που τίθενται σε κυκλοφορία πρέπει να είναι προέλευσης εσωτερικού ή χώρας μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών ρύπων EURO V ή μεταγενέστερη.”

β. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 711/1977 καταργείται.

7. α. Η εγγυητική επιστολή της περίπτωσης αγ’ της παραγράφου 1 του άρθρου μόνου της υ.α. 14340/7.11.2011 (Β’ 2537) που απαιτείται για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης, εφόσον η αίτηση για την έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου δημόσιας χρήσης υποβάλλεται από Τ.Ε.Ο.Μ., αντικαθίσταται από εγγυητική επιστολή ύψους χιλίων (1.000) ευρώ για τα πρώτα δέκα οχήματα της επιχείρησης και εκατό (100) ευρώ για κάθε ένα από τα επόμενα πέραν του παραπάνω αριθμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 της απόφασης αυτής.

β. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου μόνου της υ.α. 14340/2011 (Α’ 284), όπως ισχύει, καταργείται.

γ. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ) που έχουν θέσει σε κυκλοφορία έξι (6) ή περισσότερα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης και έχουν καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 6.000 ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση αγ’ της παραγράφου 1 και στην παράγραφο 2 του άρθρου μόνου της υ.α. 14340/7.11.2011, όπως ισχύει, υποχρεούνται να τη συμπληρώσουν ανάλογα, σύμφωνα με οριζόμενα στην παρούσα υποπαράγραφο εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε αντίθετη περίπτωση, με την άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, η έγκριση θέσης σε κυκλοφορία των οχημάτων για τα οποία δεν έχει κατατεθεί η προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή ανακαλείται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ).

8. α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 (Α’ 284) αντικαθίσταται εξής:

“4. Το μεταφορικό έργο της παρ. 1 διενεργείται από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία από επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων ή Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.). Στην περίπτωση που η μεταφορά προσώπων σε οργανωμένες εκδρομές και περιηγήσεις εντός και εκτός της χώρας, καθώς και η μεταφορά μαθητών για πραγματοποίηση εκδρομών των περιπτώσεων β’ και ζ’ της παρ. 1 του παρόντος πραγματοποιούνται στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδιού της παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 339/1996, το ανωτέρω περιγραφόμενο έργο διενεργείται από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία για λογαριασμό τουριστικού γραφείου.”

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 αντικαθίσταται ως εξής:

“5. Όταν το μεταφορικό έργο της παραγράφου 1 διενεργείται για λογαριασμό τουριστικού γραφείου από δημόσιας χρήσης Τουριστικά Λεωφορεία που τίθενται σε κυκλοφορία από Τ.Ε.Ο.Μ., συνάπτεται ειδική προς τούτο έγγραφη σύμβαση, της οποίας ο τύπος έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα και η οποία είναι δυνατόν να αφορά μεμονωμένη μεταφορά ή μεταφορές ή και μακροχρόνια συνεργασία. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του συμβατικού έργου έναντι των επιβατών ο μεν νομιμοποιούμενος προς μεταφορά επιχειρηματίας του ειδικού τουριστικού λεωφορείου νοείται ως προστηθείς, ο δε επιχειρηματίας του τουριστικού γραφείου ως ο προστήσας”.

γ. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.15.
Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του Τουρισμού – Γνωστοποιήσεις και θεωρήσεις τιμών και τιμοκαταλόγων

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.16.
Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του Τουρισμού – Τουριστικοί λιμένες

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.17.
Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του Τουρισμού – Λοιπές διατάξεις

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.18.
Ρυθμίσεις οριζόντιου χαρακτήρα – Αδειοδοτήσεις

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.19.
Ρυθμίσεις οριζόντιου χαρακτήρα – Μεταφορές

1. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη μεταφορά ευπαθών και μη ευπαθών προϊόντων και με Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα, τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τον ν. 1959/1991 (Α’ 123) για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών των επιχειρήσεων, εφόσον τα οχήματα φέρουν ένα ή περισσότερα ειδικά χωρίσματα για τη στεγανοποίηση του ενός διαμερίσματος από το άλλο. Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, καθώς και η ύπαρξη των χωρισμάτων αναγράφονται στη στήλη των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας.

2. α. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 (Α’ 174) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

“3. Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.”

β. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και η περίπτωση γ’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 καταργούνται.

γ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου Ε’ της εγκυκλίου Β1/8535/980/2012 καταργείται.

3. α. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α’ 294), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 1959/1991 (Α’ 123) και την παράγραφο 17 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 (Α’ 159), καταργείται.

β. Η παράγραφος 7 του Κεφαλαίου Γ’ της υ.α. Α2/29542/5347/1991 καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.20.
Εφαρμογή Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.21.
Ενσωμάτωση οδηγίας 2011/7 για την καθυστέρηση πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.22.
Εξαιρέσεις από την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.23.
Προσόντα επαγγελματιών ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

 

………………………………………….

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ.
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

………………………………………….

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η.
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

………………………………………….

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.1.
Διαθεσιμότητα – Παράταση – Συνέπειες – Αποζημίωση -Παροχές ΟΑΕΔ

1. Ο τίτλος της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 122), όπως ισχύει, συμπληρώνεται ως εξής:

“ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ – ΠΑΡΑΤΑΣΗ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ – ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΑΕΔ”

2. Μετά την εσωτερική παράγραφο 4 της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 122), όπως ισχύει, προστίθεται νέα εσωτερική παράγραφος 4α ως εξής:

“4. α. i. Στους μόνιμους και στους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ν. 4172/2013 (Α’ 167) και, στη συνέχεια, λύεται η εργασιακή τους σχέση λόγω κατάργησης της θέσης τους, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει αποζημίωση απόλυσης ειδικά και μόνο λόγω κατάργησης θέσης. Για τον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης, ως βάση λαμβάνεται ο βασικός μισθός του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται όλος ο χρόνος που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη του υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4024/ 2011 (Α’ 226), ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και ο χρόνος διαθεσιμότητας. Κατά τα λοιπά, η αποζημίωση υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 55 του π.δ. 410/1988 (Α’ 191), όπως ισχύει. Στο ανωτέρω προσωπικό, εφόσον έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης, καταβάλλεται στο μεν επικουρικά ασφαλισμένο το 40%, στο δε μη επικουρικά ασφαλισμένο το 50% της ως άνω προβλεπόμενης αποζημίωσης.

Οι αποδοχές διαθεσιμότητας, που έλαβαν οι εν λόγω υπάλληλοι, συμψηφίζονται στην ως άνω αποζημίωση απόλυσης, την οποία και μειώνουν αναλόγως ως εξής:

Αν ο υπάλληλος έχει υπηρεσία μέχρι τρία (3) έτη δεν συμψηφίζεται κανένα ποσό. Για υπηρεσία από τρία (3) έτη και μία ημέρα έως έξι (6) έτη συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας μισού μήνα. Για υπηρεσία από έξι (6) έτη και μία ημέρα έως δώδεκα (12) έτη συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας ενός μήνα, για υπηρεσία από δώδεκα (12) έτη και μία ημέρα έως δεκαοκτώ (18) έτη συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας δύο (2) μηνών, για υπηρεσία από δεκαοκτώ (18) έτη και μία ημέρα έως είκοσι τέσσερα (24) έτη συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας τριών (3) μηνών. Τέλος για υπηρεσία από είκοσι τέσσερα (24) έτη και μία ημέρα και άνω συμψηφίζονται αποδοχές διαθεσιμότητας τεσσάρων (4) μηνών.

Η ανωτέρω αποζημίωση, μετά και τον προβλεπόμενο ως άνω συμψηφισμό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ.

Υπάλληλοι που λαμβάνουν την αποζημίωση του παρόντος άρθρου δεν δικαιούνται ταυτόχρονα καμία άλλη αποζημίωση για την ίδια αιτία.

Η αποζημίωση της παρούσας υποπαραγράφου φορολογείται όπως κάθε άλλη αποζημίωση διακοπής σχέσεως εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, όπως εκάστοτε ισχύει.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο υπόχρεος για την καταβολή, ο τρόπος της καταβολής, η διαδικασία, το ύψος της αποζημίωσης, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Στις ανωτέρω ρυθμίσεις υπάγονται και οι υπάλληλοι των οποίων η εργασιακή σχέση λύθηκε κατ’ εφαρμογήν των ως άνω διατάξεων, για τους οποίους η σχετική πράξη εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.

ii. Οι υπάλληλοι της ανωτέρω περίπτωσης i, των οποίων η εργασιακή σχέση λύεται, δικαιούνται το επίδομα ανεργίας, καθώς επίσης και τις λοιπές παροχές που χορηγούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), υπό τις προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων, έστω και αν δεν είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση ανεργίας του εν λόγω Οργανισμού.

Για την καταβολή των ανωτέρω λαμβάνονται υπόψη, αντί του εγγράφου καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, η σχετική πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης και, αντί των ημερών εργασίας απασχόλησης, ο χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου, που κατά την υποπαράγραφο Θ.1. υπολογίζεται για την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης.

Τα δικαιολογητικά που, κατά τις οικείες διατάξεις, απαιτούνται για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας και των άλλων παροχών περιορίζονται σε εκείνα που είναι συμβατά με το χαρακτήρα της εργασιακής σχέσης, καθώς και τον τρόπο λύσης αυτής.

Οι μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και στη συνέχεια απολύονται λόγω κατάργησης της θέσης τους, μπορούν να εντάσσονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α). Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο και οι στόχοι των ως άνω προγραμμάτων, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υπαγωγής σε αυτά, η διάρκειά τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

iii. Το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο διοίκησης εκδίδει την πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης του υπαλλήλου.

Η πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ Βαθμού, σε περίπτωση που δεν εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο διοίκησης εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιμότητας, εκδίδεται από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η πράξη λύσης της εργασιακής σχέσης υπαλλήλων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., σε περίπτωση που δεν εκδοθεί από το αρμόδιο όργανο διοίκησης εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος διαθεσιμότητας, εκδίδεται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.”

3. Στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ζ.2 της παρ. Ζ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 122), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

“Η διαθεσιμότητα υπαλλήλου η οποία βρίσκεται σε κατάσταση διαπιστωμένης εγκυμοσύνης, που αρχίζει ή εξελίσσεται εντός του διαστήματος της διαθεσιμότητας, παρατείνεται μέχρι την ημέρα του τοκετού και επιπλέον διάστημα δώδεκα (12) μηνών μετά από αυτόν, ανεξάρτητα αν το νεογνό γεννηθεί ζωντανό ή όχι.

Το χρονικό διάστημα της διαθεσιμότητας υπαλλήλου, η οποία τεκνοποίησε πριν από την έναρξη του χρόνου της διαθεσιμότητας, παρατείνεται για διάστημα δώδεκα (12) μηνών μετά την ημέρα του τοκετού. Η υπάλληλος οφείλει να προσκομίσει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης τέκνου ή με υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) της ενδιαφερόμενης που συνοδεύεται απαραίτητα από βεβαίωση ιατρού γυναικολόγου ότι το νεογνό δεν γεννήθηκε ζωντανό.

Η εγκυμοσύνη αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986) της εγκύου, που συνοδεύεται απαραίτητα από τα αποτελέσματα σχετικής εξέτασης εργαστηρίου καθώς και από βεβαίωση ιατρού γυναικολόγου, στην οποία γίνεται μνεία για τη, μέχρι το χρόνο έκδοσης της βεβαίωσης αυτής, διανυθείσα διάρκεια της κύησης. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην υπηρεσία της ενδιαφερόμενης εντός του αρχικού χρόνου της διαθεσιμότητας ή το αργότερο εντός μηνός από τη λήξη του, εάν η εγκυμοσύνη δεν μπορούσε να διαπιστωθεί εντός του αρχικού χρόνου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, η ύπαρξη διαπιστωμένης εγκυμοσύνης δημιουργεί υποχρέωση ανάκλησης της πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης που τυχόν είχε εκδοθεί εν τω μεταξύ.

Η για οποιονδήποτε λόγο πρόωρη διακοπή της εγκυμοσύνης δηλώνεται αμέσως από την ενδιαφερόμενη στην υπηρεσία της εγγράφως.

Η εξαιτίας φυσικών αιτίων διακοπή της εγκυμοσύνης ή η διακοπή αυτής, που οφείλεται στους λόγους των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 304 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει, θεωρείται δικαιολογημένη και συνεπάγεται τη διακοπή της παράτασης της διαθεσιμότητας και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης της υπαλλήλου, που επέρχονται αυτοδικαίως μετά την πάροδο ενός μηνός από τη διακοπή της εγκυμοσύνης.

Η διακοπή της εγκυμοσύνης που πραγματοποιείται με τη βούληση της εγκύου και δεν οφείλεται στους λόγους των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 304 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει, θεωρείται αδικαιολόγητη και επιφέρει αυτοδικαίως τη διακοπή της παράτασης της διαθεσιμότητας και τη λύση της υπαλληλικής σχέσης, που επέρχονται αυτοδικαίως από τη διακοπή της εγκυμοσύνης, δημιουργεί δε την υποχρέωση στην υπάλληλο να επιστρέψει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, τις αποδοχές διαθεσιμότητας που έλαβε και που αντιστοιχούν στη, λόγω της εγκυμοσύνης, παράτασή της.

Στις περιπτώσεις των αμέσως ανωτέρω δύο παραγράφων, η διαπίστωση της διακοπής της παράτασης της διαθεσιμότητας και της λύσης της υπαλληλικής σχέσης διαπιστώνονται με την έκδοση σχετικής πράξης που εκδίδεται από το όργανο, το οποίο, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, είναι κάθε φορά αρμόδιο για την έκδοση πράξης λύσης της υπαλληλικής σχέσης.

Η εξαιτίας φυσικών αιτίων διακοπή της εγκυμοσύνης ή εκείνη που πραγματοποιείται για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 4 του Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει, αποδεικνύεται κατά τον ίδιο τρόπο όπως και η ύπαρξή της, χωρίς να απαιτούνται αποτελέσματα εξέτασης εργαστηρίου, εάν η διακοπή της εγκυμοσύνης συνέβη υπό συνθήκες που εκ των πραγμάτων ή με βάση τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης δεν θα ήταν δυνατή, αναγκαία ή απαραίτητη η πραγματοποίηση σχετικής εξέτασης σε εργαστήριο.

Η διακοπή της εγκυμοσύνης, που δεν αποδεικνύεται με τον ως άνω τρόπο, θεωρείται αδικαιολόγητη για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.

Η υπάλληλος που βρίσκεται σε οποιαδήποτε από τις προαναφερόμενες καταστάσεις, που σχετίζονται με υφιστάμενη ή διακοπείσα εγκυμοσύνη, υποχρεούται να δέχεται την επίσκεψη ελεγκτή ιατρού.

Στις ανωτέρω ρυθμίσεις υπάγονται και οι υπάλληλοι, οι οποίες είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.”

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.2.
Υποχρέωση απογραφής και καταβολής αποδοχών

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.3.
Διαθεσιμότητα έως την έκδοση οριστικών πινάκων διάθεσης για τους καταργούμενους κλάδους του ν. 4172/2013

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ.4.
Μη αποδοχή τοποθέτησης

 

………………………………………….

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ I.
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.1.
Μονάδες ημερήσιας νοσηλείας (Μ.Η.Ν.)

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.2.
Ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Ε.Κ.Α.Β. με προσωπικό από τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.3.
Τροποποιήσεις του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.4.
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 3918/2011

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.5.
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4238/2014

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.6.
Τροποποίηση του άρθρου 45 του Ν. 3986/2011

Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του ν. 3986/2011 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καζίνο και στα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. και στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, μπορούν να δημιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού διακοσίων (200) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.”

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.
Διατάξεις Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.1.
Ρυθμίσεις για τον Ο.Α.Ε.Ε.

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του π.δ. 258/2005 περί Καταστατικού του Ο.Α.Ε.Ε. (Α’ 316) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Οι εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρεους ασφαλισμένους μηνιαίως και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα καθίστανται καθυστερούμενες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. που εκδίδεται εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.”

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2084/1992 (Α’ 165) όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

“Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.ΤΑΜ. και στον Ο.Α.Ε.Ε., ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε., για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης, χωρίς δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-ΕΤ.Α.Μ. υπολείπεται των εικοσιπέντε (25) ημερών ασφάλισης ανά μήνα.

Πρόσωπα που εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α-Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ο.Α.Ε.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως αυτές ίσχυσαν μέχρι τη συμπλήρωσή τους από τις διατάξεις του παρόντος, επανεξετάζονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσής τους.

Εκκρεμείς αιτήσεις – ενστάσεις ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών οργάνων που κρίνονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.

Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη των ΔΣ των ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εκδίδεται εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται θέματα αναγκαία για την υλοποίηση του παρόντος.”

3. Οι ορκωτοί ελεγκτές- λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) υπάγονται από την 1.7.2014 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

Εξαιρούνται όσοι έχουν την 1.7.2014 είκοσι πέντε (25) έτη ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δύνανται να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.2.
Ενδυνάμωση εισπρακτικών μηχανισμών των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και Λοιπές διατάξεις

1. Οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών κατά την έννοια του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α’ 176) παρακρατούν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του ν. 3614/2007 (Α’ 267) όπως ισχύει, τα οφειλόμενα ποσά από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. του δημόσιου τομέα, κατ’ ανώτατο όριο μέχρι του ύψους οφειλών που αντιστοιχούν στις ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές του οικείου φορέα.

Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί εντός του πρώτου δεκαημέρου εκάστου μηνός αποστέλλουν στην ΗΔΙΚΑ ηλεκτρονικά αρχεία οφειλετών (φυσικών προσώπων) ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.

Το Δημόσιο, οι φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., και Α.Ε. του δημόσιου τομέα που καταβάλλουν πάσης φύσεως, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις, αποστέλλουν δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία πληρωμής τα ηλεκτρονικά αρχεία των δικαιούχων των ανωτέρω καταβολών στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για λογαριασμό των ασφαλιστικών οργανισμών και των φορέων που καταβάλλουν επιδοτήσεις και αποζημιώσεις, διασταυρώνει εντός δεκαημέρου τα ανωτέρω αρχεία και αποστέλλει στα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (απευθείας ή μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ) τα ποσά προς πίστωση των δικαιούχων, αφού έχει γίνει η παρακράτηση των οφειλών στους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Επίσης, αποστέλλει στο Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ τα ποσά των οφειλών προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς τα οποία παρακρατήθηκαν τα οποία στη συνέχεια μεταφέρονται σε πίστωση των λογαριασμών των ασφαλιστικών οργανισμών.

2. Ποσά που προέρχονται από επιστροφές φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος, για τα οποία έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ατομικό φύλλο έκπτωσης, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και αποδίδονται υπέρ των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία του συμψηφισμού, ο τρόπος απόδοσης των ποσών στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό, καθώς και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

3. Α. Το άρθρο 39 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

“Άρθρο 39
Οικονομικό σύστημα λειτουργίας

1. Το ΕΤΕΑ λειτουργεί για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1.1.2014 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Το ίδιο σύστημα εφαρμόζεται και για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013 για το χρόνο ασφάλισης από 1.1. 2015 και εφεξής.

2. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο των κατηγοριών αυτών τηρούνται σε ατομικές μερίδες από 1.1.2014.”

Β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται μετά την 1.1.2015, το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:

α) το τμήμα σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014 υπολογίζεται σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις και τη γενικότερη νομοθεσία, όπως ισχύουν,

β) το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.”

Γ. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης του ΕΤΕΑ διαμορφώνεται από 1.7.2014 σύμφωνα με το συντελεστή βιωσιμότητας που προβλέπεται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012.

Δ. Από 1.1.2015 οι φορείς, τομείς και κλάδοι Επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ο κλάδος Επικουρικής ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη λειτουργούν με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Από την ίδια ημερομηνία οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α’ 41), όπως ισχύει, έχουν ανάλογη εφαρμογή και στους εν λόγω φορείς, τομείς και κλάδους.

Ε. Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή (Ε.Α.Α.) αναλογιστική μελέτη και οικονομικές καταστάσεις για έλεγχο βιωσιμότητας. Οι αυξομειώσεις των παροχών διενεργούνται με απόφαση του οικείου Δ.Σ. μετά από σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.3.
Μείωση εργοδοτικού κόστους και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας

1. Α. Από 1.7.2014 καταργούνται:

α. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α’ 178) εργοδοτική εισφορά 1%.

β. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 3868/1958 (Α’ 178) εργατική εισφορά 1%.

γ. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2054/1952 (Α’ 96) ειδική εισφορά 1% για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 2336/1995 (Α’ 189).

δ. Τα άρθρα 1, 2, 3 παράγραφος 1 περίπτωση γ’ και παράγραφοι 2 και 3, τα άρθρα 4 έως και 11 και το άρθρο 13 του ν.δ. 3868/1958 (Α’ 178), καθώς και οι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν δυνάμει των ως άνω άρθρων.

ε. Με την κατάργηση των ανωτέρω εισφορών καταργούνται οι αντίστοιχες παροχές που καλύπτονταν από τους σχετικούς πόρους. Για το έτος 2014 θα καταβληθεί το ήμισυ του προβλεπόμενου, με τις διατάξεις του ν.δ. 3868/ 1958 (Α’ 178), ποσού οικογενειακών επιδομάτων.

Β. Από 1.7.2014 οι προβλεπόμενοι στο άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν. 2434/1996 (Α’ 188) πόροι του ΛΑΕΚ, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 14 και 15 του ν. 2224/1994 (Α’ 112), οι οποίοι αποτελούν πόρους του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α’ 88) διαμορφώνονται από ποσοστό 0,81%, σε ποσοστό 0,46% ως εξής:

α. Εργοδοτική εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.υ 2224/1994 (Α’ 122).

β. Εργοδοτική εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α’ 122).

γ. Εισφορά εργαζομένου 0,10% υπέρ του Ειδικού Κοινού Λογαριασμού Ανεργίας (Ε.Κ.Λ.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2224/1994 (Α’ 122).

Γ. Από 1.7.2014 η εισφορά εργοδότη του άρθρου 25 παρ. 1 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 2 παρ. 1 του ν.δ. 465/1970 (Α’ 57), υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας σε χρήμα σε βάρος του εργοδότη καθορίζεται σε ποσοστό 0,25%.

2. Α. Από 1.1.2015 καταργούνται οι διατάξεις:

α. του πρώτου εδαφίου του άρθρου 5 του ν. 1878/1944 (Α’ 217) υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ),

β. των περιπτώσεων 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 10 της υπουργικής απόφασης 4888.6598/8.2.1928 (παράρτημα 26) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του ν. 2868/1922 (Α’ 119) και των περιπτώσεων δ’, ε’ και στ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του π.δ. 142/1996 (Α’ 109) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ του Ταμείου Προνοίας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ),

γ. του ν.δ. 1924/1942 (Α’ 274), που κυρώθηκε με την 324/30.5.1946 (Α’ 183) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και της υπουργικής απόφασης Φ80000/ 19898/875/29.9.2008 (Β’ 2132), υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ – τ. ΕΤΕΑΜ) και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων του ΤΑΠΙΤ,

δ. των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1726/1944 (Α’ 190), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 παρ. 1 του ν. 2262/1952 (Α’ 286) και της υπουργικής απόφασης Β/20102/17823/71/1.8.2008 (Β’ 1621) κατά το μέρος που αφορά τους ανωτέρω πόρους υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΑΔΚΥ) και του Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ),

ε. των περιπτώσεων β’ και γ’ της παρ. 4 του άρθρου δέκατου έβδομου του ν. 3607/2007 (Α’ 245) και της υπουργικής απόφασης Φ30215/81/3/16.2.2010 (Β’ 160) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (ΤΠΟΕΚΕ) του ΤΠΔΥ,

στ. της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3557/2007 (Α’ 100) και της υπουργικής απόφασης Κ1-141/3.2.2009 (Β’ 198) υπέρ του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους (ΕΒΕΒΕΚ) του ΤΠΔΥ,

ζ. του άρθρου μόνου του ν. 1114/1944 (Α’ 12) που κυρώθηκε με την 324/30.5.1946 (Α’ 183) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ-ΤΕΑΕΥΕΕΟ),

η. της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 678/1977 (Α’ 246) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ – ΤΕΑΕΥΕΕΟ),

θ. των παραγράφων 5β και 7 του άρθρου 3 του α.ν. 2276/1940 (Α’ 117) και της παρ. 2 της υπουργικής απόφασης Φ80000/18926/832/1.9.2008 (Β’ 1621) υπέρ του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του ΟΑΕΕ, του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ-ΤΑΠΕ-ΑΠΙ) και του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών του ΤΑΠΙΤ,

ι. της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α.ν. 1740/1939 (Α’ 197) και του άρθρου 1 του ν.δ. 1068/1942 (Α’ 42) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ – ΤΕΑΠΕΥΔΑΠ),

ια. των περιπτώσεων ζ’, η’, θ’ και ι’ του άρθρου 3 του ν.δ. 906/1941 (Α’ 459), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 9 του Καταστατικού του τ. ΤΕΑΧ (Β’42/1943) και την υ.α. Φ114/1134/12.11.2001 (Β1449) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΙΤ-ΤΕΑΧ),

ιβ. του άρθρου 43 του ν. 1959/1991 (Α’ 123) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΔΥ),

ιγ. της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 2286/1995 (Α’ 19) κράτησης υπέρ του Δημοσίου και του ΕΤΕΑ (τ. Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορίου – ΤΕΑΔΥ),

ιδ. της περίπτωσης ε’ του άρθρου 5 του ν. 980/1942 (Α’ 24), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 3518/2006 (Α’ 272) και του πρώτου εδαφίου της παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3050/2002 (Α’ 214), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3518/2006 υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΟΚΑ),

ιε. της περίπτωσης α’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 2160/1993 (Α’ 118) υπέρ του ΕΤΕΑ (τ. ΤΕΑΠΕΡΤΤ),

ιστ. της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 και της προβλεπόμενης για τους μη μετόχους κράτησης 1% της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 1050/1942 (Α’ 36) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ της παρ. 1 του άρθρου 26 και του άρθρου 27 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), καθώς και του άρθρου 5 του ν.δ. 1050/1942 και της παρ. Α’ του άρθρου 22 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),

ιζ. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 2452/1996 (Α’ 283) υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ),

ιη. των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 663/1977 (Α’ 215), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2145/1993 (Α’ 88), καθώς και του έκτου εδαφίου του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005, όπως ισχύει, υπέρ του ΟΑΕΕ σχετικά με έσοδα εκ ποσοστού επί των προστίμων, χρηματικών ποινών, δικαστικών εξόδων και των μετατροπών σε χρήμα,

ιθ. των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και ιστ’ της παρ. 1 του άρθρου 7 του α.ν. 2326/1940 (Α’ 145) υπέρ του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ,

κ. της περίπτωσης ε’ του άρθρου 8 του α.ν. 1563/1650 (Α’ 254), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.δ. 2906/1954 (Α’ 155) υπέρ του Αυτόνομου Οικοδομικού Οργανισμού Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (ΑΟΟΑ),

κα. της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.δ. 3348/1955 (Α’ 242) υπέρ του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ,

κβ. του άρθρου 13 παρ. 5 του ν. 2042/1992 (Α’ 75) και των κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής υπουργικών αποφάσεων 3422/1.3.1993 (Β’ 690) και 2313.5/35/1993 (Β’ 846), του άρθρου 39 παρ. 2 περίπτωση ζ’ του ν. 2008/1992 (Α’ 16), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του ν. 2042/1992 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3569/2007 (Α’ 122), του ν.δ. 718/1970 (Α’ 241) σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παρ. 14 του ν. 3170/1955 (Α’ 76), του άρθρου 176 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 (Α’ 90), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με το άρθρο 2 παρ. 5 του ν. 2575/1998 (Α’ 23) και του άρθρου 2 παρ. 2 του π.δ. 242/2003 (Α’ 219) υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (NAT),

κγ. των περιπτώσεων α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 135/1946 (Α’ 299) και του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης 131/3/1780 (Β’ 1088/1974), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, υπέρ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ,

κδ. της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν. 3144/2003 (Α’ 111) υπέρ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ) και της παρ. 3 του άρθρου 19 της υπουργικής απόφασης Φ51020/5358/123/21.2.2013 (Β’ 409),

κε. της παραγράφου α’ του άρθρου 4 του ν.δ. 1070/1942 (Α’ 43) και της παραγράφου 3 της υπουργικής απόφασης 37068/Σ.1202/3.11.1943 (Β’ 198) υπέρ του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑΑΠΑΕ) και της υποπαραγράφου 1.1. της παρ. 1 του άρθρου 8 της υπουργικής απόφασης Φ.51020/4883/105/21.2.2013 (Β’ 411).

Β. Από 1.1.2015, ο προβλεπόμενος πόρος της περίπτωσης β’ της παρ. 3 του άρθρου 149 του ν. 3655/2008 (Α’ 58) υπέρ ΑΚΑΓΕ, αντικαθίσταται με ετήσια επιχορήγηση μέσω πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού ισόποση του εισπραττομένου πόρου.

Από 1.1.2015 οι προβλεπόμενες μη ανταποδοτικές χρεώσεις ή αποδόσεις του άρθρου 11 του ν. 4169/1961 (Α’ 81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του έβδομου εδαφίου του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005, όπως ισχύει, σχετικά με έσοδα από πάγια τέλη χαρτοσήμου (ν.δ. 4435/1964, Α’ 217), όπως καθορίζονται με το άρθρο 59 του ν. 2084/1992 (Α’ 165) υπέρ του ΟΑΕΕ, αντικαθίστανται με ετήσια επιχορήγηση μέσω πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού ισόποση των εισπραττομένων πόρων.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.4.
Εταιρείες προσωρινής απασχόλησης

1. Η περίπτωση β’ του άρθρου 116 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) αντικαθίσταται ως εξής:

“β) όταν ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο τρίμηνο είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς λόγους ή το προηγούμενο εξάμηνο ομαδικές απολύσεις ιδίων ειδικοτήτων.”

2. Η περίπτωση ε’ του άρθρου 116 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

“ε) όταν ο απασχολούμενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόμων, εξαιρουμένων των εργατοτεχνιτών οικοδόμων που απασχολούνται σε έργα αρχικού προϋπολογισμού 10.000.000,00 ευρώ και άνω, τα οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και διεξάγονται μετά από παραχώρηση ή εργολαβία για λογαριασμό του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Για τους απασχολούμενους οικοδόμους σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης υπόχρεος υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και καταβολής των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ).”

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 122 του ν. 4052/2012 καταργείται.

4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 124 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε.Π.Α. (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του.

Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στον εκάστοτε νομοθετικώς καθορισμένο νόμιμο κατώτατο μισθό και κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας.

Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη.”

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 124 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

“3. Με σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ της Ε.Π.Α. και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζομένου για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη. Ο έμμεσος εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη διάθεσή του ο εργαζόμενος με τη σύμβαση, τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης εργασίας. Οφείλει επίσης να επισημαίνει τους μεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία. Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους μισθωτούς.”

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.5.
Απλοποίηση διαδικασιών και μείωση γραφειοκρατίας και άλλες διατάξεις

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 1082/1980 (Α’ 250) αντικαθίσταται ως εξής:

“1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού να χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα, ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι επ’ αυτών κρατήσεις θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζόμενου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170), όπως ισχύει.”

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 (Α’ 229), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

“3α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.

Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη “Βιβλίο αδειών” και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:

Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας.

Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.

β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία “ΕΡΓΑΝΗ”, εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) όπως ισχύει.

Με υπουργική απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.”

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.6.
Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα

1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες εκδίδονται μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010, μπορεί να προσδιορίζονται για τις οικοδομικές εργασίες, τις εργασίες σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια και ειδικότερα πριν από την έναρξη του έργου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και μετά το πέρας του έργου, θέματα που αφορούν ιδίως:

Α. Τον τρόπο συμπλήρωσης ή ενδεχόμενης θεώρησης ή αναπροσαρμογής εντύπων ή βιβλίων ή μελετών, καθώς και τη διατήρηση και φύλαξή τους, τις προϋποθέσεις ενοποίησης των εντύπων, τη σχετική γνωστοποίηση στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, τον τρόπο υποβολής των σχετικών πληροφοριών ή τη διαδικασία της γνωστοποίησης, τη σχετική ενημέρωση των απασχολούμενων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι ρυθμίσεις αναλυτικότερα αφορούν:

α. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), π.δ. 305/1996 (Α’ 212) άρθρο 3 παράγραφος 3.

β. Τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), π.δ. 305/1996, άρθρο 3, παράγραφος 3.

γ. Την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, π.δ. 305/1996, άρθρο 3 παράγραφος 12.

δ. Την εκτίμηση κινδύνου ν. 3850/2010 (Α’ 84), άρθρο 43 παράγραφος 1 περίπτωση α’.

ε. Το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), υ.α. 130646/1984 (154 Β’) και π.δ. 305/1996, άρθρο 3 παράγραφος 14.

στ. Το ειδικό βιβλίο ατυχημάτων, ν. 3850/2010 άρθρο 43 παράγραφος 2 περίπτωση β’.

ζ. Τον κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών, ν. 3850/2010 (Α’ 84) άρθρο 43 παράγραφος 2 περίπτωση γ’.

η. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, ν. 3850/2010 άρθρο 14 παράγραφος 1 και άρθρο 17 παράγραφος 1.

θ. Τις οδηγίες συναρμολόγησης, π.δ. 778/1980 (Α’ 193) άρθρο 13 παράγραφος 7.

ι. Τη βεβαίωση υπεύθυνου μηχανικού για μεταλλικά ικριώματα, π.δ. 778/1980 (Α’ 193) άρθρο 3 παράγραφος 2.

κ. Τον ορισμό τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, ν. 3850/2010 άρθρα 8 και 9.

λ. Τον Συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου, π.δ. 305/1996 άρθρο 2, παράγραφος 9.

μ. Τον Συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου, π.δ. 305/1996 άρθρο 2 παράγραφος 8.

ν. Κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση σχετικά με τα παραπάνω στο πλαίσιο εύκολης και αποτελεσματικής ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Β. Τις προϋποθέσεις για την έκδοση και ισχύ κατευθυντηρίων οδηγιών ή εν γένει καλών πρακτικών για την εκτίμηση κινδύνου, για την υιοθέτηση εκτιμήσεων κινδύνου στο πλαίσιο της διαδικτυακής πλατφόρμας OIRA (Online Interactive Risk Assessment tool), για το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και για το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).

2. Προστίθεται φράση στο τέλος του εδαφίου α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α’ 167) ως εξής:

“και ως τέτοιος νοείται μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς.”

3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όπως ισχύουν, καταργούνται.

4. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), όπως ισχύουν, καταργούνται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.7.
Έκτακτα – Κατεπείγοντα μέτρα στήριξης των μακροχρόνιων ανέργων και διευκόλυνσης εισόδου τους στην αγορά εργασίας

1. Προστίθεται στοιχείο iii) στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 της Υποπαραγράφου ΙΑ 11 του ν. 4093/2012 (Α’ 222) ως εξής:

“iii) Για τους εγγεγραμμένους ανέργους στα οικεία μητρώα ανέργων, άνω των 25 ετών με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών (μακροχρόνια ανεργία) που προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι, ο κατώτατος μισθός της περίπτωσης α’ της παρούσης παραγράφου προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία και συνολικά με 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω.”

2. Από τη δημοσίευση της παρούσας και για τη στήριξη των μακροχρονίων ανέργων, ο ΟΑΕΔ καταρτίζει και εκπονεί προγράμματα κοινωφελούς εργασίας της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΔ1 της παραγράφου ΙΔ του ν. 4152/2013 (Α’ 107) για τα έτη 2014 – 2015 και για ανέργους με διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.8.
Αναδιοργάνωση ασφαλιστικών φορέων

1. Ο ΟΠΑΔ από τη δημοσίευση του παρόντος καταργείται. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συνιστώνται Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ως Αυτοτελείς Τομείς με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Οι εν λόγω Τομείς ασκούν αρμοδιότητες όπως αυτές καθορίστηκαν με τις διατάξεις του ν. 3918/2011, όπως ισχύουν.

2. Για τη λειτουργία των Αυτοτελών Τομέων συνιστάται στην κεντρική υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διαρθρώνεται ως ακολούθως:

α) Τμήμα Ασφάλισης

β) Τμήμα Παροχών

γ) Τμήμα Λογιστηρίου

δ) Τμήμα Γραμματείας και Διοικητικής Υποστήριξης.

Οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΑΔ καταργούνται. Οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες ασκούνται από τις υφιστάμενες περιφερειακές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των Τομέων της παραγράφου 1.

3. Το σύνολο του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) προσωπικού του ΟΠΑΔ τίθεται αυτοδικαίως, από την ισχύ του παρόντος, σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και εν συνεχεία μετατάσσονται/μεταφέρονται σε οργανικές θέσεις που συνιστώνται για το σκοπό αυτόν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο. Το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που μετατάσσεται/μεταφέρεται εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη μετάταξη/μεταφορά του.

Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα και για το χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.

Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Οι διαπιστωτικές πράξεις μετάταξης/μεταφοράς τους εκδίδονται από τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο δικηγόρος με έμμισθη εντολή που υπηρετεί στον ΟΠΑΔ μεταφέρεται με τη ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση που κατέχει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Πρόσωπα υπό το καθεστώς μαθητείας προς απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή συμβάσεων έργου των οποίων έχει λήξει ο χρόνος παραμονής τους στον ΟΠΑΔ, παραμένουν όμως σε αυτόν βάσει δικαστικών αποφάσεων ή προσωρινών διαταγών, συνεχίζουν να προσφέρουν και στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις ίδιες ακριβώς υπηρεσίες μέχρι τη δικαστική διευθέτηση των ένδικων υποθέσεών τους.

4. Το ως άνω μετατασσόμενο/μεταφερόμενο προσωπικό τοποθετείται στις αντίστοιχες οργανικές μονάδες που έχουν συσταθεί με τον παρόντα νόμο. Σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό υπερκαλύπτει τις ανάγκες των εν λόγω μονάδων, το πλεονάζον προσωπικό δύναται να τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε άλλες μονάδες του Ιδρύματος.

5. Με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τοποθετείται στη θέση προϊσταμένου της Διεύθυνσης που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, ο προϊστάμενος Διεύθυνσης του ΟΠΑΔ ο οποίος έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου αντιστοίχου επιπέδου, για το υπόλοιπο της θητείας του και μέχρι την επιλογή νέου προϊσταμένου. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης του ΟΠΑΔ με το λιγότερο χρόνο άσκησης αντίστοιχων καθηκόντων προϊσταμένου τοποθετείται με την ίδια απόφαση σε μία από τις θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων της ως άνω Διεύθυνσης.

Στις λοιπές κενές θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων της Διεύθυνσης αυτής τοποθετούνται προϊστάμενοι από τους ήδη ασκούντες καθήκοντα προϊσταμένων Τμημάτων στον ΟΠΑΔ, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου μέχρι την επιλογή νέων.

6. Το Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι αρμόδιο για το μεταφερόμενο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσωπικό του ΟΠΑΔ.

7. Οι πόροι, η κινητή και ακίνητη περιουσία, καθώς και κάθε άλλο έσοδο των Τομέων του ΟΠΑΔ περιέρχονται στους αντίστοιχους Αυτοτελείς Τομείς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από την ημερομηνία κατάργησης του ΟΠΑΔ και εξακολουθούν να αποτελούν περιουσία και έσοδά τους.

Η κυριότητα της ακίνητης περιουσίας των ως άνω Τομέων του ΟΠΑΔ μεταβιβάζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με έκδοση σχετικών διαπιστωτικών πράξεων του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα γραφεία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Οι μεταβιβάσεις αυτές δεν υπόκεινται σε τέλη και δικαιώματα υπέρ Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων.

Η διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας ασκείται από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για λογαριασμό των Τομέων.

Οι δαπάνες διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που αφορούν την εξυπηρέτηση των Τομέων και δεν εγγράφονται στον προϋπολογισμό τους αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κατά ποσοστό που επιμερίζεται ετησίως και καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Από την ημερομηνία κατάργησης του ΟΠΑΔ και μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους, εξακολουθούν να εκτελούνται οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί των ως άνω Τομέων.

Από το επόμενο οικονομικό έτος, οι Τομείς καταρτίζουν ετήσιο προϋπολογισμό, στον οποίο περιλαμβάνονται στο μεν σκέλος των Εσόδων, τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές, οι πρόσοδοι περιουσίας και -εφόσον υπάρχουν- τα γενικά έσοδα, στο δε σκέλος των Εξόδων, οι γενικές δαπάνες και το ποσό συμμετοχής στις δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του προϋπολογισμού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως θα επιμερίζονται στους Τομείς.

Μέχρι την έκδοση γενικού κανονισμού οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας εφαρμόζονται αναλογικά οι αντίστοιχες διατάξεις του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΤΥΔΚΥ.

8. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται οι αρμοδιότητες των συσταθεισών οργανικών μονάδων, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι αυτών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία και την εφαρμογή του παρόντος.

10. Από την ημερομηνία κατάργησης του ΟΠΑΔ λύεται η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αζημίως για το Δημόσιο.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.9.
Αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού

1. Το προσωπικό που μεταφέρθηκε από τον ΟΑΕΔ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη Φ.80000/6180/736/20.3.2013 (Β’ 641) απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 4111/2013 (Α’ 18), τίθεται αυτοδικαίως από την ισχύ του παρόντος σε καθεστώς διαθεσιμότητας με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχει.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας επί ένα (1) μήνα και εν συνεχεία μετατάσσονται/μεταφέρονται σε κενές οργανικές θέσεις όπου υπάρχουν και σε αντίθετη περίπτωση σε συνιστώμενες για το σκοπό αυτόν στις Διοικήσεις των αντίστοιχων χωροταξικά Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.), με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο. Το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του προσωπικού που μετατάσσεται/μεταφέρεται εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη μετάταξη/μεταφορά του.

3. Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα και για το χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.

4. Οι διαπιστωτικές πράξεις για τη θέση σε καθεστώς διαθεσιμότητας των ανωτέρω υπαλλήλων εκδίδονται από τον Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι διαπιστωτικές πράξεις μετάταξης/μεταφοράς τους εκδίδονται από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του φορέα υποδοχής.

5. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:

“Από το διοικητικό προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) το οποίο υπηρετεί σε περιφερειακές μονάδες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που λειτουργούν στις έδρες των νομών της χώρας και απασχολείται με την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας σε είδος, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας ενενήντα (90) υπάλληλοι με ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχουν.

Η θέση σε διαθεσιμότητα των ως άνω υπαλλήλων για κάθε περιφερειακή μονάδα γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με κριτήριο τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων με αντικείμενο τις παροχές ασθένειας σε είδος.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι παραμένουν σε καθεστώς διαθεσιμότητας επί ένα (1) μήνα και εν συνεχεία μετατάσσονται/μεταφέρονται σε κενές οργανικές θέσεις όπου υπάρχουν και σε αντίθετη περίπτωση σε συνιστώμενες για το σκοπό αυτό στις αντίστοιχες γεωγραφικά περιφερειακές διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ με την ίδια εργασιακή σχέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο. Οι πράξεις μετάταξης/μεταφοράς των εν λόγω υπαλλήλων εκδίδονται από τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.

Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιμότητα και για το χρονικό διάστημα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.”

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ IB.
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ.1.
Ρύθμιση θεμάτων πολεοδομικής οργάνωσης Σιδηροδρομικών ακινήτων

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΒ.2.
Ρύθμιση θεμάτων ακινήτων ΟΣΕ και Σιδηροδρομικών λειτουργιών

 

………………………………………….

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.1.
Επανακαθορισμός στοιχείων τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούντων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.2.
Δημόσια ενίσχυση – Κριτήρια υπαγωγής στις διατάξεις της προηγούμενης Υποπαραγράφου ΙΓ.1

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ.3.
Παροχή έκπτωσης

 

………………………………………….

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΔ.
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού

 

………………………………………….

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ.
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων δικαιωμάτων

 

………………………………………….

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΣΤ.
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΣΤ.3.
Ρυθμίσεις συλλογικών διαπραγματεύσεων στη ναυτική εργασία

Στο άρθρο 1 του α.ν. 3276/1944 (Α’ 24), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

“4. α) Προκειμένου περί Επιβατηγών και Επιβατηγών-Οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν δρομολογιακούς πλόες μεταξύ λιμένων στην ημεδαπή, κάθε θέμα από τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που δύναται να καθορίζεται με συλλογική σύμβαση, επιτρέπεται να ρυθμίζεται και με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις. Όσο διαρκεί η εφαρμογή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής, τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 5 δεν ισχύουν στην περίπτωση που έχουν συναφθεί επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις.”

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΖ.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΖ.1.
Ρυθμίσεις για την ένταξη ιατρών των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΖ.2.

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΖ.3.
Ρυθμίσεις για τις νοσοκομειακές δομές των ενιαίων Ν.Π.Δ.Δ. του ΕΣΥ – Κινητικότητα προσωπικού αποκεντρωμένων οργανικών μονάδων Νοσοκομείων του ΕΣΥ

 

………………………………………….

 

Άρθρο δεύτερο

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.
Τροποποιήσεις Ν. 3864/2010 “Περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας”

 

………………………………………….

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.
Ρυθμίσεις Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

 

………………………………………….

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.
Ρυθμίσεις Τράπεζας της Ελλάδος

 

………………………………………….

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Τροποποίηση διατάξεων ΚΕΔΕ, Κώδικα ΦΠΑ και λοιπές διατάξεις

 

Άρθρο τρίτο

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.
Τροποποίηση διατάξεων ΚΕΔΕ

1. Στο τέλος του άρθρου 9 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε. ν.δ. 356/1974, Α’ 90) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

“Αμελείται η κατάσχεση ακινήτων καθώς και η κατάσχεση κινητών στα χέρια του οφειλέτη, εφόσον το συνολικό ύψος του χρέους υπολείπεται των πεντακοσίων (500) ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος οφειλετών, για συνολικές οφειλές μικρότερες του ανωτέρω ποσού, αίρονται μετά από αίτησή τους.”.

2. Στο τέλος του άρθρου 30α του Κ.Ε.Δ.Ε. προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

“Δεν επιβάλλεται, με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, κατάσχεση για απαιτήσεις που υπολείπονται του συνολικού ποσού ύψους πενήντα (50) ευρώ, και, εφόσον επιβληθεί, δεν υποβάλλεται η δήλωση του άρθρου 32, τυχόν δε υφιστάμενο ποσό δεν αποδίδεται. Σε περίπτωση κατά την οποία επιβλήθηκε κατάσχεση για συνολικό ποσό το οποίο υπερβαίνει αυτό του προηγούμενου εδαφίου και το προς απόδοση ποσό υπολείπεται των πενήντα (50) ευρώ, αυτό δεν αποδίδεται εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν άρθρο αλλά σε χρόνο κατά τον οποίο θα υπερβεί το παραπάνω όριο.”

3. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 31 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

“Δεν χωρεί κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του 1/4 αυτών, το εναπομένον όμως ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί, μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος των οφειλετών που υπάγονται στην ανωτέρω περίπτωση, περιορίζονται ή αίρονται μετά από αίτησή τους.”

4. Στο άρθρο 31 του Κ.Ε.Δ.Ε. προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

“2. Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ορίζονται ο τρόπος υποβολής και πιστοποίησης του χρόνου της παραλαβής και τα στοιχεία της υποβαλλόμενης δήλωσης, ο τρόπος ενημέρωσης των πιστωτικών ιδρυμάτων από τη Φορολογική Διοίκηση για την υποβαλλόμενη δήλωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Κάθε άλλη διάταξη, που ρυθμίζει αντίθετα προς τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, δεν εφαρμόζεται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.”

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ΚΕ.Δ.Ε., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά τις λέξεις “του κατασχετηρίου” προστίθεται εδάφιο ως εξής:

“Ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται εντός οκτώ εργασίμων ημερών από την επίδοση του κατασχετηρίου.”

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.
Τροποποιήσεις διατάξεων κώδικα ΦΠΑ

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1.
Τροποποίηση διατάξεων κώδικα ΦΠΑ σχετικά με τους αγρότες

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.
Τροποποίηση διατάξεων ΚΦΑΣ, Κατάργηση ΑΥΟ Π 2070/1987 και λοιπές διατάξεις

 

………………………………………….

7. α. Από 1.1.2013 και μετά το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α’ 81) δεν προσμετράται στο καθαρό ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.

β. Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων της υποπαραγράφου ΙΑ 2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων του άρθρου 40 του ν. 4141/2013, από την έναρξη χορήγησής τους.

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3.
Τροποποίηση διατάξεων κώδικα ΦΠΑ σχετικά με την καταβολή του φόρου και τα αποδεικτικά καταβολής

1. Το άρθρο 37 του Κώδικα ΦΠΑ τροποποιείται ως εξής:

α. Στην περίπτωση α’ της παραγράφου 3 διαγράφονται οι λέξεις “και του σχετικού ή σχετικών διπλοτύπων καταβολής του φόρου ή της έκτακτης δήλωσης, κατά περίπτωση” και προστίθενται οι λέξεις “ή της έκτακτης δήλωσης και του σχετικού ή σχετικών αποδεικτικών καταβολής του φόρου,”.

β. Στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 3 διαγράφονται οι λέξεις “και του σχετικού ή σχετικών διπλοτύπων καταβολής του φόρου ή της έκτακτης δήλωσης, κατά περίπτωση” και προστίθενται οι λέξεις “ή της έκτακτης δήλωσης και του σχετικού ή σχετικών αποδεικτικών καταβολής του φόρου”.

γ. Μετά την περίπτωση γ’ της παρ. 3 προστίθεται επόμενο εδάφιο ως εξής: “Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ως αποδεικτικά καταβολής του φόρου νοούνται τα αποδεικτικά που ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.”

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 38 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:

“2. Η διαφορά φόρου που προκύπτει από τις παραπάνω δηλώσεις, αν είναι θετική και άνω των τριάντα (30) ευρώ καταβάλλεται στο Δημόσιο, αν είναι θετική μέχρι τριάντα (30) ευρώ μεταφέρεται για καταβολή στην επόμενη φορολογική περίοδο, και αν είναι αρνητική μεταφέρεται για έκπτωση ή επιστρέφεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34. Η υποχρέωση καταβολής του οφειλόμενου ποσού λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης. Ειδικά για εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση και με την προϋπόθεση ότι το οφειλόμενο ποσό υπερβαίνει το ποσό ύψους εκατό (100) ευρώ, ο υποκείμενος στο φόρο μπορεί να επιλέξει την καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε δύο (2) ισόποσες δόσεις. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό της δεύτερης δόσης καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης.”

3. Το άρθρο 54 του Κώδικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:

“Άρθρο 54
Χρόνος καταβολής του φόρου

Η προθεσμία καταβολής του φόρου ταυτίζεται με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης σε όλες τις λοιπές περιπτώσεις, πλην των οριζομένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 38.”

4. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.1.2014.

5. Στο τέλος της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του Κώδικα περί ΦΠΑ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

“Εξαιρετικά για νεοσύστατες εταιρείες, για τις οποίες δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, αυτές, κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας τους, θεωρείται ότι εκτελούν διεθνείς μεταφορές, εφόσον το πιστοποιητικό του αερομεταφορέα και η σχετική άδεια εκμετάλλευσης προβλέπουν την διενέργεια αερομεταφορών παγκοσμίως. Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται και ισχύει από 1.1.2013.”

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.
Θέματα φορολογίας κεφαλαίου

 

………………………………………….

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.
Φορολογικές και Τελωνειακές ρυθμίσεις σχετικά με τα οχήματα

 

………………………………………….

 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3.
Ρυθμίσεις για τα εταιρικά οχήματα

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της αριθμ. πρωτ. Δ247/13/6.4.1988 ΑΥΟ (Β’ 195), όπως κυρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/1989 (Α’ 90), προστίθεται περίπτωση ι’, ως εξής:

“ι) Πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν στη χώρα μας επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος-μέλος, στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

αα) Η σύμβαση εργασίας ή η συμφωνία του μισθωτού ή μη μισθωτού εργαζόμενου με την εταιρεία να προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως πρόσθετη παροχή.

ββ) Το εταιρικό όχημα να μην χρησιμοποιείται κατά τρόπο μόνιμο εντός της Ελλάδας, με την έννοια ότι χρησιμοποιείται το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου εκτός Ελλάδας.

γγ) Η μη επαγγελματική χρήση του εταιρικού οχήματος να έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την επαγγελματική χρήση του και να προβλέπεται ρητά στη σύμβαση εργασίας, αποτελώντας μέρος, από οικονομική άποψη της αμοιβής του εργαζόμενου.

δδ) Το όχημα να καλύπτεται ασφαλιστικά στην Ελλάδα.

Η διάρκεια παραμονής του επιβατικού οχήματος στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής δεν περιορίζεται χρονικά, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.”

………………………………………….

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.
Λοιπές επείγουσες διατάξεις

 

………………………………………….

 

Άρθρο τέταρτο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερία της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2014

 

Δείτε ακόμα

ΝΟΜΟΣ 4223/2013 Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4223/2013

ΝΟΜΟΣ 4146/2013 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4146/2013